Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 02/2016/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Xét Tờ trình số 1897/TTr-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

3. Mức phí

STT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu (đồng)

1

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình và các loại đất khác

m3

2.000

2

Sét làm gạch, ngói

m3

2.000

3

Các loại cát khác

m3

4.000

4

Nước khoáng thiên nhiên

m3

3.000

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng.

4. Quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đi với khai thác khoáng sản.

Nguồn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thu được nộp vào Ngân sách nhà nước và được sử dụng để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/7/2016; bãi bỏ Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đi với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 23/6/2016./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, TN&MT;
- TT.T
U, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC
, TP, TN&MT; Cục Thuế, Cục Thống kê tnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố
- BLĐVP: HĐND, UBND tỉnh;
• Báo TV, Đài PT-TH tỉnh;
• Trung tâm TH-CB tỉnh;
• Website Chính phủ;
• Lưu VT, phòng Công tác HĐND

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực04/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Trí Dũng
       Ngày ban hành23/06/2016
       Ngày hiệu lực04/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh

          • 23/06/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/07/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực