Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ, PHÀ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, kinh doanh và sử dụng dịch vụ đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Mức giá: Theo phụ lục đính kèm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

3. Trách nhiệm của đơn vị thu:

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đò, phà thực hiện thu giá dịch vụ nhưng không được vượt mức giá tối đa được quy định tại phụ lục đính kèm Quyết định này.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đò, phà thực hiện đăng ký kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành; niêm yết công khai mức giá tại các bến đò, phà theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2017

Quyết định này thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu phí qua phà tuyến Long Đức (TXTV) Trà Vinh - Cẩm Sơn (Mỏ Cày) Bến Tre.

- Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hòa Minh) - ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành.

- Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh Trà Vinh quy định mức thu phí qua đò ngang Đại thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang Đại thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

PHỤ LỤC

GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ, PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Số thứ tự

Tên bến

Địa chỉ bến

Mức giá tối đa (đồng/lượt)

Ghi chú

Hành khách

Hành khách đi xe đạp, xe đạp điện

Hành khách đi xe gắn máy, xe mô tô, xe máy điện (nếu đi 02 người thì người còn lại phải

mua vé theo giá hành khách)

1

2

3

4

5

6

7

I

HUYỆN TRÀ CÚ

1

Bến đò Xoài Rùm

Ấp Xoài Rùm, Kim Sơn, Trà Cú

8,000

8,000

16,000

Tuyến Xoài Rùm - Sóc Trăng

2

Bến Vàm

Ấp Vàm, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú

8,000

8,000

16,000

Tuyến Bến Vàm - Sóc Trăng

3

Bến Định An

Khóm 4, TT. Định An, Trà Cú

8,000

8,000

16,000

Tuyến Định An-Giồng Bàn - Sóc Trăng

4

Bến Bến Bạ

Ấp Bến Bạ, Hàm Tân, Trà Cú

8,000

8,000

16,000

Tuyến Bến Bạ - Sóc Trăng

5

Bến đò Xoài Lơ

Ấp Xoài Lơ, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú

8,000

8,000

16,000

Tuyến Bến Vàm - Sóc Trăng

II

HUYỆN CẦU KÈ

1

Bến An Lộc

Ấp An Lộc, Hòa Tân, Cầu Kè

4,000

4,000

8,000

Tuyến An Lộc - Sóc Trăng

2

Bến Tân Qui II

Tân Qui II, An Phú Tân, Cầu Kè

7,000

7,000

12,000

Tuyến Tân Qui II - Sóc Trăng

3

Bến Bà Bảy

Ấp Bà Bảy, Ninh Thới, Cầu Kè

10,000

11,000

15,000

Tuyến Bà Bảy - Sóc Trăng

4

Bến An Hòa

Ấp An Hòa, An Phú Tân, Cầu Kè

8,000

8,000

16,000

Tuyến An Hòa - Sóc Trăng

5

Bến Bến Cát

- Bờ trái: ấp An Hòa, An Phú Tân, Cầu Kè

- Bờ phải: ấp An Trại, An Phú Tân, Cầu Kè

1,000

2,000

3,000

 

6

Bến Dinh An - Tân Qui II

- Bờ phải: Tân Qui II, An Phú Tân, Cầu Kè

- Bờ trái: Dinh An, An Phú Tân, Cầu Kè

1,000

1,500

3,000

 

7

Bến Đường Đức

Ấp Trà Điêu, Ninh Thới, Cầu Kè

8,000

8,000

16,000

Tuyến Đường Đức - Sóc Trăng

8

Bến Tân Qui I

Tân Qui I, An Phú Tân, Cầu Kè

4,000

4,000

6,000

Tuyến Tân Qui I - Vĩnh Long

9

Bến Tân Qui II

Tân Qui II, An Phú Tân, Cầu Kè

1,000

1,500

3,000

 

10

Bến Đình

Dinh An - An Phú Tân, Cầu Kè

1,000

1,500

3,000

 

11

Bến Giồng Nổi

Giồng Nổi, Tam Ngãi, Cầu Kè

1,000

1,000

3,000

Tuyến Giồng Nổi - Vĩnh Long

12

Bến Tân Dinh

Ấp Dinh An, An Phú Tân, Cầu Kè

1,000

1,000

3,000

Tuyến Tân Dinh - Vĩnh Long

13

Bến An Bình

Ấp An Bình, Hòa Tân, Cầu Kè

10,000

10,000

16,000

Tuyến An Bình - Sóc Trăng

14

Bến Tân Qui I

Tân Qui I, An Phú Tân, Cầu Kè

1,000

2,000

3,000

Tuyến Tân Qui I - Vĩnh Long

III

TP. TRÀ VINH

1

Bến Hoà Hữu

Ấp Hòa Hữu, Long Đức, TPTV

1,000

2,000

3,000

 

2

Bến Vĩnh Hưng

Ấp Vĩnh Hưng, Long Đức, TPTV

2,000

3,000

13,000

Tuyến Vĩnh Hưng - Bến Tre

3

Bến Vĩnh Yên- Long Trị

- Bờ phải: Ấp Vĩnh Yên, Long Đức, TPTV

- Bờ trái: Ấp Long Trị, Long Đức, TPTV

4,000

5,000

8,000

 

IV

HUYỆN CHÂU THÀNH

1

Bến Ngãi Lợi - Cồn Nạn

- Bờ trái: Long Hưng II, Hòa Minh, Châu Thành

- Bờ phải: Ngãi Lợi, Hưng Mỹ, Châu Thành

3,000

3,000

8,000

 

2

Bến Bà Liêm

Ấp Bà Liêm,Hòa Minh, Châu thành

5,000

5,000

10,000

Tuyến Bà Liêm - Bến Tre

3

Bến Rạch Kinh - Cồn Cò

- Bờ phải: Rạch Kinh xã Hòa Thuận

- Bờ trái: Cồn Cò, xã Hưng Mỹ

5,000

5,000

10,000

 

4

Bến Long Hưng II

Ấp Long Hưng II, Hòa Minh, Châu Thành

6,000

6,000

11,000

Tuyến Long Hưng II - Bến Tre

5

Bến Thôn Vạn

Ấp Thôn Vạn, Long Hòa, Châu Thành

3,000

 

 

Chỉ vận chuyển người đi bộ

6

Bến Cồn Phụng

Ấp Thôn Vạn (Cồn Phụng ), xã Long Hòa, Châu Thành

3,000

 

 

Chỉ vận chuyển người đi bộ

7

Bến Bãi Vàng - Xếp Phụng

Bờ trái: Ấp Đại Thôn, Hòa Minh, Châu Thành

Bờ phải: Bãi Vàng, Hưng Mỹ, Châu Thành

3,000

3,000

8,000

 

8

Bến Rạch Gốc

Ấp Rạch Gốc, Long Hòa, Châu Thành

6,000

6,000

13,000

Tuyến Rạch Gốc - Bến Tre

9

Bến Rạch Ngựa

Ấp Rạch Ngựa, Long Hòa, Châu Thành

6,000

6,000

12,000

Tuyến Rạch Ngựa - Bến Tre

10

Bến Vàm Lầu - Vàm Cả Nứa

Bờ phải: Bến Cát, Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang

Bờ trái:Bùng Binh, Long Hòa, Châu Thành

8,000

8,000

16,000

 

11

Bến Hai Thủ

Ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, Châu Thành

8,000

8,000

16,000

 

12

Bến ấp Rẫy A - Bãi Vàng

- Bờ phải: Ấp Rẫy, Vĩnh Kim, Cầu Ngang

- Bờ trái: Ấp Bãi Vàng, Hưng Mỹ, Châu Thành

1,000

1,000

4,000

 

13

Bến Thủ Sau

Ấp Hai Thủ, Long Hòa,Châu Thành

8,000

8,000

16,000

Tuyến Thủ Sau - Bến Tre

14

Bến Bạ

Giồng Giá, Hòa Minh, Châu Thành

6,000

6,000

12,000

Tuyến Bến Bạ - Bến Tre

15

Bến Bà Trầm - Long Hưng II

+ Bờ trái: Ấp Long Hưng II, Hòa Minh, Châu Thành

+ Bờ phải: Ấp Bà Trầm, Hưng Mỹ, Châu Thành

4,000

4,000

8,000

 

V

HUYỆN CÀNG LONG

1

Bến Tân Định - Trà Gút

- Bờ phải: Ấp Tân Định, Đại Phúc, Càng Long

- Bờ trái: Ấp Trà Gút, Đại Phước, Càng Long

1,000

2,000

3,000

 

2

Bến Tất Vinh - Công Thiện Hùng

- Bờ phải thuộc Công Thiện Hùng, Long Đức, TP.Trà Vinh. - Bờ trái thuộc Tất Vinh, Đại Phước, Càng Long

1,000

2,000

3,000

 

3

Bến Tân Hạnh

Ấp Tân Hạnh, Đại Phúc, Càng Long

1,000

2,000

3,000

 

4

Bến Hiệp Phú

Ấp Hiệp Phú, Nhị Long Phú, Càng Long

1,000

1,500

4,000

Tuyến Hiệp Phú - Vĩnh Long

VI

HUYỆN CẦU NGANG

1

Bến Hiệp Mỹ

- Bờ phải: Ấp Đồng Cò, Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang

- Bờ trái: Ấp Chợ, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang

1,000

2,000

3,000

 

2

Bến Thị trấn Mỹ Long

Khóm IV, TT.Mỹ Long, Cầu Ngang

8,000

8,000

16,000

 

VII

HUYỆN DUYÊN HẢI

 

Bến Vàm Rạch Cỏ

Ấp Vàm Rạch Cỏ, Long Vĩnh, Duyên Hải

1,000

2,000

5,000

 

* Ghi chú: Mức giá dịch vụ trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 30/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 30/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2017/QĐ-UBND giá tối đa sử dụng đò phà vốn ngoài ngân sách Trà Vinh

  • 20/06/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/06/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực