Quyết định 80/2016/QĐ-UBND

Quyết định 80/2016/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 80/2016/QĐ-UBND quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 04/2018/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2016/QĐ-UBND quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2016/QÐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 2284/SCT- KTATMT ngày 20/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Sở Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 9 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương đối với các cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng thực hiện việc quản lý nhà nước về điều kiện an toàn thực phẩm đối với: cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, buôn bán hàng rong, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, phải đăng ký hoặc cam kết (theo mẫu đính kèm) bảo đảm an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm với địa phương.

Điều 2. Các cơ quan được phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nêu trên có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh định kỳ 06 tháng/lần theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở: Tài chính, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- BCĐ liên ngành ATVSTP Tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

…….., ngày …..tháng…..năm 20...

CAM KẾT

Kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm

Kính gửi:   Phòng Kinh tế (Kinh tế và hạ tầng) huyện, thị xã, thành phố………

Tôi tên:……………………………………………………………..…....

Số chứng minh nhân dân………….. Ngày cấp…………Nơi cấp:………

Là chủ cơ sở:…………………………………………………………..…

Địa điểm kinh doanh:…………………………..…………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………..

Điện Thoại:…………………………………, email:……………………

Tên sản phẩm cam kết:…………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và những quy định về an toàn thực phẩm của pháp luật hiện hành.

Nếu vi phạm, Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Chủ cơ sở
((ký, ghi rõ họ tên)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 80/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2016/QĐ-UBND quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2016/QĐ-UBND quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 80/2016/QĐ-UBND quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2016/QĐ-UBND quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ Đồng Tháp