Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định các ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND các ngành đào tạo công chức xã Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 40/2015/QĐ-UBND ngành đào tạo phù hợp chức danh công chức xã thị trấn Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2013/QĐ-UBND các ngành đào tạo công chức xã Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban đảng;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

QUY ĐỊNH

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với công chức cấp xã có bằng trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, gồm 07 chức danh: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - thống kê, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn), Văn hóa - xã hội.

Điều 3. Nguyên tắc xác định

1. Xác định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức cấp xã phải căn cứ tên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (không phải bằng trung cấp, cao đẳng nghề; trường hợp Trung ương có văn bản quy định cho phép thì thực hiện theo quy định) và nội dung, chương trình đào tạo của các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học của ngành đào tạo tương ứng;

2. Sau khi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch theo quy định; công chức có thể sử dụng những kiến thức, kỹ năng của ngành đào tạo phù hợp để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chương 2.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 4. Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Trưởng Công an

1. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học: Cảnh sát, An ninh, nghiệp vụ Công an;

2. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học Luật (Pháp lý).

Điều 5. Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

1. Trung cấp Quân sự cơ sở;

2. Cao đẳng hoặc đại học Quân sự cơ sở.

Điều 6. Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Văn phòng - thống kê

1. Trung cấp: Hành chính, Chính trị - hành chính; Cử nhân Hành chính;

2. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Luật (Pháp lý), nghiệp vụ Văn phòng và văn thư - lưu trữ, Quản trị văn phòng và văn thư - lưu trữ, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Công nghệ thông tin;

3. Cao đẳng, đại học các ngành thuộc khối khoa học Xã hội và Nhân văn.

Điều 7. Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn)

1. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học ngành Địa chính (Quản lý đất đai);

2. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quy hoạch đô thị - nông thôn, Quản lý đô thị, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý công trình giao thông, Kinh tế xây dựng;

3. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Phát triển nông thôn, Thủy lợi, Nông học, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật công - nông nghiệp, Sinh học ứng dụng;

4. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường.

Điều 8. Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Tài chính - kế toán

1. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán;

2. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính.

Điều 9. Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Tư pháp - hộ tịch

1. Trung cấp Luật (Pháp lý);

2. Đại học Luật (Pháp lý).

Điều 10. Các ngành đào tạo phù hợp đối với công chức Văn hóa - xã hội

1. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Lao động - tiền lương, Kinh tế Lao động, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Xã hội học;

2. Trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Văn hóa, Quản lý văn hóa, Báo chí và tuyên truyền, Thông tin học, Thể dục thể thao, Du lịch.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các chuyên ngành đào tạo phù hợp quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là căn cứ để thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã

1. Tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức;

2. Quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng;

3. Đánh giá, xếp lương, nâng bậc lương và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức cấp xã.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định ở cấp xã và tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ.

3. Chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn quản lý và báo cáo về Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp gửi Sở Nội vụ.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND các ngành đào tạo công chức xã Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2013/QĐ-UBND các ngành đào tạo công chức xã Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Minh Hoan
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực27/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2013/QĐ-UBND các ngành đào tạo công chức xã Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2013/QĐ-UBND các ngành đào tạo công chức xã Đồng Tháp