Quyết định 231/QĐ-UBND

Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 161/Ttr-STP ngày 26/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH




Đồng Văn Lâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01.

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh; phí thẩm định kết quả đấu thầu tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

02.

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy CMND trong tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

- Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định về lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

03.

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 15/09/2010

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2018

04.

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/4/2017

05.

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012

Về việc phê chuẩn định mức chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

24/7/2017

06.

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về một số đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Bị công bố bởi Quyết định số 40/QĐ- HĐND ngày 20/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành.

20/02/2017

07.

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

08.

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

09.

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015

Phê chuẩn quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

- Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

24/7/2017

10.

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

11.

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016

Phê chuẩn mức thu và chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

12.

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015

Về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 02/2012/NQ- HĐND ngày 18/4/2012 ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Nghị Quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/4/2017

13.

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Phê chuẩn quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

14.

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016

Phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

15.

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016

Phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/12/2017

16.

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2018

17.

Quyết định

31/2003/QĐ-UBT ngày 08/5/2003

Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Bị thay thế bởi: Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

18/6/2017

18.

Quyết định

74/2003/QĐ-UBND ngày 18/7/2003

Ban hành quy định tạm thời về quản lý quy hoạch xây dựng các công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 1687/QĐ- UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do UBND tỉnh ban hành.

07/9/2017

19.

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND ngày 17/11/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

16/6/2017

20.

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

Về việc Ban hành mức thu phí qua phà tuyến long đức (TXTV) Trà Vinh - Cẩm Sơn (Mỏ Cày) Bến Tre

Bị thay thế bởi: Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/6/2017

21.

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

Về việc ban hành mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hoà Minh) – ấp ngãi lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành

Bị thay thế bởi: Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/6/2017

22.

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

Quy định mức thu phí qua đò ngang đại thôn (Hòa Minh) - bãi vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/6/2017

23.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011

Về việc điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/6/2017

24.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012

ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2017

25.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 25/05/2012

Ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

18/6/2017

26.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020

17/4/2017

27.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012

Về việc mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2018

28.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

26/6/2017

29.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 07/06/2013 của UBND tỉnh

Ban hành quy định giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi: Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức để giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

13/10/2017

30.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Về việc Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, tàu thuyền, xe ôtô, xe gắn máy và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/7/2017

31.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014

Ban hành mức thu và sử dụng phí bến bãi, mặt nước áp dụng tại cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng áp dụng tại cảng cá Láng Chim, thị xã Duyên Hải và cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

12/3/2017

32.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc ban hành bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

10/8/2017

33.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015

Ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Trà Vinh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh để cho vay các đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/8/2017

34.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2013/QĐ- UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/7/2017

35.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi: Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04/8/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 10/07/2009

Phê chuẩn việc thành lập Quỹ quốc phòng-an ninh ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 208/QĐ-HĐND ngày 10/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành.

20/02/2016

02

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 12/11/2012

Phê duyệt mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 208/QĐ-HĐND ngày 10/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành.

20/02/2016

03

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường nội thị trong tỉnh Trà Vinh

Bị công bố bởi Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do UBND tỉnh ban hành.

17/10/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

01

Nghị quyết

70/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà; phí xây dựng trong tỉnh

Điểm b3 Khoản 1 Điều 1

Bị sửa đổi, sung bởi: Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/7/2017

 

02

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 quy định đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai táng phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm

Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2013/NQ- HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2017

 

03

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 4; Điều 5; Khoản 2, Khoản 3 Điều 6; Khoản 5, Điều 8; Khoản 5, Điều 9; Khoản 4, Điều 12; Khoản 2, Điều 13; Khoản 2, Điều 14;

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 15/2014/NQ- HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

24/7/2017

 

04

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

Điểm 1.1, 1.2 Khoản 1 Mục III, Điều 1; Điểm 4.5 Khoản 4 Mục III, Điều 1

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2018

 

05

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Nghị quyết số 52/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2017

 

06

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014- 2020

Điểm b, khoản 3, Điều 1; điểm a, khoản 4, Điều 1

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020

01/4/2017

 

07

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Điều 2

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh

20/10/2017

 

08

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Điểm b và Điểm d Khoản 1, Điều 2 ; g Điểm b, Điều 8

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/10/2017

09

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Khoản 1 Điều 2; Khoản 8 Điều 3; Điểm d Khoản 2 Điều 4

Bị sửa đổi - bổ sung bởi: Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

20/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 231/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu231/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 231/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu231/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýĐồng Văn Lâm
       Ngày ban hành08/02/2018
       Ngày hiệu lực08/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 231/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Trà Vinh

           • 08/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực