Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2011 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ năm 2011 tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ năm 2011 tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2011/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011 với các chỉ tiêu, giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình kỳ họp. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 9,9%, các chỉ tiêu chủ yếu như: Sản lượng lương thực, xuất khẩu, sản lượng khai thác thủy sản, thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa, vận tải hàng hóa và hành khách đạt khá so kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, nhất là lúa gạo vừa được mùa, được giá. Các vấn đề về văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đặc biệt là tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 tăng khá cao: Trung học phổ thông đạt 97,36%, tăng 22,82% và giáo dục thường xuyên đạt 86,85%, tăng 67,13% so cùng kỳ năm học trước; tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, phòng chống dịch bệnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường trên các mặt và các tuyến. Giải quyết có hiệu quả nhiều vụ, việc khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung quan tâm chỉ đạo xử lý. Cải cách hành chính tiếp tục được đôn đốc đẩy mạnh thực hiện; tổ chức bộ máy chính quyền các cấp được quan tâm kiện toàn, đặc biệt, các cấp, các ngành đã tham gia tích cực vào thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém: Kinh tế tăng trưởng đạt thấp so với kế hoạch đề ra; nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh tôm nuôi xảy ra ở một số địa phương; lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách tiến độ triển khai còn chậm do lãi suất tăng cao, nguồn vốn tín dụng gặp khó khăn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều bức xúc, do tình hình lạm phát tăng cao, tăng giá điện, xăng dầu; giá cả hàng hóa tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống một bộ phận nhân dân. Tình hình an ninh trên biển, khiếu kiện đông người một số nơi còn diễn biến phức tạp. Công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhiệt tình trong thực thi công vụ.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi chín đã đề ra và thực hiện đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, từ nay đến cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ hai, đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Phấn đấu đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 14% trở lên để cả năm đạt từ 12% trở lên; sản lượng lương thực đạt 1.422.000 tấn để cả năm đạt 3.654.000 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%; xuất khẩu đạt 177 triệu USD để cả năm đạt 530 triệu USD; thu ngân sách 1.509 tỷ đồng để cả năm 3.632,6 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển 11.000 tỷ đồng để cả năm đạt 20.594 tỷ đồng,... Đồng thời, thực hiện đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP và Kế hoạch 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện chính sách tín dụng để kiềm chế lạm phát, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực phi sản xuất, nhất là bất động sản, chứng khoán. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt 3,1% so với dự toán; thực hiện nghiêm túc tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên cho an sinh xã hội, góp phần giảm bội chi ngân sách nhà nước; tiếp tục rà soát cắt giảm đầu tư công; kiên quyết cắt giảm những công trình, dự án không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, tiến độ chậm, kéo dài; ưu tiên và tập trung vốn cho những công trình sắp hoàn thành, có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2011. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện các quy định về giá, buôn lậu qua biên giới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá cả, thị trường.

Tập trung chỉ đạo rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, nhất là có biện pháp thúc đẩy sản xuất lĩnh vực phát triển chậm, đạt còn thấp như thủy sản, công nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực có điều kiện, tiềm năng như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ... để đảm bảo cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trong đó, quan tâm tập trung:

- Chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ lúa Hè Thu, Thu Đông, phấn đấu đạt sản lượng trên 3,6 triệu tấn, đồng thời chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân. Đẩy nhanh thi công các công trình thủy lợi phục vụ nuôi tôm. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng diện tích và sản lượng nuôi tôm công nghiệp. Tăng cường quản lý và phát triển rừng. Chủ động triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, ứng cứu kịp thời tác hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Xây dựng hoàn thành các chương trình, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trước mắt ưu tiên cho 35 xã thí điểm theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới xã Định Hòa - Gò Quao hoàn thành vào cuối năm 2011 để rút kinh nghiệm và triển khai xây dựng Đề án nông thôn mới huyện Tân Hiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nhất là về vốn, thị trường để đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo và hàng thủy sản.

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản. Thúc đẩy và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm vốn nhà nước, các dự án ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn Phú Quốc, đường Hành lang ven biển phía Nam, tuyến tránh thành phố Rạch Giá, các dự án về du lịch, cảng Hòn Chông, khu công nghiệp Thạnh Lộc, khu công nghiệp Thuận Yên...

Triển khai thực hiện Quyết định 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Tiếp tục kiểm tra thực hiện các giải pháp về thắt chặt chi tiêu công và tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổ chức tốt việc quản lý giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm soát giá cả thị trường không để tình trạng đầu cơ tăng giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp tín dụng linh hoạt, đảm bảo tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đã đề ra, đặc biệt chú trọng tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm tỷ lệ cho vay lĩnh vực phi sản xuất. Tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định về lãi suất, quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động tín dụng.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội như giảm nghèo, giải quyết việc làm, chương trình xây nhà ở cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp và diện chính sách, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, vay vốn ngân hàng chính sách.

Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, dạy nghề và tư vấn lao động trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp, trang thiết bị dạy và học, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Huy động học sinh đến trường; duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học; triển khai thực hiện Đề án phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tập trung hoàn thành các điều kiện và tiến tới thành lập trường Đại học Kiên Giang.

Tiến hành điều chỉnh quy hoạch hệ thống mạng lưới y tế giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nâng cấp bệnh viện tuyến cơ sở, nhất là vùng khó khăn, gắn với tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ. Triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, chính sách khám, chữa bệnh cho các đối tượng, nhất là quan tâm cấp phát đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Tiếp tục hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cấp xã, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở theo tiêu chí nông thôn mới.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, nhất là quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Tăng cường công tác nắm tình hình trên các tuyến, kịp thời đấu tranh ngăn chặn với những thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, nhất là các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết dân tộc, các vụ tranh chấp, khiếu kiện không để hình thành các điểm nóng, nhất là tổ chức các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là kiểm tra các phương tiện hoạt động vận tải hành khách trong mùa mưa.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế gắn với củng cố giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, các biện pháp phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh các hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, nhất là những đối tác có ký kết quan hệ hợp tác, đối tác truyền thống; đồng thời tăng cường vận động các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài để góp phần cùng với tỉnh giải quyết giảm bớt những khó khăn, bức xúc trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện ở cấp dưới, kịp thời uốn nắn những sai sót, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Củng cố, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, rà soát, bổ sung quy chế làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở lĩnh vực đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi thu hút mạnh đầu tư. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Tập trung hoàn thành các thủ tục để chia tách ấp, khu phố; đồng thời đề nghị Trung ương chia tách một số xã và huyện Giồng Riềng theo kế hoạch.

Điều 3. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ hai thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực30/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ năm 2011 tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ năm 2011 tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành20/07/2011
        Ngày hiệu lực30/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ năm 2011 tỉnh Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ năm 2011 tỉnh Kiên Giang