Quyết định 346/QĐ-HĐND

Quyết định 346/QĐ-HĐND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-ND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BDANH MỤC VĂN BẢN QUY PHM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo Tờ trình số 4031/TTr-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Giao thông - Vận tải, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh, Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố, xã - phường - thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT. T
U, Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh;
- UBND huyện - thị xã - thành phố;
- BLĐVP: HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Báo Trà Vinh, Đài PTTH tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

số 53/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của HĐND tỉnh

Về việc phê chuẩn mức thu qua phà tuyến Long Đức (TXTV) Trà Vinh - Cẩm Sơn (Mỏ Cày) Bến Tre

Thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

2.

Nghị quyết

số 69/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh

về việc phê chuẩn mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hòa Minh) - ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành

Thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

3.

Nghị quyết

số 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND tỉnh

Về phê chuẩn mức thu phí qua cầu 2/9 thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

Thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

4.

Nghị quyết

số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Đã có Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh.

01/01/2017

5.

Nghị quyết

số 06/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 của HĐND tỉnh

Về việc phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

6.

Nghị quyết

số 07/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 của HĐND tỉnh

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

7.

Nghị quyết

số 22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2015

Đã có Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2017 - 2020 điều chỉnh.

01/01/2017

8.

Nghị quyết

số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh

Phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn

Đã có Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn điều chỉnh.

01/01/2017

9.

Nghị quyết

số 05/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đã có Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh điều chỉnh.

21/7/2018

10.

Nghị quyết

số 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh

Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Đã có Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh.

01/01/2017

11.

Nghị quyết

số 06/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn

Đã có Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn điều chỉnh.

01/01/2017

12.

Nghị quyết

số 07/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh

Phê duyệt chế độ chi tổ chức đại hội của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực (Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bị thay thế bởi Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị).

01/7/2018

13.

Nghị quyết

số 16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Đã có Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh.

01/01/2017

14.

Nghị quyết

số 18/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh

Về việc phê chun mức thu phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành bảng tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe gắn máy.

01/01/2017

15.

Nghị quyết

số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

16.

Nghị quyết

số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn

Đã có Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn điều chỉnh.

01/01/2017

17.

Nghị quyết

số 19/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh

Về việc kéo dài thời gian thực hiện đến 31/12/2016 đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015

Đã có Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn và Nghquyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh.

01/01/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu346/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2018
Ngày hiệu lực21/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu346/QĐ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành21/11/2018
       Ngày hiệu lực21/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh

           • 21/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực