Quyết định 25/2008/QĐ-UBND

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trong tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao đã được thay thế bởi Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRONG TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
Căn cứ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND tỉnh khóa VII – kỳ họp thứ 18 phê chuẩn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trong tỉnh Trà Vinh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trong tỉnh Trà Vinh; như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

a). Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực được áp dụng đối với việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

b). Đối tượng nộp lệ phí là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

c). Cơ quan, tổ chức được thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

a). Mức thu:

Mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực như sau:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 1.500 đồng/bản;

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 1000 đồng/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, tối đa thu không quá 50.000 đồng/bản;

- Chứng thực chữ ký: 5.000 đồng/trường hợp.

b). Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

- Tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký phải nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. Khi thu lệ phí, cơ quan thu lệ phí phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

- Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thực hiện thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh căn cứ vào chức năng, thẩm quyền hướng dẫn các đơn vị thu lệ phí trong việc thu, nộp, niêm yết công khai mức thu lệ phí theo đúng quy định và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- TT.TU; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- BLĐVP UBND tỉnh;
- Đài PTTH; Báo TV;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTKT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Hoàn Kim
        Ngày ban hành22/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2008/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp bản sao