Quyết định 2116/QĐ-UBND

Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1544/TTr-STP ngày 18/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tài chính hết hiệu lực toàn bộ (kèm theo Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thxã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- BLĐ VP;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, THNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH, HT HIỆU LC THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIU 38 NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lực

1.

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006

Về việc bổ sung Điều 2 Quyết định số 2464/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

2.

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006

Về việc Ban hành đơn giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh trong khu vực cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

3.

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007

Về việc điều chỉnh mức trích để lại cho Ban Qun lý chợ thị xã Trà Vinh nêu tại Điều 1 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

4.

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007

Về việc điều chỉnh giá cho thuê mặt bng vị trí 2, vị trí 3 của Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh)

Thực hiện theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

5.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Ban hành định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện, thị xã thực hiện

Đã có Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 30/5/2014 của HĐND tỉnh điều chỉnh về lĩnh vực này.

10/6/2014

6.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 28/09/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đi với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh Trà Vinh

Đã có Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh điều chỉnh về lĩnh vực này.

01/01/2018

7.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 13/07/2012

Về việc mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện theo quy định của luật phí và lệ phí

28/4/2012

8.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

Hệ số điều chỉnh giá đất ở để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hệ sđược điều chỉnh hàng năm

01/01/2015

9.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn

Đã có Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định về lĩnh vực này

01/01/2017

10.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đã có Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 quy định về lĩnh vực này

21/7/2018

11.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc quy định mức thu, qun lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

12.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Về việc điều chỉnh khoản 4, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đã có Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 quy định về lĩnh vực này

21/7/2018

13.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Về việc quy định chế độ chi tổ chức Đại hội của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Căn cứ pháp lý đã không còn hiệu lực: Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 đã bị thay thế bởi Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017

01/7/2017

14.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

15.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung mục IV và mục VII của phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

16

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Hiện nay thực hiện theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

01/01/2017

17.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Theo quy định của luật phí và lệ phí

01/01/2017

18.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thời gian thực hiện đã hết

01/01/2017

19.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đã có Nghị quyết số 29/2017/NQ-ND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh điều chỉnh về lĩnh vực này

24/7/2017

20.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đã có Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 điều chỉnh về lĩnh vực này.

29/01/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2116/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực29/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2116/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýĐồng Văn Lâm
       Ngày ban hành29/10/2018
       Ngày hiệu lực29/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh

           • 29/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực