Quyết định 39/2013/QĐ-UBND

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND mức thu quản lý tiền cho thuê địa điểm kinh doanh chợ Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 51/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2013/QĐ-UBND mức thu quản lý tiền cho thuê địa điểm kinh doanh chợ Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN CHO THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 7 về việc phê chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê địa điểm để kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Mức thu cụ thể (có phụ lục kèm theo)

- Đối với những địa điểm kinh doanh trong chợ được tổ chức đấu giá cho thuê (nếu có) thì mức thu là mức trúng đấu giá nhưng không thấp hơn mức quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với chợ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của chủ đầu tư, không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được áp dụng mức giá theo phương án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng mức giá tối đa không vượt quá hai (02) lần mức thu theo mức thu do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

3. Quản lý và sử dụng nguồn thu

a) Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thu phí cho thuê mặt bằng chợ (nơi chưa có Ban Quản lý chợ - thực hiện khoán thu) được trích để lại 20% chi cho hoạt động, phần còn lại 80% nộp vào ngân sách Nhà nước.

b) Đối với Ban Quản lý các chợ thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (đơn vị sự nghiệp công lập) giao nộp toàn bộ số phí thu được cho ngân sách nhà nước. Giao UBND huyện, thành phố xác định phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; đồng thời xác định mức tỷ lệ (%) để đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tỷ lệ (%) để lại cho đơn vị nhằm thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và tài chính.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, thẩm quyền hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu phí mặt bằng chợ thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28 /10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I/ THÀNH PHỐ TRÀ VINH

STT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ trung tâm Trà Vinh

 

 

 

- Nhà lồng số 1: vải sợi, quần áo may sẵn

100.000

 

 

- Nhà lồng số 2: đồng hồ, bách hóa mỹ phẩm

100.000

 

 

- Nhà lồng số 3: giày dép, nón

60.000

 

 

- Nhà lồng số 4: ăn uống giải khát

40.000

 

 

- Nhà lồng số 5: nhôm, nhựa

68.000

 

 

- Nhà lồng số 6: thịt gia súc

90.000

 

 

- Sách báo, mùng mền, đồ chơi trẻ em

68.000

 

 

- Tạp hóa

73.500

 

 

- Đồ sắt, chài lưới, khô

73.500

 

 

- Cám gạo

50.000

 

 

- Đồ nan

50.000

 

 

- Thuốc giồng

68.000

 

 

- Trái cây, bông tươi

68.000

 

 

- Củ quả loại I

66.000

 

 

- Củ quả loại II

66.000

 

 

- Bún cân, hủ tiếu cân

68.000

 

 

- Hột vịt, mắm, bánh tráng

68.000

 

 

- Rau cải

68.000

 

 

- Ngành hàng thủy sản lẻ loại I

72.500

 

 

- Ngành hàng thủy sản lẻ loại II

58.000

 

2

Chợ Bạch Đằng

 

 

 

-Vựa thủy sản loại I

35.000

 

 

-Vựa thủy sản loại II

30.000

 

 

- Vựa khoai, muối, củ quả loại I

25.000

 

 

- Vựa khoai, muối, củ quả loại II

20.000

 

 

- Ngành hàng gia cầm loại I

30.000

 

 

- Ngành hàng gia cầm loại II

20.000

 

 

- Ngành hàng ăn uống loại I

16.000

 

 

- Ngành hàng ăn uống loại II

14.000

 

 

- Ngành hàng phân phối rau, củ, quả

30.000

 

 

- Ngành hàng vựa mía

25.000

 

 

- Ngành hàng bách hóa, tạp hóa

25.000

 

3

Chợ khóm 3 phường 9 TPTV

 

 

 

- Trong nhà lồng bách hóa tổng hợp

40.000

 

 

- Trong nhà lồng ăn uống giải khác

20.000

 

 

- Ngoài nhà lồng

40.000

 

4

Chợ Ba Trường xã Long Đức

40.000

 

5. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 25.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ) và thu 50.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 1,5 tấn hàng nhập chợ).

II/ Huyện Càng Long

TT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ thị trấn Càng Long:

 

 

 

- Ngành hàng tạp hóa, mỹ phẩm

40.000

 

 

- Ngành Vải sợi, đồ may sẵn, giày dép, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng

35.000

 

 

- Ngành thịt heo

30.000

 

 

- Ngành cá, rau, củ, quả loại I

35.000

 

 

- Ngành cá, rau, củ, quả loại II

25.000

 

 

- Nơi chưa đầu tư xây dựng chợ

20.000

 

2

Chợ Mỹ Cẩm

8.000

 

3

Chợ An Trường

8.000

 

4

Chợ An Trường A

8.000

 

5

Chợ Mỹ Huê

8.000

 

6

Chợ Tân An

16.000

 

7

Chợ Huyền Hội

10.000

 

8

Chợ Bình Phú

5.000

 

9

Chợ Phương Thạnh

8.000

 

10

Chợ Nhị Long

10.000

 

11

Chợ Nhị Long Phú

8.000

 

12

Chợ Đức Mỹ

8.000

 

13. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 25.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ) và thu 50.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 1,5 tấn hàng nhập chợ).

III/ Huyện Cầu Ngang

TT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ thị trấn Cầu Ngang:

 

 

 

- Trong nhà lồng chợ

50.000

 

 

- Ngoài nhà lồng chợ

20.000

 

2

Chợ thị trấn Mỹ Long và chợ các xã

 

 

 

- Trong nhà lồng chợ

25.000

 

 

- Ngoài nhà lồng chợ

10.000

 

3. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 25.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ) và thu 50.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 1,5 tấn hàng nhập chợ).

IV/ Huyện Trà Cú

TT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ thị trấn Trà Cú

25.000

 

2

Chợ các xã trong huyện

20.000

 

3. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 10.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ), thu 20.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng từ 1,5 tấn đến 3 tấn hàng nhập chợ) và thu 40.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 3 tấn hàng nhập chợ).

V/ Huyện Tiểu Cần

* Riêng chợ huyện Tiểu Cần sẽ quy định mức thu sau khi được sự thống nhất của nhà đầu tư và các tiểu thương.

TT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ xã nhóm I:

12.000

 

2

Chợ xã nhóm II:

10.000

 

3

Chợ xã nhóm III:

7.000

 

4. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 20.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ) và thu 50.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 1,5 tấn hàng nhập chợ).

* Ghi chú:

- Chợ xã nhóm I gồm các chợ: Chợ Cầu Quan và chợ Thuận An, thị trấn Cầu Quan.

- Chợ xã nhóm II gồm các chợ: chợ Lò Ngò, xã Hiếu Tử; chợ Rạch Lợp, xã Tân Hùng; chợ Hiếu Trung, xã Hiếu Trung; chợ Tập Ngãi, xã Tập Ngãi.

- Chợ xã nhóm III gồm các chợ: chợ Trinh Phụ, xã Long Thới; chợ Ngãi Hùng, chợ Ngã Tư I, xã Ngãi Hùng; chợ Tân Hòa, xã Tân Hòa; chợ Ô Đùng, xã Hiếu Tử; chợ Hùng Hòa, chợ Sóc Cầu, xã Hùng Hòa; chợ Cây Ổi, xã Tập Ngãi.

VI/ Huyện Cầu Kè

TT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ thị trấn Cầu Kè:

30.000

 

 

- Đối với các điểm kinh doanh tổ chức đấu giá thu theo mức trúng đấu giá.

 

 

2

Chợ các xã trong huyện

15.000

 

3. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 30.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ) và thu 50.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 1,5 tấn hàng nhập chợ).

VII/ Huyện Châu Thành

TT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ thị trấn Châu Thành:

 

 

 

- Nhà lồng loại 1

25.000

 

 

- Nhà lồng loại 2

20.000

 

 

- Nhà lồng loại 3

12.000

 

 

- Nhà lồng loại 4

10.000

 

2

Chợ Mỹ Chánh:

 

 

 

- Vị trí 1: Thuốc tây, điện tử

7.000

 

 

- Vị trí 2: Vải sợi, tạp hóa

6.000

 

 

- Vị trí 3: Rau cải, thịt, cá

5.000

 

3

Chợ Thanh Nguyên B:

5.000

 

4

Chợ Sâm Bua:

 

 

 

- Nhà lồng A

10.000

 

 

- Nhà lồng B

10.000

 

 

- Ngoài nhà lồng

5.000

 

5

Chợ Phước Hảo:

 

 

 

- Hộ buôn bán có kiốt

8.500

 

 

- Hộ buôn bán không có kiốt

5.000

 

6

Chợ Song Lộc

 

 

 

- Nhà lồng A

6.000

 

 

- Nhà lồng B và nhà lồng C

5.000

 

7

Chợ Lương Hòa A

 

 

 

- Nhà lồng A

10.000

 

 

- Nhà lồng B

15.000

 

8

Chợ Hòa Thuận

5.000

 

9

Chợ Hòa Lợi

 

 

 

- Nhà lồng A và B

7.500

 

 

- Hai bên chợ và sạp tạp hóa

5.000

 

 

- Khu chợ cá

6.500

 

10

Chợ Bãi Vàng

 

 

 

- Dãy A1 và dãy A2

7.000

 

 

- Dãy A3

6.000

 

 

- Dãy B1 và B2

5.000

 

11

Chợ Long Hòa

 

 

 

- Dãy A và Dãy B

5.000

 

12. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 25.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ) và thu 50.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 1,5 tấn hàng nhập chợ).

VIII/ Huyện Duyên Hải

TT

Diễn giải

Mức thu đồng/m2/tháng

Ghi chú

1

Chợ thị trấn Duyên Hải:

 

 

 

- Lô số 1 đến lô 14

11.000

 

 

- Lô số 8

14.000

 

 

- Lô số 15 quầy kiốt

10.000

 

 

- Lô bán ăn uống

12.000

 

 

- Lô bán thịt, cá

30.000

 

 

- Lô ở chùa Phước Long

10.000

 

2

Chợ Long Hữu:

 

 

 

- Lô bán vải , quần áo may sẵn, tạp hóa, bách hóa tổng hợp, đồng hồ

7.000

 

 

- Lô bán giày, dép, nón

7.500

 

 

- Lô bán nhôm, nhựa, đồ sắt, chày lưới, cám, gạo, đồ chơi trẻ em

6.000

 

 

- Lô bán ăn, uống, thịt , cá, rau cải, trái cây

5.000

 

3

Chợ thị trấn Long Thành:

5.000

 

4

Chợ Ngũ Lạc:

 

 

 

- Quầy bán vải, nón, giày dép

15.000

 

 

- Quầy tạp hóa, thịt, ăn uống

10.000

 

 

- Rau cải, cá tép

6.000

 

5

Chợ xã Long Vĩnh:

5.000

 

6

Chợ xã Đông Hải

8.500

 

 

- Hộ bán giày dép, quần áo may sẵn, gạo, đồ sắt

6.000

 

 

- Hộ bán tạp hóa, thịt

9.000

 

 

- Hộ bán trái cây, rau cải, hột vịt

7.000

 

 

- Hộ bán ăn uống

5.550

 

7

Chợ xã Dân Thành

 

 

 

- Hộ bán tạp hóa, mùn mền quần áo may sẵn, gạo cám, đồ mũ

10.000

 

 

- Hộ bán trước nhà lồng chợ tạp hóa, trái cây

8.000

 

 

- Hộ bán sau nhà lồng chợ rau cải, thịt, cá

8.000

 

8

Chợ xã Trường Long Hòa

10.000

 

9

Chợ xã Hiệp Thạnh

5.000

 

10. Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, vị trí buôn bán không ổn định, mức thu là 2.000 đồng/người/ngày; trường hợp hộ kinh doanh mang hàng hóa đến chợ buôn bán không thường xuyên (có sử dụng mặt bằng chợ trong thời gian nhất định) mức thu là 20.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng dưới 1,5 tấn hàng nhập chợ) và thu 30.000 đồng/lượt (đối với xe tải trọng trên 1,5 tấn hàng nhập chợ).

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2013/QĐ-UBND mức thu quản lý tiền cho thuê địa điểm kinh doanh chợ Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

        Văn bản gốc Quyết định 39/2013/QĐ-UBND mức thu quản lý tiền cho thuê địa điểm kinh doanh chợ Trà Vinh