Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND đất lúa dự án Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND đất lúa dự án Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2014/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Nghị quyết số 27);

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa nước và thay đổi tên năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Tỉnh danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015, Cụ thể như sau:

Bổ sung tổng diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án là 28,14 ha, với 4 dự án (có biểu danh mục chi tiết dự án kèm theo).

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban Công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, UBKT Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng chuyên môn.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

DANH MỤC

BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Số TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp xã)

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ các loại đất

 

 

Đất lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất rừng sn xuất

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất trụ sở cơ quan

Đất sản xuất kinh doanh

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ sở TDTT

Đất giáo dục

Đất y tế

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bãi thải xử lý chất thải

Đất công

(1)

(2)

(3)=(4) +(5)

(4)

(5)=(6) +(7)+ ...(19)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

 

Huyện Tam Nông

33.30

0.00

33.30

28.14

0.20

1.60

0.00

2.07

0.00

0.42

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

0.00

 

 

1

Khu dân cư phát triển đô thị xã An Long (khu thương mại xã An Long)

10.00

 

10.00

7.50

0.20

0.10

 

2.07

 

0.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã An Long

QĐ số 1344/QĐ- UBND ngày 26/12/2013 của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng

2

Cụm dân cư xã An Long

5.30

 

5.30

4.35

 

0.10

 

 

 

0.15

 

0.70

 

 

 

 

 

 

 

xã An Long

QĐ số 604/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng

3

Khu dân cư đô thị mới TT Tràm Chim (Dự án Bờ Đông TT Tràm Chim)

10.00

 

10.00

8.60

 

1.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tràm Chim

QĐ số 1344/QĐ- UBND ngày 26/12/2013 của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng

4

Khu dân cư chợ Phú Cường mở rộng

8.00

 

8.00

7.69

 

 

 

 

 

0.14

 

 

 

 

 

 

0.17

 

 

xã Phú Cường

QĐ số 1344/QĐ- UBND ngày 26/12/2013 của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND đất lúa dự án Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND đất lúa dự án Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýĐoàn Quốc Cường
       Ngày ban hành03/07/2015
       Ngày hiệu lực13/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND đất lúa dự án Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND đất lúa dự án Đồng Tháp