Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được thay thế bởi Nghị quyết 70/2014/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật chuẩn tiếp cận pháp luật Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-BPC ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Nội dung chi và mức chi (có phụ lục kèm theo).

2. Đối với các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Nguồn kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối cho từng cấp ngân sách, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tổ chức triển khai đến các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết này; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ hai mươi chín thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Nghĩa Nghiêm

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa

(đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

XÂY DỰNG VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN

1

Xây dựng đề cương

 

 

 

a

Xây dựng đề cương chi tiết

- Cấp tỉnh

- Cấp huyện

- Cấp xã

Đề cương

 

900.000

700.000

500.000

 

b

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát:

- Cấp tỉnh

- Cấp huyện

- Cấp xã

Đề án

 

1.500.000

1.200.000

900.000

 

2

Xét duyệt đề án

 

 

 

a

Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

200.000

 

b

Thành viên hội đồng, thư ký

Người/buổi

150.000

 

c

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

70.000

 

d

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200.000

 

đ

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150.000

 

3

Lấy ý kiến thẩm định đề án

Bài viết

300.000

Trường hợp không thành lập Hội đồng

II

CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên

a

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hòa giải cơ sở

Người/buổi

200.000 Báo cáo viên pháp luật

Tuyên truyền viên, 150.000 cộng tác viên pháp luật

b

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hòa giải

Tổ/tháng

100.000

 

c

Thù lao hòa giải

Vụ việc/tổ

150.000

Căn cứ vàoxác nhận của Ủy ban nhân dân xã về số vụ việc nhận hòa giải của tổ hòa giải cơ sở

2

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số

Trang

60.000

Tối thiếu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc

3

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

a

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

20.000

Không quá 1 ngày

b

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

5.000

 

4

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

 

 

 

a

Chi thuê phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường

Người/lương ngày

200% mức lương tối thiểu chung

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật lưu động đối với vùng sâu,

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Người/lương ngày

130% mức lương tối thiểu chung

vùng xa cần người dẫn đường và phiên dịch

5

Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

Bộ đề thi trắc nghiệm

Bộ đề tự luận

2.000.000

3.000.000

 

b

Chi bồi dưỡng chấm thi (ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi

Người/ngày

150.000

Tối đa không quá 7 người và không quá 5 ngày

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên ban tổ chức cuộc thi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng thi)

Người/ngày

Chủ tịch, Phó Chủ tịch: 150.000. Thư ký, thành viên hội đồng thi: 100.000

 

d

Chi giải thưởng

 

 

 

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh

 

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

1.500.000

 

 

+ Cá nhân

 

750.000

 

 

- Giải nhì:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

1.000.000

 

 

+ Cá nhân

 

500.000

 

 

- Giải ba:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

800.000

 

 

+ Cá nhân

 

400.000

 

 

- Giải khuyến khích:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

500.000

 

 

+ Cá nhân

 

250.000

 

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện

 

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

1.000.000

 

 

+ Cá nhân

 

600.000

 

 

- Giải nhì:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

800.000

 

 

+ Cá nhân

 

500.000

 

 

- Giải ba:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

600.000

 

 

+ Cá nhân

 

400.000

 

 

- Giải khuyến khích:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

400.000

 

 

+ Cá nhân

 

200.000

 

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã

 

`

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

800.000

 

 

+ Cá nhân

 

500.000

 

 

- Giải nhì:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

600.000

 

 

+ Cá nhân

 

400.000

 

 

- Giải ba:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

400.000

 

 

+ Cá nhân

 

250.000

 

 

- Giải khuyến khích:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

300.000

 

 

+ Cá nhân

 

150.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu151/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu151/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐào Nghĩa Nghiêm
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật