Quyết định 225/QĐ-UBND

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ và một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 225/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 71/TTr-STP ngày 12 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ và một phần, tổng số 141 văn bản, gồm: 49 nghị quyết, 82 quyết định và 10 chỉ thị (có Danh mục kèm theo).

Trong đó:

- Hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2014: 37 văn bản, gồm: 19 nghị quyết và 18 quyết định;

- Hết hiệu lực một phần trong năm 2014: 05 văn bản, gồm: 02 nghị quyết và 03 quyết định.

- Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2014: 69 văn bản, gồm: 19 nghị quyết, 40 quyết định và 10 chỉ thị;

- Hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2014: 30 văn bản, gồm: 09 nghị quyết và 21 quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐẾN CUỐI NĂM 2014[1]
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CUỐI NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

01

Nghị quyết

Số 22/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về việc ban hành Danh mục phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 68/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

 

02

Nghị quyết

Số 119/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện

Được thay thế bằng Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

 

03

Nghị quyết

Số 121/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

 

04

Nghị quyết

Số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

 

05

Nghị quyết

Số 43/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

 

06

Nghị quyết

Số 45/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

09/7/2014

 

07

Nghị quyết

Số 74/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

04/12/2014

 

08

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc sửa đổi chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

14/12/2014

 

09

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy định mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 14/12/2014

14/12/2014

 

10

Nghị quyết

Số 32/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2015

 

11

Nghị quyết

Số 33/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Được thay thế bằng Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

 

12

Nghị quyết

Số 34/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2015

 

13

Nghị quyết

Số 42/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

04/12/2014

 

14

Nghị quyết

Số 46/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 - 2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

14/12/2014

 

15

Nghị quyết

Số 49/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

14/12/2014

 

16

Nghị quyết

Số 59/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2015

 

17

Nghị quyết

Số 62/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2015

 

18

Nghị quyết

Số 72/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hủy bỏ bằng Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

04/12/2014

 

19

Nghị quyết

Số 74/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2015

 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

01

Quyết định

Số 28/2002/QĐ-UBND ngày 25/3/2002

Về việc ban hành bảng Quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Kiên Giang.

Thay thế bằng Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

19/5/2014

02

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

Về việc điều chỉnh phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

30/01/2014

03

Quyết định

Số 32/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 17/7/2014

17/7/2014

04

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010

Về việc ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

30/01/2014

05

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

03/12/2014

06

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

Về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

29/8/2014

07

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010

Về việc ban hành Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

Thay thế bằng Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

08/9/2014

08

Quyết định

Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Về việc ban hành quy định mức chi trả thù lao áp dụng đối với các thể loại tin, bài… sử dụng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

10/10/2014

09

Quyết định

Số 26/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Về việc ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao áp dụng đối với thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

10/10/2014

10

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Về việc ban hành mức đóng góp của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

09/10/2014

11

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011

Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

08/9/2014

12

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011

Về việc nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố và ấp đội, khu đội, công an viên ấp

Thay thế bằng Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014

13/3/2014

13

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011

Về việc quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu vực từ trần của các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014

03/11/2014

14

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

08/9/2014

15

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

Về việc ban hành Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

19/7/2014

16

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012

Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

04/12/2014

17

Quyết định

Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về việc ban hành bảng quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

01/01/2015

18

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014

Ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2012 bị hủy bỏ bằng Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

04/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN CUỐI NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

- Số 12/2007/NQ-HĐND;

-Ngày 11/01/2007;

- Về việc điều chỉnh ban hành Danh mục phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tiết b1, b2 Điểm b Khoản 1 của Biểu mức thu các khoản phí;

- Tiết b3 Điểm b Khoản 1 của Biểu mức thu các khoản phí;

- Khoản 5 của Biểu mức thu các khoản phí;

- Khoản 7 của Biểu mức thu các khoản phí;

- Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012;

 

- Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 84/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012;

- Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014;

- Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014.

22/7/2012

 

 

17/12/2012

 

 

19/7/2014

 

 

19/7/2014

2

Nghị quyết

- Số 70/2014/NQ-HĐND;

- Ngày 09/7/2014;

- Về quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mục 4 về chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong Biểu mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

14/12/2014

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Quyết định

- Số 10/2007/QĐ-UBND;

-Ngày 06/02/2007;

- Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Tiết b1, b2 Điểm b, Khoản 1 tại Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND;

- Tiết b3, Điểm b, Khoản 1 tại Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND;

- Khoản 7 tại Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND;

- Khoản 5 tại Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND.

- Bãi bỏ bằng Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012;

 

 

 

- Bãi bỏ bằng Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013;

 

 

 

- Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014;

 

 

 

- Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014.

 

27/9/2012

 

 

 

 

09/02/2013

 

 

 

 

 

08/9/2014

 

 

 

 

08/9/2014

2

Quyết định

- Số 15/2011/QĐ-UBND;

-Ngày 11/02/2011;

- Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo đến năm 2025

Điều chỉnh quy hoạch 39 mỏ, tăng độ sâu khai thác 6 mỏ; loại bỏ khỏi quy hoạch 31 mỏ; giảm diện tích khai thác 02 mỏ

Bị điều chỉnh bằng Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 12/02/2014

22/02/2014

3

Quyết định

- Số 23/2011/QĐ-UBND;

- Ngày 20/6/2011;

- Về việc Quy định đơn giá thuê đất, giá cho thuê mặt nước biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điểm a, Khoản 1, Điều 1 và Điểm b, Khoản 3, Điều 1

Bãi bỏ bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

25/5/2014

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

Số 23/2004/NQ-HĐ ngày 16/7/2004

Về ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

Được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

21/01/2012

2

Nghị quyết

Số 07/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khai thác khoáng sản huyện Phú Quốc

Được thay thế bằng Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

20/12/2010

3

Nghị quyết

Số 26/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc bổ sung cán bộ không chuyên trách làm Phó khối vận xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Nghị quyết số 108/2010/NQ-HĐND ngày 12/4/2010

22/4/2010

4

Nghị quyết

Số 04/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

Về Chương trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2008

5

Nghị quyết

Số 71/2009/NQ-HĐND ngày 10/10/2009

Về việc chi hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2010

6

Nghị quyết

Số 134/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2012

7

Nghị quyết

Số 136/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2012

8

Nghị quyết

Số 148/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2012

9

Nghị quyết

Số 156/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

21/01/2012

10

Nghị quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

21/01/2012

11

Nghị quyết

Số 37/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2013

12

Nghị quyết

Số 50/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Được thay thế bằng Nghị quyết số 93/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

17/12/2012

13

Nghị quyết

Số 52/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Được thay thế bằng Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

17/12/2012

14

Nghị quyết

Số 53/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết

Được thay thế bằng Nghị quyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

17/12/2012

15

Nghị quyết

Số 76/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2012

Được thay thế bằng Nghị quyết số 93/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

17/12/2012

16

Nghị quyết

Số 78/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2014

17

Nghị quyết

Số 93/2012/NQ-HĐND; ngày 07/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Được thay thế bằng Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

18

Nghị quyết

Số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Được thay thế bằng Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

19

Nghị quyết

Số 20/2013/NQ-HĐND; ngày 10/7/2013

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát năm 2013

Được thay thế bằng Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

II. QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

01

Quyết định

Số 2666/1998/QĐ-UB; ngày 11/8/1998

Về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa

Do không phù hợp với Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”

07/6/2010

02

Quyết định

Số 2711/1998/QĐ-UB; ngày 21/8/1998

V/v thành lập các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên

Được Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/02/2008 V/v phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

25/02/2008

03

Quyết định

Số 2737/1998/QĐ-UB; ngày 26/8/1998

V/v chuyển giao các điểm tham quan du lịch về cho Sở Thương mại và Du lịch

Hết thời kỳ thực hiện

01/01/2011

04

Quyết định

Số 2738/1998/QĐ-UB; ngày 26/8/1998

V/v thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Kiên Giang 

Hết thời kỳ thực hiện

01/01/2011

05

Quyết định

Số 2941/1998/QĐ-UB; ngày 16/9/1998

V/v thành lập Ban Quản lý Trung tâm thương mại 30/4

Thay thế bằng Quyết định số 863/1999/QĐ-UB ngày 07/5/1999

12/5/1999

06

Quyết định

Số 612/1999/QĐ-UB; ngày 29/3/1999

V/v thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thu chi tài chính ngân sách, thu phí lệ phí đối với Sở Địa chính tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/6/1999

07

Quyết định

Số 978/1999/QĐ-UB; ngày 29/5/1999

V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2002/QĐ-UBND ngày 12/8/2002

12/8/2002

08

Quyết định

Số 1640/1999/QĐ-UB; ngày 13/8/1999

V/v cho phép thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 về việc đổi tên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang thành Hội bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang

02/7/2012

09

Quyết định

Số 1023/1999/QĐ-UB; ngày 07/6/1999

V/v bổ sung ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2002/QĐ-UBND ngày 12/8/2002

12/8/2002

10

Quyết định

Số 1170/1999/QĐ-UB; ngày 17/6/1999

V/v bổ nhiệm Chủ nhiệm điều hành Dự án và thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng Trạm Giám sát môi trường tỉnh Kiên Giang

Do không còn đối tượng điều chỉnh

31/12/2001

11

Quyết định

Số 1178/1999/QĐ-UB; ngày 18/6/1999

Về việc ban hành Qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2002/QĐ-UBND ngày 12/8/2002

12/8/2002

12

Quyết định

Số 1769/1999/QĐ-UB; ngày 03/9/1999

V/v ban hành quy định tạm thời một số chế độ đãi ngộ đối với giáo viên trung học phổ thông và sinh viên sư phạm trong tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2007

13

Quyết định

Số 1819/1999/QĐ-UB; ngày 07/9/1999

V/v quy định mức thu lệ phí du khách và phương tiện đến tham quan các khu du lịch Chùa hang, Mũi Nai và Thạch Động

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

28/8/2005

14

Quyết định

Số 1944/1999/QĐ-UB; ngày 01/10/1999

V/v thành lập phòng tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá

Do sáp nhập Phòng Tài chính doanh nghiệp vào Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính bằng Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

09/11/2010

15

Quyết định

Số 2511/1999/QĐ-UB; ngày 31/12/1999

V/v sửa đổi điều 6 của bản quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 của UBND tỉnh KG

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2000/QĐ-UB ngày 07/01/2000

07/01/2000

16

Quyết định

Số 410/2000/QĐ-UB; ngày 19/01/2000

V/v phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi ngân sách cho ngân sách cấp huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2003/QĐ-UB ngày 16/01/2003

26/01/2003

17

Quyết định

Số 1315/2000/QĐ-UB; ngày 12/6/2000

V/v ban hành bản quy định đơn giá đền bù hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 103/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004

01/01/2005

18

Quyết định

Số 1316/2000/QĐ-UB; ngày 12/6/2000

V/v ban hành bản quy định chi tiết thực hiện Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về cơ chế chính sách đền bù giải tỏa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 08/3/2005

18/3/2005

19

Quyết định

Số 1387/2000/QĐ-UB; ngày 26/6/2000

Về việc quy định tạm thời trang bị, quản lý và sử dụng dụng điện thoại cho cán bộ làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Hủy bỏ bằng Quyết định số 1112/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001

23/6/2001

20

Quyết định

Số 1442/2000/QĐ-UB; ngày 22/6/2000

V/v ban hành bản quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 104/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004

01/01/2005

21

Quyết định

Số 1504/2000/QĐ-UB; ngày 07/7/2000

V/v bổ sung Quyết định số 1387/2000/QĐ-UB ngày 22/6/2000 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định tạm thời trang bị, quản lý và sử dụng dụng điện thoại cho cán bộ làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Hủy bỏ bằng Quyết định số 1112/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001

23/6/2001

22

Quyết định

Số 1770/2000/QĐ-UB; ngày 24/8/2000

Về ban hành bản quy định tạm thời chế độ, định mức chi hoạt động HĐND các cấp

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2009

01/01/2008

23

Quyết định

Số 1935/2000/QĐ-UB; ngày 26/9/2000

V/v quản lý và khai thác nghêu lụa (Meretrir lyrata) trên vùng biển tỉnh Kiên Giang

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2647/2001/QĐ-UB; ngày 27/11/2001

02/12/2001

24

Quyết định

Số 894/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001

Về việc quy định tạm thời chế độ thu - chi tài chính đối với hoạt động sự nghiệp của hệ thống Nhà thiếu nhi Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 672/QĐ-UB ngày 21/3/2003 về việc giao quyền tự chủ tài chính năm 2003 cho đơn vị sự nghiệp có thu

21/3/2003

25

Quyết định

Số 07/2002/QĐ-UB ngày 23/01/2002

V/v quy định tỷ lệ điều tiết theo phân cấp ngân sách đối với các xã, phường mới thành lập

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 04/3/2004

14/3/2004

26

Quyết định

Số 30/2002/QĐ-UB; ngày 04/4/2002

V/v thành lập Trường dạy nghề tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 về việc thành lập Trường Trung cấp Nghề Kiên Giang trên cơ sở Trường Dạy nghề tỉnh Kiên Giang

20/11/2006

27

Quyết định

Số 35/2002/QĐ-UB; ngày 16/4/2002

Về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 1097/QĐ-UB ngày 16/6/1999 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính dự án Lấn biển mở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá.

Được thay thế bằng Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 12/9/2005 về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính dự án Lấn biển mở rộng khu vực đô thị mới thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

17/9/2005

28

Quyết định

Số 54/2002/QĐ-UB; ngày 12/8/2002

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2005/QĐ-UBND ngày 31/3/2005

07/01/2000

29

Quyết định

Số 60/2002/QĐ-UB; ngày 03/9/2002

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo viết "Biên niên sử biên giới tỉnh Kiên Giang"

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

30

Quyết định

Số 58/2003/QĐ-UB; ngày 19/5/2003

Về việc ban hành bản quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe mô tô công trong các cơ quan HCSN thuộc tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 về việc ban hành Bản quy định về xử lý mô tô công đang sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý

30/5/2006

31

Quyết định

Số 80/2003/QĐ-UB; ngày 21/8/2003

Về việc đổi tên Trung tâm phân tích kiểm định và công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

09/12/2008

32

Quyết định

Số 97/2003/QĐ-UB; ngày 29/10/2003

V/v chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

09/12/2008

33

Quyết định

Số 07/2004/QĐ-UBND; ngày 03/02/2004

V/v kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kiên Giang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Được thay thế bằng Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang

29/6/2010

34

Quyết định

Số 09/2004/QĐ-UB; ngày 25/02/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 35/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 12/9/2005 về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính dự án Lấn biển mở rộng khu vực đô thị mới thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

17/9/2005

35

Quyết định

Số 20/2004/QĐ-UB; ngày 09/4/2004

Về việc thành lập Trung tâm khuyến công tỉnh Kiên Giang

Do Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 về việc đổi tên “Trung tâm Khuyến công Kiên Giang” thành “Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang”

18/11/2008

36

Quyết định

Số 15/2005/QĐ-UB; ngày 28/3/2005

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

37

Quyết định

Số 19/2005/QĐ-UBND; ngày 31/3/2005

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

10/9/2008

38

Quyết định

Số 24/2006/QĐ-UBND; ngày 17/8/2006

Về việc bổ sung cán bộ không chuyên trách làm Phó khối vận xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010

05/8/2010

39

Quyết định

Số 30/2006/QĐ-UBND; ngày 31/8/2006

Về việc quy định giá bán báo Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 về việc điều chỉnh giá bán của Báo Kiên Giang

16/02/2009

40

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND; ngày 14/01/2011

Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2012

III. CHỈ THỊ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

1

Chỉ thị

Số 09/1998/CT-UB; ngày 07/5/1998

Về việc đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/4/1999

2

Chỉ thị

Số 11/1998/CT-UB; ngày 12/6/1998

Về việc quản lý người cư trú chưa đăng ký hộ khẩu

Được thay thế bằng Chỉ thị số 19/1999/CT-UB ngày 06/9/1999

06/9/1999

3

Chỉ thị

Số 17/1998/CT-UB; ngày 08/8/1998

Về việc thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

Pháp lệnh về Dân quân tự vệ được thay thế bằng Luật Dân quân tự vệ

01/7/2010

4

Chỉ thị

Số 15/1999/CT-UB; ngày 16/6/1999

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm ở tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

5

Chỉ thị

Số 05/2000/CT-UB; ngày 28/4/2000

Về việc quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và bảo quản tài liệu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 20/6/2003 về ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh

30/6/2003

6

Chỉ thị

Số 14/2002/CT-UB; ngày 04/7/2002

Về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 55 năm ngày thương binh, liệt sỹ

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2002

7

Chỉ thị

Số 04/2003/CT-UB; ngày 24/3/2003

Về việc tổ chức thực hiện chủ trương quản lý, chăm sóc đối tượng xã hội không nơi nương tựa đang sống lang thang trên địa bàn tỉnh

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

8

Chỉ thị

Số 16/2004/CT-UB; ngày 13/8/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo đến năm 2025

21/02/2011

9

Chỉ thị

Số 01/2005/CT-UBND; ngày 07/01/2005

Về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

07/02/2005

10

Chỉ thị

Số 06/2005/CT-UBND; ngày 12/4/2005

Về việc triển khai các ứng dụng thuộc Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2002 - 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

- Số 73/2003/NQ-HĐ;

- Ngày 25/7/2003;

- Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung, mức thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Mức đăng ký dự thi và dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề.

- Mục “Thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học phổ thông (nếu có) của địa phương với mức thu 15.000 đồng/ thí sinh/lần dự thi” tại Biểu thu phí kèm theo Nghị quyết

- Bị sửa đổi bằng Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 16/7/2004;

 

 

 

- Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008

26/7/2004

 

 

 

 

 

20/7/2008

2

Nghị quyết

- Số 16/2007/NQ-HĐND;

-Ngày 11/01/2007;

- Về việc ban hành Danh mục lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Điểm a, Khoản 1 của Biểu mức thu;

 

 

- Điểm a, Khoản 1 của Biểu mức thu

- Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008;

- Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

10/01/2008

 

 

 

20/7/2009

3

Nghị quyết

- Số 58/2009/NQ-HĐND;

- Ngày 29/4/2009;

- Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

- Khoản 2, 3, 6, 8 Điều 1 của Nghị quyết

Do Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

19/7/2010

4

Nghị quyết

- Số 73/2009/NQ-HĐND;

- Ngày 10/7/2009;

- Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

Khoản 1, 3, 5 Điều 1 của Nghị quyết

Được thay thế bằng Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

22/7/2012

5

Nghị quyết

- Số 78/2009/NQ-HĐND;

- Ngày 10/7/2009;

- Về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điểm 3, Khoản 2, Điều 1.

Do Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 hủy bỏ phần chính sách chúc thọ người cao tuổi

20/7/2013

6

Nghị quyết

- Số 99/2010/NQ-HĐND;

-Ngày 13/01/2010;

- Về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang

- Khoản 1, Điều 1

Do Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

22/7/2012

7

Nghị quyết

- Số 111/2010/NQ-HĐND;

- Ngày 10/6/2010;

- Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang

- Điểm d, khoản 4, Mục II, Điều 1;

 

- Điểm đ, khoản 1 và khoản 2 Mục III, Điều 1;

- Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b, Khoản 1, Mục III, Điều 1;

- Được sửa đổi bằng Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012;

- Được thay thế bằng Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011;

- Được thay thế bằng Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

21/01/2012

 

 

 

30/7/2011

 

 

22/7/2012

8

Nghị quyết

- Số 153/2010/NQ -HĐND;

-Ngày 10/12/2010;

- Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo đến năm 2025

Điều chỉnh quy hoạch 39 mỏ, tăng độ sâu khai thác 6 mỏ; loại bỏ khỏi quy hoạch 31 mỏ; giảm diện tích khai thác 02 mỏ.

Bị điều chỉnh bằng Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

9

 

Nghị quyết

- Số 66/2012/NQ-HĐND;

- Ngày 12/7/2012;

- Về việc sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

Khoản 1 phần A và khoản 2 phần C của Biểu mức thu lệ phí hộ tịch

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

17/12/2012

II. QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

1

Quyết định

- Số 231/1999/QĐ -UB;

- Ngày 02/02/1999

- Về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa và phương tiện tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Khoản 18.2, 18.3, 18.4 Điều 18 của quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 73/2003/QĐ-UB ngày 07/8/2003

17/8/2003

2

Quyết định

- Số 90/2003/QĐ-UBND;

- Ngày 18/9/2003;

- Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi - dự tuyển.

Mục I của Biểu thu phí dự thi, dự tuyển ban hành kèm theo Quyết định

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

06/9/2008

3

Quyết định

- Số 48/2005/QĐ-UBND;

-Ngày 25/10/2005;

- Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1, 2 Điều 7;

- Phần 2 Điều 10 của quy định kèm theo Quyết định;

 

- Trang 04, dòng thứ 06 đến dòng thứ 18 từ trên xuống thuộc khoản 2, Điều 7 của Quy định kèm theo Quyết định

- Được điều chỉnh bổ sung một số điều bằng Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006;

 

- Được sửa đổi bằng Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007

08/01/2007

 

 

 

 

22/12/2007

4

Quyết định

- Số 14/2006/QĐ-UBND;

- Ngày 11/5/2006;

- Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 3 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 4;

- Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008

01/6/2008

5

Quyết định

- Số 16/2006/QĐ-UBND;

- Ngày 30/5/2006;

- Về việc ban hành quy định về việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Khoản 1 Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

03/4/2008

6

Quyết định

- Số 17/2006/QĐ-UBND;

- Ngày 30/5/2006;

- Về việc ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Khoản 2 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

03/4/2008

7

Quyết định

- Số 18/2006/QĐ-UBND;

- Ngày 30/5/2006;

- Về việc ban hành Quy định việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Điều 16 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

03/4/2008

8

Quyết định

- Số 45/2006/QĐ-UBND;

-Ngày 29/12/2006;

- Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều tại bảng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Khoản 1 Điều 1 của Quyết định

Sửa đổi bằng Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007

22/12/2007

9

Quyết định

- Số 09/2007/QĐ-UBND;

-Ngày 06/02/2007;

- Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản và mức thu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại gạch đầu dòng thứ 7 của hoa thị thứ 01 (tại UBND xã, phường, thị trấn), điểm a, Khoản 1, Mục II của Biểu mức thu;

- Khoản và mức thu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại gạch đầu dòng thứ 02 của hoa thị thứ 02 (tại UBND huyện, thị xã, thành phố), điểm a, Khoản 1, Mục II của Biểu mức thu;

- Khoản và mức thu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại gạch đầu dòng thứ 06 của hoa thị thứ 03 (tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh), điểm a, Khoản 1, Mục II của Biểu mức thu;

- Dấu cộng thứ hai, thứ ba của các điểm a, b, c thuộc Khoản 2 Phần II về lệ phí địa chính.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh tại điểm 1.2, khoản 1 Điều 1 của Quyết định

- Do Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 điều chỉnh, bổ sung mức thu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 thay thế một phần.

 

- Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

28/02/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/01/2011

 

 

 

 

28/01/2013

10

Quyết định

- Số 10/2007/QĐ-UBND;

-Ngày 06/02/2007;

- Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tiết b1, b2 Điểm b, Khoản 1 tại Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Quyết định

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

27/9/2012

11

Quyết định

- Số 35/2008/QĐ-UBND;

-Ngày 05/11/2008;

- Về việc ban hành Quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Gạch đầu dòng thứ 2 điểm a Khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bằng Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

21/10/2010

12

Quyết định

- Số 14/2009/QĐ-UBND;

- Ngày 15/5/2009;

- Về việc ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điểm c, khoản 2, Điều 11, Mục 2.3;

- Điểm c, đ, e khoản 3, Điều 12;

- Điểm 1.3, khoản 1, Điều 23 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

21/10/2010

13

Quyết định

- Số 23/2009/QĐ-UBND;

- Ngày 26/8/2009;

- Về việc ban hành Quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điểm a và b khoản 3 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Do Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 hủy bỏ.

19/9/2013

14

Quyết định

- Số 24/2009/QĐ-UBND;

- Ngày 07/9/2009;

- Về việc ban hành quy định về chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

- Điều 3, 4, 10 và 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Do Quyết định số 27/2012/QD-UBND ngày 17/9/2012 thay thế một phần

27/9/2012

15

Quyết định

- Số 26/2009/QĐ-UBND;

- Ngày 21/9/2009;

- Về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Do Quyết định số 20/2011/QD-UBND ngày 11/5/2011 bãi bỏ

21/5/2011

16

Quyết định

- Số 16/2010/QĐ-UBND;

- Ngày 26/7/2010;

- Về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang

- Khoản 2 Điều 10;

 

 

 

 

- Khoản 5 Điều 14 và Điều 15;

 

- Điểm a, khoản 2 Điều 14 của Quy định kèm theo Quyết định

- Được sửa đổi bằng Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012;

- Được thay thế bằng Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011;

- Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

15/3/2012

 

 

 

 

 

02/9/2011

 

 

27/9/2012

17

Quyết định

- Số 19/2010/QĐ-UBND;

- Ngày 16/8/2010;

- Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1 Điều 28;

- Điểm a, khoản 2 Điều 36 của Quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011

14/7/2011

18

 

Quyết định

- Số 15/2011/QĐ-UBND;

- Ngày 11/02/2011;

- Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo đến năm 2025

Điều chỉnh quy hoạch 39 mỏ, tăng độ sâu khai thác 6 mỏ; loại bỏ khỏi quy hoạch 31 mỏ; giảm diện tích khai thác 02 mỏ.

Bị điều chỉnh bằng Quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 12/02/2014

22/02/2014

19

 

 

 

Quyết định

- Số 33/2011/QĐ-UBND;

- Ngày 21/9/2011;

- Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1 Điều 13 của Quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

23/5/2013

20

 

 

Quyết định

- Số 16/2012/QĐ-UBND;

- Ngày 06/4/2012;

- Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 6 Điều 10;

 

- Khoản 1 Điều 10; Khoản 2, 3 Điều 15; Khoản 2 Điều 18 và Khoản 3 Điều 22 của Quy định kèm theo Quyết định

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012

- Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

10/12/2012

 

 

09/11/2013

21

Quyết định

- Số 19/2012/QĐ-UBND;

- Ngày 21/6/2012;

- Về việc ban hành Bảng giá lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1 Điều 1 của Quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

26/4/2013

Tổng số: 141 văn bản; gồm: 49 Nghị quyết, 82 Quyết định và 10 Chỉ thị.

Trong đó:

- Hết hiệu lực toàn bộ: 106 văn bản; gồm: 38 Nghị quyết, 58 Quyết định và 10 Chỉ thị;

- Hết hiệu lực một phần: 35 văn bản; gồm: 11 Nghị quyết và 24 Quyết định.

 [1] Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 225/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 30/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 225/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 225/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 225/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 225/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Lê Văn Thi
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 30/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 225/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 225/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang

  • 30/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực