Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND hoạt động giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 225/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND hoạt động giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 227/TTr-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 227/TTr-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại kỳ họp

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển.

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh

- Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển.

- Giám sát việc thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Ban Kinh tế và Ngân sách

- Giám sát việc thực hiện Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

- Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Giám sát việc triển khai, kết quả thực hiện giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

b) Ban Văn hóa - Xã hội

- Giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục trung học phổ thông và giáo dục mầm non.

c) Ban Pháp chế

- Giám sát về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Luật Công chứng.

d) Ban Dân tộc

- Giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ.

- Giám sát việc thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát; nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị giám sát.

Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND hoạt động giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND hoạt động giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND hoạt động giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND hoạt động giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Kiên Giang