Quyết định 490/QĐ-UBND

Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành giai đoạn 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 262/TTr-STP ngày 27/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành giai đoạn 2014 - 2018 (Đính kèm Danh mục văn bản).

Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành giai đoạn 2014 - 2018 (gồm 09 tập) được lưu trữ theo quy định phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- BQL Khu kinh tế Trà Vinh;
- UBND các huyện, TX, TP
- Sở Tư pháp (02b);
- BLĐ VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên loạvăn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan đơn vị, đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý, tình hình xây dựng

01

Nghị quyết

01/2012/NQ- HĐND ngày 18/4/2012

Phê chuẩn một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao trái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Do không còn đối tượng đầu tư và không còn kinh phí để thực hiện

Văn phòng Sở - Sở NNPTNT

Năm 2019

02

Nghị quyết

09/2012/NQ- HĐND ngày 19/7/2012

Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ phân bón cho người trồng dừa đang cho trái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Văn phòng Sở - Sở NNPTNT

Năm 2019

03

Nghị quyết

11/2012/NQ- HĐND ngày 19/7/2012

Phê duyệt Đề án đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2016.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Sở Nội vụ

Năm 2019

04

Nghị quyết

15/2012/NQ- HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2015.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Chi cục Phát triển nông thôn - Sở NNPTNT

Năm 2019

05

Nghị quyết

18/2013/NQ- HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của TTg Chính phủ đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Hiện nay có văn bản mới thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

06

Nghị quyết

19/2013/NQ- HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Hết hiệu, lực về thời gian thực hiện

Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT

Năm 2019

07

Nghị quyết

04/2014/NQ- HĐND ngày 18/7/2014

Phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã, các ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Chi cục Phát triển nông thôn - Sở NNPTNT

Năm 2019

08

Nghị quyết

08/2015/NQ- HĐND ngày 17/7/2015

Phê duyệt một số chính sách về xây dựng và phát triển Tổ hợp tác sản xuất trên biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2017

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT

Năm 2019

09

Nghị quyết

46/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2018.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian

Văn phòng UBND tỉnh

Năm 2019

10

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007

Về việc Ban hành Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Trà vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Bãi bỏ

Đã có văn bản mới quy định về lĩnh vực này

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

11

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành Định mức chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã không còn hiệu lực: Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 của HĐND tỉnh đã bị thay thế bởi Nghị quyết s 21/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Thanh tra tỉnh

Năm 2019

12

Quyết định

28/2012/QĐ- UBND ngày 08/10/2012

Ban hành Đề án đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2016

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Sở Nội vụ

Năm 2019

13

Quyết định

28/2013/QĐ- UBND ngày 11/09/2013

Về việc quy định mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý đã không còn hiệu lực: Nghquyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Thanh tra tỉnh

Năm 2019

14

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Về việc Quy định hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT

Năm 2019

15

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Các căn cứ pháp lý đã không còn hiệu lực: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Sở Nội vụ

Năm 2019

16

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015

Quy định một số chính sách về xây dựng và phát triển tổ hợp tác sản xuất trên biển giai đoạn 2015-2017.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT

Năm 2019

17

Chthị

02/2006/CT- UBT ngày 26/4/2006

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng trên vùng biển tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Nội dung Chỉ thị số 02/2006/CT-UBT ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh đã được quy định tại khoản 3 Điều 24 của số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản tham mưu - SNNPTNT

Năm 2019

18

Chỉ thị

01/2008/CT- UBND ngày 25/4/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Các căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm - Sở NNPTNT

Năm 2019

19

Chỉ thị

03/2008/CT- UBND ngày 04/09/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

Bãi bỏ

Việc quản lý chặt chẽ tàu cá, phân cấp tàu cá hiện tại được thực hiện theo Quyết định số 2/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh.

Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT

Năm 2019

20

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã, các ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bãi bỏ

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

Chi cục Phát triển nông thôn - Sở NNPTNT

Năm 2019

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

Số TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

53/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc phê chuẩn mức thu phí qua phà tuyến Long Đức (TXTV) Trà Vinh- Cầm Sơn (Mỏ Cày) Bến Tre

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

02

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc miễn thu các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

B công bố bởi Quyết định số 170/QĐ-HĐND ngay 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

24/7/2017

03

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu phí qua cầu 2/9 thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

04

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chng thực trong tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 170/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

05

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

BỊ công bố bởi Quyết định số 247/QĐ-HĐND ngày 20/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

20/9/2018

06

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thưng xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

07

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ NS nhà nước.

B công bố bởi Quyết định số 341/QĐ-HĐND ngày 03/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

03/11/2016

08

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Về việc phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HDND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

09

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

10

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 170/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

11

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Phê chuẩn mức thu, quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 170/QĐ-HĐND ngay 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/7/2017

12

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2015

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh công bố danh mục VBPPPL do HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

13

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 247/QĐ-HĐND ngày 20/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh công bố Danh mục Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

20/9/2018

14

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

15

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

21/7/2018

16

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 170/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

17

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013-2015 ban hành kèm theo Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2012

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HDND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

18

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

19

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 18/07/2014

Phê duyệt chế độ chi tổ chức đại hội của tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

B công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/7/2018

20

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 04/2010/NQ- HĐND ngày 09/12/2010  của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

B công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

21

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

22

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

23

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về việc Quy định mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp (khóm) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

B thay thế bởi: Nghị quyết 58/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

15/5/2018

24

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn.

B công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

25

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc kéo dài thời gian thực hiện đến hết 31/12/2016 đi với các Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015

B công bố bởi Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

26

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 170/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành

01/01/2017

27

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006

Về việc bổ sung Điều 2 Quyết định số 2464/1999/QĐ-UBT ngày  30/12/1999 của UBND tỉnh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

28

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006

Về việc ban hành đơn giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh trong khu vực cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

29

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007

Về việc điều chỉnh mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh nêu tại Điều 1 của Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

30

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007

Về việc điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng vị trí 2, vị trí 3 của Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh)

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

31

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008

Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

15/5/2015

32

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trong tỉnh Trà Vinh.

Bcông bố bởi Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

01/01/2017

33

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 20/05/2009

Quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liên quan đến chứng thực của cấp huyện và cấp xã trong tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

01/01/2017

34

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Ban hành định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và huyện, thị xã thực hiện

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

10/6/2014

35

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện-thị xã thuộc tỉnh Trà Vinh.

B công bố bởi Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

15/5/2015

36

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 28/09/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh Trà Vinh.

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2018

37

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp do UBND tỉnh ban hành luật hết hiệu lực toàn bộ

23/7/2017

38

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011

Ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/5/2018

39

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 21/08/2012

Ban hành Đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ có liên quan đến chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ

26/10/2018

40

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 18/05/2012

Về việc sửa đổi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp do UBND tỉnh ban hành luật hết hiệu lực toàn bộ

23/7/2017

41

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 21/06/2012

Về việc điều chỉnh Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 18/05/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp do UBND tỉnh ban hành luật hết hiệu lực toàn bộ

23/7/2017

42

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 13/07/2012

Về việc mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

43

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 09/08/2012

Về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

01/7/2017

44

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 09/08/2012

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

B công bố bởi Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

01/01/2017

45

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Ban hành Quy định về quản lý, thu, nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống lụt bão tỉnh và huyện, thành phố.

B thay thế bởi Quyết định sồ 784/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 về quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

14/5/2015

46

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

Về việc Quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ có liên quan đến quỹ quốc phòng - an ninh

10/8/2017

47

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

Hệ số điều chỉnh giá đất ở để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2015

48

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

Về việc Ban hành Bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Bị thay thế bởi: Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

21/12/2018

49

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013

Ban hành Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do UBND tỉnh ban hành

11/4/2018

50

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp do UBND tỉnh ban hành luật hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

51

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn.

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

52

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 Ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

12/3/2018

53

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

B công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

21/7/2018

54

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

B công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

55

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 ban hành đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ có liên quan đến chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ

26/10/2018

56

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Về việc Điều chỉnh khoản 4, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

21/7/2018

57

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 25/06/2014

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 Ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo

02/5/2018

58

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công công và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

B thay thế bởi: Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

22/10/2018

59

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

Về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 Ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/5/2018

60

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Về việc quy định chế độ chi tổ chức Đại hội của tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/7/2017

61

 

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/16/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

62

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014

Ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/01/2019

63

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung mục IV và mục VII của phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ- UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

B công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

64

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

65

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

66

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

25/01/2018

67

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh

Bị công bố bởi Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do UBND tỉnh ban hành

11/4/2018

68

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Về việc Ban hành Bảng giá các chỉ tiêu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

B công bố bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/12/2018

69

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

B thay thế bởi: Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 02/3/2018 Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

12/3/2018

70

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

71

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Bị thay thế bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

27/10/2018

72

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Bị công bố bởi Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp do UBND tỉnh ban hành luật hết hiệu lực toàn bộ

01/01/2017

73

Quyết định

26/2016/QĐ- UBND ngày 18/7/2016

Ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh

B công bố bởi Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

24/7/2017

74

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

24/7/2017

75

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

22/10/2018

76

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ.

01/01/2018

77

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

Ban hành Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

09/01/2019

78

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018

Về việc quy định Bảng đơn giá cây thanh long và cây bưởi để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

21/12/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006

Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng HĐNDvà UBND tỉnh thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.

20/7/2010

02

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006

Về việc quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bị công bố bởi Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

15/9/2013

03

Quyết định

34/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 -2016

10/02/2013

04

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND ngày 19/08/2008

Về việc chấm dứt hiệu lực thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của UBND tỉnh quy định định mức chi cho công tác kiểm tra VBQPPL trong phạm vi tỉnh

Bị công bố bởi Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

20/5/2012

05

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 15/09/2009

Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bị công bố bởi Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

15/9/2013

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Trà Vinh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 11/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

21/7/2018

 

 

 

 

 

02

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi, bổ sung Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết 76/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2018

03

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a, khoản 1, Điều 1; khoản 2, Điều 1

- Bổ sung khoản 3, Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020

15/5/2018

04

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh

07/10/2018

05

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định s31/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh.

17/9/2018

06

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4

Bsửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh

28/10/201:

07

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

07/8/2018

08

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Sửa đổi, bổ sung tên Điều 7

- Sửa đổi, bổ sung Điều 9, 10; Khoản 1, Điều 19; Khoản 1, Điều 20

- Bãi bỏ Điểm a Khoản 1 Điều 5

- Bãi bỏ cụm từ “cá nhân” quy định tại Điều 11, Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1 Điều 17

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh

02/7/2018

09

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 03/2018/QĐ- UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

13/02/2018

10

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Sửa đổi, bổ sung khoản

1, Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung khoản

2, Điều 5

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

17/02/2018

11

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

30/8/2018

12

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6

- Sửa đổi, bổ sung tiết c điểm 1.2 Khoản 1 Điều 9

- Sửa đổi, bổ sung tiết d điểm 1.2 Khoản 1 Điều 9

- Sửa đổi, bổ sung tiết f điểm 1.2 Khoản 1 Điều 9

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

09/4/2018

13

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh TV.

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

01/8/2018

14

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ- UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 23/2018/QĐ- UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 1 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

03/8/2018

15

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Sửa đổi Khoản 6, Khoản 12 Điều 3

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh sửa đổi một số khoản, điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

30/8/2018

16

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

04/6/2018

17

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 30/2018/QĐ- UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh

17/9/2018

18

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định s3 5/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh

7/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

01

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2016

 

02

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2016

 

03

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2017

 

04

Nghị quyết

76/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2018

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

01

Nghị quyết

49/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Phê chuẩn việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn.

21/5/2006

 

02

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

Về việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn.

01/6/2006

 

03

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 3/01/2008

Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh.

14/01/2008

 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

01

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Biên giới quốc gia và Nghị định 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/5/2006

 

BỘ CHỈ HUY QUÂN S TỈNH

01

Nghị quyết

23/2015/NQ-HĐND ngày 9/12/2015

Phê duyệt Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2020

20/12/2015

 

BAN DÂN TỘC TỈNH

01

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

10/8/2015

 

02

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016

Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh

22/11/2016

Hết hiệu lực một phần

03

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

03/8/2018

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH T

01

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 6/10/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

27/10/2018

 

CÔNG AN TỈNH

01

Nghị quyết

12/2010/N Q-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc phê duyệt Đề án bố trí chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với Công an xã

01/01/2011

 

02

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

19/12/2012

 

03

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngay 10/12/2010 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án bố trí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với công an xã

17/12/2013

 

04

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó trưởng công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2013

 

05

Nghị quyết

22/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc phê duyệt Định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/12/2015

 

06

Nghị quyết

41/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

07

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

08

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

Ban hành chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trong tỉnh Trà Vinh.

23/8/2008

 

09

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011

Ban hành Đề án bố trí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với công an xã

15/01/2011

 

10

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 05/06/2013

Về Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường - thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/06/2013

 

11

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Đề án bố trí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với công an xã ban hành kèm theo Quyết định 01/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011

28/4/2014

 

12

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/5/2016

 

13

Quyết định

18/2018/QĐ- UBND ngày 05/6/2018

Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

15/6/2018

 

THANH TRA TỈNH

01

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

02

Nghị quyết

40/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về nội dung chi, mức chi trong phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

03

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Về việc Ban hành định mức chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/5/2012

 

04

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013

Về việc Quy định mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

22/9/2013

 

05

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

28/4/2015

Hết hiệu lực một phần

06

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

07/10/2018

 

CỤC THUẾ TỈNH

01

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

Ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/3/2012

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

01

Nghị quyết

45/2006/NQ-HĐND ngày 4/01/2006

Phê chuẩn Tờ trình của UBND tỉnh về việc thành lập xã Hàm Tân và thị trấn Định An thuộc huyện Trà Cú, thành lập thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải.

15/01/2006

 

02

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND ngày 9/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2016-2020

01/01/2016

 

03

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018

01/01/2018

 

04

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013

Về việc Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/6/2013

 

05

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014

Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

21/03/2014

 

06

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

26/9/2016

 

07

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh

20/10/2017

 

08

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

12/3/2018

 

09

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh

17/9/2018

 

10

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2019

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

01

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

30/7/2012

 

02

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của TTg Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2013

 

03

Nghị quyết

15/2014/N Q-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc thông qua bảng giá đất 05 nám (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/12/2014

Hết hiệu lực một phần

04

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

05

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

06

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

07

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về việc phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

08

Nghị quyết

31/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 15/2014/NQ- HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

24/7/2017

 

09

Nghị quyết

61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

15/5/2018

 

10

Nghị quyết

69/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

21/7/2018

 

11

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007

Về việc Ban hành chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Trà vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

18/05/2007

 

12

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 9/01/2009

Về việc Quy định hạn mức giao đất bãi bồi ven sông, ven biển trong phạm vi tỉnh TV.

04/01/2009

Lưu ý rà soát lại

13

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

10/11/2012

 

14

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

Về việc Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/3/2013

 

15

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

Về việc Quy định hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ) đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

07/04/2014

 

16

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND ngày 6/12/2014

Về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/01/2015

 

17

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

Về việc Ban hành Quy định về bi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

26/4/2015

 

18

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

27/12/2015

 

19

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016

Về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 11 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh

15/01/2016

 

20

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016

Ban hành hạn mức giao đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

12/3/2016

 

21

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/9/2016

 

22

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016

Về việc Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/11/2016

 

23

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

26/6/2017

 

24

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

04/8/2017

 

25

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Về việc Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

10/8/2017

 

26

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức để giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

13/10/2017

 

27

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Ban hành Quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2018

 

28

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Về việc Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

25/01/2018

 

29

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

09/4/2018

 

30

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018

Ban hành Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

23/4/2018

 

31

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018

Về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục: 1, 2, 8 Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

26/4/2018

 

32

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

14/5/2018

 

33

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018

Quy định trình tự xử lý đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/10/2018

 

34

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh.

28/10/2018

 

35

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/12/2018

 

36

Quyết định

48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Về việc Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/01/2019

 

37

Chỉ thị

01/2006/CT-UBT ngày 18/01/2006

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác cát lòng sông.

19/01/2006

 

SỞ NỘI VỤ

01

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt Đề án đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2016.

30/7/2012

 

02

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Về việc Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

22/7/2013

Hết hiệu lực một phần

03

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc Quy định đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm.

17/12/2013

Hết hiệu lực một phần

04

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 24/10/2014

Quy định hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ nguồn ngân sách nhà nước.

04/11/2014

 

05

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

28/7/2015

 

06

Nghị quyết

21/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc Quy định mức hỗ trợ đi với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh TV.

20/12/2015

 

07

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016

Sửa đi điểm b, khoản 4 điều 1 của Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hi đồng nhân dân tỉnh về Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

04/7/2016

 

08

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/12/2017

 

09

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc sửa đổi Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

19/12/2017

 

10

Nghị quyết

71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng.

21/7/2018

 

11

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006

Về việc Quy định mức phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở ngành tỉnh.

10/3/2006

Rà soát lại

12

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Về việc Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo.

19/11/2007

Rà soát lại

13

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Về việc Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2010

 

14

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 01/10/2012

Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đúng đầu cơ quan, đơn vị của các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 

15

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

Ban hành Đề án đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh, giai đoạn 2012-2016.

19/10/2012

 

16

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/3/2012

 

17

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013

Về việc Quy định việc phân cấp, tuyển dụng, quản lý và nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/5/2013

 

18

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013

Về việc Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

20/9/2013

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014

Ban hành Quy định về phân cấp sử dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/11/2014

 

20

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/7/2015

 

21

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/8/2015

 

22

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015

Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

15/12/2015

 

23

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016

Về việc Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/02/2016

 

24

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh.

22/7/2016

 

25

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

Sửa đổi Điểm b, Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

23/8/2016

 

26

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định 10/2013/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và vi phạm các quy định trong giờ hành chính.

18/9/2016

 

27

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04/10/2016

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt Quy định ký quđảm bảo thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

02

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về việc Phê chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2013

 

03

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê  chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/7/2014

 

04

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015

Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/01/2015

 

05

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015

Về việc Ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/01/2015

 

06

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Trà Vinh.

20/12/2015

 

07

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/12/2016

 

08

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc Ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C giữa các kỳ họp HĐND tỉnh.

19/12/2016

 

09

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020

24/7/2017

 

10

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về Định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

24/7/2017

 

11

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

12

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND ngày 19/10/2017

Quy định mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/10/2017

 

13

Nghị quyết

56/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

15/5/2018

 

14

Nghị quyết

67/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/7/2018

 

15

Nghị quyết

77/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Ban hành chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/12/2018

 

16

Nghị quyết

78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2018

 

17

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phí thẩm định kết quả đấu thầu trong tỉnh Trà Vinh.

18/9/2007

 

18

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

25/10/2008

 

19

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012

Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2015.

13/8/2012

Hết hiệu lực một phần

20

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

Ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/9/2012

Hết hiệu lực một phần

21

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013

Về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 13 Quyết định 15/2012/QĐ-UBND ngày 02/08/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012-2015.

16/8/2013

 

22

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Sửa đổi, bổ sung Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11/10/2013

 

23

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/12/2014

 

24

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

24/02/2015

 

25

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

28/4/2015

 

26

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/8/2016

 

27

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/8/2016

Hết hiệu lực một phần

28

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án do tỉnh quản lý; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

10/01/2017

 

29

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020.

17/4/2017

 

30

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

16/6/2017

Hết hiệu lực một phần

31

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh.

17/02/2018

 

32

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

13/4/2018

 

33

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh.

17/9/2018

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

01

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012

Phê chuẩn một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/4/2012

 

02

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Phê chuẩn chính sách hỗ trợ phân bón cho người trồng dừa đang cho trái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

03

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về việc Phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2015.

30/7/2012

 

04

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Phê chuẩn mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

22/7/2013

 

05

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh.

17/12/2013

 

06

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 04/01/2014

Phê chuẩn mức thu và sử dụng bến bãi, mặt nước áp dụng tại Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định an, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

15/01/2014

 

07

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã, các ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/07/2014

 

08

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Phê duyệt một số chính sách về xây dựng và phát triển tổ hợp tác sản xuất trên biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017

28/7/2015

 

09

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Phê duyệt chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020.

28/7/2015

 

10

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Phê duyệt Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

28/7/2015

 

11

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Bổ sung điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

20/12/2015

 

12

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 23/06/2016

Về việc Phê duyệt mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

04/7/2016

 

13

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Thông qua Quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

19/12/2016

 

14

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Thông qua Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

19/12/2016

 

15

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Thông qua Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

19/12/2016

 

16

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

19/12/2016

 

18

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/12/2017

 

21

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006

Về việc Ban hành bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

22/01/2006

Hết hiệu lực một phần

22

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 16/09/2011

Về việc Ban hành quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

27/9/2011

 

23

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 15/03/2012

Về việc điều chỉnh mức giá cho thuê mặt bằng của Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An (nay là Cảng cá Định An), huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh).

26/3/2012

 

24

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 04/05/2012

Về việc Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

15/5/2012

 

25

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

Về việc Ban hành giá tiêu thnước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh TV.

02/12/2012

 

26

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013

Về việc Quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tàu cá tỉnh Trà Vinh.

15/02/2013

 

27

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013

Ban hành Quy định việc thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

09/8/2013

 

28

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Về việc Quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

08/9/2013

 

29

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014

Về việc Quy định tạm thời mức kinh phí cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

28/5/2013

 

30

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/6/2014

 

31

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

03/11/2014

 

32

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014

Về việc Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã, các ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

14/11/2014

 

33

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Về việc Quy định hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh.

16/11/2014

 

34

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Lưới đáy hàng khơi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/11/2014

 

35

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Ban hành Quy chuẩn kthuật địa phương: Khai thác nghêu và sò huyết giống tự nhiên.

17/11/2014

 

36

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015

Ban hành Quy chế xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/5/2015

 

37

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/8/2015

 

38

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

07/8/2015

 

39

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn kthuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020.

08/8/2015

 

40

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh.

05/9/2015

 

41

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Ban hành Quy định tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn và mức hỗ trợ cụ thể về xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

11/9/2015

 

42

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015

Về việc Quy định một số chính sách về xây dựng và phát triển tổ hợp tác sản xuất trên biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2017.

26/9/2015

 

43

Quyết đnh

28/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2015-2020.

 

 

44

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

11/4/2016

 

45

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/5/2016

 

46

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/5/2016

 

47

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Ban hành Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

04/12/2016

 

48

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017

Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng áp dụng tại Cảng cá Láng Chim, thị xã Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

12/3/2017

 

49

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trà Vinh.

21/12/2017

 

50

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

20/10/2018

 

51

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/12/2018

 

52

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

09/01/2019

 

53

Chỉ thị

02/2006/CT-UBT ngày 26/4/2006

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng trên vùng biển tỉnh.

07/5/2006

 

54

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND ngày 25/4/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

06/5/2008

 

55

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND ngày 08/5/2008

Về việc sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh TV.

19/5/2008

 

56

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 04/9/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh TV.

15/9/2008

 

SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

01

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/12/2011

 

02

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

03

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/12/2014

 

04

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006

Về việc ban hành đơn giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh Trà Vinh.

04/02/2006

 

05

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010

Về việc Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

11/12/2010

 

06

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Về việc cấm xe tự chế 3, 4 bánh (xe lôi máy, xe ba gác máy) tham gia giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Trà Vinh.

01/01/2011

 

07

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

03/01/2012

 

08

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/9/2013

 

09

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/12/2014

 

10

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

31/10/2016

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/6/2017

 

12

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh.

01/8/2018

 

13

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007

Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

04/9/2007

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

01

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020.

29/7/2014

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020.

19/12/2016

 

03

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

24/7/2017

 

04

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2017 đến năm 2020.

24/7/2017

 

05

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND ngày 19/10/2017

Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/10/2017

 

06

Nghị quyết

51/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định nguyên tc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/12/2017

 

07

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 Quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

19/12/2017

 

08

Nghị quyết

57/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 đến năm 2020.

15/5/2018

 

09

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006

Về việc thành lập Chi cục Phòng- Chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh.

02/03/2006

 

10

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006

Về việc đi tên Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh

03/6/2006

 

11

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014

Phê duyệt Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020.

13/10/2014

 

12

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/8/2015

 

13

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có công với cách mạng và thân nhân theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

02/7/2016

 

14

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

30/11/2016

Hết hiệu lực một phần

15

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020.

01/4/2017

 

16

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Sửa đổi một số khoản, điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

30/8/2018

 

SỞ Y TẾ

01

Nghị quyết

51/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc bãi bỏ 02 Nghị quyết của HĐND về thu 1 phần viện phí.

21/5/2006

 

02

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc phê chuẩn kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

03/8/2008

 

03

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND ngày 19/10/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/12/2017

 

04

Quyết định

21/2014/NQ-HĐND ngày 06/10/2014

Về việc Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/10/2014

 

05

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/12/2014

 

06

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Về việc Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù được tính vào giá dịch vụ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

21/12/2014

 

07

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh.

27/10/2017

 

08

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

22/10/2018

 

SỞ TÀI CHÍNH

01

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Phê duyệt định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước.

20/7/2010

 

02

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 30/5/2014

Phê duyệt định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tquốc cấp tỉnh và huyện, thực hiện.

10/06/2014

 

03

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016

Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi bộ ấp, khóm (ngoài Quyết định số 99-QĐ-/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

10/4/2016

 

04

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020.

01/01/2017

 

05

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn.

01/01/2017

 

06

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

07

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017

Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/4/2017

 

08

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định Chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

09

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định ni dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

10

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2018

 

11

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2018

 

12

Nghị quyết

49/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách.

19/12/2017

 

13

Nghị quyết

58/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

15/5/2018

 

14

Nghị quyết

59/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

15/5/2018

 

15

Nghị quyết

60/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

15/5/2018

 

16

Nghị quyết

62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

21/7/2018

 

17

Nghị quyết

63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

21/7/2018

 

18

Nghị quyết

64/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/7/2018

 

19

Nghị quyết

65/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

21/7/2018

 

20

Nghị quyết

66/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Phân định các nhiệm vụ chi và định mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

21/7/2018

 

21

Nghị quyết

73/2018/NQ-HĐND ngày 23/10/2018

Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

02/11/2018

 

22

Nghị quyết

79/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2018

 

23

 

02/2010/QĐ-UBND ngày 28/07/2010

Về việc ban hành mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước.

08/8/2010

 

24

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Về việc Ban hành đơn giá thay thế giá đất, giá cây trái, hoa màu, giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công trình khu tái định cư Dự án nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh.

27/12/2012

 

25

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 10/03/2014

Về việc Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/03/2014

 

26

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

Ban hành Quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/11/2014

 

27

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015

Quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

24/02/2015

 

28

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015

Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/8/2015

 

29

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/7/2016

 

30

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính tỉnh Trà Vinh

22/8/2016

Hết hiệu lực một phần

31

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016

Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/11/2016

 

32

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

31/10/2016

 

33

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017

Về việc Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/7/2017

 

34

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 25/6/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/8/2017

 

35

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

13/02/2018

 

36

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018

Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

12/3/2018

 

37

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018

Về việc Quy định thời hạn gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

09/4/2018

 

38

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 02/8/2018

Về việc Quy định nội dung, biểu mẫu, thời gian lập dự toán ngân sách; các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách; báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán ngân sách cp I tại các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

11/8/2018

 

39

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/01/2019

 

SỞ TƯ PHÁP

01

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011

Phê duyệt Định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

10/10/2011

 

02

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012

Phê chuẩn Định mức một số khoản chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/4/2012

 

03

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Phê duyệt mức chi, lập dự toán, quản và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

04

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/7/2014

 

05

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/01/2015

 

06

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

07

Nghị quyết

38/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

08

Nghị quyết

39/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

09

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 25/02/2010

Về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

08/3/2010

 

10

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

Về việc ban hành định mức cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/10/2011

 

11

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012

Về việc Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/5/2012

 

12

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Về việc Quy định định mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/9/2013

 

13

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014

Về việc Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/7/2014

 

14

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

08/7/2015

Hết hiệu lực một phần

15

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015

Về việc Ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/10/2015

 

16

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

Về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 3 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

04/01/2016

 

17

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

26/01/2016

 

18

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

20/10/2017

 

19

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh

17/9/2018

 

S CÔNG THƯƠNG

01

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 01/01/2014

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

15/01/2014

 

02

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016

Phê duyệt định mức hỗ trợ kinh phí để thực hiện Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh.

10/4/2016

 

03

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

04

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011

Quy định hỗ trợ chính sách phát triển ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

15/3/2011

 

05

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

05/02/2014

 

06

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

20/02/2015

 

07

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 11/09/2015

Ban hành Quy định về quản quy hoạch, đầu tư và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/9/2015

 

08

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

29/12/2015

Hết hiệu lực một phần

09

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh.

26/4/2016

 

10

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016

Ban hành Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/7/2016

Hết hiệu lực 1 phần

11

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

10/01/2017

 

12

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017

Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

18/6/2017

 

13

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

Ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh

02/7/2018

 

14

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04/7/2018

 

15

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

07/8/2018

 

S KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

Về việc Quy định về xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Trà Vinh.

21/9/2012

 

02

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

06/6/2015

 

03

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác ruốc tự nhiên.

13/3/2016

 

04

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Quy trình sản xuất và sản phẩm rượu Xuân Thạnh

17/10/2016

 

05

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

04/01/2018

 

06

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

Ban hành Quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh

20/8/2018

 

07

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh

22/10/2018

 

SỞ XÂY DỰNG

01

Nghị quyết

70/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chng nhận quyền sở hữu nhà ở, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp biển số nhà, phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

19/12/2006

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/12/2015

 

03

Nghị quyết

32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

04

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định Định mức chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Ban quản lý xã) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

19/12/2017

 

05

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

Về việc Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận QSH nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh TV

30/01/2007

Hết hiệu lực một phần

06

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp bin số nhà trong tnh Trà Vinh.

15/09/2007

Hết hiệu lực một phần

07

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 17/06/2008

Về việc Ban hành bảng đơn giá cây trái, hoa màu; đơn giá nhà ở, công trình xây dựng kiến trúc, các công việc xây lắp, chính sách hỗ trợ khác để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các công trình: Trung tâm điện lực Duyên Hải, luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào luồng sông Hậu, khu kinh tế Định An và các đường dây 220KV, 500KV đấu nối Trung tâm điện lực Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

28/6/2008

 

08

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 20/08/2008

Ban hành Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/8/2008

Hết hiệu lực một phần

09

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 27/04/2009

Về việc Quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

13/5/2009

 

10

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/08/2008 của UBND tỉnh.

10/9/2010

 

11

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/11/2013

 

12

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/02/2014

 

13

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

11/12/2015

 

 

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/10/2015

 

14

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

Ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn, vật liệu kiến trúc và công tác xây lắp, xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/5/2016

 

15

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

Ban hành Quy định hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/5/2016

 

16

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

30/8/2016

Hết hiệu lực một phần

17

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/10/2016

 

18

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

05/12/2016

 

19

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

21/6/2017

 

20

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

Quy định về giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/7/2017

 

21

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018

Ban hành Quy định về tiêu chí và thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

23/02/2018

 

22

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

02/5/2018

 

23

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018

Ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/5/2018

 

24

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/5/2018

 

25

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp báo cáo cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/8/2018

 

26

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

30/8/2018

 

27

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/10/2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

01

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về việc Phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

20/12/2015

 

02

Nghị quyết

33/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2017 - 2018.

24/7/2017

 

03

Nghị quyết

72/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2018 - 2019.

21/7/2018

 

04

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/01/2013

 

05

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

Về việc Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

25/3/2016

 

06

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

11/4/2016

 

07

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

20/10/2018

 

SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

01

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Về việc phê chun Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa.

28/8/2007

 

02

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Phê duyệt định mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trong tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

03

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/12/2013

 

04

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.

17/12/2013

 

05

Nghị quyết

36/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

06

Nghị quyết

70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020

21/7/2018

 

07

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa.

24/9/2007

 

08

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh Trà Vinh.

01/01/2010

 

09

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/11/2011

 

10

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013

Quy định mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phtrong tỉnh Trà Vinh.

04/10/2013

 

11

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

10/01/2017

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Ban hành Quy định quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

09/5/2017

 

13

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh.

04/6/2018

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

01

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

07/11/2014

 

02

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh.

06/10/2015

 

03

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

Ban hành Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

14/10/2015

 

04

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

22/5/2016

 

05

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016

Ban hành Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh và Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/7/2016

 

06

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh.

30/9/2016

 

07

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/11/2017

 

08

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

20/10/2018

 

09

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

22/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 490/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu490/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực27/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 490/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu490/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Anh Dũng
       Ngày ban hành27/03/2019
       Ngày hiệu lực27/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất