Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền cấp Giấy chứng nhận Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục cấp giấy đăng ký đất tài sản Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2016/QĐ-UBND thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền cấp Giấy chứng nhận Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ÐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 43/2014/NĐ-CP Nghị định 44/2014/NĐ-CP">02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 471/TTr-STNMT ngày 02 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin khi giải quyết hồ sơ về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện); Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện); Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, khu vực (sau đây gọi là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) thuộc tỉnh Trà Vinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận

Nguyên tắc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất) thực hiện theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013.

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 4. Mẫu Giấy chứng nhận và thể hiện nội dung trên Giấy chứng nhận; mẫu văn bản, giấy tờ áp dụng trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (lần đầu) và thực hiện thủ tục đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Theo quy định tại các Điều: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Thông tư số 23).

2. Các mẫu văn bản, giấy tờ áp dụng trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (lần đầu) bao gồm: Từ Mẫu số 04a/ĐK đến Mẫu số 08b/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (gọi tắt là Thông tư số 24).

3. Các mẫu văn bản, giấy tờ áp dụng trong thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm: Từ Mẫu số 09/ĐK đến Mẫu số 13/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24.

Điều 5. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận

Thực hiện theo quy định tại các Điều: 100, 101, 102 và 104 Luật Đất đai năm 2013 và các Điều: 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 76 và 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 19/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định số 43).

Chương II

HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Mục 1. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 6. Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của HĐND và UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (nếu có nhu cầu).

3. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, việc nộp hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện thống nhất theo hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 43/2014/NĐ-CP Nghị định 44/2014/NĐ-CP">02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Trường hợp đã có Giấy chứng nhận nhưng người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản chưa đến nhận và nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã có thông báo ít nhất 03 lần), thì sau 60 ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển lại Giấy chứng nhận đã ký cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Văn phòng đăng ký đất đai) để tổng hợp, báo cáo xử lý theo quy định.

Điều 7. Việc nộp giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không được yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nộp thêm các loại giấy tờ khác ngoài các giấy tờ phải nộp theo quy định này.

2. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.

c) Nộp bản chính giấy tờ theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp nộp bản sao giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 2, Điều này thì khi nhận Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng nhận phải nộp bản chính các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để chuyển lưu trữ theo quy định, trừ các loại giấy tờ như: giấy phép xây dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

4. Khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

b) Nộp bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.

c) Nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính).

5. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện quyền đối với một phần thửa đất, thì phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

Điều 8. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận

1. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 9 đến Điều 30 của Quy định này được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận được cộng thêm 03 ngày.

3. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Mục 2. HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 9. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký; cấp Giấy chứng nhận lần đầu

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (CN.VPĐKĐĐ) hoặc Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất để thực hiện xác nhận vào đơn và công bố công khai kết quả kiểm tra và giải quyết các ý kiến phản ánh (tại UBND cấp xã)

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

 

03

Kiểm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

UBND cấp xã

01 ngày

Xác nhận vào đơn (mẫu số 04a/ĐK)

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày

(Không tính thời gian công khai kết quả kiểm tra và giải quyết các ý kiến phản ánh)

Công bố công khai kết quả kiểm tra và giải quyết các ý kiến phản ánh

UBND cấp xã

15 ngày

Danh sách (mẫu số 06/ĐK)

Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ nơi có đất để thực hiện tiếp tục trình tự

UBND cấp xã

01 ngày

Hồ sơ đã xác nhận

04

Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần), trích lục bản đồ địa chính, xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (GCN)

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

- Trường hợp không cần xác minh thực địa, trích lục bản đồ địa chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

02 ngày

- Trích lục

- Hồ sơ đã xác nhận

- Trường hợp cần phải xác minh thực địa, trích lục bản đồ địa chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

04 ngày

- Biên bản

- Trích lục

- Hồ sơ đã xác nhận

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về quyền sở hữu tài sản

- Lập phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý về tài sản gắn liền với đất

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu (mẫu số 07/ĐK)

- Ý kiến xác nhận về tài sản gắn liền với đất

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện (hoặc Sở Xây dựng); Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng NN&PTNT) cấp huyện hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNN)

03 ngày

Ý kiến xác nhận

05

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

03 ngày

Thông báo thuế

06

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

07

Thẩm tra hồ sơ, lập tờ trình, in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Phòng TN&MT cấp huyện (hoặc Chi cục QLĐĐ)

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

03 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

08

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

Phòng TN&MT cấp huyện (hoặc Chi cục QLĐĐ)

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

09

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh) xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phòng TN&MT) cấp huyện (hoặc Sở TN&MT)

- UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh)

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

10

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

11

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

GCN

 

12

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

20 ngày

- Cấp huyện: 20 ngày

- Cấp tỉnh: 18 ngày

Điều 10. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký đất đai mà người sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận và nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN. VPĐKĐĐ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất để thực hiện xác nhận vào đơn về hiện trạng tài sản, tình trạng tranh chấp, thời điểm tạo lập,…

CN. VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

 

03

UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn về hiện trạng tài sản, tình trạng tranh chấp, thời điểm tạo lập,… và gửi hồ sơ đến CN. VPĐKĐĐ để thực hiện tiếp tục trình tự

UBND cấp xã

01 ngày

Xác nhận vào đơn (mẫu số 04a/ĐK)

 

04

Kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

02 ngày

Trích lục

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 03 ngày

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về quyền sở hữu tài sản

- Lập phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý về tài sản gắn liền với đất

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu (mẫu số 07/ĐK)

- Ý kiến xác nhận về tài sản gắn liền với đất

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện (hoặc Sở Xây Dựng); Phòng NN&PTNT cấp huyện (hoặc Sở NN&PTNN)

03 ngày

Ý kiến xác nhận

05

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 03 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

02 ngày

Thông báo thuế

06

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

07

Thẩm tra hồ sơ, lập tờ trình, in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Phòng TN&MT cấp huyện (hoặc Chi cục QLĐĐ)

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

08

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

Phòng TN&MT cấp huyện (hoặc Chi cục Quản lý đất đai (Chi cục QLĐĐ)

0,5 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

09

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh) xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

- Phòng TN&MT cấp huyện (hoặc Sở TN&MT)

- UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh)

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

10

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

11

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

GCN

 

12

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

14 ngày

- Cấp huyện: 14 ngày

- Cấp tỉnh: 13 ngày

Điều 11. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

01 ngày

Hồ sơ

 

03

CN.VPĐKĐĐ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất để thực hiện xác nhận vào đơn về hiện trạng tài sản, tình trạng tranh chấp, thời điểm tạo lập,…

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

 

04

UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn về hiện trạng tài sản, tình trạng tranh chấp, thời điểm tạo lập,… và gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ để thực hiện tiếp tục trình tự.

UBND cấp xã

01 ngày

Xác nhận vào đơn (mẫu số 04a/ĐK)

 

 

05

Kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

03 ngày

- Trích lục

- Hồ sơ đã xác nhận

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về quyền sở hữu tài sản

- Lập phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý về tài sản gắn liền với đất

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu (mẫu số 07/ĐK)

- Ý kiến xác nhận về tài sản gắn liền với đất

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện (hoặc Sở Xây Dựng); Phòng NN&PTNT cấp huyện (hoặc Sở NN&PTNN)

03 ngày

Ý kiến xác nhận

06

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

03 ngày

Thông báo thuế

07

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

08

Thẩm tra hồ sơ, in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ (hoặc VP Sở TN&MT)

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

03 ngày

 - Hồ sơ cấp GCN;

 - GCN.

 

09

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN;

- GCN.

 

10

Hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN;

- GCN.

 

11

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

 - Giấy CN;

- Hồ sơ đã duyệt.

 

12

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

GCN

 

13

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- GCN

 - Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

20 ngày

- Cấp huyện: 20 ngày

- Cấp tỉnh: 19 ngày

Điều 12. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất để kiểm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn về hiện trạng tài sản, tình trạng tranh chấp, thời điểm tạo lập,…

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

 

03

UBND cấp xã thực hiện xác nhận vào đơn về hiện trạng tài sản, tình trạng tranh chấp, thời điểm tạo lập,… và gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ để thực hiện tiếp tục trình tự.

UBND cấp xã

01 ngày

Xác nhận vào đơn (mẫu số 04a/ĐK)

 

 

04

Kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

02 ngày

Trích lục

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 03 ngày

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về quyền sở hữu tài sản

- Lập phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý về tài sản gắn liền với đất

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu (mẫu số 07/ĐK)

- Ý kiến xác nhận về tài sản gắn liền với đất

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện (hoặc Sở Xây Dựng); Phòng NN&PTNT cấp huyện (hoặc Sở NN&PTNN)

03 ngày

Ý kiến xác nhận

05

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 03 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

02 ngày

Thông báo thuế

06

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

07

Thẩm tra hồ sơ, in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ (hoặc VP Sở TN&MT)

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN;

- GCN.

 

08

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

0,5 ngày

- Hồ sơ cấp GCN;

- GCN.

 

09

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN;

- GCN.

 

10

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

- GCN;

- Hồ sơ đã duyệt.

 

11

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

GCN

 

12

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

14 ngày

- Cấp huyện: 14 ngày

- Cấp tỉnh: 13 ngày

Điều 13. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) kiểm tra hiện trạng đất, xác nhận đăng ký đất

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

07 ngày

Hồ sơ

 

03

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) quét (Scan) hồ sơ, cập nhật thông tin thửa đất đã đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có)

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

05 ngày

Hồ sơ

 

04

Chuyển kết quả đăng ký cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trả cho người đăng ký đất

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

GCN

 

05

Trả kết quả cho người đề nghị đăng ký

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

14 ngày

 

Điều 14. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp GCN

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

05 ngày

Hồ sơ

 

03

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

03 ngày

Thông báo thuế

04

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

05

Thẩm tra hồ sơ, in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ (hoặc VP Sở TN&MT)

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

04 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

06

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

07

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

08

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

09

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy.

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

GCN

 

10

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

20 ngày

 

 

Điều 15. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN. VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn

CN. VPĐKĐĐ

04 ngày

Hồ sơ

 

03

In GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ

CN. VPĐKĐĐ

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

04

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

 - VPĐKĐĐ

 - VP Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

05

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

06

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; chuyển GCN cho CN. VPĐKĐĐ

- CN. VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

02 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

07

CN. VPĐKĐĐ chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trao GCN cho người được cấp giấy

CN. VPĐKĐĐ

01 ngày

Giấy CN

 

08

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

14 ngày

 

 

Điều 16. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

 

03

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

1,5 ngày

Thông báo thuế

04

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN.VPĐKĐĐ

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

05

Xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp

Thời gian thực hiện tại điểm này không quá 01 ngày

CN. VPĐKĐĐ xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp

CN. VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

05

Cấp mới Giấy chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

CN. VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

 - VPĐKĐĐ

 - VP Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

06

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; chuyển GCN cho CN. VPĐKĐĐ

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

07

CN. VPĐKĐĐ chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trao GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Giấy CN

 

08

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy CN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

10 ngày

- Xác nhận GCN: 07 ngày

- Cấp mới GCN: 10 ngày

Điều 17. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ, xác nhận thay đổi vào GCN

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

02 ngày

Hồ sơ

 

03

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định 

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

- GCN;

- Hồ sơ đã duyệt.

 

04

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trả GCN đã chỉnh lý cho người được cấp giấy

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN.

 

05

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

04 ngày

 

 

Điều 18. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai khi cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN. VPĐKĐĐ thông báo bằng văn bản về việc làm thủ tục cấp GCN cho người nhận chuyển quyền

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Thông báo

 

03

Thông báo cho bên chuyển quyền hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng và gửi thông báo niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất

 

30 ngày

Thông báo

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

04

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

03 ngày

Thông báo thuế

05

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN.VPĐKĐĐ

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

06

CN. VPĐKĐĐ lập thủ tục hủy GCN đã cấp do không nộp lại GCN, xác nhận vào đơn

CN.VPĐKĐĐ

03 ngày

Hồ sơ

 

07

In GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ

CN.VPĐKĐĐ

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

08

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét quyết định hủy GCN và cấp mới lại GCN

VPĐKĐĐ

02 ngày

Hồ sơ

 

09

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

 - VPĐKĐĐ

 - VP Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

10

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

11

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; chuyển GCN cho CN. VPĐKĐĐ

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

02 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

12

CN. VPĐKĐĐ chuyển GCN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trao GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN

 

13

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

20 ngày

 

 

Điều 19. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính

- CN.VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

01 ngày

Trích lục

 

03

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày

 

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

1,5 ngày

Thông báo thuế

04

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

05

Kiểm tra hồ sơ, xác nhận đơn; in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

06

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

 - VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

07

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

08

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; chuyển GCN cho CN. VPĐKĐĐ

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

- Giấy CN

- Hồ sơ đã duyệt

 

09

CN. VPĐKĐĐ chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Giấy CN

 

10

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

10 ngày

 

 

Điều 20. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) kiểm tra xác nhận hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

1,5 ngày

- Trích lục

- Hồ sơ đã xác nhận

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về quyền sở hữu tài sản

- Lập phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý về tài sản gắn liền với đất

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

Phiếu (mẫu số 07/ĐK)

- Ý kiến xác nhận về tài sản gắn liền với đất

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện (hoặc Sở Xây Dựng); Phòng NN&PTNT cấp huyện (hoặc Sở NN&PTNN)

02 ngày

Ý kiến xác nhận

03

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

1,5 ngày

Thông báo thuế

04

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

05

Xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp

Thời gian thực hiện tại điểm này không quá 01 ngày

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Hồ sơ

05

Cấp mới GCN

 

 

 

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ; in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ trình ký

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

 - VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

06

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; chuyển GCN cho CN.VPĐKĐĐ

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

0,5 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

07

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

GCN

 

08

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

10 ngày

- Xác nhận GCN: 07 ngày

- Cấp mới GCN: 10 ngày

Điều 21. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 7, Điều 9 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

Kiểm tra, xác nhận  hồ sơ

CN.VPĐKĐĐ

(hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Hồ sơ

 

03

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

1,5 ngày

Thông báo thuế

04

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

05

Xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp

Thời gian thực hiện tại điểm này không quá 01 ngày

Xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

Hồ sơ

05

 Cấp mới GCN

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ; in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ trình ký

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

06

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; chuyển GCN cho CN.VPĐKĐĐ

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

07

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN

 

08

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

10 ngày

- Xác nhận GCN: 07 ngày

- Cấp mới GCN: 10 ngày

Điều 22. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 8, Điều 9 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN. VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ, cập nhật hồ sơ địa chính, chỉnh lý GCN

CN. VPĐKĐĐ

03 ngày

Hồ sơ

 

03

Quét (Scan) hồ sơ, GCN để lưu và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định

CN.VPĐKĐĐ

 

02 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

04

CN. VPĐKĐĐ chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN đã chỉnh lý

 

05

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

07 ngày

 

 

Điều 23. Hồ sơ và trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 9, Điều 9 Thông tư số 24

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Hồ sơ

 

02

Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ) thẩm định nhu cầu sử dụng đất và lập thủ tục trình UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh) xem xét quyết định gia hạn quyền sử dụng đất

Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ)

01 ngày

Hồ sơ

 

03

UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh) ký quyết định gia hạn quyền sử dụng đất

UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh)

02 ngày

Hồ sơ

 

04

Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ) chuyển hồ sơ đến CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) để chuyển thông tin địa chính và lập hồ sơ thuê đất theo quy định

Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ)

0,5 ngày

Hồ sơ

 

05

Lập và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

Phiếu chuyển thông tin

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 02 ngày

Xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả

Cơ quan thuế cấp huyện (hoặc Cục thuế tỉnh)

1,5 ngày

Thông báo thuế

06

Thông báo người đề nghị cấp GCN thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại lai thuế

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

 

Chứng từ

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

07

Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ) lập thủ tục cho thuê đất theo quy định

Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ)

0,5 ngày

Hồ sơ

 

08

UBND cấp huyện (hoặc Sở TN&MT) ký hợp đồng cho thuê đất

UBND cấp huyện (hoặc Sở TN&MT)

01 ngày

Hồ sơ

 

09

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ, chỉnh lý GCN

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

Hồ sơ

 

10

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

0,5 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

11

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trả GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

01 ngày

GCN đã chỉnh lý

 

12

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - Giấy CN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

10 ngày

 

 

Điều 24. Hồ sơ và trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 10, Điều 9 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Hồ sơ

 

02

Xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp

Thời gian thực hiện tại điểm này không quá 01 ngày

CN. VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ, chỉnh lý GCN

CN. VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

02

Cấp mới GCN

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 04 ngày

CN. VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ, in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ trình ký

CN. VPĐKĐĐ

01 ngày

Hồ sơ

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

 - VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

03

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định, chuyển GCN cho CN. VPĐKĐĐ

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

- Giấy CN

- Hồ sơ đã duyệt

 

04

CN. VPĐKĐĐ chuyển GCN, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trao GCN cho người được cấp giấy

CN.VPĐKĐĐ

01 ngày

Giấy CN

 

05

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày

- Giấy CN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

07 ngày

- Xác nhận GCN: 04 ngày

- Cấp mới GCN: 07 ngày

Điều 25. Hồ sơ và trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 11, Điều 9 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính

- CN. VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

05 ngày

Hồ sơ

 

03

CN. VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ) xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp; in GCN cho thửa mới và chuyển đến VPĐKĐĐ

- CN. VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

02 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

04

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

 

05

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

06

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định

- CN. VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

07

Chuyển GCN đã chỉnh lý cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao cho người sử dụng đất

- CN. VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN

 

08

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

14 ngày

 

 

Điều 26. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp thực hiện theo quy định về đăng ký giao dịch đảm bảo

1. Hồ sơ: theo khoản 2, 3 và khoản 12 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn

 

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

0,5 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

03

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định

 

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

0,5 ngày

Hồ sơ

 

04

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao cho người được cấp giấy.

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

0,5 ngày

GCN

 

05

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

02 ngày

 

 

Điều 27. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn lý do cấp đổi GCN

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

02 ngày

Hồ sơ

 

03

In GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ (hoặc VP Sở TN&MT)

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

04

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

0,5 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

05

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

06

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

0,5 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

07

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN

 

08

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

07 ngày

 

 

Điều 28. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

Thông báo mất Giấy chứng nhận

 

 

 

Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN

- UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ, niêm yết thông báo mất GCN tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân và gửi hồ sơ đến CN. VPĐKĐĐ để thực hiện tiếp tục trình tự

UBND cấp xã

15 ngày

Thông báo

- Thông báo đăng tin 03 kỳ trên phương tiện thông tin đại chúng đối với tổ chức

Báo hoặc Đài truyền hình

30 ngày

Thông báo

03

CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn lý do cấp lại GCN; in GCN và lập thủ tục hủy GCN đã mất

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

10 ngày

Hồ sơ

 

04

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

03 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

05

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký quyết định hủy giấy và ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- VP Sở TN&MT

- LĐ Sở TN&MT

03 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

06

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

02 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

07

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao cho người được cấp giấy.

- CN.VPĐKĐĐ

 - VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN

 

08

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - Giấy CN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

20 ngày

 

 

Điều 29. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ) kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung, nguyên nhân sai sót

- CN.VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

01 ngày

- Hồ sơ

- Biên bản

 

03

Xác nhận thay đổi vào GCN nhận đã cấp

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 03 ngày

Phòng TN&MT (hoặc  Sở TN&MT) lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền đính chính vào GCN và Sở TN&MT đính chính GCN đã cấp

- Phòng TN&MT

- Sở TN&MT

01 ngày

- Hồ sơ

- GCN

UBND cấp huyện (hoặc UBND tỉnh) đính chính GCN, chuyển kết quả cho CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ)

- UBND huyện

- UBND tỉnh

02 ngày

- Hồ sơ

- GCN

03

Cấp mới GCN

Tổng thời gian thực hiện tại điểm này không quá 05 ngày

CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ) kiểm tra hồ sơ in GCN, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VPĐKĐĐ (hoặc Chi cục QLĐĐ)

- CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

- Chi cục QLĐĐ

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- VP Sở TN&MT

- Chi cục QLĐĐ

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

Hoàn chỉnh hồ sơ trình LĐ Sở TN&MT xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho VPĐKĐĐ

- Chi cục QLĐĐ

- LĐ Sở TN&MT

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

04

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định

- CN.VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

0,5 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

05

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

- CN.VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

0,5 ngày

GCN

 

06

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - Giấy CN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

08 ngày

- Xác nhận GCN: 06 ngày

- Cấp mới GCN: 08 ngày

Điều 30. Hồ sơ và trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai (trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

1. Hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 24.

2. Trình tự thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi Phiếu nhận và trả kết quả

- Gửi hồ sơ đến CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

- Ghi Phiếu nhận và trả kết quả

 - Hồ sơ

 

02

CN.VPĐKĐĐ (hoặc  VPĐKĐĐ) kiểm tra, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi GCN đã cấp;  In GCN và lập thủ tục cấp lại GCN theo quy định chuyển Phòng TN&MT (hoặc Chi cục QLĐĐ)

- CN.VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

04 ngày

- Hồ sơ

- GCN

 

03

Kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý của hồ sơ

- Phòng TN&MT

- Chi cục QLĐĐ

01 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

04

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét ký GCN, chuyển kết quả cho CN.VPĐKĐĐ (hoặc VPĐKĐĐ)

- Phòng TN&MT

- Chi cục QLĐĐ

- UBND cấp có thẩm quyền

02 ngày

- Hồ sơ cấp GCN

- GCN

 

05

Quét (Scan) hồ sơ, GCN và lưu và cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định

- CN.VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

01 ngày

- GCN

- Hồ sơ đã duyệt

 

06

Chuyển GCN cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT) để trao GCN cho người được cấp giấy

- CN.VPĐKĐĐ

- VPĐKĐĐ

01 ngày

GCN

 

07

Trả kết quả cho người đề nghị cấp GCN

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TN&MT)

0,5 ngày

 - GCN

- Thu Phiếu nhận và trả kết quả.

 

 

Tổng thời gian thực hiện:

 

10 ngày

 

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 31. Trách nhiệm phối hợp

1. UBND cấp xã

a) Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ

- Hồ sơ do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản chọn hình thức nộp tại UBND cấp xã theo quy định.

- Hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi đến để lấy ý kiến và xác nhận kết quả.

- Hồ sơ tiếp nhận tại UBND cấp xã bao gồm các loại theo quy định tại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh công bố.

- Tiếp nhận các giấy tờ gốc liên quan đến quyền sử dụng đất.

b) Thẩm tra, giải quyết hồ sơ

- UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư, giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

- Tổ chức công khai lấy ý kiến tại trụ sở UBND cấp xã, đồng thời xem xét, giải quyết các góp ý về nội dung công khai.

c) Luân chuyển và trả kết quả đã giải quyết

- Chuyển hồ sơ đã thẩm tra cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết. Riêng hồ sơ không đủ điều kiện do UBND cấp xã tiếp nhận thì trực tiếp chuyển trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

- Nhận hồ sơ đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết; nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế chuyển đến và thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản để thực hiện nghĩa vụ tài chính; tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trước khi giao trả kết quả và thu phí, lệ phí theo quy định. Vào sổ và chuyển giao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lưu trữ theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

a) Tiếp nhận các loại hồ sơ quy định tại bộ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố do người sử dụng đất nộp trực tiếp.

b) Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết.

c) Nhận lại hồ sơ đã được giải quyết do Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai bàn giao, nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế chuyển đến và thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản để thực hiện nghĩa vụ tài chính; tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác trước khi giao trả kết quả và thu phí, lệ phí theo quy định. Vào sổ và chuyển giao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lưu trữ theo quy định.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)

a) Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ.

Tiếp nhận các loại hồ sơ quy định tại bộ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nộp trực tiếp.

b) Luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ

- Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết.

- Nhận hồ sơ đã được Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết, nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế chuyển đến và thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản để thực hiện nghĩa vụ tài chính; tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trước khi giao trả kết quả và thu phí, lệ phí theo quy định. Vào sổ và chuyển giao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản cho Văn phòng đăng ký đất đai lưu trữ theo quy định.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến để giải quyết theo thẩm quyền.

b) Kiểm tra, giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền theo quy định.

c) Trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và ban hành Quyết định giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền (nếu có).

d) Giao hồ sơ đã kiểm tra, giải quyết; Giấy chứng nhận và Quyết định của UBND cấp huyện cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để:

- Lưu trữ, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.

- Bàn giao cho UBND cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

5. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

a) Thực hiện việc tiếp nhận những hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, UBND cấp xã chuyển đến, cụ thể:

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Thẩm tra, giải quyết hồ sơ.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra, giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

- Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra, giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức.

c) Lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập thủ tục chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra trình UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

- Văn phòng đăng ký đất đai lập thủ tục chuyển Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Sở (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụng đất.

6. Chi cục Quản lý đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)

a) Thực hiện việc tiếp nhận những hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

b) Kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ký cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất.

c) Giao hồ sơ đã ký Giấy chứng nhận và các Quyết định của UBND tỉnh cho Văn phòng đăng ký đất đai để:

- Lưu trữ, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.

- Bàn giao lại Giấy chứng nhận đã ký, các Quyết định của UBND tỉnh (nếu có) cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để trao cho tổ chức sử dụng đất.

7. Văn phòng Sở (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)

a) Thực hiện việc tiếp nhận những hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

b) Kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi ký cấp Giấy chứng nhận cho những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Giao hồ sơ đã ký Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai để:

- Lưu trữ, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.

- Bàn giao lại Giấy chứng nhận đã ký cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

8. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch

a) Tiếp nhận hồ sơ chuyển thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính (trường hợp có khấu trừ).

b) Chuyển thông tin đến Cục Thuế, Chi cục Thuế để tính nghĩa vụ tài chính và ban hành Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.

9. Cục thuế, Chi cục Thuế

a) Tiếp nhận hồ sơ chuyển thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến để xác định nghĩa vụ tài chính.

b) Chuyển Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

c) Theo dõi việc ghi nợ, trả nợ nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển cho Cục thuế, Chi cục thuế theo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận,…

10. Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, Kho bạc Nhà nước các huyện

a) Thực hiện thu các khoản thu, thu nợ nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản.

b) Xác định thời gian vi phạm nộp nghĩa vụ tài chính chậm và tổ chức thu các khoản thu do việc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

11. Ban quản lý khu kinh tế, Sở Xây Dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Quản lý Đô thị, phòng Kinh Tế và Hạ Tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn kịp thời xử lý, trả lời cụ thể đúng theo quy định nội dung trong phiếu lấy ý kiến và các nội dung khác có liên quan về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

Điều 32. Phối hợp cung cấp thông tin

1. Việc cung cấp thông tin được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Quy định này, Văn phòng đăng ký đất đai gửi phiếu lấy ý kiến đến cơ quan quản lý tài sản gắn liền với đất.

Trong thời gian không quá năm (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai.

b) Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày trao Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập danh sách gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.

c) Trong thời gian không quá một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận (có nội dung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) đã được cơ quan có thẩm quyền ký, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm sao y bản chính (đóng dấu của Văn phòng đăng ký đất đai) gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của từng ngành.

2. Việc chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện như sau:

Các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động quy định tại Quy định này thì trong thời gian không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận phiếu chuyển thông tin của Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan Thuế xác định và gửi thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký đất đai.

3. Việc luân chuyển hồ sơ được thực hiện như sau:

a) Các cơ quan giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận phải trực tiếp luân chuyển hồ sơ, vào sổ theo dõi và ký nhận.

b) Các trường hợp phải chuyển thông tin cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng quy định tại Quy định này, Văn phòng đăng ký đất đai chuyển công văn bằng đường bưu điện.

c) Việc chuyển Giấy chứng nhận có nội dung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cơ quan quản lý tài sản gắn liền với đất quy định tại Quy định này, Văn phòng đăng ký đất đai chuyển công văn bằng đường bưu điện.

d) Việc chuyển thông tin và nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều này, Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan Thuế phải trực tiếp luân chuyển hồ sơ, vào sổ theo dõi và ký nhận.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy định này.

2. Các nội dung không nêu trong Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan về đất đai.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2017
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền cấp Giấy chứng nhận Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền cấp Giấy chứng nhận Trà Vinh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2017
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2016/QĐ-UBND thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền cấp Giấy chứng nhận Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2016/QĐ-UBND thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền cấp Giấy chứng nhận Trà Vinh