Quyết định 306/QĐ-UBND-HC

Quyết định 306/QĐ-UBND-HC năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 306/QĐ-UBND-HC 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành.

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát: 610 văn bản, trong đó:

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh hết hiệu lực toàn bộ: 259 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 3);

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh hết hiệu lực một phần: 09 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 4);

3. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh còn hiệu lực: 312 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 5);

4. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 39 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 6);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh, TT/UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQVN tỉnh và các đoàn thể Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số 306 /QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước năm 2014

1

Quyết định

42/2000/QĐ-UBND ngày 08/10/2000

Về việc ban hành đề án xã hội hóa công tác thu gom rác

Hết giai đoạn

 

2

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND ngày 14/3/2006

Về quản lý cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

18/5/2015

3

Quyết định

57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007

Về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

19/12/2014

4

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007

Về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

19/12/2014

5

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010

Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Không còn phù hợp với pháp luật hiện hành

 

6

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

19/12/2014

7

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

Ban hành quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

14/11/2015

8

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

Ban hành quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

21/12/2014

9

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo Nghị quyết số 113/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

01/8/2017

10

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

20/10/2016

11

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

14/11/2015

12

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

29/12/2014

Năm 2014

13

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

25/12/2017

14

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

13/10/2017

Năm 2015

15

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

16

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

17

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND

08/12/2016

18

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND

08/12/2016

19

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

Quy định về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 98/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

31/12/2016

Năm 2016

20

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND 08/01/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 13/3/2017

30/3/2017

21

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND 17/3/2016

Về việc sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

25/12/2017

22

Quyết định

54/2016/QĐ- BND ngày 10/10/2016

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019

01/4/2019

23

Nghị quyết

58/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Về việc bổ sung Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND

08/12/2016

24

Nghị quyết

68/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Về việc bổ sung Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND

01/01/2017

25

Nghị quyết

98/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Nghị quyết số 168/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

31/7/2018

26

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Về việc sửa đổi bổ sung Quy định k m theo Quyết định số 30/2014/QĐ- BND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đã được thay thế bởi quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

25/12/2017

Năm 2017

27

Quyết định

số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

Về ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đã được thay thế bởi quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017)

01/10/2017

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Trước 2014

28

Quyết định

64/2006/QĐ-UBND; ngày 18/01/2006

Quyết định về việc ban hành quy chế đấu thầu quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

24/5/2013

29

Quyết định

37/2005/QĐ-UBND; ngày 18/3/2005

Quyết định về việc ban hành tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp

Thay thế bởi Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

23/12/2016

30

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND; ngày 11/9/2009

Quyết định về việc Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

21/9/2009

31

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND; ngày 20/7/2009

Về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại ở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 751/QĐ-UBND-HC ngày 12/8/2014

12/8/2014

32

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND; ngày 09/6/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

30/10/2018

33

Chỉ thị

22/2011/CT-UBND; ngày 04/11/2011

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và kiểm soát giá cả trên thị trường

Không còn phù hợp với tình hình thực tế

 

Năm 2016

34

Quyết định

80/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Quyết định phân công, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trê địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018

10/4/2018

35

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Quyết định Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công Thương tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi g Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018

01/12/2018

III. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

36

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quyết định số 25/2013/QĐ- TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực

30/3/2017

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

Trước năm 2014

37

Nghị quyết

143/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản bãi bỏ

01/01/2019

38

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013

Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản thay thế

07/9/2015

39

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản thay thế

 

40

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013

Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công văn số 20/UBND-NC ngày 18/02/2019 của  BND Tỉnh thông báo văn bản hết hiệu lực

01/01/2019

Năm 2014

41

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014

Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản thay thế

09/01/2015

42

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014

Ban hành quy định các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh, chức vụ và vị trí việc làm công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản hủy Quyết định

20/7/2018

Năm 2017

43

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản hủy Quyết định

02/10/2017

44

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh

Có văn bản thay thế

05/6/2018

45

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh

Có văn bản thay thế

05/6/2018

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Trước 2014

46

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

Về việc quy định về mức thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015, áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND

15/8/2016

47

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

Phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chính chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Nghị quyết 166/2018/NQ-HĐND

01/8/2018

48

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND ngày 18/12/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

01/7/2014

49

Nghị quyết

31/2010/NQ-HĐND ngày 18/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Nghị quyết 142/2017/NQ-HĐND

01/01/2017

50

Nghị quyết

36/2010/NQ-HĐND ngày 18/12/2010

Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển 05 năm (2011-2015) bằng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý và phân bổ

Thay thế bởi Nghị quyết 204/2018/NQ-HĐND

16/12/2018

51

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

V/v chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND thay thế

01/01/2017

52

Nghị quyết

75/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bãi bỏ bởi Nghị quyết 122/2017/NQ-HĐND

01/8/2017

53

Nghị quyết

78/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vuột thu xổ số kiến thiết tỉnh năm 2012

Thay thế bởi Nghị quyết 206/2018/NQ-HĐND

01/01/2019

54

Nghị quyết

80/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

V/v Quy định mức thu, chế độ miễn, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Thay thế bởi Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND

15/8/2016

55

Nghị quyết

91/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

V/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bởi Nghị quyết 129/2017/NQ-HĐND

01/8/2017

56

Nghị quyết

92/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

V/v Quy định mức tiền được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bởi Nghị quyết 126/2017/NQ-HĐND

01/8/2017

57

Nghị quyết

98/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

v/v hủy bỏ một số nội dung nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010; Nghị quyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 và bãi bỏ Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của Hội đồng nhân dân

Thay thế bởi Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND

15/8/2016

58

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bởi Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND

01/01/2017

59

Nghị quyết

109/2013/NQ-HĐND, ngày 05/07/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng xe mô Tháp

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND , ngày 05 tháng 12 năm 2014

01/01/2015

60

Nghị quyết

110/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

V/v Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế bởi Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND

01/01/2017

61

Nghị quyết

111/2013/NQ-HĐND, ngày 05/07/2013

Quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND , ngày 05 tháng 12 năm 2014

01/01/2015

62

Nghị quyết

136/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

Thay thế bởi Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND

01/01/2017

63

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007

Về việc ban hành quy định về phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định 57/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

06/01/2014

64

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007

Quy định về thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố DM hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

65

Quyết định

62/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007

Về việc ban hành quy định thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 13/08/2013 thay thế

23/08/2013

66

Quyết định

62/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007

Về việc ban hành quy định thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được áp dụng tại Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

01/01/2017

67

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 16/06/2008

Về việc bổ sung mức thu đối với các loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực

01/07/2013

68

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008

Ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh

Đã có Quyết định 07/2014/QĐ-UBND thay thế

23/5/2014

69

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008

Quy định về thu, miễn lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản hết hiệu lực

01/07/2013

70

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND, ngày 13/10/2009

Về việc thu Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

06/11/2014

71

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND, ngày 26/08/2009

Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

06/11/2014

72

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009

Ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 38/2015/QĐ-UBND thay thế

10/8/2015

73

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010

Về việc ban hành chế độ, chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND thay thế

15/8/2016

74

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010

V/v Quy định về mức thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND thay thế

05/9/2016

75

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Quy định về phân cấp quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý

Đã có NQ 166/2018/NQ-HĐND thay thế

01/8/2018

76

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi

01/01/2018

77

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010

Quy định về mức thu nộp, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được thay thế bởi Quyết định 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

14/11/2015

78

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

V/v Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 thay thế

01/01/2017

79

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 142/2017/NQ-HĐND thay thế

01/01/2018

80

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Về chế độ chi tiêu sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND thay thế

01/7/2014

81

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn từ năm 2011

Nghị quyết 89/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 thay thế

01/01/2017

82

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 25/2014/QĐ-UBND thay thế

05/12/2014

83

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

Quy định thu tiền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với diện tích vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 25/2015/QĐ-UBND thay thế

24/02/2015

84

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 16/2017/QĐ-UBND thay thế

23/5/2017

85

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 12/6/2011

Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trở người dưới 10 chỗ ngồi trên đại bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố DM hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

86

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

V/v Quy định mức thu, chế độ miễn, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015.

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND thay thế

05/9/2016

87

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Quy định mức thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo TT 48/2016/TT-BTC

01/7/2017

88

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

V/v Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND thay thế và Nghị quyết 209/2018/HĐND thay thế Nghị quyết 83/2016

01/01/2019

89

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 28/2018/QĐ-UBND thay thế

15/5/2018

90

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012

Quy định về thu phí qua Phà Tân Bình-Thanh Bình

Đã có Quyết định 74/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

91

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

V/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết 129/2017/NQ-HĐND thay thế

01/8/2017

92

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 ban hành mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2011

Nghị quyết 201/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 thay thế

01/01/2019

93

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 31/3/2013

Quy định tỉ lệ phần trăm (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ do vi phạm hành chính cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu

Đã có Quyết định 35/2014/QĐ-UBND thay thế

03/01/2015

94

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 35/2014/QĐ-UBND thay thế

03/01/2015

95

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013

Ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 03/2014/QĐ-UBND thay thế

09/3/2014

96

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013

Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trung ương không quy định

01/01/2018

97

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013

Quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 44/2016/QĐ-UBND thay thế

01/10/2016

98

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

V/v Quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg thay thế

05/7/2015

99

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

V/v Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND thay thế

01/01/2017

100

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND, ngày 13/8/2013

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

06/01/2015

101

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Về việc Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND thay thế

01/01/2017

102

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Quy định mức thu phí qua phà Đồng Tháp

Đã có Quyết định 28/2015/QĐ-UBND thay thế

22/03/2015

103

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013

Ban hành quy định thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 21/2015/QĐ-UBND thay thế

16/02/2015

104

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 56/2015/QĐ-UBND thay thế

01/01/2016

105

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành quy định thu phí qua phà Tân Nhuận Đông, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 22/2015/QĐ-UBND thay thế

16/02/2015

106

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Ban hành quy định thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường (vỉa hè) không vì mục đích giao thông; phí bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 20/2015/QĐ-UBND thay thế

16/02/2015

107

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Quy định về thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

16/02/2015

108

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Về việc quy định về thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015.

16/02/2015

109

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 13/2015/QĐ-UBND thay thế

16/02/2016

110

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 08/2015/QĐ-UBND  thay thế

16/02/2015

111

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành quy định về thu phí qua Cầu sông Cái nhỏ huyện Cao lãnh (dự án B.O.T)

Đã có Quyết định 06/2015/QĐ-UBND  thay thế

16/02/2015

112

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành quy định về thu phí qua Cầu Tân Nghĩa huyện Cao lãnh (dự án B.O.T)

Đã có Quyết định 05/2015/QĐ-UBND thay thế

16/02/2015

113

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành quy định về thu phí qua Cầu Thanh Mỹ, Nỹ lợi B huyện Tháp Mười (dự án B.O.T)

Đã có Quyết định 11/2015/QĐ-UBND thay thế

16/02/2015

114

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

16/02/2015

115

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Về việc Quy định về thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015.

16/02/2015

116

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Về việc Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015.

16/02/2015

117

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Về việc Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015.

16/02/2015

118

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Về việc Quy định về thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015.

16/02/2015

119

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Về việc Quy định về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015.

16/02/2015

120

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP

01/01/2017

Năm 2014

121

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 29/9/2014

Quy định một số mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Do hết giai đoạn

31/12/2015

122

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 29/9/2014

Về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014 - 2016

Do hết giai đoạn

31/12/2016

123

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND , ngày 20 tháng 12 năm 2016

01/01/2017

124

Nghị quyết

30/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đã có Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND thay thế

15/8/2016

125

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Về việc quy định hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND thay thế

01/6/2018

126

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh

Đã có Quyết định 03/2014/QĐ-UBND thay thế

11/6/2015

127

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014

Ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 08/2016/QĐ-UBND thay thế

08/2/2016

128

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 28/2012/QĐ- BND ngày 13/8/1012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo quy định của Trung ương

14/7/2014

129

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 77/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

130

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

Về việc quy định một số mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Do hết giai đoạn

31/12/2015

131

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014

Về việc quy định mức tỷ lệ phần (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 22/2018/QĐ-BND thay thế

01/9/2018

132

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo quy định của Trung ương

01/7/2017

133

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/ 2014

Ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017

01/8/2017

134

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 49/2016/QĐ-UBND thay thế

30/9/2016

Năm 2015

135

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015

V/v Quy định một số chính sách ưu đãi và mức chi hỗ trợ phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐT

Nghị quyết 138/2017/NQ-HĐND thay thế

01/01/2018

136

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014

Hết năm

31/12/2015

137

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh (Dự án B.O.T)

Đã có Quyết định 65/2016/QĐ-UBND  thay thế

01/01/2017

138

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí qua cầu ông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh (Dự án B.O.T).

Đã có Quyết định 66/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

139

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đã có Quyết định 65/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

140

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có QĐ số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 thay thế

01/01/2017

141

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành quy định về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí danh lam di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 thay thế

01/01/2019

142

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

143

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 68/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

144

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

145

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 69/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

146

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Nghị quyết 97/2016/NQ-HĐND thay thế

01/01/2017

147

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí thuộc lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

148

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

149

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành quy định về thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

150

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành quy định về thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

151

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Do Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 làm căn cứ để ban hành Quyết định 19/2015/QĐ-UBND đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

01/01/2017

152

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường (vỉa hè) không vì mục đích giao thông, phí bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

153

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy định về thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 72/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

154

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

V/v Ban hành Quy định về thu phí qua Phà Tân Nhuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 63/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

155

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

V/v Ban hành Quy định về thu phí qua Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 74/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

156

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015

V/v Ban hành về thu phí qua Phà Đồng Tháp

Đã có Quyết định 76/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

157

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

V/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 26/2016/QĐ-UBND thay thế

22/5/2016

158

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

V/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn Đồng Tháp

Đã có Quyết định 26/2016/QĐ-UBND thay thế

22/5/2016

159

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015

V/v Quy định một số chính sách ưu đãi và mức chi hỗ trợ phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐT

Nghị quyết 138/2017/NQ-HĐND thay thế

01/01/2018

160

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015

V/v Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 55/2017/QĐ-UBND thay thế

15/01/2018

161

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015

V/v Ban hành quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 38/2018/QĐ-UBND thay thế

15/01/2019

162

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trung ương quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày

01/01/2017

163

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

V/v ban hành quy định về thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

164

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

V/v ban hành quy định về thu lệ phí thuộc lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố Danh mục hết hiệu lực tại QĐ 1539/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2016

01/01/2017

165

Quyết định

54/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

V/v Quy định mức chi thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh ĐT

Nghị quyết 112/2017/NQ-HĐND thay thế

01/8/2017

166

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đã có Quyết định 75/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

167

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Về việc Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 62/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

Năm 2016

168

Nghị quyết

77/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

V/v Quy định chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND thay thế

01/8/2018

169

Nghị quyết

83/2016/NQ-HĐND 08/12/2016

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 209/2018/NQ-HĐND thay thế

01/01/2019

170

Nghị quyết

95/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

Đã có Nghị quyết 212/2018/NQ-HĐND thay thế

01/01/2019

171

Nghị quyết

107/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc quy định mức thu, miễn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Nghị quyết số 167/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 thay thế

01/08/2018

172

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ- BND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của BND tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh ĐT

Đã có Quyết định 62/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

173

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

174

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe môtô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016)

01/01/2017

175

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của BND tỉnh Đồng Tháp

Theo Luật Phí và Lệ phí

01/01/2017

176

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

31/12/2017

177

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của BND tỉnh Đồng Tháp ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, môtô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh ĐT

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016)

01/01/2017

178

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Ban hành Quy chế về chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo quy định Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018

02/7/2018

179

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Hệ số điều chính giá đất ở đô thị năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 62/2016/QĐ-UBND thay thế

01/01/2017

180

Quyết định

62/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 54/2017/QĐ-UBND thay thế

01/01/2018

181

Quyết định

65/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

Đã có Quyết định 20/2017/QĐ-UBND thay thế

06/6/2017

182

Quyết định

72/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 thay thế

01/02/2018

183

Quyết định

75/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 23/2017/QĐ-UBND thay thế

10/7/2017

184

Quyết định

76/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

15/5/2018

Năm 2017

185

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 37/2018/QĐ-UBND thay thế

01/01/2019

186

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017

Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 76/2016/QĐ- BND ngày 21/12/2016 của BND tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

15/5/2018

187

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

V/v sửa đổi QĐ số 65/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của BND Tỉnh về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh ĐT (Dự án B.O.T)

Đã có Quyết định 20/2017/QĐ-UBND thay thế

06/6/2017

188

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 03/2018/QĐ-UBND thay thế

01/02/2018

189

Quyết định

54/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 33a/2018/QĐ-UBND thay thế

01/01/2019

Năm 2018

190

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

Bổ sung Quyết định 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của BND tỉnh về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã có Quyết định 33a/2018/QĐ-UBND thay thế

01/01/2019

VI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

191

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ở Ngoại vụ

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018

25/5/2018

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trước 2014

192

Quyết định

60/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005

Ban hành quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/ QĐ-UBND, ngày 21/11/2014

01/12/2014

193

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006

Về việc phân công phụ trách nhiệm vụ và phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

30/9/2011

194

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 01/4/2008

Ban hành quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

08/3/2016

195

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011

Về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KH&CN và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND , ngày 27/8/2015

06/9/2015

196

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011

Về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/ QĐ-UBND, ngày 19/8/2014

29/8/2014

197

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND, ngày 05/01/2012

Về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2015/ QĐ-UBND, ngày 27/8/2015

06/9/2015

Năm 2014

198

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bởi 39/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/ 2015

06/9/2015

199

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

01/9/2017

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Trước 2014

200

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006

Ban hành các biện pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ĐT

Căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực

15/4/2013

201

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND ngày 09/6/2006

V/v chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực

15/4/2013

202

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009

Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của BND Tỉnh thay thế

20/6/2018

203

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Tỉnh

Thực hiện theo Quyết định số 432/QĐ-UBND.HC ngày  15/5/2015 của BND Tỉnh

15/5/2015

204

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011

Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh ĐT

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của BND Tỉnh thay thế

13/10/2016

205

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2012

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp k m theo quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày ngày 20 tháng 11 năm 2009

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của BND Tỉnh thay thế

20/6/2018

206

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 11/06/2012

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 236/QĐ-UBND-HC năm 2016 bãi bỏ Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh thay thế

26/02/2016

207

Quyết định

Số 36/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy định việc khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh ĐT

Không còn phù hợp với quy định hiện hành

01/7/2017

Năm 2014

208

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014

Quy định phân công, phân cấp tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ĐT

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của BND Tỉnh thay thế

22/9/2016

IX. LĨNH VỰC Y TẾ

Trước 2014

209

Nghị quyết

05/2010/NQ-UBND ngày 02/7/2010

Về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, nghị quyết số 07/2009 về việc đẩy mạnh chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

15/8/2016

210

Nghị quyết

81/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết giai đoạn

31/12/2015

211

Nghị quyết

82/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Về việc thông qua đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012 – 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết giai đoạn

31/12/2016

212

Quyết định

33/2003/QĐ-UBND ngày 26/8/2003

Ban hành quy chế hoạt động ban quản lý khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND-HC ngày 25/10/2016

25/10/2016

213

Quyết định

177/2004/QĐ-UBND ngày 08/9/2004

Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban quản lý khám chữa bệnh cho người nghèo

Thực hiện theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND-HC ngày 25/10/2016

25/10/2016

214

Quyết định

608/2005/QĐ-UBND-HC

Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ở Y tế Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND

26/8/2016

215

Quyết định

21/2010/QD-UBND ngày 27/7/2010

Ban hành chế độ chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo Nghị quyết số 121/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

14/8/2016

216

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Quyết định ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

21/8/2017

217

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của ỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh

Thay thế bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

21/8/2017

Năm 2014

218

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương

Thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND

05/11/2018

X. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

219

Nghị quyết

62/2011/NQ-HĐND 10/12/2011

Về chương trình hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015

Hết giai đoạn

31/12/2015

220

Nghị quyết

51/2011/NQ-HĐND 20/7/2011

Về chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2011 - 2015

Hết giai đoạn

31/12/2015

221

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND 27/12/2013

Ban hành quy định về thu lệ phí, cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bị thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

16/02/2015

222

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND 19/11/2014

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2014 – 2016

Hết giai đoạn

31/12/2016

XI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Năm 2014

223

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 29/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 133/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2015

224

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Nghị quyết ban hành thực hiện trong năm

31/12/2015

225

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2016

Năm 2015

226

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2016

227

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2016

228

Nghị quyết

26/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Nghị quyết ban hành thực hiện trong năm

31/12/2016

Năm 2016

229

Nghị quyết

36/2016/NQ-HĐND ngày 22/3/2016

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2016.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2017

230

Nghị quyết

62/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2016.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2017

231

Nghị quyết

69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Nghị quyết ban hành thực hiện trong năm

31/12/2017

232

Nghị quyết

74/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2017

233

Nghị quyết

108/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2).

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2018

Năm 2017

234

Nghị quyết

110/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2018

235

Nghị quyết

134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2018.

Nghị quyết ban hành thực hiện trong năm

31/12/2018

236

Nghị quyết

147/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 do tỉnh quản lý và phân bổ.

Hết hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành

31/01/2018

237

Nghị quyết

148/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

16/12/2018

238

Quyết định

46/2017/QĐ- BND ngày 30/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND Tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch.

Bị thay thế bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

01/11/2017

XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

239

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010

Về việc quy định về mức thu, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm nọc 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015 áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hết giai đoạn

Kết thúc học kỳ 2014-2015

240

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017

01/01/2017

XIII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

241

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013

Ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bằng Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

11/10/2015

242

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

01/7/2016

XIV. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

243

Quyết định

60/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006

Ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp ở tỉnh Đồng Tháp

Thông báo văn bản hết hiệu lực tại Công văn số 20/UBND-NC ngày 18/02/2019 của BND Tỉnh

25/12/2018

244

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Được thay thế bằng Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

10/01/2017

XV. LĨNH VỰC KINH TẾ

245

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 06/02/2011

Ban hành Quy chế hoạt động phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018

10/7/2018

XVI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trước 2014

246

Nghị quyết

52/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

Hoàn thành Kế hoạch

31/12/2015

247

Quyết định

Số 19/2001/QĐ-UB ngày 28/3/2001

Ban hành bản quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản thay thế

21/11/2015

248

Quyết định

24/2002/QĐ-UB ngày 08/4/2002

Ban hành quy định về quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Luật Bảo vệ thực vật có hiệu lực thi hành

01/01/2013

249

Quyết định

1030/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

Ban hành Quy định cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp đến năm 2020

Có văn bản thay thế

01/9/2015

250

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Về việc quy định phân cấp đầu tư, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành

01/7/2018

251

Quyết định

95/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Về việc thành lập ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Tháp giai đoạn 2012- 2015

Hoàn thành Kế hoạch

31/12/2015

Năm 2014

252

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Về việc quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Có văn bản thay thế

01/6/2018

XVII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

253

Nghị quyết

118/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

01/01/2019

254

Nghị quyết

83/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

01/01/2019

255

Nghị quyết

79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Nghị quyết số 209/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

01/01/2019

256

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017

10/9/2017

XVIII. LĨNH VỰC BIÊN PHÒNG

257

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND ngày 10/8/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp

Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đã được sáp nhập

 

258

Quyết định

59/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006

Về việc ban hành phạm vi khu vực cửa khẩu và vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu tại các cửa khẩu phụ tuyến biên giới tỉnh đồng tháp theo Nghị định số 32/2005/NĐ-CP

Thực hiện theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

21/9/2017

259

Chỉ thị

20/2004/CT-UBND ngày 15/11/2004

Về việc Tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT tổ, ấp, xã khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 và Kế hoạch số 57/KH- UBND

 

Tổng: 259 văn bản hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018
(Kèm theo Quyết định số 306/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Khoản 4, Điều 31; Điều 35; Điều 36; Khoản 4, Điều 39; Khoản 4, Điều 70

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

10/7/2018

2

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Khoản 6, Điều 6; mục 1.1, mục 1.4, khoản 1, Điều 8; Điều 11, mục 1.2, khoản 1, Điều 8

Được Sửa đổi, bổ sung một số điều bởi quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

15/6/2018

3

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018

10/11/2018

4

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 hết hiệu lực

01/01/2016

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

5

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016; Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Khoản 2, Khoản 3 Điều 4

Được sửa đổi bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

26/11/2018

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

6

Nghị quyết

23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Khoản 2, Điều 1; Điểm b, Khoản 3, Điều 1

Được sửa đổi, bãi bỏ tại Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND

15/8/2016

7

Quyết định t

01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Khoản 1, Điều 3, Điều 5, Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND

20/9/2017

8

Quyết định s

23/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Khoản 1, Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND

01/11/2017

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

9

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND; ngày 08/5/2015; Ban hành quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Khoản 3, Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

01/10/2018

Tổng: 09 văn bản

 

Mẫu số 5

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 306/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Trước năm 2014

1

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND; ngày 14/8/2008

Quyết định phê duyệt bổ sung các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, tầm nhìn 2020

24/8/2008

 

2

Quyết định

63/2006/QĐ-UBND; ngày 18/10/2006

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các Trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

28/10/2006

 

3

Quyết định

13/2004/QĐ-UB; ngày 20/02/2004

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/3/2004

 

4

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

Quyết định về việc ban hành quy chế đấu thầu quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/11/2018

 

Năm 2014

5

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Quyết định Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

03/10/2014

 

Năm 2017

6

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017

Quyết định Quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/3/2017

 

7

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/8/2017

 

Năm 2018

8

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018

Quyết định về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/4/2018

 

9

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

30/10/2018

 

10

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

Ban hành Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái nhập có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

15/01/2019

 

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

Năm 2014

11

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

14/8/2014

 

12

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND Tỉnh

11/01/2015

 

Năm 2015

13

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Đồng Tháp

03/2/2015

 

14

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp

26/6/2015

 

15

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015

Ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp

07/9/2015

 

Năm 2016

16

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

24/4/2016

 

17

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 24/4/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

08/5/2016

 

18

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp

02/6/2016

 

Năm 2017

19

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp

20/5/2017

 

20

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 05/05/2017

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

20/5/2017

 

21

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp

25/5/2017

 

22

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

15/7/2017

 

23

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017

Bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

02/10/2017

 

24

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017

Bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

02/10/2017

 

25

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND ngày 20/11

Ban hành Quy định phân cấp về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa hạng I, II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/12/2017

 

Năm 2018

26

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm,bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/6/2018

 

27

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND Tỉnh Đồng Tháp

14/11/2018

 

28

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

01/12/2018

 

29

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

20/11/2018

 

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Trước năm 2014

30

Nghị quyết

63/2011/NQ-HĐND ngày 10/12/2011

Về việc Quy chế thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/12/2011

 

31

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

V/v Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20/7/2012

 

32

Nghị quyết

107/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

33

Nghị quyết

108/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

34

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc quy định mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/7/2013

 

35

Nghị quyết

116/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Về việc ban hành quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và đào tạo, Ngành Y tế

15/7/2013

 

36

Nghị quyết

140/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luận chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/12/2013

 

37

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luận chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/01/2014

 

Năm 2014

38

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng của Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện

01/7/2014

 

39

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014

Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến. giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/7/2014

 

40

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 29/9/2014

Quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên y tế khóm, ấp để thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

06/10/2014

 

41

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Về việc quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/7/2014

 

42

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện trong Tỉnh Đồng Tháp thực hiện

01/7/2014

 

Năm 2015

43

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015

Về việc thống nhất phương án sử dụng nguồn dự kiến tăng thu nội địa năm 2015

13/7/2015

 

44

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015

Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

13/7/2015

 

45

Nghị quyết

23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20/12/2015

 

46

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/ 2015

Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/8/2015

 

47

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015

Về việc Quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/10/2015

 

Năm 2016

48

Nghị quyết

60/2016/NQ-HĐND ngày 03/8 /2016

Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh ĐT

15/8/2016

 

49

Nghị quyết

61/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/ 2016

V/v bãi bỏ Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô áp dụng trên địa bàn tỉnh ĐT

15/8/2016

 

50

Nghị Quyết

63/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/8/2016

 

51

Nghị quyết

67/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

15/8/2016

 

52

Nghị quyết

70/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho các Sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2017

01/01/2017

 

53

Nghị quyết

76/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2020 thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

54

Nghị quyết

81/2016/NQ-HĐND 08/12/2016

Về việc mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2017

 

55

Nghị quyết

82/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

 

56

Nghị quyết

89/2016/NQ-HĐND ngày 08 /12/2016

V/v Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn từ năm 2017

01/01/2017

 

57

Nghị quyết

90/2016/NQ-HĐND ngày 20/12 /2016

V/v bãi bỏ các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí va lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh ĐT

01/01/2017

 

58

Nghị quyết

91/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

59

Nghị quyết

92/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh ĐT

01/01/2017

 

60

Nghị quyết

93/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

61

Nghị quyết

94/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

62

Nghị quyết

95/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

 

63

Nghị quyết

96/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

64

Nghị quyết

97/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

 

65

Nghị quyết

98/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ký, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước sinh dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh ĐT

01/01/2017

 

66

Nghị quyết

99/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thi, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh ĐT

01/01/2017

 

67

Nghị quyết

101/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

68

Nghị quyết

102/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh

01/01/2017

 

69

Nghị quyết

103/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh ĐT

01/01/2017

 

70

Nghị quyết

104/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh ĐT

01/01/2017

 

71

Nghị quyết

105/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ĐT

01/01/2017

 

72

Nghị quyết

106/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

73

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND 17/02/2016

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn NSNN cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo và cốt cán phong trào trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

27/02/2016

 

74

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND 14/9/2016

Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

26/9/2016

 

75

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại

01/01/2017

 

76

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND 20/9/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

30/09/2016

 

77

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

25/10/2016

 

78

Quyết định

63/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

79

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

80

Quyết định

66/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

01/01/2017

 

81

Quyết định

67/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ qua cầu chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T

01/01/2017

 

82

Quyết định

68/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ qua cầu Thanh Mỹ- Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

01/01/2017

 

83

Quyết định

69/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

84

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

85

Quyết định

71/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

86

Quyết định

73/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Đồng Tháp

01/01/2017

 

87

Quyết định

74/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016

Quy định giá dịch vụ sử dụng Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

88

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Đồng Tháp

08/02/2016

 

89

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

Quyết định ban hành quy định mức trợ cấp, đền bù cho người bị thương, thiệt hại về tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

14/04/2016

 

90

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

05/9/2016

 

91

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2016- 2017

05/9/2016

 

92

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

Ban hành quy định một số nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/10/2016

 

Năm 2017

93

Nghị quyết

111/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

V/v Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

94

Nghị quyết

112/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Tỉnh

01/8/2017

 

95

Nghị quyết

113/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Nghị quyết về quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2017

 

96

Nghị quyết

114/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các cấp trên địa bàn Tỉnh

01/8/2017

 

97

Nghị quyết

119/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về quy định mức hỗ trợ mô hình “Nhóm trẻ cộng đồng, lớp mẫu giáo cộng đồng” đến năm 2020

01/08/2017

 

98

Nghị quyết

120/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, dạy nghề, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2017

 

99

Nghị quyết

125/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017

Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1/08/2017

 

100

Nghị quyết

126/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2017

 

101

Nghị quyết

128/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017

Nghị quyết ban hành quy định về việc trợ cấp cho Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1/08/2017

 

102

Nghị quyết

129/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Tỉnh

01/8/2017

 

103

Nghị quyết

130/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2017

 

104

Nghị quyết

137/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Nghị quyết số 137/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2018

 

105

Nghị quyết

139/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017

Bổ sung vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp

18/12/2017

 

106

Nghị quyết

140/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp

18/12/2017

 

107

Nghị quyết

141/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017

Thông qua đề án chuyển đổi “quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”

18/12/2017

 

108

Nghị quyết

142/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2018

 

109

Nghị quyết

143/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Nghị quyết số 143/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 Nghị quyết bổ sung khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố

18/12/2017

 

110

Nghị quyết

144/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Nghị quyết số 144/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 về việc bổ sung Khoản 4, Điều 1 của Nghị quyết số 104/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2018

 

111

Nghị quyết

155/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

112

Nghị quyết

156/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2018

 

113

Nghị quyết

157/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2018

 

114

Nghị quyết

158/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Nghị quyết số 158/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 quy định kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2018

 

115

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

V/v Sửa đổi Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Thanh Mỹ-Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

09/4/2017

 

116

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

V/v Sửa đổi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Chợ Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

09/4/2017

 

117

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

V/v Sửa đổi Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

09/4/2017

 

118

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/5/2017

 

119

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 23/5/2017

Quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

06/6/2017

 

120

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017

Về việc quy định chế độ hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị cai nghiện tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh

15/6/2017

 

121

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/7/2017

 

122

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017

V/v Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/9/2017

 

123

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017

Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

10/9/2017

 

124

Quyết định

52/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2018

 

125

Quyết định

Số 55/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/01/2018

 

Năm 2018

126

Nghị quyết

166/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

127

Nghị quyết

167/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định mức thu, miễn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

128

Nghị quyết

169/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

129

Nghị quyết

170/2018/NQ-HĐND 18/7/2018

Về việc thông qua phân bổ chi tiết nguồn vốn 10% còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2018 do Tỉnh quản lý và phân bổ

01/8/2018

 

130

Nghị quyết

171/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về phương án phân bổ chi tiết từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2017 và số dư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết đã phân bổ cho các công trình xây dựng cơ bản các năm trước chưa sử dụng do Tỉnh quản lý và phân bổ

01/8/2018

 

131

Nghị quyết

174/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

132

Nghị quyết

175/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

133

Nghị quyết

176/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020

01/8/2018

 

134

Nghị quyết

177/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

135

Nghị quyết

196/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất Tỉnh hàng năm

01/01/2019

 

136

Nghị quyết

197/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất,giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã

01/01/2019

 

137

Nghị quyết

198/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

138

Nghị quyết

200/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

139

Nghị quyết

201/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Sửa đổi Điểm c, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2017

01/01/2019

 

140

Nghị quyết

208/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

141

Nghị quyết

209/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

142

Nghị quyết

212/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

143

Nghị quyết

214/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

144

Nghị quyết

215/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

145

Nghị quyết

216/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định về việc hỗ trợ cho lực lượng dân quân làm nhiệm vụ trực hàng đêm tại nơi làm việc hoặc trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về quốc phòng, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

146

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/02/2018

 

147

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/02/2018

 

148

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/02/2018

 

149

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

Về việc quy định giá dịch vụ thu gom,vận chuyển và xử lý rác thái sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/5/2018

 

150

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

Về việc bổ sung Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/5/2018

 

151

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/5/2018

 

152

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/6/2018

 

153

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

Ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

154

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/9/2018

 

155

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018

Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/9/2018

 

156

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/11/2018

 

157

Quyết định

33a/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

158

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

Về việc quy định mức chi hoạt động tổ chức Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

159

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/01/2019

 

160

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

15/01/2019

 

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước năm 2014

161

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

Về việc phân vùng môi trường các nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

29/4/2012

 

162

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/4/2012

 

163

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 01/11/2012

Ban hành về hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

11/11/2012

 

Năm 2014

164

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/12/2014

 

165

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/12/2014

 

166

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Ban hành quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

21/12/2014

 

Năm 2015

167

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND 19/3/2015

Đính chính Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND

19/3/2015

 

168

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND; ngày 08/5/2015

Ban hành quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

18/5/2015

Hết hiệu lực 1 phần

169

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND 31/8/2015

Về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

31/8/2015

 

170

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

Về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

07/9/2015

 

Năm 2016

171

Nghị quyết

71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/017

 

172

Nghị quyết

72/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

173

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Về việc sửa đổi bổ sung Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

22/02/2016

 

174

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016

Ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

18/4/2016

 

175

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) tỉnh Đồng Tháp

10/6/2016

 

176

Quyết định

59/2016/QĐ-UBND 04/11/2016

Ban hành Quy định hạn mức giao đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

14/11/2016

 

Năm 2017

177

Nghị quyết

113/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2017

 

178

Nghị quyết

151/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp

07/02/2017

 

179

Nghị quyết

116/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh đồng Tháp

24/7/2017

 

180

Nghị quyết

117/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

24/7/2017

 

181

Nghị quyết

152/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/12/2017

 

182

Nghị quyết

153/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/12/2017

 

183

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 13/3/2017

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

30/3/2017

 

184

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/4/2017

 

185

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Phân cấp nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/5/2017

 

186

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

10/8/2017

 

187

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017

Về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/10/2017

 

188

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

Về ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

13/10/2017

 

189

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

Về việc ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/12/2017

 

Năm 2018

190

Nghị quyết

173/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 153/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/8/2018

 

191

Nghị quyết

202/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

16/12/2018

 

192

Nghị quyết

203/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

16/12/2018

 

193

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tháp

01/10/2018

 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

194

Nghị quyết

59/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

15/8/2016

 

195

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp

12/3/2016

 

196

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017

Quyết định Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/01/2017

 

VI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

Năm 2016

197

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Quyết định ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

15/01/2017

 

Năm 2017

198

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

15/12/2017

 

Năm 2018

199

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

25/5/2018

 

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trước 2014

200

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

Về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

30/9/2011

Hết hiệu lực một phần

Năm 2015

201

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 27/ 8/2015

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

06/9/2015

Hết hiệu lực một phần

Năm 2016

202

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

08/3/2016

Hết hiệu lực một phần

203

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

30/6/2016

Hết hiệu lực một phần

Năm 2017

204

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/9/2017

 

Năm 2018

205

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

15/6/2018

 

206

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

10/7/2018

 

207

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

Ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

10/8/2018

 

208

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018

Ban hành sửa đổi Điều 5 quy định về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

10/11/2018

 

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Trước năm 2014

209

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011

Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh

31/3/2011

 

210

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý và phát triển bền vững trong cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

06/4/2006

 

Năm 2016

211

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, Tp.Cao Lãnh

30/6/2016

 

212

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

20/9/2016

 

213

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

22/9/2016

 

214

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016

Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

13/10/2016

 

Năm 2017

215

Nghị quyết

124/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017

Thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

01/8/2017

 

216

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017

Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế trên địa bàn Tỉnh

02/01/2017

 

217

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND Tỉnh ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn Tỉnh

08/8/2017

 

218

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Ban hành Quy định đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh

14/8/2017

 

219

Quyết định

Số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh

29/9/2017

 

Năm 2018

220

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/6/2018

 

221

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018

Ban hành Quy định về mức giá tối đa để bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

16/7/2018

 

222

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

18/7/2018

 

IX. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trước năm 2014

223

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Ban hành Quy định về quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh

20/9/2008

 

224

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

Ban hành Quy định về vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh

17/12/2009

 

225

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND

15/5/2010

 

226

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Ban hành Quy định về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã

20/12/2010

 

227

Chỉ thị

22/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007

Về việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông

12/8/2007

 

228

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND ngày 09/01/2008

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/01/2008

 

229

Chỉ thị

29/2007/CT-UBND ngày 22/10/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/11/2007

 

Năm 2016

230

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

02/6/2016

 

Năm 2018

231

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với loại hình vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

10/01/2019

 

232

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) Phong Hòa - Thới An

01/8/2018

 

X. LĨNH VỰC Y TẾ

Trước năm 2014

233

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009

Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chính sách dân số - KHHGĐ

18/7/2009

 

234

Quyết định

47/2004/QĐ-UBND ngày 18/5/2004

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân hiến máu tình nguyện, tỉnh

18/5/2004

 

Năm 2014

235

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014

Ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/5/2014

 

Năm 2015

236

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

26/7/2015

 

Năm 2016

237

Nghị quyết

66/2016/NQ-HĐND Ngày 03/8/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND Tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 về đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp, chính sách Dân Số -Kế hoạch hóa gia đình và Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND Tỉnh thông qua Đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/8/2016

 

238

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND Ngày 26/8/2016

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

26/8/2016

 

239

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016

Về việc ban hành quy định một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/10/2016

 

240

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND 18/10/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phê duyệt Điều lệ Hội Y tế công cộng tỉnh Đồng Tháp

30/10/2016

 

Năm 2017

241

Nghị quyết

121/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Nghị quyết Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Tỉnh

01/8/2017

 

242

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

Quyết định về việc Bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh

21/8/2017

 

Năm 2018

243

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

Về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

01/11/2018

 

XI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trước năm 2014

244

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 27/7/2011

Về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020

07/8/2011

 

Năm 2016

245

Nghị quyết

55/2016/NQ-HĐND Ngày 03/8/2016

Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020

15/8/2016

 

246

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

15/8/2016

 

247

Nghị quyết

78/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện

01/01/2017

 

248

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

15/4/2016

Hết hiệu lực 1 phần

Năm 2017

249

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND 14/02/2017

Ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020

01/3/2017

 

Năm 2018

250

Nghị quyết

211/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

251

Nghị quyết

213/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

252

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

Về việc sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

26/11/2018

 

XII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

253

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

Quyết định ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/6/2014

 

254

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

24/7/2016

 

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Năm 2014

255

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

07/12/2014

 

Năm 2015

256

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20/12/2015

 

257

Nghị quyết

23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20/12/2015

Hết hiệu lực một phần

258

Nghị quyết

27/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020.

20/12/2015

 

Năm 2016

259

Nghị quyết

76/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2020 thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

01/01/2017

 

260

Nghị quyết

65/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016

Sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND Tỉnh quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/8/2016

 

261

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

16/01/2016

Hết hiệu lực một phần

262

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

16/01/2016

 

263

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016

Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

18/4/2016

Hết hiệu lực một phần

264

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND Tỉnh.

29/9/2016

 

Năm 2017

265

Nghị quyết

115/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

01/8/2017

 

266

Nghị quyết

146/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

18/12/2017

 

267

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND Tỉnh.

20/9/2017

 

268

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND Tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/11/2017

 

Năm 2018

269

Nghị quyết

204/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ.

16/12/2018

 

270

Nghị quyết

205/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ.

06/12/2018

 

271

Nghị quyết

206/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 bằng nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

06/12/2018

 

272

Nghị quyết

193/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2019.

01/01/2019

 

273

Nghị quyết

207/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

16/12/2018

 

274

Nghị quyết

220/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

16/12/2018

 

275

Nghị quyết

221/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua Quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/12/2018

 

276

Nghị quyết

222/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020và định hướng đến năm 2050 (thích ứng diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu - nước biển dâng)

16/12/2018

 

XIV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trước 2014

277

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

22/5/2009

 

278

Chỉ thị

Số 02/1998/CT-UB ngày 19/3/1998

Về việc nghiêm cấm chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản

29/3/1998

 

Năm 2015

279

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Ban hành quy định việc quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

21/11/2015

 

Năm 2016

280

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp

10/4/2016

 

281

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

Ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/12/2016

 

Năm 2017

282

Quyết định

Số 47/2017/QÐ- UBND.HC ngày 01/11/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/11/2017

 

Năm 2018

283

Nghị quyết

199/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

284

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/11/2018

 

XV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

285

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/7/2011

 

286

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

Ban hành bảng tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

09/9/2014

 

287

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

24/02/2015

 

288

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

19/9/2015

 

289

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016

Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/02/2016

 

290

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

Bãi bỏ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

05/7/2016

 

291

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/9/2017

 

XVI. LĨNH VỰC CÔNG AN

292

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/9/2017

 

XVII. LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

293

Chỉ thị

21/2004/CT-UBND ngày 13/3/2004

Về việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội các cấp

23/3/2004

 

294

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND ngày 08/02/2004

Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

18/02/2004

 

XVIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Trước 2014

295

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

20/7/2012

 

296

Nghị quyết

113/2013/NQ-HĐND ngày 5/7/2013

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp

15/7/2013

 

297

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006

Phê duyệt quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020

18/11/2006

 

298

Quyết định

51/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Phê duyệt phát triển ngành thể dục, thể thao tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

26/10/2007

 

299

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với vận động viên huấn luyện viên thể thao được tập trung, tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/8/2012

 

300

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

Quy định phân cấp quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

11/7/2013

 

301

Chỉ thị

14/2007/CT-UBND ngày 15/5/2007

Tăng cường công tác phổ cập bơi phòng chống tai nạn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/5/2007

 

Năm 2014

302

Nghị quyết

33/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020

15/12/2014

 

Năm 2015

303

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015

Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

22/3/2015

 

Năm 2016

304

Nghị quyết

80/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020

01/01/2017

 

305

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

24/7/2016

 

Năm 2018

306

Nghị quyết

210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

01/01/2019

 

307

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

Ban hành Quy định xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/11/2018

 

XIX. LĨNH VỰC BIÊN PHÒNG

Trước 2014

308

Quyết định

71/2004/QĐ-UBND ngày 15/7/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng tại cửa khẩu phụ tuyến biên giới Đồng Tháp - Prâyveng

25/7/2004

 

309

Quyết định

93/2004/QĐ-UBND ngày 15/8/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ biên giới tỉnh Đồng Tháp

25/8/2004

 

310

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phân giới, Cắm mốc tỉnh Đồng Tháp

03/7/2006

 

311

Chỉ thị

23/2006/CT-UBND ngày 21/7/2006

Về việc tổ chức thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam- Campuchia năm 1985 trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp

01/8/2006

 

Năm 2016

312

Nghị quyết

88/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Xác định vị trí cắm biển báo “Vành đai biên giới” và “vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp

01/01/2017

 

Tổng: 312 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 6

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 306/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung/Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/ tình hình xây dựng

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Sở Nội vụ

Đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo

2

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 23/4/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Sở Nội vụ

Trong năm 2019

3

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nội vụ

Đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

4

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

V/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế

Phù hợp với Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018

Sở Tài chính

Trình HĐND Tỉnh kỳ họp giữa năm 2019

5

Nghị quyết

112/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

Quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Phù hợp với Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016

Sở Tài chính

Trình HĐND Tỉnh kỳ họp giữa năm 2019

6

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 18/08/2010

V/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh

Sở Tài chính

Năm 2019

7

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012

Ban hành Quy định về giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2017

Sở Tài chính

Đã trình UBND Tỉnh dự thảo Quyết định thay thế

8

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Thực hiện theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh

Sở Tài chính

Năm 2019

9

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Ban hành quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí di dời mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Để phù hợp với Luật Đất đai năm 2013

Sở Tài chính

Đã trình UBND Tỉnh dự thảo Quyết định thay thế

10

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND 27/01/2016

Về việc quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ bị trùng lắp

Sở Tài chính

Đang dự thảo

11

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Theo chủ trương xây dựng lộ trình ngang giá tiêu tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn và đô thị

Sở Tài chính

Năm 2020

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

12

Nghị quyết

168/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi

Phù hợp với mức thu phí thẩm định của Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính

Đang soạn thảo

13

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010

Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Phù hợp với 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đang lấy ý kiến

14

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

15

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND Tỉnh Đồng Tháp.

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

16

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Để phù hợp với Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

17

Chỉ thị

04/2003/CT-UB ngày 07/01/2003

Về việc tăng cường đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

18

Chỉ thị

Số 06/2011/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với Luật Đất đai 2013

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

19

Chỉ thị

23/2004/CT-UB ngày 03/12/2004

Về việc tăng cường đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nội ô thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư

Bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

IV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

20

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thay thế

Để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2019

V. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

21

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

Quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Sở Giao thông vận tải

Đang dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung

VI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

22

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011

Ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

Thay thế

Để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Sở Tư pháp

Trong năm 2019

23

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Sở Tư pháp

Đã trình UBND Tỉnh dự thảo Quyết định

VII. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN

24

Chỉ thị

Số 11/2011/CT-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011

Về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự và tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2015

Cục thi hành án dân sự

Đang xây dựng dự thảo

VIII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

25

Chỉ thị

32/2007/CT-UBND ngày 28/12/2007

Về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành

Văn phòng UBND Tỉnh

Năm 2019

26

Quyết định

49/2000/QĐ.UB

Ban hành quy định chế độ thông tin, báo cáo

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành

Văn phòng UBND Tỉnh

Đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định

IX. LĨNH VỰC BIÊN PHÒNG

27

Quyết định

93/2005/QĐ-UBND ngày 27/9/2005

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các lực lượng Bên phòng – Hải quan – Kiểm dịch (Y tế, Động – Thực vật) tại khu vực CKQT Thường Phước và Dinh Bà tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi

Để phù hợp với pháp luật hiện hành

Bộ đội biên phòng

Đang dự thảo

X. LĨNH VỰC Y TẾ

28

Nghị quyết

123/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Nghị quyết ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh

Thay thế

Để phù hợp với quy định hiện hành

Sở Y tế

Đã trình Ủy ban nhân dân Tỉnh

29

Nghị quyết

33/2005/NQ-HĐND ngày 30/6/2005

Về việc phê chuẩn bổ sung Phòng Y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã.

Bãi bỏ

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015

Sở Y tế

Năm 2019

30

Quyết định

92/2004/QĐ-UBND ngày 08/9/2004

Về việc phê duyệt đề án nâng cấp Trường Trung học y tế thành Trường cao đẳng y tế Đồng Tháp.

Bãi bỏ

Không còn phù hợp