Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các cơ sở y tế; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

2. Các tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị) cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Nhà nước giao, đặt hàng hoặc đấu thầu (thực hiện bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước).

Điều 3. Mức thu giá dịch vụ

1. Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt:

TTT

Đối tượng thu

Địa bàn thành phố, thị xã

Địa bàn các huyện, xã còn lại

1

Hộ gia đình

30.000đ/hộ/tháng

20.000đ/hộ/tháng

2

Hộ kinh doanh mua bán

đồng/hộ/tháng

đồng/hộ/tháng

 

- Hộ gia đình có mua bán, dịch vụ

 

 

 

Diện tích ≤ 5 m2

45.000

20.000

 

Diện tích > 5 m2

60.000

30.000

 

- Hộ cố định (sạp)

 

 

 

Diện tích ≤ 5 m2

45.000

20.000

 

Diện tích > 5 m2

60.000

30.000

 

- Hộ vựa rau, quả

 

 

 

Diện tích ≤ 5 m2

150.000

80.000

 

Diện tích > 5 m2

225.000

120.000

 

- Hộ tự sản tự tiêu, mua bán lẻ

 

 

 

Diện tích ≤ 5 m2

1.000 đ/hộ/ngày

1.000đ/hộ/ngày

 

Diện tích > 5 m2

3.000 đ/hộ/ngày

2.000đ/hộ/ngày

3

Kinh doanh dịch vụ

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

- Khách sạn

 

 

 

+ Đến 10 phòng

300.000

150.000

 

+ Từ 11 – 20 phòng

450.000

225.000

 

+ Từ 21 phòng trở lên

600.000

300.000

 

- Nhà hàng - khách sạn

675.000

337.000

 

- Nhà nghỉ

 

 

 

+ Đến 10 phòng

200.000

100.000

 

+ Từ 11 – 20 phòng

350.000

150.000

 

+ Từ 21 phòng trở lên

450.000

225.000

 

- Nhà trọ

 

 

 

+ Đến 10 phòng

150.000

105.000

 

+ Từ 11 – 20 phòng

225.000

180.000

 

+ Từ 21 phòng trở lên

350.000

250.000

 

- Nhà hàng

375.000

188.000

 

- Cửa hàng ăn uống

200.000

100.000

4

Trường học

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

- Mẫu giáo, nhà trẻ

300.000

150.000

 

- Tiểu học

 

 

 

Không có căn tin

150.000

80.000

 

Có căn tin

250.000

180.000

 

- Trung học cơ sở

 

 

 

Không có căn tin

200.000

120.000

 

Có căn tin

300.000

220.000

 

- TH phổ thông

 

 

 

Không có căn tin

250.000

120.000

 

Có căn tin

350.000

220.000

 

- Trường Cao đẳng, Dạy nghề

 

 

 

Không có căn tin

500.000

250.000

 

Có căn tin

750.000

375.000

 

- Trường Đại học

 

 

 

Không có căn tin

1.000.000

500.000

 

Có căn tin

1.500.000

750.000

 

- Chi nhánh các trường

 

 

 

Không có căn tin

500.000

250.000

 

Có căn tin

750.000

375.000

 

- Ký túc xá

 

 

 

Từ 10.000 chỗ trở lên

2.000.000

1.000.000

 

Dưới 10.000 chỗ

1.500.000

750.000

 

- Trường học có nội trú, bán trú

 

 

 

Bán trú

300.000

150.000

 

Nội trú

500.000

250.000

5

Các loại hình kinh doanh khác

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

- Trung tâm thương mại, siêu thị

1.500.000

1.000.000

 

- Khu du lịch, khu vui chơi giải trí

1.000.000

750.000

 

- Câu lạc bộ

500.000

300.000

6

Các cơ quan

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

Cơ quan, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh

200.000

100.000

7

Doanh nghiệp tư nhân

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

- Lĩnh vực thương mại – dịch vụ

300.000

150.000

 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

450.000

225.000

8

DNNN, Công ty cổ phần, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH, Bến xe, bến phà

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

- Đến 10 lao động

225.000

150.000

 

- Từ 11 đến 20 lao động

450.000

300.000

 

- Từ 21đến 50 lao động

675.000

450.000

 

- Từ 51 đến 100 lao động

900.000

600.000

 

- Từ 101 đến 500 lao động

1.500.000

1.000.000

 

- Từ 501 đến 1.000 lao động

2.000.000

1.500.000

 

- Từ 1.001 lao động trở lên

2.500.000

2.000.000

 

- Bến xe

1.000.000

500.000

 

- Bến phà

300.000

150.000

9

Các cơ sở y tế (rác sinh họat)

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

- Bệnh viện đa khoa, BV sản - nhi

7.200.000

4.800.000

 

- Phòng khám khu vực

1.500.000

1.000.000

 

- Bệnh viện y dược cổ truyền

3.750.000

2.500.000

 

- Y tế dự phòng

750.000

500.000

 

- Trung tâm chuẩn đoán y khoa, bệnh viện tư nhân

1.500.000

1.000.000

 

- Y tế tư nhân (phòng khám tư)

300.000

200.000

 

- Các trạm y tế phường, thị trấn, y tế xã

300.000

200.000

10

Dịch vụ công trình

đồng/công trình

đồng/công trình

 

- Thu giá dịch vụ công trình (sửa chữa và xây dựng mới) diện tích xây dựng nhỏ hơn 250m2

1.000.000

đơn vị thi công nộp

750.000

đơn vị thi công nộp

 

- Thu giá dịch vụ công trình (sửa chữa và xây dựng mới) diện tích xây dựng lớn hơn 250m2

1.500.000

đơn vị thi công nộp

1.125.000

đơn vị thi công nộp

 

- Thu giá dịch vụ các hộ sửa chữa, xây dựng nhà ở

500.000 đồng/hộ;

đơn vị thi công nộp

375.000 đồng/hộ; đơn vị thi công nộp

11

Thu hộ dịch vụ rửa xe

đồng/đơn vị/tháng

đồng/đơn vị/tháng

 

- Thu rửa xe mô tô

150.000

50.000

 

- Thu rửa xe ô tô

250.000

120.000

2. Mức giá dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

3. Riêng trường học, nhà trẻ: trong thời gian nghỉ hè không phải nộp tiền dịch vụ.

4. Trường hợp một đối tượng thuộc diện áp dụng nhiều mức thu thì chỉ thực hiện mức thu cao nhất.

Điều 4. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thực hiện lựa chọn theo quy định của pháp luật về cung ứng dịch vụ công ích.

Điều 5. Thu, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

1. Tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt là khoản thu nhằm để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xác định số tiền phải thu của các đối tượng sử dụng dịch vụ trên địa bàn quản lý và giao khoán cho đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tổ chức thu tiền của các đối tượng sử dụng dịch vụ theo mức giá quy định tại Điều 3 Quy định này.

3. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt có trách nhiệm thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ cung cấp dịch vụ, hàng hóa và nghĩa vụ về thuế theo quy định.

4. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, nếu các khoản thu không đủ bù đắp chi phí thì địa phương xem xét, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường được giao hàng năm để hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo nguyên tắc bù đắp được chi phí và đề xuất lộ trình tăng giá cho phù hợp để bảo đảm đến năm 2020 các khoản thu của đối tượng sử dụng dịch vụ bù đắp được toàn bộ chi phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

2. Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Xây dựng phương án và tổ chức thu giá dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ nhằm đáp ứng mục tiêu giảm chi ngân sách địa phương.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết rác thải theo quy định.

c) Quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ và phê duyệt dự toán phục vụ công tác thu theo đúng các quy định hiện hành.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện nộp giá dịch vụ đầy đủ và tham gia giám sát chất lượng dịch vụ do các đơn vị thực hiện.

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt có trách nhiệm:

a) Căn cứ giá dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy định này để thu tiền giá dịch vụ không vượt quy định, đồng thời thực hiện niêm yết giá và thông báo đến các đối tượng thuộc đối tượng phải trả phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

b) Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định

c) Thông báo rộng rãi về thời gian thu gom, vận chuyển; chịu trách nhiệm về tình trạng rơi rớt rác thải sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hôi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển;

d) Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định, cam kết công tác thu gom, vận chuyển đảm bảo không gây ô nhiểm môi trường.

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kịp thời phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýĐồng Văn Lâm
       Ngày ban hành13/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Trà Vinh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Trà Vinh

        • 13/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực