Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC về chế độ, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ chế độ chính sách nhân viên y tế khóm ấp Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2010/QĐ-UBND.HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 2 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII, về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐNDK7 ngày 8/7/2009 về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chế độ, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đối với cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở, cụ thể như sau: ngoài mức thù lao hàng tháng theo quy định Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 100.000 đ/người/tháng (50.000đ/người/tháng để làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 50.000đ/người/tháng để kiêm nhiệm công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc trẻ em).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; thay thế Quyết định số 1150/QĐ-UBNDHC ngày 8/9/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc thực hiện chế độ thù lao cho cộng tác viên dân số cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX. MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2010/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2010
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2010/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành27/07/2010
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2016
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2010/QĐ-UBND.HC chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đồng Tháp