Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi 04/2013/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia nguồn thu Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi 04/2013/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia nguồn thu Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2014/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2013/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2013 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH VỚI NGÂN SÁCH HUYỆN - THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 2244/TTr-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vào Điều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường - thị trấn, nội dung:

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương về thu phạt an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa: điều tiết 70% về ngân sách Trung ương; số 30% còn lại của ngân sách địa phương, ngân sách cấp nào thu, cấp đó hưởng.

Thời gian thực hiện: theo quy định tại Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 18/7/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 06/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2014
Ngày hiệu lực 29/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/11/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi 04/2013/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia nguồn thu Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi 04/2013/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia nguồn thu Trà Vinh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 06/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Dương Hoàng Nghĩa
Ngày ban hành 18/07/2014
Ngày hiệu lực 29/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/11/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi 04/2013/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia nguồn thu Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND sửa đổi 04/2013/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia nguồn thu Trà Vinh