Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi 16/2009/NQ-HĐND cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 219/2018/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi 16/2009/NQ-HĐND cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2009/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở ẤP, KHÓM THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnhý kiến của các đại biu Hội đng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp.

1. Bổ sung chức danh “Quản lý Nhà Văn hóa" và sửa đổi chức danh "Cán bộ xã đội" thành “Nhân viên Quân báo thông tin - Ban Chỉ huy Quân sự" vào điểm a, khoản 1 quy định về chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Bổ sung chức danh “Phó Trưởng ấp, khóm (chức danh kiêm nhiệm)” vào điểm b, khoản 1 quy định về chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm.

3. Bổ sung điểm c vào khoản 1 như sau:

“c) Về số lượng Công an viên cấp xã (bao gồm Công an viên thường trực tại xã, thị trấn; Công an viên xã, thị trấn phụ trách ấp, khóm):

- Công an viên làm nhiệm vụ thường trực ở xã, thị trấn: mỗi xã, thị trấn được bố trí tối đa không quá 03 Công an viên.

- Mỗi ấp, khóm thuộc đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2, xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được bố trí không quá 02 Công an viên. Mỗi ấp, khóm thuộc đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được bố trí 01 Công an viên”.

4. Bổ sung điểm d vào khoản 1 như sau:

“d) Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên:

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên:

- Công an viên tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên được hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 mức lương cơ sở và được trợ cấp thêm với mức sau: đại học 1.100.000 đồng, cao đẳng 900.000 đồng, trung cấp 700.000 đồng.

- Công an viên chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 mức lương cơ sở”.

5. Bổ sung điểm e vào khoản 1 như sau:

“e) Chế độ, chính sách đối với Dân quân:

- Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động hệ số 0,08 mức lương cơ sở.

- Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm, mức trợ cấp tăng thêm hệ số 0,04 mức lương cơ sở".

6. Khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Cán bộ cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp khóm kiêm nhiệm chức danh khác của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp khóm mà giảm được 01 người, thì hàng tháng được hưởng thêm mức phụ cấp kiêm nhiệm hệ số 0,4 mức lương cơ sở.

- Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh chỉ hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm”.

7. Bổ sung khoản 7 như sau:

"7. Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện:

a) Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Công an viên cấp xã, Dân quân thường trực tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, được ngân sách hỗ trợ 100% theo mức thp nhất.

b) Mức hỗ trợ đóng bảo him y tế tự nguyện: Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khóm; Công an viên cấp xã tham gia bảo him y tế tự nguyện, được ngân sách hỗ trợ, với mức là 70% mức đóng theo quy định".

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đng Tháp về mức htrợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP (I,II);
- Ban Chđạo Tây Nam Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành
- Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu143/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi 16/2009/NQ-HĐND cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi 16/2009/NQ-HĐND cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu143/2013/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
      Người kýLê Vĩnh Tân
      Ngày ban hành05/12/2013
      Ngày hiệu lực01/01/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi 16/2009/NQ-HĐND cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi 16/2009/NQ-HĐND cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp