Quyết định 761/QĐ-UBND

Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Kiên Giang ban hành Đến hết ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị Định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy Định chi tiết thi hành Nghị Định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Đề nghị của Giám Đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 113/TTr-STP ngày 26 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết Định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của tỉnh Đến hết ngày 31/12/2013.

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thuộc Đối tượng hệ thống hóa Đến hết ngày 31/12/2013.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh còn hiệu lực Đến hết ngày 31/12/2013.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Đến hết ngày 31/12/2013.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cần sửa Đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới Đến hết ngày 31/12/2013.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Được công bố tại Khoản 5 Điều 1 Quyết Định này, các sở, ban, ngành khẩn trương soạn thảo, trình Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa Đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa Đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thì khẩn trương Đề xuất Đưa vào Chương trình xây dựng văn bản.

Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám Đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG CÒN HIỆU LỰC ĐẾN HẾT 31/12/2013[1]
(Ban hành kèm theo Quyết Định số 761/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời Điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

A. NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

I. Lĩnh vực kinh tế

1

Nghị quyết

Không số; ngày 17/7/1991

Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1990

 

Nội dung

2

Nghị quyết

Không số; ngày 04/7/1995

Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1994

 

Nội dung

3

Nghị quyết

Không số; ngày 28/12/1995

Về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết phụ thu giá Điện trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Nội dung

4

Nghị quyết

Không số; ngày 28/12/1995

Về dành quỹ Đất công ích cho từng xã

 

Nội dung

5

Nghị quyết

Số 23/HĐ-NQ; ngày 28/6/1997

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 1996

 

Nội dung

6

Nghị quyết

Số 24/HĐ-NQ; ngày 10/01/1998

Về việc thu phí, lệ phí của ngành giao thông vận tải, xây dựng, thủy sản

 

Nội dung

7

Nghị quyết

Số 28/HĐ-NQ; ngày 10/01/1998

Về việc Điều chỉnh một số quy Định trong Quyết Định số 1585/QĐ-UB ngày 25/12/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh về huy Động vốn Để thực hiện Quyết Định số 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Nội dung

8

Nghị quyết

Số 44/1998/HĐ-NQ; ngày 18/12/1998

Về Điều chỉnh, bổ sung mức thu, Đối tượng thu Đối với ngành thủy sản

 

Nội dung

9

Nghị quyết

Số 47/1998/HĐ-NQ; ngày 18/12/1998

Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997

 

Nội dung

10

Nghị quyết

Số 16/1999/NQ-HĐ; ngày 31/12/1999

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 1998

 

Nội dung

11

Nghị quyết

Số 43/2002/NQ-HĐ; ngày 18/01/2002

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2000

 

Nội dung

12

Nghị quyết

Số 02/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2004

21/01/2006

Nội dung

13

Nghị quyết

Số 09/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006

Về Điều chỉnh hạng Đất tính thuế sử dụng Đất nông nghiệp

21/01/2006

Nội dung

14

Nghị quyết

Số 38/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2005

24/7/2006

 

Nội dung

15

Nghị quyết

Số 07/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang Đến năm 2010 và Định hướng Đến năm 2020

21/01/2007

Nội dung

16

Nghị quyết

Số 12/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc Điều chỉnh ban hành Danh mục phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

- Nội dung;

- Danh mục

17

Nghị quyết

Số 15/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

- Nội dung;

- Danh mục

18

Nghị quyết

Số 16/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang.

21/01/2007

- Nội dung;

- Danh mục

19

Nghị quyết

Số 17/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép hoạt Động Điện lực trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

20

Nghị quyết

Số 19/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục phí thẩm Định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

21

Nghị quyết

Số 21/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục phí thẩm Định kết quả Đấu thầu trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

22

Nghị quyết

Số 60/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2006

21/12/2007

Nội dung

23

Nghị quyết

Số 63/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007

Về việc ban hành chủ trương hình thức Đầu tư của các dự án trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2007 -2020

21/12/2007

Nội dung

24

Nghị quyết

Số 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008

Về việc ban hành mức phụ cấp Đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/01/2008

Nội dung

25

Nghị quyết

Số 18/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008

Về việc vay vốn Để triển khai một số dự án tái Định cư của Đảo Phú Quốc

19/01/2008

Nội dung

26

Nghị quyết

Số 36/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007

22/12/2008

Nội dung

27

Nghị quyết

Số 39/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc Điều chỉnh phí trông giữ xe trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/12/2008

- Nội dung;

- Biểu mức

28

Nghị quyết

Số 40/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua Đò, qua phà trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/12/2008

- Nội dung;

- Biểu mức

29

Nghị quyết

Số 53/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008

Về việc Điều chỉnh giá Điện trên Địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

10/01/2009

Nội dung

30

Nghị quyết

Số 56/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008

Về việc Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

10/01/2009

Nội dung

31

Nghị quyết

Số 58/2009/NQ-HĐND ngày 29/4/2009

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang Đến năm 2020

09/5/2009

Nội dung

32

Nghị quyết

Số 70/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

Về việc vay vốn Đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009

20/7/2009

Nội dung

33

Nghị quyết

Số 80/2009/NQ-HĐND ngày 02/12/2009

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008

12/12/2009

Nội dung

34

Nghị quyết

Số 85/2009/NQ-HĐND ngày 02/12/2009

Về việc quy Định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã Đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành

12/12/2009

Nội dung

35

Nghị quyết

Số 97/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010

Về việc ban hành Quy Định phân cấp quản lý nhà nước Đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, Đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản Được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/01/2010

Nội dung

36

Nghị quyết

Số 99/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010

Về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang

23/01/2010

Nội dung

37

Nghị quyết

Số 114/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc Điều chỉnh một số chỉ tiêu và Định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang Đến năm 2020

19/7/2010

Nội dung

38

Nghị quyết

Số 118/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành Quy Định chế Độ chi tiêu Đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước

19/7/2010

- Nội dung;

- Biểu mức

39

Nghị quyết

Số 119/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành Quy Định chế Độ chi Đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng Đối với một số Đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện

19/7/2010

- Nội dung;

- Biểu mức

40

Nghị quyết

Số 133/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai Đoạn ổn Định ngân sách từ năm 2011 Đến năm 2015

20/12/2010

Nội dung

41

Nghị quyết

Số 137/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và Định mức phân bổ vốn Đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên Địa bàn tỉnh giai Đoạn 2011 - 2015

20/12/2010

Nội dung

42

Nghị quyết

Số 138/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

Nội dung

43

Nghị quyết

Số 141/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

- Nội dung;

- Biểu mức

44

Nghị quyết

Số 142/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành chế Độ công tác phí, chế Độ chi tổ chức các cuộc hội nghị Đối với các cơ quan nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

Nội dung

45

Nghị quyết

Số 146/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

Nội dung

46

Nghị quyết

Số 147/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009

20/12/2010

Nội dung

47

Nghị quyết

Số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy Định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

- Nội dung;

- Phụ lục

48

Nghị quyết

Số 152/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy Định một số mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

Nội dung

49

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc ban hành lệ phí vận tải bằng xe ô tô trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/7/2011

Nội dung

50

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc ban hành lệ phí Đăng ký giao dịch bảo Đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo Đảm trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/7/2011

Nội dung

51

Nghị quyết

Số 25/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc ban hành mục dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Được sử dụng quỹ Đất Để tạo vốn và diện tích khu Đất Được sử dụng Để tạo vốn thực hiện dự án

30/7/2011

Nội dung

52

Nghị quyết

Số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/12/2011

- Nội dung;

- Bảng quy Định

53

Nghị quyết

Số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

19/12/2011

Nội dung

54

Nghị quyết

Số 43/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành phí thẩm Định cấp quyền sử dụng Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2012

Nội dung

55

Nghị quyết

Số 45/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành quy Định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ Đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2012

Nội dung

56

Nghị quyết

Số 55/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng Đất Đến năm 2020, kế hoạch sử dụng Đất 5 năm kỳ Đầu (2011 - 2015) tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

Nội dung

57

Nghị quyết

Số 56/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc Điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010

22/7/2012

Nội dung

58

Nghị quyết

Số 58/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc tăng và bổ sung vốn Điều lệ Đối với Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang

22/7/2012

Nội dung

59

Nghị quyết

Số 59/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường Đối với nước thải sinh hoạt trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

Nội dung

60

Nghị quyết

Số 60/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa Đổi, bổ sung mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Đấu giá, phí tham gia Đấu giá trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

Nội dung

61

Nghị quyết

Số 61/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành bổ sung một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

Nội dung

62

Nghị quyết

Số 62/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa Đổi, bổ sung quy Định chế Độ, Định mức chi cho hoạt Động thể dục, thể thao tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

- Nội dung;

- Phụ lục

63

Nghị quyết

Số 63/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa Đổi, bổ sung phí qua Đò, qua phà trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

- Nội dung;

- Biểu mức

64

Nghị quyết

Số 65/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành chế Độ bồi dưỡng Đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

22/7/2012

Nội dung

65

Nghị quyết

Số 66/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa Đổi chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

22/7/2012

- Nội dung;

- Biểu mức

66

Nghị quyết

Số 67/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành chế Độ quản lý Đặc thù Đối với Đội tuyên truyền lưu Động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

Nội dung

67

Nghị quyết

Số 69/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành danh mục phí sử dụng cảng cá trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

- Nội dung;

- Biểu mức

68

Nghị quyết

Số 70/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2011 - 2020

22/7/2012

Nội dung

69

Nghị quyết

Số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2011 - 2015

22/7/2012

Nội dung

70

Nghị quyết

Số 81/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011

17/12/2012

Nội dung

71

Nghị quyết

Số 84/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc ban hành mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia Đấu giá quyền sử dụng Đất Để giao Đất có thu tiền sử dụng Đất hoặc cho thuê Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

Nội dung

72

Nghị quyết

Số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi Đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

Nội dung

73

Nghị quyết

Số 88/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

Nội dung

74

Nghị quyết

Số 89/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

Nội dung

75

Nghị quyết

Số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 Đến năm 2011 Để trả nợ vốn vay Đầu tư xây dựng cơ bản

20/7/2013

- Nội dung;

- Danh mục

76

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy Định mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm Để lại cho Đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng phí sử dụng Đường bộ theo Đầu phương tiện Đối với xe mô tô trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/7/2013

Nội dung

77

Nghị quyết

Số 12/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Để thực hiện chính sách hỗ trợ Địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ người sản xuất lúa

20/7/2013

Nội dung

78

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

20/7/2013

Nội dung

79

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn Đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013

20/7/2013

Nội dung

80

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về Điều chỉnh Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan danh lam, thắng cảnh trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/7/2013

Nội dung

81

Nghị quyết

Số 33/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về giao chỉ tiêu vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

16/12/2013

Nội dung

82

Nghị quyết

Số 34/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014

16/12/2013

Nội dung

83

Nghị quyết

Số 35/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012

16/12/2013

Nội dung

84

Nghị quyết

Số 37/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành phí chợ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

- Nội dung;

- Biểu mức

85

Nghị quyết

Số 38/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành phí vệ sinh trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

86

Nghị quyết

Số 42/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn Đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

Nội dung

87

Nghị quyết

Số 43/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về chấp thuận danh mục các lĩnh vực Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

- Nội dung;

- Danh mục

88

Nghị quyết

Số 47/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang Đến năm 2020

16/12/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

89

Nghị quyết

Số 59/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

16/12/2013

Nội dung

II. Lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

1

Nghị quyết

Số 26/HĐ-NQ; ngày 10/01/1998

Về việc Định mức thu phí, lệ phí Đo vẽ bản Đồ Địa chính, Đăng ký xét duyệt, lập hồ sơ Địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng Đất ở thực hiện theo Nghị Định số 60/CP, 61/CP trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Nội dung

2

Nghị quyết

Số 27/HĐ-NQ; ngày 10/01/1998

Về việc huy Động vốn dân Đầu tư phát triển lưới Điện nông thôn

 

Nội dung

3

Nghị quyết

Số 35/1998/HĐ-NQ; ngày 23/7/1998

Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và Đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

Nội dung

4

Nghị quyết

Số 36/1998/HĐ-NQ; ngày 23/7/1998

Về việc thu và sử dụng nguồn quỹ nhân dân Đóng góp xây dựng trường học

 

Nội dung

5

Nghị quyết

Số 73/2003/NQ-HĐ; ngày 25/7/2003

Về Điều chỉnh, bổ sung nội dung, mức thu phí dự thi, dự tuyển trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Nội dung

6

Nghị quyết

Số 20/2004/NQ-HĐ ngày 16/7/2004

Về Điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

26/7/2003

Nội dung

7

Nghị quyết

Số 43/2005/NQ-HĐND ngày 30/6/2005

Về ban hành phí qua cầu kênh Zero bắc qua sông Cái Sắn huyện Tân Hiệp

01/8/2005

Nội dung

8

Nghị quyết

Số 34/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008

Về việc ban hành bổ sung mức thu học phí hệ cao Đẳng ở các cơ sở giáo dục và Đào tạo công lập

20/7/2008

Nội dung

9

Nghị quyết

Số 73/2009/NQ-HĐND ngày 10/10/2009

Về việc Điều chỉnh, bổ sung quy Định chế Độ, Định mức chi cho hoạt Động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

20/7/2009

Nội dung

10

Nghị quyết

Số 78/2009/NQ-HĐND ngày 10/10/2009

Về công tác dân số - kế hoạch hóa gia Đình Đến năm 2015 trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/7/2009

Nội dung

11

Nghị quyết

Số 102/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010

Về việc chuyển Đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình cơ sở giáo dục mầm non công lập

23/01/2010

Nội dung

12

Nghị quyết

Số 105/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010

Về Đào tạo sau Đại học ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2010 - 2015

23/01/2010

Nội dung

13

Nghị quyết

Số 120/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành phí tham quan danh lam, thắng cảnh  Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

19/7/2010

Nội dung

14

Nghị quyết

Số 121/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành mức thu học phí Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/7/2010

Nội dung

15

Nghị quyết

Số 145/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành phí tham quan Bảo tàng tư nhân Cội Nguồn - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

Nội dung

16

Nghị quyết

Số 149/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc Đào tạo nghề cho lao Động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2011 - 2015 và Định hướng Đến năm 2020

20/12/2010

Nội dung

17

Nghị quyết

Số 150/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành mức Đóng góp Đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao Động Xã hội tỉnh Kiên Giang

20/12/2010

Nội dung

18

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Quy Định mức thu học phí của các trường cao Đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao Đẳng, trung cấp nghề công lập tỉnh Kiên Giang, từ năm 2011 - 2012 Đến năm học 2014 - 2015

21/01/2012

- Nội dung;

- Phụ lục

19

Nghị quyết

Số 74/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

- Nội dung;

- Bảng giá dịch vụ

20

Nghị quyết

Số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy Định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các Đối tượng Đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/7/2013

Nội dung

21

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa Đối với các hoạt Động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/7/2013

Nội dung

22

Nghị quyết

Số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về quy Định kinh phí chi trả cho Đối tượng hợp Đồng theo Nghị Định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

Nội dung

23

Nghị quyết

Số 46/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về quy Định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2014 - 2020

16/12/2013

Nội dung

24

Nghị quyết

Số 57/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh Đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

Nội dung

III. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường

1

Nghị quyết

Số 29/HĐ-NQ; ngày 10/01/1998

Về việc thành lập Quỹ Khuyến học và Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

 

Nội dung

2

Nghị quyết

Số 08/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006

Về quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc giai Đoạn 2005 - 2015

21/01/2006

Nội dung

3

Nghị quyết

Số 13/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí Địa chính trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

- Nội dung;

- Biểu mức

4

Nghị quyết

Số 22/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục phí thẩm Định báo cáo Đánh giá tác Động môi trường trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

- Nội dung;

- Biểu mức

5

Nghị quyết

Số 23/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục phí thẩm Định Đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới Đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

6

Nghị quyết

Số 24/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục phí thẩm Định báo cáo kết quả thăm dò, Đánh giá trữ lượng nước dưới Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

- Nội dung;

- Biểu mức

7

Nghị quyết

Số 25/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục phí thẩm Định hồ sơ, Điều kiện hành nghề khoan nước dưới Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

8

Nghị quyết

Số 26/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

9

Nghị quyết

Số 27/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

10

Nghị quyết

Số 28/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

Nội dung

11

Nghị quyết

Số 29/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2007

- Nội dung;

- Biểu mức

12

Nghị quyết

Số 50/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007

Về việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, Đặc dụng và sản xuất) tỉnh Kiên Giang, giai Đoạn 2006 - 2015

11/7/2007

Nội dung

13

 

Nghị quyết

Số 153/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2010 - 2020 và dự báo Đến năm 2025

20/12/2010

Nội dung

14

Nghị quyết

Số 46/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường Đối với khai thác khoáng sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2012

Nội dung

15

Nghị quyết

Số 36/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về quy Định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch Đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội Đặc biệt khó khăn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

- Nội dung;

- Danh sách

16

Nghị quyết

Số 48/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản giai Đoạn 2010 - 2015

16/12/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

17

Nghị quyết

Số 49/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành Bảng quy Định giá các loại Đất năm 2014 trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

- Nội dung;

- Bảng giá

IV. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội

1

Nghị quyết

Số 45/1998/HĐ-NQ; ngày 18/12/1998

Về việc ban hành quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt Động tín ngưỡng - tôn giáo, nơi thờ tự, bài trừ hủ tục, mê tín, dị Đoan

 

Nội dung

2

Nghị quyết

Số 74/2003/NQ-HĐ; ngày 25/7/2003

Về ban hành danh mục phí trông giữ xe Đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

 

Nội dung

3

Nghị quyết

Số 30/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008

Về việc Quy Định lệ phí Đăng ký cư trú trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/7/2008

- Nội dung;

- Biểu mức

4

Nghị quyết

Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về ban hành chế Độ phụ cấp Đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/7/2011

Nội dung

5

Nghị quyết

Số 38/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn Đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên Địa bàn tỉnh năm 2012

21/01/2012

Nội dung

6

Nghị quyết

Số 68/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa Đổi mức Đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh tại xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

Nội dung

V. Thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo

1

Nghị quyết

Số 28/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc thành lập Phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện An Minh

24/7/2006

 

Nội dung

VI. Lĩnh vực thi hành pháp luật

1

Nghị quyết

Số 44/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Quy Định một số mức chi bảo Đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/01/2012

- Nội dung;

- Phụ lục

2

Nghị quyết

Số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc quy Định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra Đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

17/12/2012

Nội dung

3

Nghị quyết

Số 32/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Chương trình hoạt Động giám sát năm 2014 của Hội Đồng nhân dân tỉnh

16/12/2013

Nội dung

4

Nghị quyết

Số 41/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về quy Định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

Nội dung

5

Nghị quyết

Số 45/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành một số mức chi Đảm bảo cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

Nội dung

VII. Lĩnh vực xây dựng chính quyền Địa phương và quản lý Địa giới hành chính

1

Nghị quyết

Không số; ngày 28/12/1995

Về Điều chỉnh Địa giới hành chính 14 xã thành 30 xã và 1 phường thuộc 11 huyện, thị xã

 

Nội dung

2

Nghị quyết

Số 42/1998/NQ-HĐ; ngày 18/12/1998

Về Đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương

 

Nội dung

3

Nghị quyết

Số 46/1998/NQ-HĐ; ngày 18/12/1998

Về Đặt tên Đường trong nội ô thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

 

Nội dung

4

Nghị quyết

Số 30/2004/NQ-HĐ ngày 10/11/2004

Về việc chia tách Địa giới hành chính 07 xã thành 14 xã thuộc các huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, Kiên Hải, An Minh và Điều chỉnh mở rộng Địa giới hành chính 2 thị trấn: Tân Hiệp và Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

 

Nội dung

5

Nghị quyết

Số 35/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004

Phê chuẩn cơ cấu và thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Nội dung

6

Nghị quyết

Số 50/2005/NQ-HĐND ngày 30/6/2005

Về Điều chỉnh và Đặt tên Đường các khu Đô thị mới và một số Đường trong thị xã Rạch Giá

01/8/2005

Nội dung

7

Nghị quyết

Số 10/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006

Về Điều chỉnh Địa giới hành chính giữa xã Bình Giang huyện Hòn Đất và xã Vĩnh Phú, xã Kiên Bình huyện Kiên Lương

21/01/2006

Nội dung

8

Nghị quyết

Số 10/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc Đặt tên Đường nội ô thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc

21/01/2007

Nội dung

9

Nghị quyết

Số 44/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007

Về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang Đến năm 2020

11/7/2007

Nội dung

10

Nghị quyết

Số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008

Về việc phân loại Đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang

19/01/2008

Nội dung

11

Nghị quyết

Số 04/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008

Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Đến năm 2025

19/01/2008

Nội dung

12

Nghị quyết

Số 25/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008

Về việc Điều chỉnh và Đặt bổ sung tên Đường tại thành phố Rạch Giá

20/7/2008

Nội dung

13

Nghị quyết

Số 104/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010

Về việc Đặt tên Đường tại Trung tâm khu Đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương

23/01/2010

Nội dung

14

Nghị quyết

Số 111/2010/NQ-HĐND ngày 10/6/2010

Về việc quy Định chức danh, số lượng, một số chế Độ, chính sách Đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt Động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang

20/6/2010

Nội dung

15

Nghị quyết

Số 39/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội Đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

21/01/2012

- Nội dung;

- Nội quy

16

Nghị quyết

Số 40/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc thông qua Đề án nâng cấp thị xã Hà Tiên lên Đô thị loại III

21/01/2012

Nội dung

17

Nghị quyết

Số 41/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc Đặt mới, bổ sung tên Đường trên Địa bàn thị xã Hà Tiên

21/01/2012

- Nội dung;

- Danh sách

18

Nghị quyết

Số 49/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc sửa Đổi Điểm d, Khoản 4, Phần II, Điều 1 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND ngày 10/6/2010 của Hội Đồng nhân dân tỉnh

21/01/2012

Nội dung

19

Nghị quyết

Số 72/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc Đặt tên Đường trên Địa bàn thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

22/7/2012

- Nội dung;

- Danh sách

20

Nghị quyết

Số 73/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua Đề án nâng cấp thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương lên Đô thị loại IV

22/7/2012

Nội dung

21

Nghị quyết

Số 92/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc thành lập mới một số ấp, khu phố trong tỉnh Kiên Giang

17/12/2012

- Nội dung;

- Danh mục

22

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc sửa Đổi chế Độ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

20/7/2013

Nội dung

23

Nghị quyết

Số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về Đặt tên Đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

20/7/2013

- Nội dung;

- Danh sách

24

Nghị quyết

Số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc ban hành một số chỉ tiêu bảo Đảm hoạt Động của Hội Đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

25

Nghị quyết

Số 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt Động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

16/12/2013

Nội dung

26

Nghị quyết

Số 50/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt

16/12/2013

Nội dung

27

Nghị quyết

Số 51/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Đặt bổ sung tên Đường trên Địa bàn thành phố Rạch Giá

16/12/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

28

Nghị quyết

Số 52/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Đặt tên Đường tại Trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng

16/12/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

29

Nghị quyết

Số 53/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về thông qua Đề án Đề nghị công nhận thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là Đô thị loại II

16/12/2013

Nội dung

30

Nghị quyết

Số 54/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về thông qua Đề án Đề nghị công nhận huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là Đô thị loại II

16/12/2013

Nội dung

31

Nghị quyết

Số 55/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Đề nghị thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

Nội dung

32

Nghị quyết

Số 56/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

16/12/2013

Nội dung

33

Nghị quyết

Số 58/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về hỗ trợ những người hoạt Động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn và nâng mức phụ cấp Đối với các chức danh Đoàn thể ấp khu phố, khu vực và ấp Đội, khu Đội, công an viên ấp

16/12/2013

Nội dung

B. QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

I. Lĩnh vực kinh tế

1

Quyết Định

Số 2176/1998/QĐ-UB; ngày 24/6/1998

Về việc ban hành bản quy Định về tổ chức và quản lý chợ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

04/7/1998

Nội dung

2

Quyết Định

Số 2717/1998/QĐ-UB; ngày 22/8/1998

Về việc Điều chỉnh Đầu mối quản lý thu huy Động vốn theo Quyết Định số 302/QĐ-UB ngày 16/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/1998

Nội dung

3

Quyết Định

Số 36/1999/QĐ-UB; ngày 08/01/1999

Về việc ban hành bản quy Định về quản lý xuất nhập cảnh lại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

13/01/1999

- Nội dung;

- Quy Định

4

Quyết Định

Số 231/1999/QĐ-UB; ngày 02/02/1999

Về việc ban hành quy Định về quản lý các hoạt Động dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa và phương tiện tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

09/02/1999

Nội dung

5

Quyết Định

Số 232/1999/QĐ-UB; ngày 02/02/1999

Về việc ban hành bản quy Định các hoạt Động ngoại hối, vàng bạc Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

09/02/1999

Nội dung

6

Quyết Định

Số 383/1999/QĐ-UB; ngày 13/02/1999

Về việc thưởng vượt thu ngân sách cho ngân sách cấp huyện, thị

 

Nội dung

7

Quyết Định

Số 2055/2000/QĐ-UB; ngày 10/10/2000

Về việc ban hành quy Định về quản lý các hoạt Động dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu; xuất nhập cảnh hàng hóa bằng Đường biển tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

15/10/2000

- Nội dung;

- Quy Định

8

Quyết Định

Số 2056/2000/QĐ-UB; ngày 11/10/2000

Về chính sách khuyến khích Đầu tư tại khu vực thị trấn Dương Đông áp dụng Đối với các nhà Đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

18/10/2000

Nội dung

9

Quyết Định

Số 2057/2000/QĐ-UB; ngày 11/10/2000

Về chính sách khuyến khích Đầu tư tại khu vực thị trấn Dương Đông áp dụng Đối với các nhà Đầu tư theo Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước

18/10/2000

- Nội dung;

- Các phụ lục;

- Các mẫu

10

Quyết Định

Số 2099/2000/QĐ-UB; ngày 23/10/2000

Về việc ban hành bản quy Định các hoạt Động ngoại hối, vàng bạc Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

30/10/2000

 

11

Quyết Định

Số 892/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001

Về việc quy Định tạm thời cơ chế Đầu tư vốn Đối với doanh nghiệp nhà nước Địa phương khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách

15/5/2001

Nội dung

12

Quyết Định

Số 893/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001

Về việc quy Định tạm thời chế Độ thu - chi tài chính Đối với hoạt Động sự nghiệp của Công viên Văn hóa An Hòa

15/5/2001

Nội dung

13

Quyết Định

Số 108/2003/QĐ-UB; ngày 09/02/2003

Về việc kiện toàn Trung tâm Tư vấn, dịch vụ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kiên Giang

14/02/2003

Nội dung

14

Quyết Định

Số 08/2004/QĐ-UB; ngày 25/02/2004

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Đối với Quỹ nhà ở Đất ở thuộc sở hữu Nhà nước theo phương thức kinh doanh

01/01/2004

Nội dung

15

Quyết Định

Số 30/2005/QĐ-UBND; ngày 10/6/2005

 

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn Đến năm 2020

20/6/2005

Nội dung

16

Quyết Định

Số 33/2005/QĐ-UBND; ngày 30/6/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý trong quan hệ vận Động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

10/7/2005

Nội dung

17

Quyết Định

Số 39/2005/QĐ-UBND; ngày 18/8/2005

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu sắt kênh Zero, Tân Hiệp

28/8/2005

Nội dung

18

Quyết Định

Số 46/2005/QĐ-UBND; ngày 14/10/2005

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Đầu tư phát triển và quản lý chợ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/10/2005

- Nội dung;

- Quy chế

19

Quyết Định

Số 48/2005/QĐ-UBND; ngày 25/10/2005

Về việc ban hành Quy Định thu thủy lợi phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

04/11/2005

Nội dung

20

Quyết Định

Số 14/2006/QĐ-UBND; ngày 11/5/2006

Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/5/2006

Nội dung

21

Quyết Định

Số 09/2007/QĐ-UBND; ngày 06/02/2007

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/02/2007

- Nội dung;

- Biểu mức

22

Quyết Định

Số 10/2007/QĐ-UBND; ngày 06/02/2007

Về việc ban hành quy Định mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/02/2007

- Nội dung;

- Biểu mức

23

Quyết Định

Số 33/2007/QĐ-UBND; ngày 16/8/2007

Về việc ban hành chính sách thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục Đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ

26/8/2007

- Nội dung;

- Chính sách thực hiện

24

Quyết Định

Số 35/2007/QĐ-UBND; ngày 05/9/2007

Về việc ban hành giá Đất chuyên dùng Để giao Đất có thu tiền sử dụng Đất hoặc Để xác Định giá sàn Đấu giá khi giao Đất trên Địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

15/9/2007

Nội dung

25

Quyết Định

Số 36/2007/QĐ-UBND; ngày 05/10/2007

Về việc sửa Đổi, bổ sung Quyết Định số 33/2005/QĐ-UBND ngày 30/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về ban hành Quy chế về quản lý trong quan hệ vận Động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/10/2007

Nội dung

26

Quyết Định

Số 42/2007/QĐ-UBND; ngày 12/12/2007

Về việc sửa Đổi một số Điều của Quy Định thu thủy lợi phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết Định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy Định thu thủy lợi phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết Định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Điều tại bảng quy Định ban hành kèm theo Quyết Định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy Định thu thủy lợi phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/12/2007

Nội dung

27

Quyết Định

Số 43/2007/QĐ-UBND; ngày 13/12/2007

Về việc bổ sung một số Điều của Quyết Định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/12/2007

Nội dung

28

Quyết Định

Số 02/2008/QĐ-UBND; ngày 05/02/2008

Về việc ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt cho các tuyến trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/02/2008

- Nội dung;

- Bảng giá vé

29

Quyết Định

Số 03/2008/QĐ-UBND; ngày 05/02/2008

Về việc ban hành mức phụ cấp Đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/02/2008

Nội dung

30

Quyết Định

Số 17/2008/QĐ-UBND; ngày 22/5/2008

Về việc sửa Đổi một số Điều của Quy Định ban hành kèm theo Quyết Định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

01/6/2008

Nội dung

31

Quyết Định

Số 42/2008/QĐ-UBND; ngày 22/12/2008

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe Đạp, xe máy, ô tô trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

01/01/2009

- Nội dung;

- Biểu mức

32

Quyết Định

Số 10/2009/QĐ-UBND; ngày 18/02/2009

Về việc Điều chỉnh, bổ sung mức thu; chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

28/02/2009

Nội dung

33

Quyết Định

Số 16/2009/QĐ-UBND; ngày 06/7/2009

Về việc áp dụng mức thu tiền sử dụng Đất Đối với dự án Đầu tư du lịch tại Phú Quốc

16/7/2009

Nội dung

34

Quyết Định

Số 20/2010/QĐ-UBND; ngày 26/8/2010

Về việc ban hành phí tham quan danh lam, thắng cảnh  Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

05/9/2010

Nội dung

35

Quyết Định

Số 21/2010/QĐ-UBND; ngày 26/8/2010

Về việc ban hành Quy Định chế Độ chi tiêu Đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước

05/9/2010

- Nội dung;

- Quy Định

36

Quyết Định

Số 22/2010/QĐ-UBND; ngày 26/8/2010

Về việc ban hành Quy Định chế Độ chi Đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng Đối với một số Đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

05/9/2010

- Nội dung;

- Quy Định

37

Quyết Định

Số 25/2010/QĐ-UBND; ngày 23/11/2010

Về việc ban hành quy Định mức chi trả thù lao áp dụng Đối với các thể loại tin, bài… sử dụng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

01/12/2010

- Nội dung;

- Quy Định

38

Quyết Định

Số 26/2010/QĐ-UBND; ngày 23/11/2010

Về việc ban hành quy Định mức chi trả nhuận bút, thù lao áp dụng Đối với thông tin Được Đăng tải trên trang thông tin Điện tử tỉnh Kiên Giang

03/12/2010

- Nội dung;

- Quy Định

39

Quyết Định

Số 02/2011/QĐ-UBND; ngày 14/01/2011

Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai Đoạn ổn Định ngân sách từ năm 2011 Đến năm 2015

24/01/2011

- Nội dung;

- Định mức

40

Quyết Định

Số 04/2011/QĐ-UBND; ngày 14/01/2011

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/01/2011

- Nội dung;

- Biểu mức

41

Quyết Định

Số 05/2011/QĐ-UBND; ngày 14/01/2011

Về việc ban hành phí tham quan Bảo tàng tư nhân Cội Nguồn - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

24/01/2011

Nội dung

42

Quyết Định

Số 07/2011/QĐ-UBND; ngày 14/01/2011

Về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/01/2011

Nội dung

43

Quyết Định

Số 09/2011/QĐ-UBND; ngày 14/01/2011

Về việc ban hành chế Độ công tác phí, chế Độ chi tổ chức hội nghị Đối với các cơ quan nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/01/2011

- Nội dung;

- Quy Định

44

Quyết Định

Số 11/2011/QĐ-UBND; ngày 14/01/2011

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và Định mức phân bổ vốn Đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên Địa bàn tỉnh, giai Đoạn 2011 - 2015

24/01/2011

- Nội dung;

- Các nguyên tắc, tiêu chí và Định mức

45

Quyết Định

Số 14/2011/QĐ-UBND; ngày 29/01/2011

Về việc ban hành mức Đóng góp của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao Động xã hội tỉnh Kiên Giang

08/02/2011

Nội dung

46

Quyết Định

Số 16/2011/QĐ-UBND; ngày 25/3/2011

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế khai thác thủy sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

04/4/2011

- Nội dung;

- Bảng giá

47

Quyết Định

Số 17/2011/QĐ-UBND; ngày 25/3/2011

Về việc ban hành Bảng Định mức sản lượng tính thuế ngành khai thác hải sản thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

04/4/2011

- Nội dung;

- Bảng Định mức

48

Quyết Định

Số 23/2011/QĐ-UBND; ngày 20/6/2011

Về việc Quy Định Đơn giá thuê Đất, giá cho thuê mặt nước biển trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/6/2011

Nội dung

49

Quyết Định

Số 28/2011/QĐ-UBND; ngày 14/9/2011

Về ban hành chế Độ phụ cấp Đối với các chức danh của Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/9/2011

Nội dung

50

Quyết Định

Số 29/2011/QĐ-UBND; ngày 14/9/2011

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký giao dịch bảo Đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo Đảm trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/9/2011

Nội dung

51

Quyết Định

Số 30/2011/QĐ-UBND; ngày 14/9/2011

Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/9/2011

Nội dung

52

Quyết Định

Số 04/2012/QĐ-UBND; ngày 20/02/2012

Về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà Nước

01/3/2012

Nội dung

53

Quyết Định

Số 05/2012/QĐ-UBND; ngày 20/02/2012

Về việc ban hành Bảng quy Định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn từ năm 2012 Đến năm 2015

01/3/2012

- Nội dung;

- Bảng quy Định

54

Quyết Định

Số 08/2012/QĐ-UBND; ngày 05/3/2012

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm Định cấp quyền sử dụng Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/3/2012

Nội dung

55

Quyết Định

Số 09/2012/QĐ-UBND; ngày 05/3/2012

Về việc ban hành Quy Định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ Đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/3/2012

Nội dung

56

Quyết Định

Số 11/2012/QĐ-UBND; ngày 13/3/2012

Về việc quy Định Đơn giá sản phẩm tài nguyên Để tính thuế tài nguyên trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/3/2012

Nội dung

57

Quyết Định

Số 13/2012/QĐ-UBND; ngày 20/3/2012

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường Đối với khai thác khoáng sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/3/2012

Nội dung

58

Quyết Định

Số 19/2012/QĐ-UBND; ngày 21/6/2012

Về việc ban hành Bảng giá lệ phí trước bạ Đối với các loại tài sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

01/7/2012

- Nội dung;

- Các Phụ lục

59

Quyết Định

Số 24/2012/QĐ-UBND; ngày 17/9/2012

Về việc sửa Đổi, bổ sung một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/9/2012

Nội dung

60

Quyết Định

Số 26/2012/QĐ-UBND; ngày 17/9/2012

Về việc ban hành Danh mục phí sử dụng cảng cá trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/9/2012

- Nội dung;

- Biểu mức

61

Quyết Định

Số 29/2012/QĐ-UBND; ngày 17/9/2012

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Đấu giá, phí tham gia Đấu giá trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/9/2012

Nội dung

62

Quyết Định

Số 04/2013/QĐ-UBND; ngày 30/01/2013

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

09/02/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

63

Quyết Định

Số 06/2013/QĐ-UBND; ngày 30/01/2013

Về việc ban hành Quy Định phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi Đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

09/02/2013

- Nội dung;

- Quy Định

64

Quyết Định

Số 08/2013/QĐ-UBND; ngày 16/4/2013

Về việc sửa Đổi, bổ sung Quyết Định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ Đối với các loại tài sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

26/4/2013

Nội dung

II. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và Đất Đai

1

Quyết Định

Số 2506/QĐ-UB; ngày 24/7/1998

Về việc Quy Định tạm thời Định mức thu, chi lệ phí Đo vẽ Địa chính Đăng ký xét duyệt, lập hồ sơ Địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/7/1998

- Nội dung;

- Quy Định

2

Quyết Định

Số 653/1999/QĐ-UB; ngày 05/4/1999

Về việc kiện toàn tổ chức Ban Quản lý dự án Đầu tư khai thác sử dụng Đất hoang hóa phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp vùng Hưng Thanh Hòa - huyện An Minh

10/4/1999

Nội dung

3

Quyết Định

Số 655/1999/QĐ-UB; ngày 05/4/1999

Về việc thành lập Phòng Địa chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên

10/4/1999

Nội dung

4

Quyết Định

Số 1084/1999/QĐ-UB; ngày 12/6/1999

Về việc ban hành quy Định về giảm thuế sử dụng Đất nông nghiệp Đối với Đối tượng thuộc diện chính sách, xã hội và miễn thuế sử dụng Đất nông nghiệp trong thời gian xây dựng cơ bản

 

- Nội dung;

- Quy Định

5

Quyết Định

Số 1236/1999/QĐ-UB; ngày 29/6/1999

Về việc cấm khai thác thủy sản bằng nghề xiệp, tê, bóng mực và cào ven bờ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/7/1999

Nội dung

6

Quyết Định

Số 1273/1999/QĐ-UB; ngày 02/7/1999

Về việc thành lập Ủy ban An ninh lương thực tỉnh Kiên Giang

07/7/1999

Nội dung

7

Quyết Định

Số 1434/1999/QĐ-UB; ngày 26/7/1999

Về việc ban hành quy Định tạm thời quản lý nhà nước về giống cây trồng và giống vật nuôi trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

10/8/1999

- Nội dung;

- Quy Định

8

Quyết Định

Số 1646/1999/QĐ-UB; ngày 16/8/1999

Về việc chuyển Ban Quản lý Rừng phòng hộ và Đặc dụng Phú Quốc từ Chương trình 327 sang Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

21/8/1999

Nội dung

9

Quyết Định

Số 16471999/QĐ-UB; ngày 16/8/1999

Về việc chuyển Ban Quản lý Rừng phòng hộ và Đặc dụng U Minh từ Chương trình 327 sang Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

21/8/1999

Nội dung

10

Quyết Định

Số 1648/1999/QĐ-UB; ngày 16/8/1999

Về việc chuyển Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển và bảo vệ biên giới từ Chương trình 327 sang Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

21/8/1999

Nội dung

11

Quyết Định

Số 1903/1999/QĐ-UB; ngày 24/9/1999

Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, bổ sung nhiệm vụ và Đổi tên Ban Quản lý Dự án 773 huyện Hà Tiên thành Ban Quản lý 773 huyện Kiên Lương

29/9/1999

Nội dung

12

Quyết Định

Số 2140/1999/QĐ-UB; ngày 29/10/1999

Về việc ban hành bảng giá tính thuế ngành khai thác hải sản thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên Địa bàn tỉnh

01/11/1999

- Nội dung;

- Bảng giá

13

Quyết Định

Số 2437/1999/QĐ-UB; ngày 23/12/1999

Về việc phân cấp, cấp phép mở bến Đò khách, bến bốc dỡ chờ giao nhận hàng thuộc Đường thủy nội Địa

01/01/2000

Nội dung

14

Quyết Định

Số 1064/2000/QĐ-UB; ngày 27/4/2000

Về việc Điều chỉnh giá bán nước máy khu vực thị xã Rạch Giá

01/4/2000

Nội dung

15

Quyết Định

Số 1314/2000/QĐ-UB; ngày 12/6/2000

Về việc ban hành Định mức chi phí phục vụ công tác Đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi Đất sử dụng vào mục Đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/6/2000

Nội dung

16

Quyết Định

Số 826/2001/QĐ-UB; ngày 25/4/2001

Về việc Điều chỉnh Định hướng chi tiết sử dụng Đất cặp một số tuyến Đường trên Địa bàn thị xã Rạch Giá

30/4/2001

Nội dung

17

Quyết Định

Số 23/2002/QĐ-UB; ngày 08/3/2002

Về việc ủy quyền quyết Định miễn, giảm thuế sử dụng Đất nông nghiệp kể từ năm 2002

13/3/2002

Nội dung

18

Quyết Định

Số 37/2003/QĐ-UB; ngày 01/4/2003

Về việc ban hành Quy Định về một số chính sách khuyến khích và ưu Đãi Đầu tư Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/4/2003

- Nội dung;

- Quy Định

19

Quyết Định

Số 46/2003/QĐ-UB; ngày 23/4/2003

Về việc ban hành Quy chế thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và Đất lâm nghiệp, phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

 

Nội dung

20

Quyết Định

Số 84/2003/QĐ-UB; ngày 01/9/2003

Về việc Điều chỉnh cơ quan quản lý dự án Ổn Định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn liền với chế biến và tiêu thụ sản phẩm năm 2003 từ Ban Dân tộc sang cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

04/9/2003

Nội dung

21

Quyết Định

Số 05/2004/QĐ-UBND; ngày 03/02/2004

Về việc thành lập Hội Đồng Đấu giá Đất Để giao Đất có thu tiền sử dụng Đất hoặc cho thuê Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

03/02/2004

Nội dung

22

Quyết Định

Số 50/2005/QĐ-UBND; ngày 01/11/2005

Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng Đất Đến năm 2015, Định hướng Đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng Đất Đầu kỳ của huyện Châu Thành

06/11/2005

Nội dung

23

Quyết Định

Số 52/2005/QĐ-UBND; ngày 01/12/2005

Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng Đất Đến năm 2015, Định hướng Đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng Đất Đầu kỳ của huyện Kiên Lương

06/12/2005

Nội dung

24

Quyết Định

Số 55/2005/QĐ-UBND; ngày 29/12/2005

Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng Đất chi tiết Đến năm 2015, Định hướng sử dụng Đất Đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng Đất chi tiết Đầu kỳ của thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

03/01/2006

Nội dung

25

Quyết Định

Số 01/2006/QĐ-UBND; ngày 17/01/2006

Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng Đất chi tiết Đến năm 2015, Định hướng sử dụng Đất Đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng Đất chi tiết kỳ Đầu của thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

22/01/2006

Nội dung

26

Quyết Định

Số 07/2006/QĐ-UBND; ngày 15/02/2006

Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng Đất chi tiết Đến năm 2015, Định hướng sử dụng Đất Đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng Đất chi tiết kỳ Đầu của thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành

20/02/2006

Nội dung

27

Quyết Định

Số 08/2006/QĐ-UBND; ngày 15/02/2006

Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng Đất chi tiết Đến năm 2015, Định hướng sử dụng Đất Đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng Đất chi tiết kỳ Đầu của thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng

20/02/2006

Nội dung

28

Quyết Định

Số 09/2006/QĐ-UBND; ngày 15/02/2006

Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng Đất Đến năm 2015, Định hướng sử dụng Đất Đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng Đất chi tiết kỳ Đầu của huyện Giồng Riềng

20/02/2006

Nội dung

29

Quyết Định

Số 11/2006/QĐ-UBND; ngày 14/3/2006

Về việc phê duyệt dự án và dự toán Đầu tư Điều chỉnh quy hoạch sử dụng Đất Đến năm 2015, lập kế hoạch sử dụng Đất 2006 - 2010 và tầm nhìn Đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang

19/3/2006

Nội dung

30

Quyết Định

Số 39/2006/QĐ-UBND; ngày 10/11/2006

Về việc ban hành hạn mức giao Đất ở, hạn mức công nhận Đất ở tại nông thôn và Đô thị Đối với hộ gia Đình, cá nhân trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/11/2006

Nội dung

31

Quyết Định

Số 45/2006/QĐ-UBND; ngày 29/12/2006

Về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Điều tại Bảng quy Định ban hành kèm theo Quyết Định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy Định thu thủy lợi phí trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

07/01/2006

Nội dung

32

Quyết Định

Số 31/2008/QĐ-UBND; ngày 20/10/2008

Về việc ban hành Bảng quy Định Đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/10/2008

- Nội dung;

- Bảng quy Định

33

Quyết Định

Số 35/2008/QĐ-UBND; ngày 05/11/2008

Về việc ban hành Quy Định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển Đối với các tổ chức, cá nhân Để thực hiện vào mục Đích nuôi trồng thủy sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/11/2008

- Nội dung;

- Quy Định

34

Quyết Định

Số 36/2008/QĐ-UBND; ngày 05/11/2008

Về việc Quy Định diện tích tối thiểu Đối với từng loại Đất Được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất cho thửa Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/11/2008

Nội dung

35

Quyết Định

Số 15/2009/QĐ-UBND; ngày 10/6/2009

Về việc ban hành Quy Định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/6/2009

- Nội dung;

- Quy Định

36

Quyết Định

Số 25/2009/QĐ-UBND; ngày 21/9/2009

Về việc ban hành quy trình giải quyết tranh chấp Đất Đai trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

01/01/2010

- Nội dung;

 - Quy Định

37

Quyết Định

Số 15/2010/QĐ-UBND; ngày 12/5/2010

Về việc ban hành Quy Định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về Đất Đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

22/5/2010

- Nội dung;

- Quy Định

38

Quyết Định

Số 23/2010/QĐ-UBND; ngày 11/10/2010

Về việc sửa Đổi, bãi bỏ một số Điều của Quyết Định 35/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 và Quyết Định số 1147/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

21/10/2010

Nội dung

39

Quyết Định

Số 18/2011/QĐ-UBND; ngày 07/4/2011

Ban hành Quy Định về quản lý hoạt Động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

17/4/2011

- Nội dung;

- Quy Định

40

Quyết Định

Số 15/2012/QĐ-UBND; ngày 06/4/2012

Về việc ban hành hệ số Điều chỉnh giá Đất Để xác Định Đơn giá thuê Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/4/2012

Nội dung

41

Quyết Định

Số 16/2012/QĐ-UBND; ngày 06/4/2012

Về việc ban hành Quy Định về bồi thường, hỗ trợ và tái Định cư khi Nhà nước thu hồi Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/4/2012

Nội dung

42

Quyết Định

Số 18/2012/QĐ-UBND; ngày 06/4/2012

Về việc ban hành hệ số Điều chỉnh giá Đất Để tính thu tiền sử dụng Đất Đối với hộ gia Đình, cá nhân trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/4/2012

Nội dung

43

Quyết Định

Số 19/2012/QĐ-UBND; ngày 21/6/2012

Về việc ban hành Bảng giá lệ phí trước bạ Đối với các loại tài sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

01/7/2012

Nội dung

44

Quyết Định

Số 22/2012/QĐ-UBND; ngày 13/9/2012

Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia Đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm về việc xác Định diện tích Đất ở trong hạn mức

23/9/2012

- Nội dung;

- Quy chế

45

Quyết Định

Số 05/2013/QĐ-UBND; ngày 30/01/2013

Về việc ban hành thu, cơ chế quản lý phí tham gia Đấu giá quyền sử dụng Đất Để giao Đất có thu tiền sử dụng Đất hoặc cho thuê Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

09/02/2013

Nội dung

46

Quyết Định

Số 12/2013/QĐ-UBND; ngày 08/5/2013

Ban hành Quy chế Đấu giá quyền sử dụng Đất Để giao Đất có thu tiền sử dụng Đất hoặc cho thuê Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

18/5/2013

- Nội dung;

- Quy chế

47

Quyết Định

Số 15/2013/QĐ-UBND; ngày 21/5/2013

Về việc quy Định chế Độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp Đối với hoạt Động khuyến nông trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

31/5/2013

- Nội dung;

- Quy Định

48

Quyết Định

Số 26/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Để thực hiện chính sách hỗ trợ Địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ người sản xuất lúa

20/9/2013

Nội dung

49

Quyết Định

Số 28/2013/QĐ-UBND; ngày 30/10/2013

Về việc sửa Đổi, bổ sung một số Điều của quy Định về bồi thường, hỗ trợ và tái Định cư khi Nhà nước thu hồi Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết Định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

09/11/2013

Nội dung

50

Quyết Định

Số 30/2013/QĐ-UBND; ngày 05/11/2013

Về việc ban hành Quy Định về quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng Đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

18/5/2013

- Nội dung;

- Quy Định

51

Quyết Định

Số 31/2013/QĐ-UBND; ngày 20/12/2013

Về việc ban hành Bảng quy Định giá các loại Đất năm 2014 trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

30/12/2013

- Nội dung;

- Quy Định

III. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Quyết Định

Số 49/2005/QĐ-UBND; ngày 25/10/2005

Về việc ban hành Quy Định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển và ưu Đãi Đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

04/11/2005

- Nội dung;

- Quy Định

2

Quyết Định

Số 26/2008/QĐ-UBND; ngày 25/8/2008

Về việc Đình chỉ lưu hành và quy Định phạm vi, thời gian hoạt Động Đối với xe tự chế 3, 4 bánh trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

04/9/2008

Nội dung

3

Quyết Định

Số 39/2008/QĐ-UBND; ngày 17/12/2008

Về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai Đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn Đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/12/2008

- Nội dung;

- Danh mục;

- Mẫu

4

Quyết Định

Số 04/2010/QĐ-UBND; ngày 11/02/2010

Về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/02/2010

- Nội dung;

- Quy chế

IV. Lĩnh vực giao thông vận tải

1

Quyết Định

Số 2509/1999/QĐ-UB; ngày 30/12/1999

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ Đối với nhà, xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, Động cơ nổ lắp vào xe, tàu, thuyền

01/01/2000

Nội dung

2

Quyết Định

Số 409/2000/QĐ-UB; ngày 19/01/2000

Về việc ban hành quy Định về huy Động vốn thực hiện Quyết Định số 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thủy lợi gắn với phát triển giao thông nông thôn, bố trí dân cư và xây dựng dân cư trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Nội dung

3

Quyết Định

Số 2118/2000/QĐ-UB; ngày 26/10/2000

Về việc ban hành Bảng giá bán tối thiểu xe gắn máy dùng Để tính thuế Đầu ra Đối với các cơ sở kinh doanh và tính lệ phí trước bạ

01/11/2000

Nội dung

4

Quyết Định

Số 36/2002/QĐ-UB; ngày 16/5/2002

Về việc sửa Đổi Bảng giá bán tối thiểu xe gắn máy 2 bánh Trung Quốc và bảng giá tàu, thuyền, xà lan dùng Để tính thuế Đầu ra Đối với cơ sở kinh doanh và tính lệ phí trước bạ

16/5/2002

Nội dung

5

Quyết Định

Số 110/2003/QĐ-UB; ngày 11/12/2003

Về việc quy Định bến, cảng cá lên hàng hải sản trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

14/12/2003

Nội dung

6

Quyết Định

Số 28/2004/QĐ-UB; ngày 07/7/2004

Về việc Quy Định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại Cảng hàng không Phú Quốc

12/7/2004

Nội dung

7

Quyết Định

Số 35/2006/QĐ-UBND; ngày 11/10/2006

Về việc ban hành Quy Định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống Đường bộ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/10/2006

- Nội dung;

- Quy Định

8

Quyết Định

Số 02/2007/QĐ-UBND; ngày 18/01/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

28/01/2007

- Nội dung;

- Quy chế;

- Các mẫu

9

Quyết Định

Số 33/2008/QĐ-UBND; ngày 05/11/2008

Về việc ban hành Quy Định Điều kiện an toàn phương tiện thủy nội Địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè

15/11/2008

- Nội dung;

- Quy Định;

- Phụ lục

10

Quyết Định

Số 21/2011/QĐ-UBND; ngày 02/6/2011

Ban hành Quy Định về phân cấp quản lý và bảo trì Đường bộ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

12/6/2011

- Nội dung;

- Quy Định

11

Quyết Định

Số 38/2011/QĐ-UBND; ngày 09/12/2011

Về việc ban hành mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

19/12/2011

- Nội dung;

- Biểu mức

12

Quyết Định

Số 25/2012/QĐ-UBND; ngày 17/9/2012

Về việc ban hành biểu mức thu; việc quản lý thu, chi; chế Độ miễn, giảm phí qua Đò, qua phà trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/9/2012

- Nội dung;

­- Biểu mức

13

Quyết Định

Số 01/2013/QĐ-UBND; ngày 30/01/2013

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

09/02/2013

- Nội dung;

14

Quyết Định

Số 02/2013/QĐ-UBND; ngày 30/01/2013

Về việc ban hành mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

09/02/2013

Nội dung

15

Quyết Định

Số 20/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn Đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên Địa bàn tỉnh năm 2013

20/9/2013

Nội dung

16

Quyết Định

Số 24/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Về việc quy Định mức thu, chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

20/9/2013

Nội dung

17

Quyết Định

Số 25/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Về việc quy Định mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm Để lại cho Đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng phí sử dụng Đường bộ theo Đầu phương tiện Đối với xe mô tô trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/9/2013

Nội dung

V. Lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển Đô thị

1

Quyết Định

Số 514/QĐ-UB; ngày 24/9/1985

Ban hành quy Định tạm thời về việc bán nhà cấp 3, 4, 5 thuộc diện Nhà nước quản lý cho cán bộ, công nhân viên tại tỉnh Kiên Giang

 

- Nội dung;

- Quy Định

2

Quyết Định

Số 1032/QĐ-UB; ngày 17/10/1990

Ban hành bản quy Định về việc tiếp tục bán hóa giá nhà cấp 3 - 4 thuộc quyền sở hữu của Nhà nước tại tỉnh Kiên Giang cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân lao Động Đang sử dụng

 

Nội dung

3

Quyết Định

Số 756/QĐ-UB; ngày 03/7/1995

Về việc thu nộp chênh lệch tiền bán nhà, Được hóa giá theo Quyết Định số 514/UB-QĐ ngày 24/9/1985 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Nội dung

4

Quyết Định

Số 2669/1998/QĐ-UB ngày 13/8/1998

Về việc thu và sử dụng nguồn quỹ nhân dân Đóng góp xây dựng trường học

13/8/1998

Nội dung

5

Quyết Định

Số 753/QĐ-UB; ngày 16/4/1999

Về việc xây dựng Bộ Đơn giá chi tiết khu vực tỉnh Kiên Giang và xác Định tạm thời giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng theo Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản cũ khi thực hiện Thông tư số 01/1999/TT-BXD trên Địa bàn tỉnh

16/4/1999

Nội dung

6

Quyết Định

Số 1417/1999/QĐ-UB; ngày 23/7/1999

Về việc bổ sung nhiệm vụ và thành viên vào Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang

28/7/1999

Nội dung

7

Quyết Định

Số 1454/1999/QĐ-UB; ngày 27/7/1999

Về việc quy Định thực hiện Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực tỉnh Kiên Giang

27/7/1999

- Nội dung;

- Phụ lục

8

Quyết Định

Số 2183/1999/QĐ-UB; ngày 01/11/1999

Về việc ban hành Bản quy Định tạm thời hướng dẫn một số Điều thực hiện Nghị Định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị Định số 88/1999/NĐ-CP

04/11/1999

- Nội dung;

- Quy Định

9

Quyết Định

Số 54/2000/QĐ-UB; ngày 07/01/2000

Về việc sửa Đổi Điều 6 của Bản quy Định tạm thời ban hành kèm theo Quyết Định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh

07/01/2000

Nội dung

10

Quyết Định

Số 1055/2000/QĐ-UB; ngày 24/4/2000

Về việc Điều chỉnh hệ số giá vật liệu Đầu vào trong bảng tổng hợp dự toán kinh phí công trình xây dựng cơ bản trên Địa bàn

27/4/2000

Nội dung

11

Quyết Định

Số 1486/2000/QĐ-UB; ngày 05/7/2000

Về việc quy Định tạm thời lộ giới mặt Đường Đối với các ngõ, hẻm trong phạm vi thị xã Rạch Giá

20/7/2000

Nội dung

12

Quyết Định

Số 1821/2000/QĐ-UB; ngày 31/8/2000

Về việc quy Định tạm thời quản lý thu và sử dụng lệ phí thẩm Định dự án Đầu tư, thiết kế - dự toán, kết quả Đấu thầu, lập nhiệm vụ quy hoạch và quyết toán công trình hoàn thành

 

Nội dung

13

Quyết Định

631/2001/QĐ-UB ngày 30/3/2001

Về việc quy Định giá lắp Đặt hệ thống Đồng hồ nước nhà dân vùng nông thôn

04/4/2001

Nội dung

14

Quyết Định

Số 27/2002/QĐ-UB; ngày 15/3/2002

Về việc ban hành giá cước vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng Để xây dựng các công trình trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/3/2002

Nội dung

15

Quyết Định

Số 40/2002/QĐ-UB; ngày 29/5/2002

Về việc giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các Nhà thiếu nhi

03/6/2002

Nội dung

16

Quyết Định

Số 41/2002/QĐ-UB; ngày 29/5/2002

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng công trình du lịch trực thuộc Công ty Du lịch Kiên Giang

03/6/2002

Nội dung

17

Quyết Định

Số 50/2002/QĐ-UB; ngày 09/7/2002

Về việc công nhận Trung tâm xã An Thới - huyện Phú Quốc là Đô thị loại V

09/7/2002

Nội dung

18

Quyết Định

Số 66/2002/QĐ-UB; ngày 04/10/2002

Về việc cho phép Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành lập Đội kỹ thuật Đo vẽ lập sơ Đồ, bản Đồ

09/10/2002

Nội dung

19

Quyết Định

Số 101/2003/QĐ-UB; ngày 11/11/2003

Về việc quy Định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại sân bay Rạch Giá

16/11/2003

Nội dung

20

Quyết Định

Số 102/2003/QĐ-UB; ngày 13/11/2003

Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng công trình du lịch trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch

18/11/2003

Nội dung

21

Quyết Định

Số 23/2004/QĐ-UBND; ngày 27/4/2004

Về việc quy Định tạm thời quản lý thu và sử dụng lệ phí thẩm Định Đầu tư; kết quả Đấu thầu, lập nhiệm vụ quy hoạch và quyết toán công trình hoàn thành

01/01/2004

Nội dung

22

Quyết Định

Số 100/2004/QĐ-UB; ngày 27/12/2004

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

01/01/2005

Nội dung

23

Quyết Định

Số 13/2007/QĐ-UBND; ngày 15/3/2007

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang Đến năm 2010 và Định hướng Đến năm 2020

25/3/2007

Nội dung

24

Quyết Định

Số 44/2007/QĐ-UBND; ngày 21/12/2007

Về việc ban hành Danh mục các dự án Đầu tư theo các hình thức Đổi Đất lấy cơ sở hạ tầng; hợp Đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); hợp Đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO); hợp Đồng xây dựng - chuyển giao (BT); trái phiếu công trình trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

31/12/2007

- Nội dung;

- Danh mục

25

Quyết Định

Số 34/2008/QĐ-UBND; ngày 05/11/2008

Về việc ban hành Quy Định về quản lý vật liệu xây dựng trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/11/2008

- Nội dung;

- Quy Định

26

Quyết Định

Số 14/2009/QĐ-UBND; ngày 15/5/2009

Về việc ban hành Quy Định lập, thẩm Định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

25/5/2009

- Nội dung;

- Quy Định

27

Quyết Định

Số 19/2010/QĐ-UBND; ngày 16/8/2010

Về việc ban hành quy Định về quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

26/8/2010

- Nội dung;

- Quy Định

28

Quyết Định

Số 24/2010/QĐ-UBND; ngày 11/10/2010

Về việc sửa Đổi, bổ sung một số Điều của Quyết Định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

21/10/2010

Nội dung

29

Quyết Định

Số 12/2011/QĐ-UBND; ngày 28/01/2011

Về việc miễn phí xây dựng trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

07/02/2011

Nội dung

30

Quyết Định

Số 24/2011/QĐ-UBND; ngày 04/7/2011

Về việc sửa Đổi, bổ sung quy Định về quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết Định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

14/7/2011

Nội dung

31

Quyết Định

Số 36/2011/QĐ-UBND; ngày 14/11/2011

Ban hành quy Định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/11/2011

- Nội dung;

- Quy Định

32

Quyết Định

Số 12/2012/QĐ-UBND; ngày 16/3/2012

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn Đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên Địa bàn tỉnh năm 2012

26/3/2012

Nội dung

33

Quyết Định

Số 17/2012/QĐ-UBND; ngày 06/4/2012

Ban hành về tiêu chí xét duyệt, trình tự, hồ sơ, thủ tục thuê nhà ở xã hội và mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại khu vực Đô thị

16/4/2012

Nội dung

34

Quyết Định

Số 35/2012/QĐ-UBND; ngày 30/11/2012

Về việc ban hành Quy Định Đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

10/12/2012

- Nội dung;

- Quy Định

35

Quyết Định

Số 16/2013/QĐ-UBND; ngày 21/5/2013

Ban hành quy Định về quản lý hoạt Động Đo Đạc và bản Đồ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

31/5/2013

- Nội dung;

- Quy Định

36

Quyết Định

Số 27/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 Đến năm 2011 Để trả nợ vốn vay Đầu tư xây dựng cơ bản

20/9/2013

- Nội dung;

- Phụ lục

VI. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch

1

Quyết Định

Số 1637/1999/QĐ-UB; ngày 13/8/1999

Về việc thành lập Ban Chỉ Đạo Phát triển du lịch tỉnh

18/8/1999

Nội dung

2

Quyết Định

Số 2054/2000/QĐ-UB; ngày 10/10/2000

Về việc ban hành Bản quy Định về quản lý xuất nhập cảnh bằng Đường biển tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

15/10/2000

- Nội dung;

- Quy Định

3

Quyết Định

Số 2058/2000/QĐ-UB; ngày 12/10/2000

Về việc ban hành Bản quy Định thành lập Chi nhánh, Văn phòng Đại diện của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

17/10/2000

- Nội dung;

- Quy Định

4

Quyết Định

Số 2398/QĐ-UB; ngày 14/12/2000

Về việc quy Định chế Độ thu - chi tài chính của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Kiên Giang

21/12/2000

Nội dung

5

Quyết Định

Số 05/2010/QĐ-UBND; ngày 24/02/2010

Về việc ban hành Quy Định về thời gian mở, Đóng cửa tại các doanh nghiệp, Đại lý hoạt Động kinh doanh dịch vụ Internet trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

04/3/2010

- Nội dung;

- Quy Định

6

Quyết Định

Số 22/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Về việc quy Định phí tham quan danh lam, thắng cảnh  trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/9/2013

Nội dung

VII. Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo

1

Quyết Định

Số 574/QĐ-UB; ngày 23/3/1998

Về việc thu phí và lệ phí của các Đối tượng học nghề, giới thiệu việc làm và dịch vụ lao Động

 

Nội dung

2

Quyết Định

Số 1945/1998/QĐ-UB; ngày 25/5/1998

Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Kiên Giang

25/5/1998

Nội dung

3

Quyết Định

Số 2670/1998/QĐ-UB; ngày 13/8/1998

Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và Đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/8/1998

Nội dung

4

Quyết Định

Số 2695/1998/QĐ-UB; ngày 26/8/1998

Về việc bổ sung Quyết Định số 2670/QĐ-UB ngày 13/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và Đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

26/8/1998

Nội dung

5

Quyết Định

Số 2167/1999/QĐ-UB; ngày 02/10/1999

Về việc thành lập Ban Chỉ Đạo của tỉnh về kiểm tra, thanh tra hồ sơ văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

02/10/1999

Nội dung

6

Quyết Định

Số 1670/2000/QĐ-UB; ngày 05/8/2000

Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và Đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/8/2000

Nội dung

7

Quyết Định

Số 1767/2000/QĐ-UB; ngày 23/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn

28/8/2000

Nội dung

8

Quyết Định

Số 1768/2000/QĐ-UB; ngày 23/8/2000

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Long Thạnh

28/8/2000

Nội dung

9

Quyết Định

Số 1991/2000/QĐ-UB; ngày 03/10/2000

Về việc công nhận Đơn vị huyện, thị xã Đạt tiêu chuẩn Quốc gia về Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2000

03/10/2000

Nội dung

10

Quyết Định

Số 43/2002/QĐ-UB; ngày 05/6/2002

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt Động của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên Giang

05/6/2002

- Nội dung;

- Quy chế

11

Quyết Định

Số 41/2003/QĐ-UB; ngày 18/4/2003

Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Đông Thái

23/4/2003

Nội dung

12

Quyết Định

Số 71/2003/QĐ-UB; ngày 22/7/2003

Về việc thành lập Trường Dạy nghề huyện Phú Quốc

27/7/2003

Nội dung

13

Quyết Định

Số 90/2003/QĐ-UBND; ngày 18/9/2003

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi - dự tuyển

18/9/2003

Nội dung

14

Quyết Định

Số 15/2004/QĐ-UB; ngày 31/3/2004

Về việc chuyển giao biên chế sự nghiệp giáo dục và Đào tạo từ THCS trở xuống thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý

05/4/2004

Nội dung

15

Quyết Định

Số 43/2004/QĐ-UB; ngày 05/8/2004

Về việc sửa Đổi, bổ sung một số nội dung Điều 01 Quyết Định số 90/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi - dự tuyển

05/8/2004

Nội dung

16

Quyết Định

Số 17/2005/QĐ-UBND; ngày 30/3/2005

Về việc giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng ngành giáo dục - Đào tạo Kiên Giang

04/4/2005

Nội dung

17

Quyết Định

Số 34/2007/QĐ-UBND; ngày 17/8/2007

Về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang Đến năm 2020

27/8/2007

- Nội dung;

- Chương trình;

- Phụ biểu

18

Quyết Định

Số 09/2010/QĐ-UBND; ngày 10/3/2010

Về việc chuyển Đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình cơ sở giáo dục mầm non công lập

20/3/2010

Nội dung

19

Quyết Định

Số 18/2010/QĐ-UBND; ngày 13/8/2010

Về việc ban hành mức thu học phí Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/8/2010

Nội dung

20

Quyết Định

Số 10/2012/QĐ-UBND; ngày 05/3/2012

Quy Định mức thu học phí của các trường cao Đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao Đẳng, trung cấp nghề công lập tỉnh Kiên Giang, từ năm học 2011 - 2012 Đến năm học 2014 - 2015

15/3/2012

- Nội dung;

- Phụ lục

21

Quyết Định

Số 23/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Ban hành chế Độ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

20/9/2013

- Nội dung;

- Quy Định

VIII. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

1

Quyết Định

Số 1054/2000/QĐ-UB; ngày 24/4/2000

Về việc Đổi tên Nhà Văn hóa thông tin - Triển lãm thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh

29/4/2000

Nội dung

2

Quyết Định

Số 56/2003/QĐ-UB; ngày 16/5/2003

 

Về việc ban hành Quy chế quản lý các khu, Điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

31/5/2003

- Nội dung;

- Quy chế

3

Quyết Định

Số 74/2003/QĐ-UB; ngày 11/8/2003

Về việc xếp hạng di tích

11/8/2003

Nội dung

4

Quyết Định

Số 18/2004/QĐ-UB; ngày 07/4/2004

Về việc xếp hạng di tích

07/4/2004

Nội dung

5

Quyết Định

Số 57/2004/QĐ-UB; ngày 03/9/2004

Về việc xếp hạng di tích

03/9/2004

Nội dung

6

Quyết Định

Số 58/2004/QĐ-UB; ngày 03/9/2004

Về việc xếp hạng di tích

03/9/2004

Nội dung

7

Quyết Định

Số 59/2004/QĐ-UB; ngày 03/9/2004

Về việc xếp hạng di tích

03/9/2004

Nội dung

8

Quyết Định

Số 43/2005/QĐ-UBND; ngày 18/8/2005

Về việc ban hành chế Độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện

28/8/2005

Nội dung

9

Quyết Định

Số 09/2009/QĐ-UBND; ngày 13/02/2009

Về việc ban hành Quy Định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng Đối với trạm thu, phát sóng thông tin di Động trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/02/2009

- Nội dung;

- Quy Định

10

Quyết Định

Số 24/2009/QĐ-UBND; ngày 07/9/2009

Về việc ban hành Quy Định về chế Độ, Định mức chi cho hoạt Động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

17/9/2009

- Nội dung;

- Quy Định

11

Quyết Định

Số 01/2012/QĐ-UBND; ngày 13/01/2012

Về việc ban hành Quy Định thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/01/2012

- Nội dung;

- Quy Định

12

Quyết Định

Số 27/2012/QĐ-UBND; ngày 17/9/2012

Về việc sửa Đổi, bổ sung quy Định chế Độ, Định mức chi cho hoạt Động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

27/9/2012

- Nội dung;

- Phụ lục

13

Quyết Định

Số 28/2012/QĐ-UBND; ngày 17/9/2012

Về việc ban hành chế Độ quản lý Đặc thù Đối với Đội tuyên truyền lưu Động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/9/2012

Nội dung

IX. Lĩnh vực y tế và xã hội

1

Quyết Định

Số 1897/1998/QĐ-UB; ngày 22/5/1998

Về việc chuyển giao nguồn vốn xóa Đói giảm nghèo từ ngân sách tỉnh về cho Ngân hàng phục vụ người nghèo tỉnh Kiên Giang quản lý cho vay

22/5/1998

Nội dung

2

Quyết Định

Số 654/1999/QĐ-UB; ngày 05/4/1999

Về việc thành lập các Trạm Y tế phường thuộc thị xã Hà Tiên

10/4/1999

Nội dung

3

Quyết Định

Số 1056/1999/QĐ-UB; ngày 08/6/1999

Về việc thành lập Ban Chỉ Đạo Điều tra, xác Định nạn nhân bị hậu quả chất Độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

13/6/1999

Nội dung

4

Quyết Định

Số 1419/1999/QĐ-UB; ngày 23/7/1999

Về việc chuyển Trạm Kiểm nghiệm dược phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm trực thuộc Sở Y tế Kiên Giang

28/7/1999

Nội dung

5

Quyết Định

Số 41/2004/QĐ-UB; ngày 05/8/2004

Về việc ban hành bản quy Định tiêu chuẩn, Định mức sử dụng phương tiện Đi lại thuộc cấp xã quản lý trong tỉnh

20/8/2004

Nội dung

6

Quyết Định

Số 18/2005/QĐ-UBND; ngày 30/3/2005

Về việc giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng ngành y tế Kiên Giang

04/4/2005

Nội dung

7

Quyết Định

Số 24/2005/QĐ-UBND; ngày 08/4/2005

Về việc thành lập Trung tâm Sức khỏe lao Động và môi trường

13/4/2005

Nội dung

8

Quyết Định

Số 23/2009/QĐ-UBND; ngày 26/8/2009

Về việc ban hành Quy Định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia Đình Đến năm 2015 trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

05/9/2009

- Nội dung;

- Quy Định

9

Quyết Định

Số 27/2009/QĐ-UBND; ngày 13/11/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu Đãi người có công trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

23/11/2009

- Nội dung;

- Quy chế

10

Quyết Định

Số 03/2010/QĐ-UBND; ngày 11/02/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ và tái Định cư khi Nhà nước thu hồi Đất trên Địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

21/02/2010

Nội dung

11

Quyết Định

Số 34/2011/QĐ-UBND; ngày 27/9/2011

Về việc quy Định tiêu chuẩn, Đối tượng Được an táng tại khu vực từ trần của các nghĩa trang liệt sĩ trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

07/10/2011

Nội dung

12

Quyết Định

Số 21/2012/QĐ-UBND; ngày 11/9/2012

Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

21/9/2012

Nội dung

13

Quyết Định

Số 21/2013/QĐ-UBND; ngày 10/9/2013

Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa Đối với các hoạt Động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên Địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/9/2013

- Nội dung;

- Quy Định

X. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường

1

Quyết Định

Số 3362/1998/QĐ-UB; ngày 16/10/1998

Về việc quy Định giá bán các loại khoáng sản tại nơi khai thác Để tính thuế tài nguyên

16/10/1998

Nội dung

2

Quyết Định

Số 44/2004/QĐ-UB; ngày 13/8/2004

Về việc ban hành “Quy trình thẩm Định kỹ thuật trong lắp Đặt và vận hành hệ thống lạnh trong sản xuất nước Đá”

13/8/2004

Nội dung

3

Quyết Định

Số 16/2006/QĐ-UBND; ngày 30/5/2006

Về việc ban hành quy Định về xác Định các Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

09/6/2006

- Nội dung;

- Quy Định;

- Các Phụ lục

4

Quyết Định

Số 17/2006/QĐ-UBND; ngày 30/5/2006

Về việc ban hành Quy Định Đánh giá, nghiệm thu Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

09/6/2006

- Nội dung;

- Quy Định;

- Các Phụ lục

5

Quyết Định

Số 18/2006/QĐ-UBND; ngày 30/5/2006

Về việc ban hành Quy Định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

09/6/2006

- Nội dung;

- Quy Định

6

Quyết Định

Số 31/2007/QĐ-UBND; ngày 03/8/2007

Về việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Kiên Giang giai Đoạn 2006 - 2015

13/8/2007

Nội dung

7

Quyết Định

Số 15/2008/QĐ-UBND; ngày 24/3/2008

Về việc ban hành Quy Định phân cấp quản lý và Định mức xây dựng dự toán kinh phí Đối với các Đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

03/4/2008

- Nội dung;

- Quy Định

8