Quyết định 12/2011/QĐ-UBND

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND thu phí qua đò ngang tỉnh Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2011/QĐ-UBND thu phí qua đò ngang tỉnh Trà Vinh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 14 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ NGANG ĐẠI THÔN (HÒA MINH) - BÃI VÀNG (HƯNG MỸ), HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII - kỳ họp thứ 5 phê chuẩn khung thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ) huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 333/TTr-STC ngày 17/8/2011; Biên bản cuộc họp ngày 05/8/2011 tại Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, như sau:

+ Người đi bộ : 3.000 đồng/người/chuyến (bao gồm cả bảo hiểm hành khách);

+ Xe máy : 5.000 đồng/chuyến (người tính riêng).

Mức thu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và phải niêm yết công khai tại nơi cư trú.

Các mức thu phí và nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh căn cứ vào chức năng của ngành, hướng dẫn (thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lai thu phí, thanh quyết toán, niêm yết công khai mức thu phí), theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải Phước Vinh căn cứ Quyết định này thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2011
Ngày hiệu lực24/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2011/QĐ-UBND thu phí qua đò ngang tỉnh Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2011/QĐ-UBND thu phí qua đò ngang tỉnh Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTống Minh Viễn
       Ngày ban hành14/09/2011
       Ngày hiệu lực24/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2011/QĐ-UBND thu phí qua đò ngang tỉnh Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2011/QĐ-UBND thu phí qua đò ngang tỉnh Trà Vinh