Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về mức thu và sử dụng phí bến bãi, mặt nước áp dụng tại Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND phí bến bãi mặt nước Cảng cá Láng Chim Trà Cú Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng áp dụng tại Cảng cá Láng Chim Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 19/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2014/QĐ-UBND phí bến bãi mặt nước Cảng cá Láng Chim Trà Cú Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ÁP DỤNG TẠI CẢNG CÁ LÁNG CHIM, HUYỆN DUYÊN HẢI VÀ CẢNG CÁ ĐỊNH AN, HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 11 phê chuẩn mức thu và sử dụng phí bến bãi, mặt nước áp dụng tại Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu và sử dụng phí bến bãi, mặt nước áp dụng tại Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng bến bãi, mặt nước trong khu vực Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

2. Mức thu:

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Ghi chú

I

Tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản cặp cảng: (tối đa không quá 24 giờ)

1

Có công suất dưới 60cv

Một lần vào, ra cảng

10.000

 

2

Tàu có công suất từ 60cv đến dưới 140cv

Một lần vào, ra cảng

20.000

 

3

Tàu có công suất từ 140 cv đến 200cv

Một lần vào, ra cảng

30.000

 

4

Tàu có công suất trên 200 cv

Một lần vào, ra cảng

40.000

 

II

Tàu thuyền vận tải cặp cảng: (tối đa không quá 24 giờ)

1

Có trọng tải dưới 5 tấn

Một lần vào, ra cảng

10.000

 

2

Có trọng tải từ 5 đến 10 tấn

Một lần vào, ra cảng

20.000

 

3

Có trọng tải trên 10 đến 100 tấn

Một lần vào, ra cảng

50.000

 

4

Có trọng tải trên 100 tấn

Một lần vào, ra cảng

80.000

 

III

Các phương tiện vận tải (tối đa không quá 24 giờ)

1

- Xe hai bánh

- Thu tháng

(đ/lượt)

Tháng

1.000

30.000

 

2

Phương tiện vận tải có trọng tải dưới 2,5 tấn

Một lần vào, ra cảng

7.000

 

3

Phương tiện vận tải có trọng tải 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

Một lần vào, ra cảng

15.000

 

4

Phương tiện vận tải có trọng tải từ 5 tấn trở lên

Một lần vào, ra cảng

20.000

 

5

Phương tiện chuyên dùng

Một lần vào, ra cảng

50.000

 

6

Xe đậu qua đêm:

- Dưới 5 tấn

- Từ 5 tấn trở lên

 

 

10.000

15.000

 

IV

Hàng hóa qua cảng

 

 

 

1

Hàng thủy, hải sản, động vật sông

Tn

5.000

 

2

Nước đá

Cây

200

 

3

Hàng hóa khác

Tn

4.000

 

3. Phí sử dụng bến bãi, mặt nước của Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là nguồn thu từ các dịch vụ do nhà nước đầu tư, thống nhất cho đơn vị thu phí được giữ lại 90% để thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, 10% nộp ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh căn cứ vào chức năng, thẩm quyền, hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lai thu phí, thanh, quyết toán và niêm yết công khai mức thu phí theo quy định; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Website Chính phủ;
- Phòng N/c: TH, NC;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực22/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2014/QĐ-UBND phí bến bãi mặt nước Cảng cá Láng Chim Trà Cú Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2014/QĐ-UBND phí bến bãi mặt nước Cảng cá Láng Chim Trà Cú Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýĐồng Văn Lâm
       Ngày ban hành12/02/2014
       Ngày hiệu lực22/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2014/QĐ-UBND phí bến bãi mặt nước Cảng cá Láng Chim Trà Cú Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2014/QĐ-UBND phí bến bãi mặt nước Cảng cá Láng Chim Trà Cú Trà Vinh