Quyết định 257/QĐ-UBND

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành tính đến 31/12/2016

Nội dung toàn văn Quyết định 257/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN 31/12/2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 192/TTr-STP ngày 21/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến 31/12/2016.

(Đính kèm Danh mục văn bản quy phạm pháp luật)

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Kèm theo Quyết định số: 257/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TÍNH ĐẾN 31/12/2016:

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Nghị quyết

Số 16/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của HĐND tỉnh Phê chuẩn mức thu và chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh.

04/7/2016

02

Nghị quyết

Số 12/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của HĐND tỉnh Phê chuẩn mức chi phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

04/7/2016

03

Nghị quyết

Số 01/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy Quy định một số chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2017

04

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014

Phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

04/7/2016

05

Nghị quyết

Số 14/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết: 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

19/12/2016

06

Nghị quyết

Số 14/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2017

07

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh.

29/7/2016

08

Quyết định

Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 22/04/2008

Quy định tiêu chuẩn của Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở-ngành tỉnh và UBND huyện-thị xã.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh

22/7/2016

09

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 03/08/2011

Quy định Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 Quy định về bảng giá chuẩn, vật liệu kiến trúc và công tác xây lắp, xây dựng mới áp dụng  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

31/5/2016

10

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/8/2016

11

Quyết định

Số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL

01/7/2016

12

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 27/03/2013

Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm chỉ thị 08-CT/TU ngày 16/08/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và vi phạm các quy định trong giờ hành chính.

Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 quy định xử lý CB, CC, VC người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

18/9/2016

13

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 29/05/2013

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/01/2016

14

Quyết định

Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015

Bị thay thế bởi:

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

25/3/2016

15

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2016

16

Quyết định

Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê  địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ rên địa bàn tỉnh Trà Vinh

10/01/2017

17

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 1 của Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013  quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015

Bị thay thế bởi:

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

25/3/2016

18

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Sửa đổi-bổ sung điểm 2, khoản 2 Điều 1 Quyết định 39/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê  địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ rên địa bàn tỉnh Trà Vinh

10/01/2017

19

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 29/11/2014

Sửa đổi, bổ sung mục IV và mục VII của phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê  địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ rên địa bàn tỉnh Trà Vinh

10/01/2017

20

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020

Bị thay thế bởi:

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04/12/2016

21

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04/12/2016

22

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016

Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh và Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh và Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/7/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ TRƯỚC CHƯA CÔNG BỐ

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

về việc sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015 Phê chuẩn quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/01/2015

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Kèm theo Quyết định số: 257/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN 31/12/2016:

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

01

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008 về việc miễn thu các khoản lệ phí theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Điều 1, điểm b về miễn lệ phí hộ tịch

Bị sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 phê chuẩn mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh.

04/7/2016

02

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Điều 1, Khoản 4, Điểm b

Bị sửa đổi-bổ sung bởi:

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của HĐND tỉnh về sửa đổi điểm b, khoản 4 điều 1 của Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

04/7/2016

03

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 Phê chuẩn đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020

Điều 1:

Khoản 3, điểm b

Khoản 4, điểm a

Bị sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 Phê chuẩn đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020

19/12/2016

04

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Điều 1, Khoản 4, Điểm b

Bị sửa đổi bởi:

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND sửa đổi Điểm b, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND  tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

23/8/2016

05

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Khoản 1, Điếu 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi:

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/7/2016

06

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo

Khoản 1 Điều 11

Bị sửa đổi-bổ sung bởi:

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 điều chỉnh Khoản 1 Điều 11 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh

15/01/2016

07

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh.

Điều 4, Khoản 2,

Bị sửa đổi bởi:

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 2 Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

22/11/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2017
Ngày hiệu lực27/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 257/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 257/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu257/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýKim Ngọc Thái
       Ngày ban hành27/02/2017
       Ngày hiệu lực27/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 257/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 257/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Trà Vinh

           • 27/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực