Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND phê duyệt mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND mức thu dịch vụ khám chữa bệnh không thanh toán quỹ bảo hiểm Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND mức thu dịch vụ khám chữa bệnh không thanh toán quỹ bảo hiểm Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT MỨC THU DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH KHÔNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Xét Tờ trình số 826/TTr-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với người bệnh không thẻ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế.

2. Định mức thu

- Phê duyệt mức thu 309 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trong đó 291 dịch vụ có mức thu bằng mức tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 18 dịch vụ có mức thu bằng mức tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (theo phụ lục 1).

- Phê duyệt mức thu 1.538 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trong đó có 1.491 dịch vụ có mức thu bằng mức tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí và 47 dịch vụ có mức thu bằng mức tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (theo phụ lục 2).

- Ban hành mức thu tạm thời 19 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do không có quy định theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (theo phụ lục 3).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2016 và thay thế Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 30/3/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VÀ MỨC THU
309 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

A/- 70 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ THU

Đơn vị tính: Đồng

STT

DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MỨC THU

GHI CHÚ

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:

 

 

C1

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

C1.1

SIÊU ÂM

 

 

1

Siêu âm:

35,000

 

C1.2

CHIẾU, CHỤP X QUANG

 

 

C1.2.1

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

2

 Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (2 tư thế)

42,000

 

3

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (02 tư thế)

42,000

 

4

Khung chậu

42,000

 

C1.2.5

CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT

 

 

5

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

142,000

 

C1.2.6

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP XQUANG KHÁC

 

 

6

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

500,000

 

7

Chụp CT Scanner có tiêm thuốc(bao gồm cả thuốc cản quang)

870,000

 

C2

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

 

 

8

Thông đái (Bao gồm cả Sonde)

64,000

 

9

Chọc dò màng bụng /màng phổi

97,000

 

10

Thận nhân tạo chu kỳ, quả lọc - bộ dây máu tái sử dụng 6 lần (chronic - hemodialysis)

460,000

 

11

Đặt ống nội khí quản

415,000

 

12

Cấp cứu ngừng tuần hoàn (chưa bao gồm thuốc)

290,000

 

13

Mở thông bàng quang (Gây tê tại chỗ )

220,000

 

14

Lọc màng bụng liên tục thông thường

300,000

 

15

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ

740,000

 

16

Lọc màng bụng chu kỳ

395,000

 

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

17

Xoa bóp bấm huyệt

28,000

 

18

Điện phân

24,000

 

19

Điện xung

25,000

 

20

Tập vận động toàn thân (30 phút)

21,000

 

21

Tập vận động đoạn chi (30 phút)

21,000

 

22

Cứu (Ngải cứu/Túi chườm)

18,000

 

23

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

26,000

 

C3

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

C3.1.

NGOẠI KHOA

 

 

24

Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài < 10 cm

155,000

 

25

Vết thương phần mềm tổn thương nông , chiều dài > 10 cm

200,000

 

26

Thắt các búi trĩ hậu môn

220,000

 

C3.2

SẢN PHỤ KHOA

 

 

27

Forceps hoặc giác hút sản khoa

530,000

 

C3.3

MẮT

 

 

28

Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt (chưa tính thuốc tiêm)

18,000

 

29

Tiêm dưới kết mạc, một mắt (chưa tính tiền thuốc tiêm)

18,000

 

30

Thông lệ đạo một mắt

34,000

 

31

Chích chắp/lẹo

44,000

 

32

Lấy dị vật kết mạc nông, một mắt – gây tê

26,000

 

33

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt – gây tê

26,000

 

C.3.4

TAI MŨI HỌNG

 

 

34

Cắt amidal gây mê

660,000

 

C5

XÉT NGHIỆM

 

 

C5.1

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

 

 

35

Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)

20,000

 

36

Số lượng tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công)

30,000

 

37

Định nhóm máu ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)

34,000

 

38

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp trên phiến đá

34,000

 

39

Định nhóm máu ABO bằng phương pháp trên giấy

34,000

 

40

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm

27,000

 

41

 Định nhóm máu Rh(D) bằng phương pháp phiến đá

27,000

 

42

Thời gian máu chảy - phương pháp Duke

11,000

 

43

Xét nghiệm tế bào học tủy xương

128,000

 

44

Nhuộm Periodic Acid Schiff (PAS)

80,000

 

45

Điện giải đồ (Na+, K+, Cl+)

38,000

 

46

Định lượng Canxi ++ máu

19,000

 

47

Đinh lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

42,000

 

48

Bilirubil Toàn Phần

25,000

 

49

Bilirubin Trực Tiếp

25,000

 

50

Bilirubil Gián Tiếp

25,000

 

51

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu ( bằng pp thủ công)

32,000

 

52

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel);

70,000

 

 

MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

 

 

53

BNP

540,000

 

 

XÉT NGHIỆM HÓA SINH

 

 

54

Điện di Hemoglobin (huyết sắc tố) định lượng

320,000

 

55

Điện di Protein huyết thanh

295,000

 

C5.2

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

 

 

56

Định lượng Protein niệu hoặc đường niệu

13,000

 

57

Acid Uric niệu

20,000

 

58

Ure niệu

20,000

 

59

Amylase niệu

38,000

 

C5.3

XÉT NGHIỆM PHÂN

 

 

60

Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân

32,000

 

 

XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

 

 

61

Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp...)

57,000

 

 

XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

 

 

62

Protein Dịch

13,000

 

63

Glucose Dịch

17,000

 

64

Clo Dịch

21,000

 

65

Phản Ứng Pandy

8,000

 

66

Rivalta

8,000

 

 

XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

 

 

67

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giemsa

175,000

 

68

Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

170,000

 

 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

69

Điện não đồ

60,000

 

70

Đo chức năng hô hấp

106,000

 

 

 

 

 

 

B/- 236 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ THU

 

 

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

 

 

A1

KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

 

 

71

Bệnh viện hạng II

15,000

 

72

Bệnh viện hạng III

10,000

 

73

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực

7,000

 

74

Trạm y tế xã

5,000

 

75

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm X-quang) (chi phí khám tính trung bình 04 chuyên khoa)

100,000

 

76

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X qung) (chi phí khám tính trung bình 04 chuyên khoa)

100,000

 

77

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (chi phí khám tính trung bình 12 chuyên khoa)

300,000

 

PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH

 

 

B1

Ngày giường bệnh Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

 

 

78

Ngày giường bệnh Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

335,000

 

B2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

 

 

79

Bệnh viện hạng II

100,000

 

80

Bệnh viện hạng III

70,000

 

81

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

50,000

 

B3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

B3.1

Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết;

 

 

82

Bệnh viện hạng II

65,000

 

83

Bệnh viện hạng III

40,000

 

84

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

30,000

 

B3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ.

 

 

85

Bệnh viện hạng II

50,000

 

86

Bệnh viện hạng III

35,000

 

87

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

23,000

 

B3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

88

Bệnh viện hạng II

35,000

 

89

Bệnh viện hạng III

25,000

 

90

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

20,000

 

B4

Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:

 

 

B4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

91

Bệnh viện hạng II

120,000

 

B4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể

 

 

92

Bệnh viện hạng II

80,000

 

93

Bệnh viện hạng III

60,000

 

B4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

94

Bệnh viện hạng II

75,000

 

95

Bệnh viện hạng III

50,000

 

B4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

 

 

96

Bệnh viện hạng II

50,000

 

97

Bệnh viện hạng III

35,000

 

98

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

28,000

 

99

Các phòng khám đa khoa khu vực

20,000

 

100

Ngày giường bệnh Trạm y tế xã

12,000

 

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:

 

 

C1

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

C1.1

SIÊU ÂM

 

 

101

Siêu âm doppler màu tim 4D (3D REAL TIME)

370,000

 

C1.2

CHIẾU, CHỤP X QUANG

 

 

C1.2.1

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

102

Các ngón tay hoặc ngón chân:

36,000

 

103

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (01 tư thế)

36,000

 

104

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

42,000

 

105

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (01 tư thế)

36,000

 

106

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (01 tư thế)

42,000

 

107

Khung chậu

42,000

 

C1.2.2

CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

 

 

108

Xương sọ (1 tư thế):

36,000

 

109

Xương chũm, mỏm chân

36,000

 

110

Xương đá (01 tư thế)

36,000

 

111

Khớp thái dương hàm

36,000

 

112

Chụp ổ răng

36,000

 

C1.2.3

CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG

 

 

113

Các đốt sống cổ

36,000

 

114

Các đốt sống ngực

42,000

 

115

Cột sống thắt lưng - cùng

42,000

 

116

Cột sống cùng cụt

42,000

 

C1.2.4

CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC

 

 

117

Tim phổi thẳng:

42,000

 

118

Tim phổi nghiêng:

42,000

 

119

Xương ức hoặc xương sườn:

42,000

 

C1.2.5

CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT

 

 

120

Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị:

42,000

 

121

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV):

395,000

 

122

Chụp XQ niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

385,000

 

123

Chụp bụng không chuẩn bị:

42,000

 

124

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang:

87,000

 

125

Chụp dạ dày-tá tràng (có uống thuốc cản quang)

102,000

 

126

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

142,000

 

C1.2.6

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP XQUANG KHÁC

 

 

127

Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

265,000

 

128

Chụp vòm mũi họng:

42,000

 

129

Chụp ống tai trong:

42,000

 

130

Chụp họng hoặc thanh quản

42,000

 

131

Chụp XQ số hóa 01 phim

58,000

 

132

Chụp XQ số hóa 02 phim

83,000

 

133

Chụp XQ số hóa 03 phim

108,000

 

134

Chụp tử cung vòi trứng bằng số hóa

305,000

 

135

Chụp hệ tiết niệu chuẩn bị có tiêm thuốc cản quang ( UIV ) Số hóa

465,000

 

136

Chụp XQ niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR ) Số hóa

420,000

 

137

Chụp XQ thực quản (có uống thuốc cản quang) Số hóa

155,000

 

138

Chụp XQ dạ dày-tá tràng (có uống thuốc cản quang) Số hóa

155,000

 

139

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang (Số hóa)

195,000

 

C2

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

 

 

140

Thụt tháo phân

40,000

 

141

Nội soi ổ bụng

575,000

 

142

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

675,000

 

143

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết

148,000

 

144

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết

220,000

 

145

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

185,000

 

146

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

265,000

 

147

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

120,000

 

148

Nội soi trực tràng có sinh thiết

195,000

 

149

Nội soi bàng quang không sinh thiết

330,000

 

150

Nội soi bàng quang sinh thiết

410,000

 

151

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

680,000

 

152

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

575,000

 

153

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu (bao gồm cả ống kendan)

500,000

 

154

Mở khí quản (Bao gồm cả Canuyn)

565,000

 

155

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

730,000

 

156

Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 2 nòng

1,030,000

 

157

Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bằng catheter 3 nòng

840,000

 

158

Thở máy (01 ngày điều trị)

420,000

 

159

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

900,000

 

160

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật (bao gồm rọ và thiết bị lấy dị vật)

2,240,000

 

161

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

720,000

 

162

Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần)

1,330,000

 

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

163

Chôn chỉ (Cấy chỉ)

115,000

 

164

Châm (Các phương pháp châm)

48,000

 

165

Điện châm

50,000

 

166

Thủy châm (không kể tiền thuốc)

25,000

 

167

Xoa bóp bấm huyệt

28,000

 

168

Hồng ngoại

23,000

 

169

Laser châm

62,000

 

170

Tử ngoại

27,000

 

171

Siêu âm điều trị

40,000

 

172

Điện từ trường

25,000

 

173

Bó Parafin

49,000

 

C3

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

C3.1.

NGOẠI KHOA

 

 

174

Cắt Chỉ

30,000

 

175

Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm

55,000

 

176

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

79,600

 

177

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm

105,000

 

178

Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng

115,000

 

179

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến < 50 cm nhiễm trùng

160,000

 

180

Thay băng vết thương chiều dài > 50 cm nhiễm trùng

190,000

 

181

Tháo bột Cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi, xương chậu

45,000

 

182

Tháo bột khác

38,000

 

183

Cắt bỏ những u, nang nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da

180,000

 

184

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

105,000

 

185

Cắt phymosis

180,000

 

186

Nắn trật khớp vai (bột liền)

225,000

 

187

Nắn trật khớp háng (bột liền)

635,000

 

188

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

165,000

 

189

Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài < 10 cm

210,000

 

190

Vết thương phần mềm tổn thương sâu , chiều dài > 10 cm

230,000

 

191

Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn/khớp hàm bó bột liền)

235,000

 

192

Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối (bột liền)

165,000

 

193

Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột liền)

550,000

 

194

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

165,000

 

195

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

165,000

 

196

Nắn, bó bột bàn chân/bàn tay ( bột liền)

140,000

 

197

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

595,000

 

198

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

495,000

 

199

Khâu bảo tồn lách trong chấn thương (Phẩu thuật loại I)

3,600,000

 

200

Cắt bớt bẩm sinh đường kính dưới 5cm (Phẫu thuật loại II)

2,000,000

 

C3.2

SẢN PHỤ KHOA

 

 

201

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

105,000

 

202

Forceps hoặc giác hút sản khoa

530,000

 

203

Soi cổ tử cung

50,000

 

204

Soi ối

37,000

 

205

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser

60,000

 

206

Chích áp xe tuyến vú

120,000

 

207

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

215,000

 

208

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

245,000

 

209

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

525,000

 

210

Đỡ đẻ ngôi ngược

580,000

 

211

Đỡ đẻ sinh đôi trở lên

640,000

 

212

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

1,550,000

 

213

Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên

1,600,000

 

214

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

155,000

 

C3.3

MẮT

 

 

215

Đo nhãn áp

16,000

 

216

Đo Javal

15,000

 

217

Đo thị trường, ám điểm

14,000

 

218

Thử kính loạn thị

11,000

 

219

Soi đáy mắt

22,000

 

220

Thông lệ đạo hai mắt

58,000

 

221

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt – gây tê

220,000

 

222

Mổ quặm 1 mi – gây tê

350,000

 

223

Mổ quặm 2 mi – gây tê

505,000

 

224

Mổ quặm 3 mi – gây tê

675,000

 

225

Mổ quặm 4 mi – gây tê

790,000

 

226

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê

615,000

 

227

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

1,150,000

 

228

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

535,000

 

229

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1,050,000

 

230

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt - gây mê

600,000

 

231

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt - gây mê

720,000

 

C.3.4

TAI MŨI HỌNG

 

 

232

Trích rạch apxe amidal hoặc apxe sau thành họng gây tê

130,000

 

233

Cắt amidan gây tê

155,000

 

234

Nội soi chọc rửa xoang hàm gây tê

185,000

 

235

Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm gây tê

195,000

 

236

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

60,000

 

237

Lấy dị vật tai ngoài gây tê dưới kính hiển vi (gây tê)

150,000

 

238

Nội soi lấy dị vật mũi không gây mê

125,000

 

239

Nội soi lấy dị vật mũi có gây mê

530,000

 

240

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

130,000

 

241

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

175,000

 

242

Nội soi lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng

145,000

 

243

Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây tê

230,000

 

244

Nội soi cắt polype mũi gây tê

205,000

 

245

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

390,000

 

246

Nạo VA gây mê

485,000

 

247

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

470,000

 

248

Lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

490,000

 

249

Nội soi lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng

470,000

 

250

Nội soi cắt polype mũi gây mê

395,000

 

251

Trích rạch apxe amidal hoặc apxe thành sau họng gây mê

570,000

 

252

Lấy dị vật tai gây mê dưới kính hiển vi

475,000

 

253

Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê

530,000

 

254

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

745,000

 

C3.5

RĂNG HÀM MẶT

 

 

C3.5.1.

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

255

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

21,000

 

256

Nhổ răng số 8 bình thường

105,000

 

257

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

190,000

 

258

Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm (Hai hàm = 6 vùng)

90,000

 

C3.5.2.

Răng giả tháo lắp

 

 

259

Một răng (từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000đồng tiền phí gởi Labo)

230,000

 

C3.5.3

Răng giả cố định 

 

 

260

Răng chốt đơn giản

225,000

 

261

Răng giả cố định - Mũ chụp kim loại

330,000

 

C3.5.4

Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt

 

 

262

Khâu vết thương phần mềm nông <5cm

145,000

 

263

Khâu vết thương phần mềm nông >5cm

200,000

 

264

Khâu vết thương phần mềm sâu < 5cm

190,000

 

265

Khâu vết thương phần mềm sâu >5cm

250,000

 

C4

CÁC PHẨU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC

 

 

 

Danh mục phân loại phẩu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá thu đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẩu thuật, thủ thuật, nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẩu thuật, thủ thuật Khi quy định mức thu phải chi tiết theo từng loại phẩu thuật, thủ thuật)

 

 

C4.1

PHẨU THUẬT

 

 

266

Phẫu thuật loại đặc biệt

5,000,000

 

267

Phẫu thuật loại I

3,600,000

 

268

Phẫu thuật loại II

2,000,000

 

269

Phẫu thuật loại III

1,600,000

 

C4.1

THỦ THUẬT

 

 

270

Thủ thuật loại đặc biệt

2,400,000

 

271

Thủ thuật loại I

1,400,000

 

272

Thủ thuật loại II

900,000

 

273

Thủ thuật loại III

400,000

 

C5

XÉT NGHIỆM

 

 

C5.1

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

 

 

274

Huyết đồ ( bằng phương pháp thủ công)

57,000

 

275

Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công)

23,000

 

276

Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm

15,000

 

277

Thời gian Prothrombin (PT, TQ) bằng máy tự động, bán tự động

55,000

 

278

Xét nghiệm tế bào hạch (hạch đồ)

42,000

 

 

Định lượng các chất Albumine; Creatinine; Globuline; Glucose; Phospho; Protein toàn phần; Ure; Axit Uric, Amilaze…(mỗi chất)

 

 

279

Acid Uric

21,200

 

280

Ure

21,200

 

281

Glucose Máu

21,200

 

282

Creatinin

21,200

 

283

Protein Toàn Phần

21,200

 

284

Albumin

21,200

 

285

Phospho

21,200

 

286

Globulin

21,200

 

 

Các xét nghiệm Bilirubin toàn phần, trực tiếp hoặc gián tiếp; các xét nghiệm các enzym: phosphatze kiềm hoặc GOT hoặc GPT …

 

 

287

Định lượng Triglycerid hoặc phospholid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL cholesterol hoặc LDL -cholesterol

26,500

 

288

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)-cho tất cả thông số

92,000

 

 

MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

 

 

289

Đường máu mao mạch

22,000

 

290

Thời gian máu chảy phương pháp Ivy

42,000

 

291

Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm sinh thiết tủy xương)

287,000

 

 

XÉT NGHIỆM HÓA SINH

 

 

292

HbA1C

94,000

 

C5.2

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

 

 

293

Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis

42,400

 

294

Creatinin niệu

15,900

 

C5.3

XÉT NGHIỆM PHÂN

 

 

C5.4

Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng,tinh dịch,dịch âm đạo…).

 

 

 

VI KHUẨN- KÝ SINH TRÙNG

 

 

295

Soi trực tiếp nhuộm soi (Nhuộm Gram, xanh methylen)

57,000

 

296

Kháng sinh đồ

165,000

 

297

Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường

200,000

 

298

Định lượng HBsAg

420,000

 

299

Anti-HBs định lượng

98,000

 

300

Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật RPR (định tính)

32,000

 

301

TPHA định tính

45,000

 

 

XÉT NGHIỆM TẾ BÀO

 

 

 

XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

 

 

302

Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hematoxylin Eosin

205,000

 

303

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS

245,000

 

C. 6

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

304

Điện tâm đồ

35,000

 

305

Test thanh thải Creatinine

55,000

 

306

Test thanh thải Urê

55,000

 

 

C/- 03 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỔ SUNG KHUNG GIÁ THU

 

 

C5.1

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

 

 

307

Định lượng yếu tố I(fibrinogen)

49,000

 

C5.3

XÉT NGHIỆM PHÂN

 

 

308

Soi tươi tìm ký sinh trùng đường ruột, ngoài đường ruột

35,000

 

C5.4

XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch âm đạo …)

 

 

 

XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

 

 

309

Xét nghiện chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou

230,000

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VÀ MỨC THU
1.538 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

A/- 63 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ THU

Đơn vị tính: Đồng

TT

DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MỨC THU

GHI CHÚ

 

Phần C: Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm:

 

 

C1

Các Thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi

 

 

1

Chọc dò tủy sống

 35,000

 

2

Đặt CVP

 80,000

 

3

Đốt sóng cao tầng điều trị ung thư gan (01 lần, tính cho những lần tiếp theo)

 700,000

 

4

Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm

 70,000

 

5

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 24 giờ (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

 2,000,000

 

6

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 48 giờ (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

 2,500,000

 

7

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 24 giờ

 1,500,000

 

8

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 48 giờ

 2,300,000

 

9

Tẩy tàn nhang, nốt ruồi

 65,000

 

10

Bó êm cẳng chân

 8,000

 

11

Chọc dò màng tim

 80,000

 

12

Laser thẩm mỹ

 30,000

 

13

Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu

 250,000

 

14

Tập do liệt ngoại biên

 10,000

 

15

Vật lý trị liệu hô hấp

 10,000

 

16

Xoa bóp bằng máy

 10,000

 

 

Y học dân tộc - Phục hồi chức năng

 

 

17

Vỗ rung, dẫn lưu tư thế

 10,000

 

C2

Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa

 

 

C2.1

Ngoại khoa

 

 

18

Cắt bỏ u phần mềm > 10cm

 800,000

 

19

Cắt đường rò luân nhĩ

 180,000

 

20

Cắt polype ống tai

 20,000

 

21

Cắt u nang bao hoạt dịch

 120,000

 

22

Cắt u xương sụn lành tính

 1,000,000

 

23

Mở niệu quản lấy sỏi

 1,000,000

 

24

Mở rộng miệng lỗ sáo

 45,000

 

25

Phẫu thuật dò hậu môn các loại

 1,000,000

 

26

Phẫu thuật nang thừng tinh 01 bên (trẻ em)

 1,000,000

 

27

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh

 1,000,000

 

28

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng (chưa gồm khớp nhân tạo)

 3,000,000

 

29

Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản

 125,000

 

30

Cố định gãy xương sườn

 35,000

 

31

Đặt sonde JJ niệu quản (kể cả sonde JJ)

 1,500,000

 

32

Thay băng , cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10-19% diện tích cơ thể

 100,000

 

33

Thay băng , cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 20-39% diện tích cơ thể

 100,000

 

34

Thay băng , cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 40-60% diện tích cơ thể

 100,000

 

35

Thay băng , cắt lọc vết bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể

 100,000

 

 

Sản phụ khoa

 

 

36

Bóc nang Bartholin

 180,000

 

37

Bóc nhân sơ vú

 150,000

 

38

Phẫu thuật cắt cụt cổ tử cung (manchester)

 1,000,000

 

39

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung

 650,000

 

40

Phẫu thuật u nang buồng trứng

 500,000

 

41

Triệt sản nữ

 150,000

 

42

Chọc ối chẩn đoán trước sinh, nuôi cấy tế bào

 180,000

 

43

Hút thai dưới 12 tuần

 80,000

 

45

Làm thuốc âm đạo

 5,000

 

45

Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai khó

 100,000

 

C2.3

Mắt

 

 

46

Lấy sạn vôi kết mạc

 10,000

 

47

Nặn tuyến bờ mi

 10,000

 

48

Nhổ lông siêu

 12,000

 

49

U bạch mạch kết mạc

 40,000

 

50

U hạt, u gai kết mạc (cắt bỏ u)

 80,000

 

C2.4

Tai Mũi Họng

 

 

51

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

 15,000

 

52

Mổ sào bào thượng nhĩ

 600,000

 

53

Phẫu thuật lefort

 1,000,000

 

54

Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng

 35,000

 

55

Bấm gai xương ổ răng

 80,000

 

56

Làm thuốc thanh quản/tai (không kể tiền thuốc)

 15,000

 

C3

Xét nghiệm và thăm dò chức năng

 

 

C3.1

Xét nghiệm huyết học miễn dịch

 

 

57

Yếu tố VIII/yếu tố IX

 30,000

 

58

Anti-HBc IgG (ELISA)

 60,000

 

59

Anti - HCV (ELISA)

 100,000

 

60

TSH

 55,000

 

 

Xét nghiệm hóa sinh

 

 

61

Xác định nồng độ cồn trong máu 01 lần

 28,000

 

C4.

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

C4.2

Chiếu chụp Xquang

 

 

62

Chụp cộng hưởng từ (MRI)

 2,000,000

 

63

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có cản quang (kể cả thuốc cản quang)

 2,500,000

 

 

B/- 1.473 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ THU

 

 

 

Phần C: Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm:

 

 

C1

Các Thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi

 

 

1

Nội soi buồng tử cung để sinh thiết

 170,000

 

2

Nội soi cầm máu có sử dụng meroxceo (1 bên)

 201,000

 

3

Nội soi cầm máu không sử dụng meroxco (1 bên)

 150,000

 

4

Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa

 700,000

 

5

Nội soi đại tràng

 544,000

 

6

Nội soi đường mật, tuỵ, ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật

 1,500,000

 

7

Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc)

 700,000

 

8

Nội soi lồng ngực

 700,000

 

9

Nội soi ống mật chủ

 110,000

 

10

Nội soi tai mũi họng

 180,000

 

11

Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc)

 700,000

 

12

Soi dạ dày tá tràng để chẩn đoán và điều trị

 410,000

 

13

Soi bóng đồng tử

 8,000

 

14

Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng

 450,000

 

15

Cấy/đặt máy tạo nhịp/cấy máy tạo nhịp phá rung (chưa gồm máy tạo nhịp...)

 1,000,000

 

16

Dùng laser sóng cao tần trong điều trị sẹo trên 2cm

 1,300,000

 

17

Hấp thụ phân tử liên tục đt suy gan cấp(chưa gồm HT lọc và Albumin)

 2,000,000

 

18

Phí lưu trữ phôi/trứng/tinh trùng (một năm)

 1,200,000

 

19

Sắc giác

 20,000

 

20

Siêu âm chuẩn đoán (một mắt)

 20,000

 

21

Sinh thiết trực tràng đường tầng sinh môn

 1,000,000

 

22

Soi khớp có sinh thiết

 320,000

 

23

Soi màng phổi

 180,000

 

24

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

 650,000

 

25

Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp

 200,000

 

26

Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (một ngày)

 120,000

 

27

Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma

 70,000

 

28

Tắm tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hoá chất ngoài da

 180,000

 

29

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

 800,000

 

30

Thẩm phân phúc mạc

 450,000

 

31

Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitorin

 70,000

 

32

Vô cảm trong thay băng bệnh nhân bỏng

 100,000

 

33

Xin trứng ? làm IVF/ICSI (chưa gồm môi trường nuôi cấy)

 6,000,000

 

34

áo chỉnh hình cột sống thắt lưng

 900,000

 

35

Bạch biến

 65,000

 

36

Bộc lộ tĩnh mạch

 700,000

 

37

Bóc móng, nấm tay/đốt sùi mào gà

 60,000

 

38

Bơm hơi, bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc)

 200,000

 

39

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

 300,000

 

40

Bóp bóng ambu, thổi ngạt

 450,000

 

41

Cấy/rút mảnh ghép tránh thai 01 que

 200,000

 

42

Cấy/rút mảnh ghép tránh thai nhiều que

 450,000

 

43

Chấm Nitơ, AT

 10,000

 

44

Chẩn đoán điện

 10,000

 

45

Chẩn đoán điện thần kinh cơ

 20,000

 

46

Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm Doppler

 90,000

 

47

Chọc dò sinh thiết vú qua siêu âm

 120,000

 

48

Chọc dò túi cùng Douglas

 267,000

 

49

Chọc rửa màng phổi-hút khí màng phổi

 80,000

 

50

Chọc thăm dò nước màng phổi, màng bụng

 131,000

 

51

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

 400,000

 

52

Chọc, sinh thiết u vùng hàm mặt

 249,000

 

53

Chọc hút hạch

 104,000

 

54

Chọc hút tuyến giáp

 104,000

 

55

Đặt catheter động mạch quay

 450,000

 

56

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

 600,000

 

57

Đặt Iradium (một lần)

 450,000

 

58

Điều trị bằng ô xy cao áp

 100,000

 

59

Điều trị hạ kali/canxi máu

 180,000

 

60

Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn

 700,000

 

61

Điều trị rối loạn nhịp bằng sóng cao tần (chưa gồm bộ dụng cụ thăm dò và điều trị RF)

 1,800,000

 

62

Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu

 650,000

 

63

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi ( hoặc tế bào sừng)

 300,000

 

64

Điều trị viêm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm bằng bơm rửa qua lỗ ống tuyến nhiều lần

 450,000

 

65

Đo ABR (một lần)

 150,000

 

66

Đo áp lực đồ bàng quang

 100,000

 

67

Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo

 100,000

 

68

Đo các chỉ số niệu động học

 2,000,000

 

69

Đốt mắt cá chân nhỏ

 70,000

 

70

Đốt mụn cóc

 30,000

 

71

Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư

 130,000

 

72

Đốt sóng cao tầng điều trị ung thư gan (01 lần tính cho 2 lần đầu tiên)

 1,000,000

 

73

Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý

 550,000

 

74

Giao thoa

 10,000

 

75

Giày chỉnh hình

 450,000

 

76

Hạ huyết áp chỉ huy

 700,000

 

77

Hạ thân nhiệt chỉ huy

 700,000

 

78

Khí dung

 8,000

 

79

Laser nội mạch

 30,000

 

80

Lấy máu truyền lại bằng Cell-saver

 700,000

 

81

Lấy máu truyền lại qua lọc thô

 700,000

 

82

Lọc máu liên tục (một lần)(chưa gồm quả lọc bộ dây dẫn và dịch thay thế Hemosol)

 1,800,000

 

83

Lọc tách huyết tương (một lần)(chưa gồm quả lọc bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh)

 1,200,000

 

84

Lột nhẹ da mặt

 300,000

 

85

Mammography (1 bên)

 80,000

 

86

Móng quặp

 80,000

 

87

Niệu dòng đồ

 35,000

 

88

Nội soi bàng quang tán sỏi, lấy dị vật đang đốt u

 700,000

 

89

Rửa bàng quang

 185,000

 

90

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

 500,000

 

91

Sốc điện cơn nhịp nhanh, sốc điện cấp cứu

 700,000

 

92

Soi đại tràng + tiêm/kẹp cầm máu

 320,000

 

93

Soi trực tràng + tiêm/thắt trĩ

 150,000

 

94

Soi hậu môn có sinh thiết, tiêm xơ

 700,000

 

95

Soi ruột non + tiêm(hoặc kẹp cầm máu)/cắt polyp

 400,000

 

96

Soi ruột non +/- sinh thiết

 320,000

 

97

Soi thanh quản cắt papilloma

 125,000

 

98

Soi thanh quản treo cắt hạt xơ

 125,000

 

99

Soi thanh quản+/-lấy dị vật

 200,000

 

100

Soi thực quản +/- nông hay sinh thiết

 200,000

 

101

Soi thực quản dạ dày gắp giun

 250,000

 

102

Soi thực quản điều trị giãn tĩnh mạch thực quản

 700,000

 

103

Soi trực tràng ống cứng, ống mềm

 179,000

 

104

Thay sonde dẫn lưu thận, bàng quang

 172,000

 

105

Tiêm nội tủy

 700,000

 

106

Tiêm truyền hóa chất độc tế bào đường tĩnh mạch, động mạch điều trị ung thư

 200,000

 

107

Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt

 800,000

 

108

Ngộ độc thuốc

 60,000

 

109

Thử phản ứng dị ứng thuốc

 65,000

 

110

Mở khí quản sơ sinh, trường hợp không có nội khí quản

 704,000

 

111

Mở khí quản trong u tuyến giáp

 704,000

 

 

Y học dân tộc - Phục hồi chức năng

 

 

112

Vật lý trị liệu chỉnh hình

 10,000

 

113

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

 10,000

 

114

Xông hơi

 15,000

 

115

Bàn kéo

 20,000

 

116

Bồn xoáy

 10,000

 

117

Điện châm

 35,000

 

118

Điện cơ tầng sinh môn

 100,000

 

119

Điện di điều trị (1 lần)

 8,000

 

120

Điện đông thể mi

 200,000

 

121

Điện rung mắt quang đông

 40,000

 

122

Điện vi dòng giảm đau

 10,000

 

123

Điện võng mạc

 35,000

 

124

Giác hơi

 12,000

 

125

Giác hút

 450,000

 

126

Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu

 15,000

 

127

Tập do cứng khớp

 12,000

 

128

Tập do liệt thần kinh trung ương

 10,000

 

129

Tập dưỡng sinh

 7,000

 

130

Tập luyện với ghế cơ bốn đầu đùi

 5,000

 

131

Tập với hệ thống ròng rọc

 5,000

 

132

Tập với xe đạp tập

 5,000

 

133

Thủy trị liệu (cả thuốc )

 50,000

 

134

Xoa bóp áp lực hơi

 10,000

 

135

Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút)

 30,000

 

136

Xoa bóp toàn thân (60 phút)

 50,000

 

C2

Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa

 

 

C2.1

Ngoại khoa

 

 

137

Bó êm cẳng tay

 7,000

 

138

Bó êm đùi

 12,000

 

139

Bóc bạch mạch quanh thận, điều trị bệnh đái dưỡng chấp

 1,800,000

 

140

Bóc lớp vỏ ngoài của động mạch

 800,000

 

141

Bướu giáp nhân

 1,800,000

 

142

Bướu máu >= 5cm

 1,800,000

 

143

Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch

 1,800,000

 

144

Cắm niệu quản bàng quang

 1,800,000

 

145

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

 230,000

 

146

Căng da cổ

 1,000,000

 

147

Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu

 1,000,000

 

148

Cắt 1/2 hoặc 3/4 dạ dày

 1,800,000

 

149

Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da

 1,800,000

 

150

Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên

 2,500,000

 

151

Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới

 1,000,000

 

152

Cắt bỏ khối tá tụy

 2,500,000

 

153

Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột

 1,800,000

 

154

Cắt bỏ thực quản có hay không kèm các tạng khác, tạo hình ngay

 2,500,000

 

155

Cắt bỏ tinh hoàn

 100,000

 

156

Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng

 1,800,000

 

157

Cắt bỏ toàn bộ đại tràng qua nội soi

 2,500,000

 

158

Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang

 2,500,000

 

159

Cắt chi và vét hạch

 1,800,000

 

160

Cắt chỏm nang gan bằng nội soi hay mở bụng

 1,800,000

 

161

Cắt chỏm nang gan qua nội soi

 1,800,000

 

162

Cắt cổ bàng quang

 1,800,000

 

163

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

 2,000,000

 

164

Cắt cơ tròn trong

 1,000,000

 

165

Cắt cụt cẳng chân

 1,000,000

 

166

Cắt cụt cẳng tay

 1,000,000

 

167

Cắt cụt cánh tay

 1,000,000

 

168

Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi

 1,800,000

 

169

Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn

 1,800,000

 

170

Cắt dạ dày cấp cứu điều trị chảy máu dạ dày do loét

 1,800,000

 

171

Cắt dạ dày sau nối vị tràng

 1,800,000

 

172

Cắt đại tràng qua nội soi

 1,800,000

 

173

Cắt dầy dính trong ổ bụng qua nội soi

 1,800,000

 

174

Cắt dây thần kinh Vidienne qua nội soi

 5,500,000

 

175

Cắt dây thần kinh X có hay không kèm tạo hình

 1,800,000

 

176

Cắt dị tật bẩm sinh về bàn và ngón tay

 1,800,000

 

177

Cắt dị tật hậu môn trực tràng không nối ngay

 1,000,000

 

178

Cắt dị tật hậu môn trực tràng nối ngay

 1,800,000

 

179

Cắt dịch kính đơn thuần/lấy dị vật nội nhãn

 600,000

 

180

Cắt đoạn đại tràng

 1,800,000

 

181

Cắt đoạn khớp khuỷu

 1,800,000

 

182

Cắt đoạn ống mật chủ và tạo hình đường mật

 1,800,000

 

183

Cắt đoạn ống mật chủ, nối rốn gan-hỗng tràng

 2,500,000

 

184

Cắt đoạn ruột trong lồng ruột có cắt đại tràng

 1,800,000

 

185

Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

 1,500,000

 

186

Cắt đuôi tụy và cắt lách

 1,800,000

 

187

Cắt đường rò bàng quang rốn, khâu lại bàng quang

 1,000,000

 

188

Cắt đường rò mông

 120,000

 

189

Cắt gan khâu vết thương mạch máu: tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch chủ dưới

 2,500,000

 

190

Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan lớn

 1,800,000

 

191

Cắt gan phải hoặc gan trái

 2,500,000

 

192

Cắt hạch lao to vùng cổ

 1,000,000

 

193

Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 10% diện tích cơ thể (người lớn)

 800,000

 

194

Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể (trẻ em)

 800,000

 

195

Cắt hoại tử tiếp tuyến trên 15% diện tích cơ thể (người lớn)

 1,800,000

 

196

Cắt hoại tử tiếp tuyến trên 8% diện tích cơ thể (trẻ em)

 1,800,000

 

197

Cắt hoại tử tiếp tuyến từ 10-15% diện tích cơ thể (người lớn)

 1,000,000

 

198

Cắt hoại tử tiếp tuyến từ 3-8% diện tích cơ thể (trẻ em)

 1,000,000

 

199

Cắt lá xương sống

 1,800,000

 

200

Cắt lách

 1,800,000

 

201

Cắt lại đại tràng

 1,800,000

 

202

Cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể (trẻ em)

 800,000

 

203

Cắt lọc da, cơ, cân dưới 3% diện tích cơ thể (người lớn)

 800,000

 

204

Cắt lọc da, cơ, cân từ 1-3% diện tích cơ thể (trẻ em)

 1,000,000

 

205

Cắt lọc da, cơ, cân trên 5% diện tích cơ thể (người lớn)

 1,800,000

 

206

Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể (trẻ em)

 1,800,000

 

207

Cắt lọc da, cơ, cân từ 3-5% diện tích cơ thể (người lớn)

 1,000,000

 

208

Cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay

 1,000,000

 

209

Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản khâu cầm máu

 450,000

 

210

Cắt lọc VT gẫy xương hở, nắn chỉnh có cố định tạm thời

 1,800,000

 

211

Cắt lợi điều trị quanh răng 01 vùng/01 hàm

 60,000

 

212

Cắt màng ngoài tim điều trị viêm màng ngoài tim co thắt

 1,800,000

 

213

Cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ

 1,800,000

 

214

Cắt màng xuất tiết trước đồng tử, bao xơ sau thể thủy tinh

 1,800,000

 

215

Cắt mỏm thừa trực tràng

 200,000

 

216

Cắt mộng có vá niêm mạc

 915,000

 

217

Cắt mống mắt chu biên bằng laser

 150,000

 

218

Cắt mống mắt quang học

 1,000,000

 

219

Cắt móng mắt quang học có tách dính phức tạp

 1,800,000

 

220

Cắt mống mắt, lấy thể thủy tinh vỡ, bơm hơi, bơm dịch tiền phòng

 1,800,000

 

221

Cắt một nửa bàng quang có tạo hình bằng ruột

 1,800,000

 

222

Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang

 1,800,000

 

223

Cắt một nửa dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống

 2,500,000

 

224

Cắt một nửa dạ dày sau cắt dây thần kinh X

 1,800,000

 

225

Cắt một nửa thận

 1,800,000

 

226

Cắt một nữa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính

 1,800,000

 

227

Cắt một phần tuyến giáp trong bệnh Basedow

 1,800,000

 

228

Cắt một xương sườn trong viêm xương

 1,000,000

 

229

Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm

 3,500,000

 

230

Cắt nối niệu quản

 1,800,000

 

231

Cắt nối ruột

 1,800,000

 

232

Cắt phân thùy dưới gan phải

 1,800,000

 

233

Cắt phân thùy dưối gan trái

 1,800,000

 

234

Cắt phân thùy gan

 1,800,000

 

235

Cắt phân thùy phổi qua nội soi

 1,800,000

 

236

Cắt phổi không điển hình (Wedge resection)

 1,000,000

 

237

Cắt polyp dạ dày qua nội soi

 1,000,000

 

238

Cắt polyp đại tràng qua nội soi

 1,010,000

 

239

Cắt polyp đại tràng sigma qua nội soi

 1,000,000

 

240

Cắt polyp kèm cắt toàn bộ đại tràng, để lại trực tràng chờ mổ hạ đại tràng kỳ sau

 1,010,000

 

241

Cắt polyp một đoạn đại tràng phải cắt đoạn đại tràng phía trên làm hậu môn nhân tạo

 1,010,000

 

242

Cắt polyp ống tiêu hóa (thực quản/dạ dày/đại tràng/trực tràng)

 800,000

 

243

Cắt polyp trực tràng qua nội soi

 1,000,000

 

244

Cắt ruột thừa kèm túi Meckel

 1,000,000

 

245

Cắt ruột thừa nội soi

 1,800,000

 

246

Cắt tạo hình phanh môi, má hoặc lưỡi (không gây mê)

 130,000

 

247

Cắt thận đơn thuần

 1,800,000

 

248

Cắt thận phụ và xử lí phần cuối niệu quản trong thận niệu quản đôi

 1,800,000

 

249

Cắt thân và đuôi tụy

 1,800,000

 

250

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm (chưa gồm stent)

 4,500,000

 

251

Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình ruột-bàng quang

 2,500,000

 

252

Cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột (Briker-Le )

 2,500,000

 

253

Cắt toàn bộ dạ dày

 2,500,000

 

254

Cắt toàn bộ đại tràng

 2,500,000

 

255

Cắt toàn bộ thận và niệu quản

 1,800,000

 

256

Cắt toàn bộ tuyến giáp, một thùy co vét hạch cổ một bên

 1,800,000

 

257

Làm cứng khớp ở tư thế chức năng

 1,000,000

 

258

Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn

 1,800,000

 

259

Cắt túi sa niệu quản

 1,800,000

 

260

Cắt túi thừa Meckel

 1,000,000

 

261

Cắt túi thừa niệu đạo

 800,000

 

262

Cắt túi thừa tá tràng

 1,800,000

 

263

Cắt u bạch mạch đường kính từ 5-10 cm

 1,800,000

 

264

Cắt u bàng quang đường trên

 1,800,000

 

265

Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi

 1,800,000

 

266

Cắt u bao gân

 1,000,000

 

267

Cắt u buồng trứng, tử cung, thông vòi trứng qua nội soi

 1,800,000

 

268

Cắt u cuộn cảnh

 5,500,000

 

269

Cắt u da đầu đường kính > 5cm

 1,000,000

 

270

Cắt u dương vật lành

 800,000

 

271

Cắt u mạc treo có cắt ruột

 1,800,000

 

272

Cắt u mạc treo không cắt ruột

 1,000,000

 

273

Cắt u mạch máu lớn vùng hàm mặt, khi cắt bỏ kèm thắt động mạch cảnh một hay 2 bên

 2,500,000

 

274

Cắt u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực

 1,800,000

 

275

Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5cm

 1,000,000

 

276

Cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính >10cm

 1,800,000

 

277

Cắt u nang mạc nối lớn

 1,800,000

 

278

Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản

 1,800,000

 

279

Cắt u nang thừng tinh (Người lớn)

 800,000

 

280

Cắt u nang tiêu xương, ghép xương

 1,800,000

 

281

Cắt u nang tụy không cắt tụy có dẫn lưu

 1,000,000

 

282

Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê NKQ)

 1,500,000

 

283

Cắt u nhú tai mũi họng qua nội soi

 1,800,000

 

284

Cắt u niệu đạo, van niệu đạo qua nội soi

 1,000,000

 

285

Cắt u ống mật chủ, có đặt xen một quai hỗng tràng

 2,500,000

 

286

Cắt u sau phúc mạc

 1,800,000

 

287

Cắt u sau phúc mạc tái phát

 1,800,000

 

288

Cắt u sùi đầu miệng sáo

 800,000

 

289

Cắt u thần kinh

 1,800,000

 

290

Cắt u thận lành

 1,800,000

 

291

Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới

 1,800,000

 

292

Cắt u tuyến thượng thận (Pheochromocytom, ...)

 1,800,000

 

293

Cắt u xơ cơ xâm lấn

 1,800,000

 

294

Cắt u xương sườn một xương

 1,000,000

 

295

Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5 cm

 1,800,000

 

296

Cắt ung thư giáp trạng

 1,800,000

 

297

Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc dưới đường kính bằng và trên 5 cm

 1,800,000

 

298

Cắt ung thư thận

 1,800,000

 

299

Cắt xẹp thành ngực từ sườn 4 trở xuống

 1,800,000

 

300

Chích áp xe phần mềm lớn

 800,000

 

301

Chích áp xe tầng sinh môn

 781,000

 

302

Chuyển vạt ghép vi phẫu

 2,500,000

 

303

Chuyển xương ghép nối vi phẫu

 2,500,000

 

304

Cố định Kirschner trong gãy đầu xương cánh tay

 1,800,000

 

305

Cố định mảng sườn di động

 1,800,000

 

306

Cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay

 1,800,000

 

307

Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay

 1,800,000

 

308

Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay

 1,800,000

 

309

Cố định nẹp vít gãy trật khớp vai

 1,800,000

 

310

Cố định tạm thời gãy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

 130,000

 

311

Cố định xương hàm gãy bằng dây, nẹp, hoặc bằng máng có một đường gãy

 800,000

 

312

Dẫn lưu 2 niệu quản ra thành bụng

 1,800,000

 

313

Dẫn lưu áp xe cơ đái chậu

 1,000,000

 

314

Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành

 1,000,000

 

315

Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành có cắt sườn

 1,800,000

 

316

Dẫn lưu áp xe gan

 800,000

 

317

Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản

 800,000

 

318

Dẫn lưu áp xe khoang retzius

 800,000

 

319

Dẫn lưu áp xe phổi

 800,000

 

320

Dẫn lưu áp xe ruột thừa

 1,000,000

 

321

Dẫn lưu áp xe thực quản

 1,800,000

 

322

Dẫn lưu áp xe tồn dư trên, dưới cơ hoành

 1,000,000

 

323

Dẫn lưu áp xe tụy

 1,800,000

 

324

Dẫn lưu đường mật trong và ngoài qua nội soi

 1,800,000

 

325

Dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5

 1,000,000

 

326

Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan

 800,000

 

327

Dẫn lưu niệu quản ra thành bụng một bên

 1,000,000

 

328

Dẫn lưu nước tiểu bàng quang ra da

 1,000,000

 

329

Dẫn lưu thận ra da

 1,000,000

 

330

Dẫn lưu tuí mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức tụy hoại tử

 1,800,000

 

331

Dẫn lưu viêm mủ khớp, không sai khớp

 1,000,000

 

332

Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu

 1,000,000

 

333

Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận

 800,000

 

334

Đặt đinh nẹp gãy xương đùi (xuôi dòng)

 1,800,000

 

335

Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày

 1,800,000

 

336

Đặt nẹp vít gãy mâm chày và đầu trên xương chày

 1,800,000

 

337

Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren

 1,800,000

 

338

Đặt nẹp vít gãy thân xương chày

 1,800,000

 

339

Đặt nẹp vít trong gãy trật xương chêm

 1,800,000

 

340

Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản (chưa gồm stent)

 6,000,000

 

341

Đặt vít gãy trật xương thuyền

 1,800,000

 

342

Di chuyển các vạt da hình trụ

 800,000

 

343

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (chưa gồm dây cáp quang)

 1,500,000

 

344

Đoạn dương vật

 1,000,000

 

345

Đoạn dương vật và vét hạch

 1,800,000

 

346

Đoạn Nhũ (hoặc có vét hạch)

 1,800,000

 

347

Đóng các lỗ rò niệu đạo

 1,000,000

 

348

Đóng dẫn lưu niệu quản 2 bên

 1,800,000

 

349

Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay

 1,800,000

 

350

Đóng đinh xương chày mỡ

 1,800,000

 

351

Đóng đinh xương đùi mở, ngược dòng

 1,800,000

 

352

Đóng hậu môn tạm

 1,800,000

 

353

Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da

 800,000

 

354

Đục nạo xương viêm và chuyển vạt che phủ

 1,800,000

 

355

Găm Kirschner trong gãy mắt cá

 1,000,000

 

356

Ghép da dị loại (da ếch, da lợn?) trong điều trị bỏng

 50,000

 

357

Ghép da rời mỗi chiều cao trên 5cm

 1,500,000

 

358

Ghép da rời, mỗi chiều bằng và trên 2 cm

 800,000

 

359

Ghép da tự thân dưới 5% diện tích bỏng cơ thể

 800,000

 

360

Ghép da tự thân trên 10% diện tích bỏng cơ thể

 1,800,000

 

361

Ghép da tự thân từ 5-10% diện tích bỏng cơ thể

 1,000,000

 

362

Ghép khuyết xương sọ

 1,000,000

 

363

Ghép sọ tự thân

 1,000,000

 

364

Ghép thận, niệu quản tự thận có sử dụng vi phẫu

 4,000,000

 

365

Ghép thanh khí quản đặt stent (chưa bao gồm stent)

 5,000,000

 

366

Ghép trong mất đoạn xương

 1,800,000

 

367

Ghép tụy tạng

 2,500,000

 

368

Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống cổ

 1,800,000

 

369

Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng

 1,800,000

 

370

Giải phóng chèn ép, kết hợp nẹp vít xương chấn thương cột sống cổ

 1,800,000

 

371

Gỡ dính gân

 1,800,000

 

372

Gỡ dính thần kinh

 1,800,000

 

373

Hẹp niệu đạo (Cắt nối niệu đạo)

 1,800,000

 

374

Kéo liên tục một mảng sườn hay mảng ức sườn

 1,000,000

 

375

Kết hợp xương trong gãy xương mác

 1,000,000

 

376

Kết xương đinh nẹp một khối gãy liên mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển

 1,800,000

 

377

Kết xương đinh nẹp một khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu

 1,800,000

 

378

Khám nghiệm tử thi bệnh khác

 1,800,000

 

379

Khám nghiệm tử thi bệnh truyền nhiễm hoặc trường hợp lấy tủy

 1,800,000

 

380

Khám nghiệm tử thi sau chết 24 giờ và chết do AIDS

 1,800,000

 

381

Khâu cơ hoành bị rách hay bị thủng do chấn thương, qua đường ngực hay bụng

 1,000,000

 

382

Khâu kín vết thương thủng ngực

 800,000

 

383

Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn

 800,000

 

384

Khâu lại viêm xương ức sau khi mở dọc xương ức

 1,000,000

 

385

Khâu lỗ thủng dạ dày qua nội soi

 1,800,000

 

386

Khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương

 1,800,000

 

387

Khâu nối thần kinh

 1,800,000

 

388

Khâu vết thương mạch máu chi

 1,800,000

 

389

Khâu vết thương nhu mô phổi

 1,000,000

 

390

Khâu vết thương phần mềm

 800,000

 

391

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu-cổ

 800,000

 

392

Khâu vỡ gan

 1,800,000

 

393

Khoan sọ dẫn lưu ổ cặn mủ dưới màng cứng

 1,000,000

 

394

Khoan sọ thăm dò

 1,000,000

 

395

Lấy bỏ sụn chêm khớp gối

 1,800,000

 

396

Lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè

 1,000,000

 

397

Lấy giun, dị vật ở ruột non

 1,000,000

 

398

Lấy máu tụ dưới, ngoài, trong màng cứng

 1,800,000

 

399

Lấy sỏi bàng quang

 1,000,000

 

400

Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang

 1,800,000

 

401

Lấy sỏi bể thận ngoài xoang

 1,000,000

 

402

Lấy sỏi bể thận, đài thận có dẫn lưu thận

 1,800,000

 

403

Lấy sỏi bệnh lý, sỏi móng ngựa, thận đa nang

 1,800,000

 

404

Lấy sỏi giun đường mật qua nội soi tá tràng

 3,000,000

 

405

Lấy sỏi mật kèm cắt gan và màng tim có dẫn lưu

 2,500,000

 

406

Lấy sỏi mật kèm cắt gan và thùy phổi có dẫn lưu

 2,500,000

 

407

Lấy sỏi mở bể thận trong xoang

 1,800,000

 

408

Lấy sỏi niệu đạo

 1,000,000

 

409

Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại

 1,800,000

 

410

Lấy sỏi ống mật chủ kèm cắt phân thùy dưới gan

 1,800,000

 

411

Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống kehr kèm cắt mật

 1,800,000

 

412

Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr kèm tạo hình cơ thắt Oddi

 1,800,000

 

413

Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr phẫu thuật lại

 1,800,000

 

414

Lấy sỏi ống Wharton

 500,000

 

415

Lấy sỏi ống Wirsung, nối Wirsung-hổng tràng

 1,800,000

 

416

Lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalve) có hạ nhiệt

 1,800,000

 

417

Lấy u lành dưới 3 cm

 400,000

 

418

Lấy u lành trên 3 cm

 500,000

 

419

Mở bụng thăm dò

 1,000,000

 

420

Mở lồng ngực thăm dò

 1,800,000

 

421

Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi có cắt thùy phổi

 1,800,000

 

422

Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi, khâu lỗ thủng

 1,000,000

 

423

Mở màng phổi tối đa

 1,000,000

 

424

Mở ngực lấy máu cục màng phổi

 1,000,000

 

425

Mở ngực nhỏ để tạo dính màng phổi trong tràn khí màng phổi tái phát

 800,000

 

426

Mở ống mật chủ lấy sỏi-dẫn lưu

 1,800,000

 

427

Mở thận lấy sỏi

 1,800,000

 

428

Mổ tiểu phẫu

 800,000

 

429

Mổ tràn dịch màng tinh hoàn

 100,000

 

430

Nạo áp xe lạnh hố chậu

 1,000,000

 

431

Nạo áp xe lạnh hố lưng

 1,000,000

 

432

Nạo hạch nách do lao

 1,000,000

 

433

Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè

 135,000

 

434

Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp

 450,000

 

435

Nẹp chỉnh hình trên gối

 900,000

 

436

Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân

 1,000,000

 

437

Nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em

 800,000

 

438

Nhiễm trùng của mỏm cắt cụt bàn chân (cắt mỏm cụt)

 1,000,000

 

439

Nối dây chằng chéo

 1,800,000

 

440

Nối dương vật

 2,500,000

 

441

Nối đứt dây chằng bên

 1,000,000

 

442

Nối gân gấp hoặc gân duỗi

 1,800,000

 

443

Nối lại 01 ngón tay bị đứt lìa

 1,800,000

 

444

Nối lại 02 ngón tay bị đứt lìa

 1,800,000

 

445

Nối lại 03 ngón tay bị đứt lìa

 1,800,000

 

446

Nối lại bàn và các ngón tay bị đứt lìa, 4 ngón trở lên

 2,500,000

 

447

Nối lại chi đứt lìa vi phẫu

 2,500,000

 

448

Nối lưu thông cửa chủ

 1,800,000

 

449

Nối nang tụy-dạ dày

 1,800,000

 

450

Nối nang tụy-hổng tràng

 1,800,000

 

451

Nối niệu quản-đài thận

 1,800,000

 

452

Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản

 1,000,000

 

453

Nối ống mật chủ-hổng tràng

 1,800,000

 

454

Nối ống mật chủ-hỗng tràng kèm dẫn lưu trong gan và cắt gan

 1,800,000

 

455

Nối ống mật chủ-tá tràng

 1,800,000

 

456

Nối túi mật-hổng tràng

 1,800,000

 

457

Nối vị tràng

 1,000,000

 

458

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

 2,000,000

 

459

Nong hậu môn dưới gây mê

 800,000

 

460

Nong hậu môn sau phẫu thuật có hẹp, không gây mê

 800,000

 

461

Phẫu thuật tim loại Blalock

 4,500,000

 

462

Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò

 1,000,000

 

463

Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt

 800,000

 

464

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành (chưa gồm máy tim phổi)

 7,000,000

 

465

Phẫu thuật bàn chân duỗi đổ

 1,800,000

 

466

Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp

 1,800,000

 

467

Phẫu thuật bàn tay, chỉnh hình phức tạp

 1,800,000

 

468

Phẫu thuật bàng quang lộ ngoài bằng nối bàng quang với trực tràng theo kiểu Duhamel

 1,800,000

 

469

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh một thì

 2,000,000

 

470

Phẫu thuật bong hay đứt dây chằng bên khớp gối

 1,800,000

 

471

Phẫu thuật bong lóc da và cơ sau chấn thương

 1,800,000

 

472

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực/bụng/cảnh)(chưa gồm ĐM nhân tạo và máy tim phổi)

 6,000,000

 

473

Phẫu thuật cal lệch đầu dưới xương quay

 1,000,000

 

474

Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang

 1,000,000

 

475

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

 2,000,000

 

476

Phẫu thuật cắt cụt đùi

 1,800,000

 

477

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

 1,600,000

 

478

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật

 3,500,000

 

479

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

 5,000,000

 

480

Phẫu thuật cắt ống động mạch

 4,500,000

 

481

Phẫu thuật cắt ruột thừa

 1,800,000

 

482

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

 3,500,000

 

483

Phẫu thuật cắt túi mật (mổ hở)

 1,800,000

 

484

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

 2,000,000

 

485

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

 2,000,000

 

486

Phẫu thuật chân chữ O

 1,000,000

 

487

Phẫu thuật chân chữ X

 1,000,000

 

488

Phẫu thuật chèn ép tủy

 1,800,000

 

489

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khoèo (chưa gồm phương tiện chỉnh)

 1,800,000

 

490

Phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ

 1,800,000

 

491

Phẫu thuật chữa túi thừa bàng quang

 1,800,000

 

492

Phẫu thuật chữa vẹo cột sống (cả đợt đtrị) (chưa gồm đinh. nẹp vít)

 15,000,000

 

493

Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật

 800,000

 

494

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rũ do liệt

 1,800,000

 

495

Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

 1,600,000

 

496

Phẫu thuật co gân Achille

 1,000,000

 

497

Phẫu thuật cứng cơ may

 1,000,000

 

498

Phẫu thuật cứng duỗi khớp gối đơn thuần

 1,800,000

 

499

Phẫu thuật cứng duỗi khớp khuỷu

 1,800,000

 

500

Phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hóa cơ Delta

 1,800,000

 

501

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt (chưa bao gồm nẹp vít)

 2,000,000

 

502

Phẫu thuật đa vết thương phần mềm

 1,000,000

 

503

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng (chưa gồm van dẫn lưu NT)

 2,000,000

 

504

Phẫu thuật di chứng bại liệt chi trên, chi dưới

 1,800,000

 

505

Phẫu thuật di chứng liệt cơ Delta, nhị đầu, tam đầu

 1,800,000

 

506

Phẫu thuật dị tật dính ngón, trên 2 ngón

 1,800,000

 

507

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

 2,000,000

 

508

Phẫu thuật điều trị cal lệch có kết hợp xương

 1,800,000

 

509

Phẫu thuật điều trị chảy máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, không nối mạch máu

 1,800,000

 

510

Phẫu thuật điều trị chảy máu đường mật, cắt gan

 1,800,000

 

511

Phẫu thuật điều trị co thắt tâm vị

 1,800,000

 

512

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu (chưa gồm nẹp vít)

 1,700,000

 

513

Phẫu thuật điều trị hẹp môn vị phì đại

 1,800,000

 

514

Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng

 120,000

 

515

Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại

 1,800,000

 

516

Phẫu thuật điều trị thoát vị qua khe thực quản

 1,800,000

 

517

Phẫu thuật điều trị thủng đường tiêu hóa có làm hậu môn nhân tạo

 1,800,000

 

518

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (PP Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động)

 1,500,000

 

519

Phẫu thuật điều trị vẹo cổ

 1,000,000

 

520

Phẫu thuật điều trị vẹo khuỷu, đục sửa trục

 1,000,000

 

521

Phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc tiên phát

 1,800,000

 

522

Phẫu thuật dính khớp khuỷu

 1,800,000

 

523

Phẫu thuật dính ngón

 270,000

 

524

Phẫu thuật dò hậu môn các loại

 1,000,000

 

525

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa gồm phương tiện cố định)

 1,500,000

 

526

Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun lần đầu

 1,800,000

 

527

Phẫu thuật gãy cầu lồi cầu ngoài xương cánh tay

 1,000,000

 

528

Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới

 1,800,000

 

529

Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít

 1,800,000

 

530

Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng rọc xương cánh tay

 1,000,000

 

531

Phẫu thuật gãy Monteggia

 1,800,000

 

532

Phẫu thuật gãy trật đốt sống cổ, mỏm nha

 2,500,000

 

533

Phẫu thuật gãy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh hoặc mạch máu

 1,800,000

 

534

Phẫu thuật gãy xương đòn

 1,800,000

 

535

Phẫu thuật ghép chi (chưa gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo)

 3,000,000

 

536

Phẫu thuật ghép van tim đồng loại (chưa gồm máy tim phổi)

 7,000,000

 

537

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo)

 350,000

 

538

Phẫu thuật Heller điều trị co thắt tâm vị qua nội soi

 1,800,000

 

539

Phẫu thuật hodgson mở lồng ngực nạo áp xe lao cột sống

 1,800,000

 

540

Phẫu thuật hội chứng ống cổ tay qua nội soi

 1,800,000

 

541

Phẫu thuật hội chứng Volkmann co cơ gấp có kết xương

 1,800,000

 

542

Phẫu thuật hội chứng Volkmann co cơ gấp không kết xương

 1,800,000

 

543

Phẫu thuật kéo dài chi (chưa bao gồm phương tiện c

 3.000.000

 

544

Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)

 2,500,000

 

545

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít)

 2,500,000

 

546

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến,mạch, thần kinh

 1,500,000

 

547

Phẫu thuật khớp giả xương chầy bẩm sinh có ghép xương

 1,800,000

 

548

Phẫu thuật khớp vai, háng; nạo lao khớp

 1,800,000

 

549

Phẫu thuật Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn

 1,800,000

 

550

Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương sên

 1,800,000

 

551

Phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng đơn thuần không làm lại niệu đạo

 1,800,000

 

552

Phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật

 1,800,000

 

553

Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo

 1,800,000

 

554

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

 2.000.000

 

555

Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, kĩ thuật Mathieu, Magpi

 1,000,000

 

556

Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì

 1,800,000

 

557

Phẫu thuật nang thừng tinh 01 bên (trẻ em)

 1,000,000

 

558

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh

 1,000,000

 

559

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa gồm đinh, nẹp vít)

 3,000,000

 

560

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa gồm đinh, nẹp vít)

 3,000,000

 

561

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

 2,000,000

 

562

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

 2,500,000

 

563

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong đt loét dạ dày

 2,000,000

 

564

Phẫu thuật nội soi cắt gan

 2,500,000

 

565

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có s.dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy và ghim khâu)

 3,000,000

 

566

Phẫu thuật nội soi cắt lách

 3,000,000

 

567

Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

 2,500,000

 

568

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

 2,000,000

 

569

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

 3,000,000

 

570

Phẫu thuật nội soi cắt thận/u sau phúc mạc

 3,000,000

 

571

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

 2,000,000

 

572

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở OMC lấy sỏi, nối mật-ruột

 2,500,000

 

573

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

 2,500,000

 

574

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

 2,000,000

 

575

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

 3,500,000

 

576

Phẫu thuật nội soi khớp gối /khớp háng/khớp vai/cổ chân

 2,000,000

 

577

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

 2,000,000

 

578

Phẫu thuật nội soi lấy u/đt rò dịch não tủy, thoát vị nền sọ(chưa bao gồm keo sinh học)

 5,000,000

 

579

Phẫu thuật nội soi não/tủy sống

 3,000,000

 

580

Phẫu thuật nội soi niệu quản lấy sỏi

 1,800,000

 

581

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa nẹp,dao cắt sụn và lưỡi bào)

 2,200,000

 

582

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm gân nhân tạo)

 2,200,000

 

583

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

 3,500,000

 

584

Phẫu thuật nội soi thận lấy sỏi

 1,800,000

 

585

Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận

 2,000,000

 

586

Phẫu thuẫt nội soi u tuyến yên

 3,000,000

 

587

Phẫu thuật nội soi ung thư đại/trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

 2,000,000

 

588

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

 4,500,000

 

589

Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh qua nội soi

 2,500,000

 

590

Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh: Swenson, Revein, Duhamel, đơn thuần hoặc các PT trên có làm hậu môn NT)

 1,800,000

 

591

Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch chi

 1,800,000

 

592

Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung

 1,800,000

 

593

Phẫu thuật rò niệu quản-âm đạo

 1,800,000

 

594

Phẫu thuật sa trực tràng đường bụng hoặc đường tầng sinh môn có cắt ruột

 1,800,000

 

595

Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột

 1,800,000

 

596

Phẫu thuật sa vú

 1,800,000

 

597

Phẫu thuật Seddon cắt mỏm ngang đốt sống-xương sườn

 1,800,000

 

598

Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán

 800,000

 

599

Phẫu thuật tách ngón một (ngón cái) độ II, III, IV

 1,800,000

 

600

Phẫu thuật tạo hình bằng các vật da đã có cuống mạch liền

 2.000.000

 

601

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

 4,500,000

 

602

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

 2,000,000

 

603

Phẫu thuật tật đùi cong ra hoặc đùi cong vào

 1,800,000

 

604

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

 3,500,000

 

605

Phẫu thuật tháo lồng ruột

 1,000,000

 

606

Phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh qua nội soi

 1,800,000

 

607

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo (chưa gồm đoạn mạch nhân tạo)

 6,000,000

 

608

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kỹ thuật cao (chưa bao gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản)

 2,500,000

 

609

Phẫu thuật thay động mạch chủ (chưa gồm ĐMC nhân tạo, van ĐMC, máy tim phổi NT)

 7,000,000

 

610

Phẫu thuật thay đốt sống (chưa gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản/đốt sống nhân tạo)

 3,000,000

 

611

Phẫu thuật thoát vị bẹn qua nội soi

 1,800,000

 

612

Phẫu thuật thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược

 1,800,000

 

613

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

 1,800,000

 

614

Phẫu thuật thoát vị khó: đùi, bịt có cắt ruột

 1,800,000

 

615

Phẫu thuật thoát vị não và màng não

 1,800,000

 

616

Phẫu thuật thoát vị nghẹt bẹn, đùi, rốn

 1,000,000

 

617

Phẫu thuật thoát vị rốn và khe hở thành bụng

 1,800,000

 

618

Phẫu thuật thừa ngón

 170,000

 

619

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

 1,800,000

 

620

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh/sửa van tim/thay van tim…) (chưa bao gồm máy tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo)

 7,000,000

 

621

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, chưa bao gồm máy tim phổi)

 6,000,000

 

622

Phẫu thuật toác khớp mu

 1,800,000

 

623

Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ

 1,800,000

 

624

Phẫu thuật trật khớp cùng đòn

 1,800,000

 

625

Phẫu thuật trật khớp háng

 1,800,000

 

626

Phẫu thuật trật khớp háng bẩm sinh

 1,800,000

 

627

Phẫu thuật trật khớp khuỷu

 1,800,000

 

628

Phẫu thuật trật xương bánh chè bẩm sinh

 1,800,000

 

629

Phẫu thuật treo thận

 1,000,000

 

630

Phẫu thuật trĩ tắt mạch

 35,000

 

631

Phẫu thuật trượt thân cột sống

 1,800,000

 

632

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

 600,000

 

633

Phẫu thuật u mạch máu dưới da có đường kính dưới 5

 800,000

 

634

Phẫu thuật u máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn các mạch máu lớn

 1,800,000

 

635

Phẫu thuật u tim/vết thương tim ..(chưa máy tim phổi)

 7,000,000

 

636

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy /tế bào gai

 1.200.000

 

637

Phẫu thuật vẹo khuỷu di chứng gẫy đầu dưới xương cánh tay

 1,000,000

 

638

Phẫu thuật vét hạch nách

 1,000,000

 

639

Phẫu thuật vết thương khớp

 1,800,000

 

640

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

 1,800,000

 

641

Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn

 1,000,000

 

642

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

 2,200,000

 

643

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

 4,000,000

 

644

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

 4,500,000

 

645

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

 3,500,000

 

646

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

 3,500,000

 

647

Phẫu thuật viêm khớp mủ thứ phát có sai khớp

 1,800,000

 

648

Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em dưới 6 tuổi

 1,800,000

 

649

Phẫu thuật viêm phúc mạc, tắc ruột có cắt tapering

 1,800,000

 

650

Phẫu thuật viêm phúc mạc, tắc ruột không cắt nối

 1,000,000

 

651

Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm bao hoạt dịch

 1,000,000

 

652

Phẫu thuật viêm xương cẳng chân đục, mổ, nạo, dẫn lưu

 1,000,000

 

653

Phẫu thuật viêm xương cẳng tay đục, mổ, nạo, dẫn lưu

 1,000,000

 

654

Phẫu thuật viêm xương cánh tay: đục, mổ, nạo,dẫn lưu

 1,800,000

 

655

Phẫu thuật viêm xương dẫn lưu ngoài ống tủy

 1,800,000

 

656

Phẫu thuật viêm xương đùi đục, mổ, nạo, dẫn lưu

 1,800,000

 

657

Phẫu thuật viêm xương khớp háng

 1,800,000

 

658

Phẫu thuật viêm xương sọ

 1,000,000

 

659

Phẫu thuật viêm xương tủy xương giai đoạn mãn

 1,800,000

 

660

Phẫu thuật viêm xương tủy xương giai đoạn trung gian - dẫn lưu đơn thuần

 1,000,000

 

661

Phẫu thuật vỡ tụy bằng chèn gạc cầm máu

 1,000,000

 

662

Phẫu thuật vỡ vật hang do gãy dương vật

 1,000,000