Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (đợt 2)

Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 306/QĐ-UBND-HC 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2016/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (ĐỢT 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX; KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ ớng Chính ph về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 ca Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân Tỉnh về việc thẩm định giao chỉ tiêu kế hoạch đu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2); Báo cáo thm tra s 298/BC-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 2), với những nội dung như sau:

1. Vốn ngân sách tập trung cấp Tỉnh quản lý (đợt 2): 85,6 tỷ đồng, bố trí 13 dự án khởi công mới đúng quy định.

(Chi tiết danh mục dự án theo biểu số 01: NSTT 2017 - Đợt 2)

2. Vốn xổ số kiến thiết (đợt 2): 500,8 tỷ đồng, bố trí 09 dự án khởi công mới đúng quy định.

(Chi tiết danh mục dự án theo biểu số 02: XSKT 2017 - Đợt 2)

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh cần điều chỉnh cho phù hợp, UBND tỉnh thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH;
- Bộ KH&ĐT, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/T
U, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh, Đại biểu HĐND Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Các Sở ngành tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

BIỂU SỐ 01-NSTT 2017 - Đt 2

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Vốn ngân sách tập trung - đợt 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 108/2016/NQ/HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của HĐND Tnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa đim XD

Địa điểm m tài khoản

Chủ đu tư

Mã số dự án

Mã ngành kinh tế (loại, khoản)

Năng lực thiết kế

Thi gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 (theo Quyết định số 444/QĐ-UBND.HC)

Vốn đã thanh toán t KC đến hết KH năm 2016

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTT

Tng số

Trong đó:

Thu hồi vn đã ứng tớc

Trả nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

382.323

272.157

256.800

 

85.600

 

 

 

 

VN CBTH ĐU TƯ VÀ THC HIỆN ĐU TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

382.323

272.157

256.800

 

85.600

 

 

 

I

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

76.817

73.891

72.900

 

27.000

 

 

 

(1)

Các dự án dự kiến khi công mi năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

76.817

73.891

72.900

 

27.000

 

 

 

a

Dự án nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

76.817

73.891

72.900

 

27.000

 

 

 

1

- Dự án Xây dựng hệ thng mạng thông tin ngành Tài nguyên và Môi tờng tnh Đng Tháp

 

KBNN ĐT

Sở TN&MT

 

 

 

2016-2018

1246/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh

9.694

9.694

9.500

 

3.500

 

 

 

2

- Xây dựng hệ thng thông tin dữ liệu GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, TP Sa Đéc.

 

KBNN ĐT

Sở TN&MT

 

 

 

2017-2019

1247/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh

8.056

7.258

7.000

 

2.500

 

 

 

3

- Dự án Trin khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

 

KBNN ĐT

VP Tnh ủy

 

 

 

2016-2020

1222/QĐ- UBND.HC ngày 28/10/2016 của UBND Tỉnh

38.933

37.079

37.000

 

13.000

 

 

 

4

- Dự án S hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tnh Đồng Tháp

 

KBNN ĐT

Sở Nội vụ

 

 

 

2016-2018

1223/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2016 của UBND Tỉnh

5.751

5.477

5.400

 

3.000

 

 

 

5

- Dự án nâng cp phn mm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã

Toàn Tnh

KBNN ĐT

STT&TT

 

 

 

2017-2018

1248/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh

14.383

14.383

14.000

 

5.000

 

 

 

II

An ninh - Quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

14.064

14.064

14.000

 

5.000

 

 

 

(1)

Các dự án dự kiến khi công mi năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

14.064

14.064

14.000

 

5.000

 

 

 

a

Dự án nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

14.064

14.064

14.000

 

5.000

 

 

 

1

- Nhà trưng bày Chủ tịch H Chí Minh và phòng tiếp khách lãnh đạo trong khuôn viên Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

 

 

Sở VHTT& DL

 

 

 

2017-2019

1254/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND Tnh

9.581

9.581

9.500

 

3.500

 

 

 

1

- Bia Chi bộ đu tiên huyện Lấp Vò

 

 

Sở VHTT& DL

 

 

 

2017-2019

1255/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh

5.700

5.700

5.700

 

2.000

 

 

 

3

- Bia chiến thng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng

 

 

Sở VHTT& DL

 

 

 

2017-2019

1256/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND Tnh

4.700

4.700

4.700

 

1.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) Giao y ban nhân dân Tnh phân khai chi tiết danh mục dự án, công trình cụ thể để triển khai thực hiện.

 

BIU S 02-XSKT 2017 - Đt 2

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Vốn x
s kiến thiết - đợt 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 108/2016/NQ/HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của HĐND Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa đim XD

Địa đim m tài khoản

Chủ đầu tư

Mã số dự án

Mã ngành kinh tế (loại, khoản)

Năng lực thiết kế

Thi gian KC- HT

Quyết định đầu tư

Kế hoch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 (theo Quyết định s 444/QĐ-UBND.HC)

Vốn đã thanh toán t KC đến hết KH năm 2016

Kế hoạch vn đầu tư năm 2017

Chi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng s (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: XSKT

Trong đó:

Tổng số

Thu hi vốn đã ứng trước

Trnợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

TỔNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

1.771.541

807.251

322.800

 

500.800

 

 

 

 

VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.771.541

807.251

322.800

 

500.800

 

 

 

I

Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

281.845

272.612

144.800

 

141.100

 

 

 

(1)

Các dự án dự kiến khởi công mi

 

 

 

 

 

 

 

 

281.845

272.612

144.800

 

141.100

 

 

 

a

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

281.845

272.612

144.800

 

141.100

 

 

 

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (tăng số lượng lao động có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, giảm h nghèo....) (*)

 

 

 

 

 

 

2016-2023

 

281.845

272.612

144.800

 

141.100

 

 

 

 

- Đi ứng khu công nghiệp Tân Kiu, cụm công nghiệp Tân Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dự án Cụm công nghiệp Tân Lập. huyện Châu Thành

CT

KBNN ĐT

Cty TNHH MTV Xây lắp và VLXD ĐT

 

 

49.57 ha

2016-2020

1238/QĐ-UBND HC ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh

281.845

272.612

144.800

 

141.100

 

 

 

II

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

181.568

175.842

121.000

 

43.200

 

 

 

(1)

Các dự án dự kiến khi công mi

 

 

 

 

 

 

 

 

181.568

175.842

121.000

-

43.200

-

-

 

a

Dự án nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

163.926

158.200

106.000

 

37.200

-

-

 

1

- Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh

HCL

KBNN ĐT

Sở Y tế

 

 

150GB

2017-2020

1240/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh

97.892

97.892

51.600

 

23.600

 

 

 

2

- Nâng cấp Bệnh viện Quân dân y tnh Đồng Tháp (giai đoạn 2)

TPCL

KBNN ĐT

Bộ CHQS Tnh

 

 

 

2017-2019

1217/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2016 ca UBND Tỉnh

66.034

60.308

54.400

 

13.600

 

 

 

b

Dự án nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

17.642

17.642

15.000

 

6.000

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2019
Cập nhật2 tuần trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu108/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhan Văn Thắng
        Ngày ban hành20/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2019
        Cập nhật2 tuần trước
        (10/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Đồng Tháp