Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013 - 2015 kèm theo Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2013/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN, XÃ TỪ NĂM 2013 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2012/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Xét Tờ trình số 4329/TTr-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

1. Khoản 1.3, mục 1, phần III

a) “Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện - thành phố và xã - phường - thị trấn (quy định tại Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 và Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh Trà Vinh)”

Sửa đổi thành:

“Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện- thành phố và xã - phường- thị trấn (quy định tại Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Trà Vinh)”

b) Bổ sung thêm điểm g

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN-NQD) thuộc các chương 554, 555, 556, 557 do tỉnh quản lý.

2. Bãi bỏ điểm đ, khoản 2.1, mục 2, phần III: Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN- NQD) thuộc các chương 554, 555, 556, 557 do tỉnh quản lý.

3. Khoản 2.2, mục 2 phần III

a) “Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện- thành phố và xã - phường - thị trấn (quy định tại Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 và Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh Trà Vinh)”

Sửa đổi thành:

“Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện- thành phố và xã - phường- thị trấn (quy định tại Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Trà Vinh)”

b) Bổ sung thêm điểm i

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN-NQD) thuộc các chương 754, 755, 756, 757 do huyện quản lý.

4. Bãi bỏ điểm c, khoản 3.1, mục 3, phần III: Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN- NQD) thuộc các chương 554, 555, 556, 557 do xã, phường, thị trấn quản lý.

5. Khoản 3.2, mục 3, phần III

a) “Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện- thành phố và xã - phường - thị trấn (quy định tại Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 và Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh Trà Vinh)”

Sửa đổi thành:

“Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, huyện- thành phố và xã - phường- thị trấn (đã quy định tại Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Trà Vinh)”

b) Bổ sung thêm điểm g

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp và khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (CTN-NQD) thuộc các chương 754, 755, 756, 757 trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06/12//2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực17/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Trà Vinh
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu16/2013/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
     Người kýDương Hoàng Nghĩa
     Ngày ban hành06/12/2013
     Ngày hiệu lực17/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Trà Vinh

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Trà Vinh