Quyết định 14/2012/QĐ-UBND

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh đã được thay thế bởi Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TẠI THỊ TRẤN VÀ CHỢ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII - kỳ họp thứ 4 về việc Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Phí vệ sinh là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn địa phương, như: chi phí cho tổ chức hoạt động của đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy trình kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền quy định (chưa bao gồm chi phí xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn môi trường)...

2. Đối tượng áp dụng

- Hộ kinh doanh, dịch vụ có sạp, ki-ốt... ở các chợ, hộ gia đình và các tổ chức, đơn vị tại thị trấn.

- Hộ kinh doanh, hộ gia đình tại chợ xã, cơ quan, trường học, trạm y tế cấp xã.

- Tổ chức, hộ gia đình cập quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ nối liền chợ hoặc hẻm gắn liền mặt tiền chợ.

- Đối với những hộ có giấy chứng nhận hộ nghèo được giảm 50% mức thu so với mức thu đối tượng hộ gia đình.

3. Mức thu phí vệ sinh

STT

Đối tượng

Mức thu

Ghi chú

1

Hộ gia đình

10.000 đồng/hộ/tháng

 

2

Hộ kinh doanh mua bán

 

 

 

- Hộ gia đình có mua bán, dịch vụ

20.000 đồng/hộ/tháng

 

 

- Hộ cố định (sạp)

20.000 đồng/hộ/tháng

 

 

- Hộ tự sản tự tiêu, mua bán lẻ

1.000 đồng/hộ/ngày

 

 

- Hộ vựa rau, quả (theo đăng ký kinh doanh)

80.000 đồng/hộ/tháng

 

3

Kinh doanh dịch vụ

 

 

 

- Khách sạn

160.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

 

- Nhà nghỉ

 

 

 

+ Từ 5 - 10 phòng

100.000 đồng/tháng

 

 

+ Từ 11 - 20 phòng

150.000 đồng/tháng

 

 

+ Từ 21 phòng trở lên

170.000 đồng/tháng

 

 

- Nhà trọ

 

 

 

+ Đến 05 - 10 phòng

70.000 đồng/tháng

 

 

+ Từ 11 - 20 phòng

120.000 đồng/tháng

 

 

+ Từ 21 phòng trở lên

170.000 đồng/tháng

 

 

- Nhà hàng

140.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

 

- Cửa hàng ăn uống

140.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

4

Trường học

 

 

 

- Mẫu giáo, nhà trẻ

50.000 đồng/đơn vị/tháng

 

 

- Tiểu học

80.000 đồng/đơn vị/tháng

 

 

- Trung học Cơ sở

80.000 đồng/đơn vị/tháng

 

 

- Trung học Phổ thông

80.000 đồng/đơn vị/tháng

 

5

Các cơ quan

 

 

 

- Thị trấn

50.000 đồng/đơn vị/tháng

 

 

- Cấp huyện

90.000 đồng/đơn vị/tháng

 

6

Doanh nghiệp tư nhân

160.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

7

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vật liệu xây dựng có phương tiện vận tải

160.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

8

Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Bến xe, bến phà

160.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

9

Các cơ sở y tế (rác sinh hoạt)

 

 

 

- Bệnh viện

160.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

 

- Y tế tư nhân (phòng khám tư)

160.000 đồng/m3 rác

Ký HĐ cụ thể

 

- Các trạm y tế xã, thị trấn

40.000 đồng/tháng

 

10

Thu phí các công trình sửa chữa, xây dựng

0,04%/giá trị công trình

Đơn vị thi công nộp

11

Thu dịch vụ rửa xe

 

 

 

- Thu rửa xe mô tô

70.000 đồng/tháng

 

 

- Thu rửa xe ô tô

140.000 đồng/tháng

 

* Trường hợp một đối tượng thuộc diện áp dụng nhiều mức thu phí: Chỉ thu 01 (một) mức thu cao nhất.

Mức thu phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được thực hiện thu kể từ ngày 01/7/2012.

4. Cơ quan thu phí vệ sinh

- Đơn vị thu là Ban Quản lý chợ (nếu chưa có bộ máy tổ chức thu gom xử lý vệ sinh công cộng).

- Đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao làm đầu mối thu gom xử lý vệ sinh công cộng.

5. Chứng từ thu phí vệ sinh

Đơn vị thu phí phải sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế in ấn, cấp phát và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng biên lai theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

6. Quản lý và sử dụng phí

- Đơn vị, tổ chức được giao thu phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, được trích lại 15% số phí thu được, phần còn lại 85% nộp vào ngân sách nhà nước. Việc kê khai thu, nộp phí,…đơn vị thu phải thực hiện đúng theo quy định.

- Đối với trường hợp khoán (nhà nước không có đầu tư cơ sở vật chất hoặc chỉ có đầu tư bãi rác) được để lại 100%.

7. Chế độ tài chính kế toán

Đơn vị, tổ chức thu phí vệ sinh thực hiện các công việc sau:

- Đơn vị thu phí vệ sinh phải mở sổ sách, chứng từ kế toán theo dõi số thu, nộp và sử dụng tiền phí theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

- Hàng năm, đơn vị phải lập dự toán thu chi tiền phí gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc nhà nước nơi tổ chức thu theo quy định.

- Thực hiện quyết toán thu, chi tiền phí theo quy định hiện hành, quyết toán biên lai thu phí, số tiền phí nộp vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

- Sau khi quyết toán đúng chế độ, tiền phí chưa sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp theo chế độ quy định.

- Niêm yết mức thu phí về sinh tại nơi thu phí.

- Công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Trà Vinh; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTống Minh Viễn
        Ngày ban hành13/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2012/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng phí vệ sinh