Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở đã được thay thế bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế -Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh qui định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 48/TTr-SYT ngày 8 tháng 8 năm 2012 về việc phê duyệt Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Áp dụng cho bệnh nhân đang điều trị nội trú, ngoại trú, kể cả bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2012 và thay thế Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lộ trình và thời gian thực hiện như sau:

1. Các bệnh viện hạng II: Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười và các bệnh viện tư nhân tương đương với bệnh viện hạng II: Bệnh viện Tâm Trí (Domedic) và Bệnh viện Thái Hòa, kể từ 01/9/2012, thực hiện Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 khóa VIII ngày 5 tháng 7 năm 2012.

2. Các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh: Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần; Bệnh viện Quân dân y; các Bệnh viện huyện, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế và các cơ sở y tế khác trên địa bàn của tỉnh, kể từ 01/9/2012, thực hiện Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 khóa VIII. Riêng 318 dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 04 (Phần I – Bảng giá dịch vụ), giá thực hiện bằng 85% giá dịch vụ kỹ thuật qui định tại Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 khóa VIII cho đến hết ngày 31/12/2012.

Điều 3. Giao Sở Y tế có trách nhiệm triển khai Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tổ chức, kiểm tra theo dõi việc thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản (BTP);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX. Thuy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
    Người kýLê Minh Hoan
    Ngày ban hành13/08/2012
    Ngày hiệu lực01/09/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThể thao - Y tế
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2017
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở