Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND sửa đổi 26/2014/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất 2015 Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất 2016 Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND sửa đổi 26/2014/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất 2015 Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2014/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Nghị quyết số 26);

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa nước và thay đổi tên năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3 điều 1 của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án thu hồi đất và đổi tên dự án năm 2015, Cụ thể như sau:

- Tổng số dự án bổ sung có thu hồi đất: 56 dự án.

- Tổng diện tích đất bổ sung thu hồi: 47,61 ha.

1. Bổ sung danh mục dự án do Trung ương đầu tư:

Tổng số dự án có thu hồi đất là 23 dự án. Tổng diện tích đất thu hồi 11,20ha. Trong đó sử dụng từ các loại đất:

- Đất trồng lúa nước: 5,11ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 1,94ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,37ha;

- Đất rừng sản xuất: 0,04ha;

- Đất ở tại đô thị: 0,12ha;

- Đất ở tại nông thôn: 0,91ha;

- Đất trụ sở cơ quan: 0,32ha;

- Đất phi nông nghiệp khác: 2,36ha;

- Đất thủy lợi: 0,05ha;

(Có biểu 1 danh mục dự án kèm theo)

2. Bổ sung danh mục dự án do Tỉnh thực hiện:

Tổng số dự án có thu hồi đất là 07 dự án. Tổng diện tích đất thu hồi 9,14ha. Trong đó sử dụng từ các loại đất:

- Đất trồng lúa nước: 0,50ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 3,98ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,14ha;

- Đất nông nghiệp khác: 3,59ha

- Đất ở tại đô thị: 0,82ha;

- Đất ở tại nông thôn: 0,11ha;

(Có biểu 2 danh mục dự án kèm theo)

3. Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án do cấp huyện thực hiện:

a) Tổng số dự án bổ sung có thu hồi đất là 26 dự án. Tổng diện tích đất bổ sung thu hồi 27,27ha. Trong đó sử dụng từ các loại đất:

- Đất trồng lúa nước: 17,79ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 4,64ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,27ha;

- Đất nông nghiệp khác: 0,09ha;

- Đất ở tại đô thị: 0,38ha;

- Đất ở tại nông thôn: 0,35ha;

- Đất trụ sở cơ quan: 1,41ha;

- Đất sản xuất kinh doanh: 2,10

- Đất phi nông nghiệp khác: 0,09ha;

- Đất thủy lợi: 0,14ha;

(Có biểu 3 danh mục dự án kèm theo)

b) Sửa đổi tên 02 dự án cho phù hợp với tên của quyết định phê duyệt dự án đầu tư (huyện Tam Nông)

- Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng thể thao xã Hòa Bình thành Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Hòa Bình;

- Trung tâm Văn hóa xã Phú Cường thành Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phú Cường;

(Có biểu 4 danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND sửa đổi 26/2014/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất 2015 Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND sửa đổi 26/2014/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất 2015 Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýĐoàn Quốc Cường
       Ngày ban hành03/07/2015
       Ngày hiệu lực13/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND sửa đổi 26/2014/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất 2015 Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND sửa đổi 26/2014/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất 2015 Đồng Tháp