Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2017/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO VAY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 147/BC-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng hỗ trợ.

a) Phạm vi: Hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

b) Đối tượng: Các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ một lần.

2. Định mức và thời gian hỗ trợ.

a) Định mức: Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay trong hạn khi vay vốn ở các ngân hàng để đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, số nợ vay hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ đồng/hộ vay.

b) Thời gian hỗ trợ.

- Theo thời gian vay vốn đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng nhưng không quá 05 (năm) năm.

- Hỗ trợ đối với các loại hình du lịch cộng đồng đầu tư từ ngày 01 tháng 8 hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3. Điều kiện hỗ trợ.

Các hộ gia đình được hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng khi đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a) Các cá nhân là chủ hộ kinh doanh vay vốn thực hiện loại hình du lịch cộng đồng ở những khu vực dược Tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển loại hình du lịch cộng đồng.

b) Các cá nhân là chủ hộ kinh doanh vay vốn thực hiện loại hình du lịch cộng đồng có phương án sử dụng vốn vay đúng mục đích.

c) Không phát sinh nợ quá hạn, lãi chậm trả do không trả lãi đúng hạn đã thỏa thuận với ngân hàng, lãi quá hạn của khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn.

d) Các loại hình du lịch cộng đồng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm của Tỉnh.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây nam bộ;

- TT/TU; UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh ĐT;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu118/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật7 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu118/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhan Văn Thắng
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 118/2017/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Đồng Tháp