Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh năm học 2013-2014 đến 2014-2015

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND mức thu học phí giáo dục quốc dân Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 257/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2013/QĐ-UBND mức thu học phí giáo dục quốc dân Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NĂM HỌC 2013-2014 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 9 về việc phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Mức thu học phí này áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Mức thu

a) Mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông:

STT

Bậc học

Năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015

Nông thôn
(các xã trong tỉnh)

Thành thị
(các phường của thành phố Trà Vinh và các thị trấn thuộc huyện)

1

Mầm non

20.000 đ/học sinh/tháng

40.000 đ/học sinh/tháng

2

Trung học cơ sở

20.000 đ/học sinh/tháng

40.000 đ/học sinh/tháng

3

Trung học phổ thông

20.000 đ/học sinh/tháng

40.000 đ/học sinh/tháng

b) Mức học phí đối với bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

 Đơn vị tính: Ngàn đồng/người/tháng

Bậc đào tạo

Năm học 2013 -2014

Năm học 2014 -2015

A. Nhóm Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thủy sản

- Đại học

360

420

- Cao đẳng

288

336

- Trung cấp CN

252

294

B. Nhóm Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Khách sạn, du lịch

- Đại học

410

490

- Cao đẳng

328

392

- Trung cấp CN

287

343

C. Nhóm ngành Y dược

- Đại học

485

600

- Cao đẳng

388

480

- Trung cấp CN

339

420

c) Mức thu học phí đối với đào tạo thạc sĩ bằng 1,5 lần mức thu học phí đào tạo đại học quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

d) Mức học phí đối với trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề:

Đơn vị tính: Ngàn đồng/người/tháng

TÊN MÃ NGHỀ

Năm 2014

TCN

CĐN

1. Báo chí và thông tin; pháp luật

210

235

2. Toán và thống kê

229

245

3. Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội

230

255

4. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

260

300

5. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

295

320

6. Nghệ thuật

340

365

7. Sức khoẻ

340

374

8. Thú y

365

400

9. Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến

374

408

10. An ninh, quốc phòng

408

440

11. Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật

430

470

12. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường

440

484

13. Khoa học tự nhiên

450

490

14. Dịch vụ vận tải

510

570

15. Khác

460

510

e) Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 150% mức thu học phí cùng cấp và cùng nhóm ngành đào tạo.

f) Thu học phí theo tín chỉ được thực hiện theo khoản 8 Điều 12 chương III của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010.

g) Mức học phí đối với hệ đào tạo theo địa chỉ, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa được tổ chức đào tạo ở ngoài tỉnh, đào tạo theo đơn đặt hàng thực hiện thu học phí theo thỏa thuận giữa nhà trường với các đối tác.

h) Việc miễn, giảm học phí thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

3. Cơ chế thu, sử dụng học phí

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Hiệu trưởng các Trường: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực31/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND mức thu học phí giáo dục quốc dân Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 23/2013/QĐ-UBND mức thu học phí giáo dục quốc dân Trà Vinh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu23/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
      Người kýTrần Khiêu
      Ngày ban hành21/08/2013
      Ngày hiệu lực31/08/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2017
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 23/2013/QĐ-UBND mức thu học phí giáo dục quốc dân Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2013/QĐ-UBND mức thu học phí giáo dục quốc dân Trà Vinh