Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND về vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND vay tạm ứng vốn đầu tư các dự án Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND vay tạm ứng vốn đầu tư các dự án Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC VAY VÀ TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
 KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước cho ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 77/BC-BKTNS ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nội dung cụ thể như sau:

Tổng mức vay, tạm ứng là: 750 tỷ đồng.

1. Vay và tạm ứng để đầu tư cho các dự án mới: 550 tỷ đồng

a) Mục đích vay và tạm ứng: để bồi hoàn, giải phóng mặt bằng cho dự án khu phức hợp Bãi Trường và khu tái định cư thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc.

b) Nguồn vay và tạm ứng:

- Tạm ứng vốn tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc nhà nước Trung ương: 350 tỷ đồng;

- Vay Ngân hàng Phát triển hoặc ngân hàng thương mại: 200 tỷ đồng.

Mức vay cụ thể của từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành.

c) Thời gian vay và tạm ứng: 12 tháng.

d) Nguồn vốn hoàn trả nợ (bao gồm cả gốc, lãi và phí tạm ứng):

- Dự án khu phức hợp Bãi Trường huyện Phú Quốc: từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án;

- Khu tái định cư thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc: từ nguồn thu bán nền của dự án.

2. Vay để hoàn trả vốn cho các công trình đã đầu tư: 200 tỷ đồng

a) Mục đích vay: để hoàn trả vốn cho các công trình đã đầu tư nhưng chưa có nguồn để bố trí.

b) Thời gian vay: là 12 tháng (kể từ tháng 12 năm 2010).

c) Nguồn vốn hoàn trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi tiền vay): từ nguồn vốn cân đối của ngân sách địa phương.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ hai mươi chín thông qua./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Nghĩa Nghiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu148/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND vay tạm ứng vốn đầu tư các dự án Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND vay tạm ứng vốn đầu tư các dự án Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu148/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐào Nghĩa Nghiêm
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND vay tạm ứng vốn đầu tư các dự án Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 148/2010/NQ-HĐND vay tạm ứng vốn đầu tư các dự án Kiên Giang