Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 2013 tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 59/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 2013 tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Nhìn chung, tình hình trong tỉnh 06 tháng đầu năm 2013 tuy có nhiều khó khăn, nhưng các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, nên giữ được ổn định tình hình, một số lĩnh vực tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đạt 9,2%, tuy thấp hơn so cùng kỳ 0,9%, nhưng đây là mức tăng trưởng khá so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và trong điều kiện nền kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng lúa, thu ngân sách, dịch vụ,... đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời; thực hiện khá tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định; tranh chấp, khiếu nại của công dân được quan tâm giải quyết. Hoạt động của các cấp, các ngành có tiến bộ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng lên.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với mục tiêu cả năm là 12,5% trở lên; tình hình nắng hạn kéo dài đã ảnh lớn đến sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi tôm. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng nuôi trồng thủy sản, huy động vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp,... đạt thấp so kế hoạch. Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, các khu công nghiệp, các dự án phát triển du lịch còn chậm. Sức mua giảm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của nhân dân. Tội phạm về trật tự xã hội; tranh chấp, khiếu kiện về đất đai từng lúc còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng trên cả ba mặt. Sự lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền một số nơi từng lúc thiếu quyết liệt, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động chưa cao, thiếu kiểm tra, đôn đốc; xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền chưa kịp thời,...

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2013

Nhiệm vụ còn lại của 06 tháng cuối năm 2013 hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra cả năm là 12,5% trở lên. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 và Chỉ thị số 13 ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

2. Tập trung khắc phục một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém; triển khai kịp thời các chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tập trung chỉ đạo rà soát, có biện pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư; đồng thời, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực có điều kiện, tiềm năng như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ,... Tập trung chỉ đạo quyết liệt về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 2 khu công nghiệp Thạnh Lộc (Châu Thành) và Thuận Yên (thị xã Hà Tiên); ban hành cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các ngành nghề có lợi thế của tỉnh.

 Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tăng diện tích nuôi tôm công nghiệp. Ưu tiên vốn đầu tư thủy lợi và điện phục vụ cho bơm tát, tưới tiêu các vùng sản xuất lúa và vùng nuôi tôm. Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 để làm cơ sở cho triển khai đầu tư phát triển kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/QH13 của Quốc hội.

Tạo điều kiện thuận cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Kiểm soát chặt chẽ thị trường và lưu thông hàng hóa. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai đầu tư các dự án giao thông, đẩy nhanh tiến độ giao đất cho nhà đầu tư, nhất là các dự án trên đảo Phú Quốc.

Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước cho một số đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ thuế tồn đọng; tăng nguồn thu để bù đắp giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định.

3. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là một số chủ trương, chính sách mới của Trung ương về ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách đối với người khuyết tật, chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và các chính sách an sinh xã hội hiện hành. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới 2013-2014. Thực hiện tốt việc phân luồng học sinh cấp trung học. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm ngay từ đầu năm học mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu y tế quốc gia. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh việc đầu tư, hoàn thành các đề án nâng cấp, đầu tư mới các bệnh viện. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc.

4. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Kiểm soát chặt chẽ an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông.

Duy trì và phát triển các quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyền thống. Giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh khu vực biên giới, vùng biển.

5. Chuẩn bị tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội Khóa XIII để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp cuối năm 2013.

Các cấp, các ngành nâng cao hơn nữa trách nhiệm và chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại đông người.

Tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế biển Phú Quốc. Triển khai thực hiện Quyết định số 896 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 158 của Chính phủ về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành cấp tỉnh và cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng thi tuyển công chức. Phấn đấu giữ vững và cải tiến nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Điều 3.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Các cơ quan nhà nước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ tám thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực20/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 2013 tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 2013 tỉnh Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành10/07/2013
       Ngày hiệu lực20/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 2013 tỉnh Kiên Giang

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 2013 tỉnh Kiên Giang