Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2016/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Du lịch;

Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 ca Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua Quy định v một s chính sách h trợ đầu tư, phát trin trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đng nhân dân Tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tnh Đồng Tháp, cụ th như sau:

1. Phạm vi, đối tượng hỗ tr

1.1. Mỗi nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch được hỗ trợ một lần theo quy định này. Trong cùng một nội dung hỗ trợ, các đối tượng được hỗ trợ theo quy định này thì không được hưng hỗ trợ theo quy định khác của Tỉnh.

1.2. Thời điểm hỗ trợ: Được tính từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng (đối với cơ sở lưu trú); chng nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

1.3. Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật doanh nghiệp, trực tiếp đu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1.4. Mỗi hộ tham gia dự án du lịch homestay do địa phương triển khai thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện, cam kết kinh doanh dịch vụ du lịch ít nhất 03 năm trở lên.

2. Nội dung h trợ

2.1. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú:

a) Địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc: Mỗi địa phương được hỗ trợ 01 (một) dự án đầu tư xây dựng mới khách sạn đạt tiêu chuẩn từ hạng 4 sao trở lên.

b) Địa bàn các huyện, thị xã (còn lại) thuộc Tỉnh: Mỗi địa phương 01 (một) dự án đầu tư xây dựng mới khách sạn đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên.

c) Mức hỗ trợ:

+ Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao: 40 triệu đồng/phòng ngủ;

+ Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn hạng 4-5 sao: 50 triệu đồng/phòng ngủ;

2.2. Hộ làm du lịch Homestay:

a) Htrợ hộ làm du lịch homestay có qui mô đón, phục vụ tối thiểu từ 30 khách trở lên.

b) Mức hỗ trợ:

- Hộ có qui mô đón, phục vụ từ 30 khách đến dưới 49 khách: 50 triệu đồng/hộ.

- Hộ có qui mô đón, phục vụ từ 50 khách trở lên: 60 triệu đồng/hộ.

c) Kinh phí hỗ trợ được sử dụng để thực hiện các công việc: Tư vấn mô hình, đào tạo nhân lực, xây dựng tour - tuyến là 60%/tổng chi phí được hỗ trợ; trang trí cảnh quan, mua sm vật dụng, thiết bị phục vụ đón khách là 40%/tổng chi phí được hỗ trợ.

2.3. Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp bán đặc sản Đồng Tháp:

a) Hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp bán đặc sản Đồng Tháp có qui mô diện tích từ 200 m2 sức chứa từ 100 khách trở lên, đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

b) Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (Bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh; không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan).

2.4. Dự án đầu tư xây dựng Khu mua sắm (theo qui hoạch) trong các khu, điểm du lịch trọng điểm của Tỉnh:

a) Hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng Khu mua sm (hàng quà tặng, lưu niệm, đặc sản địa phương) theo qui hoạch trong các khu, điểm du lịch trọng điểm của Tỉnh.

b) Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (Bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh nếu có; không bao gồm khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan).

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách sự nghiệp kinh tế hàng năm của Tỉnh.

4. Thời gian hỗ trợ: Chính sách này được áp dụng hỗ trợ đối với các dự án đầu tư triển khai thực hiện từ ngày có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I, II);
- Ban CTĐB;
- BCĐ Tây Nam Bộ;
- Bộ VH-TT&DL; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU,
UBND, UBMTTQVN Tnh;
- Đoàn ĐBQH T
nh, UBKT Tnh ủy;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể Tnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo T
nh;
- Lưu: VT, TH (Đ).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu79/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật7 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu79/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhan Văn Thắng
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND hỗ trợ đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch Đồng Tháp