Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất 2016 Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất Đồng Tháp 2017 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất 2016 Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 -2015 tỉnh Đồng Tháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 277/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng số dự án có thu hồi đất: 145 dự án,

- Tổng diện tích đất thu hồi: 293,48 ha.

1. Danh mục dự án do Trung ương đầu tư

Tổng số dự án có thu hồi đất là 43 với diện tích đất thu hồi là 150,56ha. Trong đó sử dụng tcác loại đất:

- Đất trồng lúa nước: 102,88ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 26,02ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 3,00ha;

- Đất nông nghiệp khác: 10,82ha;

- Đất ở tại đô thị: 6,10ha;

- Đất ở tại nông thôn: 0,70ha;

- Đất phi nông nghiệp khác: 1,04ha.

(kèm theo biểu 01)

2. Danh mục dự án do Tỉnh đầu tư

Tổng số dự án có thu hi đất là 09 với diện tích đt thu hi 18,40ha. Trong đó sử dụng từ các loại đất:

- Đất trồng lúa nước: 5,65ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 8,03ha;

- Đất nông nghiệp khác: 3,59ha;

- Đất ở tại đô thị: 0,20ha;

- Đất ở tại nông thôn: 0,66ha;

- Đất phi nông nghiệp khác: 0,27ha.

(kèm theo biểu 02)

3. Danh mục dự án do cấp huyện đầu tư

Tổng số dự án có thu hồi đất là 81 với diện tích đất thu hồi là 76,42ha. Trong đó sử dụng từ các loại đất:

- Đất trồng lúa nước: 36,01 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 30,42ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,59ha;

- Đất nông nghiệp khác: 1,0ha;

- Đất ở tại đô thị: 4,90ha;

- Đất ở tại nông thôn: 2,19ha;

- Đất nghĩa trang nghĩa địa: 0,02ha;

- Đất cơ sở TDTT: 0,33ha;

- Đất sản xuất kinh doanh: 0,18ha;

- Đất phi nông nghiệp khác: 0,73ha.

(kèm theo biểu 03)

4. Danh mục dự án do Nhà nước và nhân dân cùng làm

Tổng số dự án có thu hồi đất là 12 với diện tích đất thu hồi là 48,10ha. Trong đó sử dụng từ các loại đất:

- Đất trồng lúa nước: 36,31 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 1,90ha;

- Đất nông nghiệp khác: 4,55ha;

- Đất ở tại nông thôn: 5,34ha.

(kèm theo biểu 04)

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua danh mục thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đng Tháp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể t ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP I, II, Ban CTĐB;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, UBND, MTTQ T
nh;
- UBKT T
nh ủy, Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- Các đại biểu HĐND T
nh, Sở TN&MT;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất 2016 Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất 2016 Đồng Tháp
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu19/2015/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
      Người kýĐoàn Quốc Cường
      Ngày ban hành10/12/2015
      Ngày hiệu lực20/12/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBất động sản
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất 2016 Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất 2016 Đồng Tháp