Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phí chợ tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phí chợ tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2008/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ mười tám về việc điều chỉnh phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 22/TTr-STC ngày 24 tháng 01 năm 2008 về việc điều chỉnh phí vệ sinh, phí chợ và ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1. Mức thu phí chợ (Biểu mức thu phí chợ kèm theo).

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng.

2.1. Phí chợ là khoản thu về sử dụng diện tích bán hàng đối với những người buôn bán trong chợ nhằm bù đắp chi phí đầu tư, quản lý chợ của Ban Quản lý (BQL), tổ quản lý hoặc doanh nghiệp quản lý chợ. Đối với các chợ mà BQL, tổ quản lý hoặc doanh nghiệp quản lý chợ thực hiện thu tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ theo hợp đồng sử dụng, thuê địa điểm kinh doanh thì phí chợ là tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ (người kinh doanh tại chợ chỉ phải nộp một trong hai khoản: phí chợ hoặc tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh).

2.2. Đơn vị khai thác, quản lý chợ căn cứ vào Biểu mức thu phí chợ nêu trên để xây dựng mức thu (không quá mức thu quy định) cụ thể cho phù hợp trình UBND cùng cấp quyết định mỗi năm một lần, báo cáo bằng văn bản gửi các cơ quan thương mại - tài chính - thuế cùng cấp để kiểm tra theo dõi.

2.3. Đơn vị khai thác, quản lý chợ được thu các khoản dịch vụ (không bao gồm phí, lệ phí nhà nước) tại chợ theo quy định của pháp luật. Giá các loại dịch vụ trong chợ được BQL chợ tự xây dựng phù hợp với chi phí quản lý của BQL chợ, đúng chất lượng dịch vụ theo hợp đồng kinh tế. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo các cơ quan thương mại - tài chính - thuế cùng cấp để kiểm tra theo dõi.

2.4. Tiền thu phí chợ thu được từ các chợ do Nhà nước đầu tư hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được quản lý, sử dụng như sau.

a. Cơ quan, đơn vị quản lý chợ được để lại là 10% (mười phần trăm) trên tổng số tiền thu phí chợ để chi phí quản lý chợ; phần còn lại 90% (chín mươi phần trăm) nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí tái đầu tư phát triển chợ;

b. Trường hợp thực hiện cơ chế đấu thầu phí chợ hoặc đấu thầu tiền sử dụng diện tích bán hàng thì nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

2.5. Tổ chức, cơ quan, đơn vị được ủy quyền thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ phải niêm yết và công khai danh mục mức thu áp dụng thống nhất tại quầy thu ngân hoặc nơi trực tiếp thu tiền phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ.

2.6. Miễn thu phí chợ đối với hộ mua bán không thường xuyên thuộc diện hộ nghèo được cấp sổ (đang còn giá trị sử dụng).

Điều 2. Quyết định này thay thế và sửa đổi cho các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang gồm:

2.1. Thay thế:

- Quyết định số 2241/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng mức giá thu tạm thời đối với dịch vụ giữ hàng hóa của các hộ kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Rạch Giá;

- Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ;

- Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Rạch Giá;

- Bãi bỏ điểm a, khoản 1, Điều 5 Chương II của Bảng quy định về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

- Bãi bỏ điểm b, khoản 1, Điều 7, Chương II của Bảng quy định về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

2.2. Sửa đổi một phần Bảng quy định về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:

- Sửa đổi khoản 1, Điều 6, Chương II của Bảng quy định về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:

Ngân sách cấp huyện bố trí 100% số thu từ điểm b) đến điểm i) của nguồn thu ngân sách huyện hưởng 100% để bố trí chi đầu tư phát triển được quy định tại khoản 1, Điều 5, Chương II của Bảng quy định về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Sửa đổi khoản 1, Điều 8, Chương II của Bảng quy định về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang như sau:

Ngân sách xã, phường, thị trấn bố trí 100% số thu từ điểm a), c), d), e), f), g) của nguồn thu ngân sách cấp xã hưởng 100% để bố trí cho đầu tư phát triển (chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi đầu tư phát triển khác) được quy định tại khoản 1, Điều 7, Chương II của Bảng quy định về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Ngoài các nội dung được bãi bỏ, sửa đổi; các nội dung khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không được đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn và thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Thương mại; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn cùng các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, cơ quan thu phí và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

BIỂU MỨC THU PHÍ CHỢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Đối tượng thu (không áp dụng cho hộ đấu thầu mặt bằng kinh doanh)

Đơn vị tính

Mức thu

Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Phú Quốc

Các huyện còn lại

1

2

3

4

5

A

Đối với người mua bán cố định thường xuyên tại chợ

đ/m2/sạp/tháng

 

 

1

Chợ loại 1

 

100.000

80.000

2

Chợ loại 2

 

80.000

65.000

3

Chợ loại 3

 

60.000

50.000

4

Chợ loại 4

 

40.000

30.000

B

Đối với người mua bán không thường xuyên, không cố định tại chợ

đ/người/ngày

 

 

1

Chợ loại 1 + 2

 

1.000

1.000

3

Chợ loại 3 + 4

 

500

500

Ghi chú:

- Riêng các chợ đầu tư không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có thể thu phí chợ cao hơn nhưng không quá 02 lần so với mức thu trên;

- Tiêu chí để phân loại chợ thực hiện theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển, quản lý chợ và theo phân cấp quản lý chợ của địa phương (chợ loại 1 có trên 400 điểm kinh doanh-1 điểm kinh doanh = 3m2; loại 2 trên 200-400 điểm kinh doanh; loại 3 trên 100-200 điểm kinh doanh và loại 4 dưới 100 điểm kinh doanh).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực15/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phí chợ tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phí chợ tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Ngọc Sương
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực15/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 09/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phí chợ tỉnh Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phí chợ tỉnh Kiên Giang