Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về Bảng đơn giá cây thanh long và cây bưởi để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đơn giá cây thanh long xác định giá trị bồi thường thu hồi đất Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 44/2018/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại thủy sản khi thu hồi đất Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đơn giá cây thanh long xác định giá trị bồi thường thu hồi đất Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG ĐƠN GIÁ CÂY THANH LONG VÀ CÂY BƯỞI ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Bảng đơn giá cây thanh long và cây bưởi để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Người sử dụng đất, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại cây thannh long và cây bưởi trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Bảng đơn giá cây thanh long và cây bưởi

a) Cây thanh long (1.000 trụ/ha)

- Thanh long trồng năm thứ 1: 251.000 đồng/trụ.

- Thanh long trồng năm thứ 2: 452.000 đồng/trụ.

- Thanh long trồng từ năm thứ 3 trở lên: 907.000 đồng/trụ.

b) Cây bưởi da xanh (500 cây/ha)

- Bưởi trồng năm thứ 1: 172.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng năm thứ 2: 238.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng năm thứ 3: 355.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng năm thứ 4: 484.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng từ năm thứ 5 trở lên: 1.225.000 đồng/cây.

b) Cây bưởi năm roi (500 cây/ha)

- Bưởi trồng năm thứ 1: 172.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng năm thứ 2: 238.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng năm thứ 3: 355.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng năm thứ 4: 484.000 đồng/cây.

- Bưởi trồng từ năm thứ 5 trở lên: 715.000 đồng/cây.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/7/2018.

Nội dung quy định về việc xác định đơn giá đối với cây thanh long và cây bưởi tại Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2018
Ngày hiệu lực09/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đơn giá cây thanh long xác định giá trị bồi thường thu hồi đất Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đơn giá cây thanh long xác định giá trị bồi thường thu hồi đất Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Anh Dũng
       Ngày ban hành27/06/2018
       Ngày hiệu lực09/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đơn giá cây thanh long xác định giá trị bồi thường thu hồi đất Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2018/QĐ-UBND đơn giá cây thanh long xác định giá trị bồi thường thu hồi đất Trà Vinh