Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19

(Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị Quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;
Sau khi xem xét Tờ trình số 6005/UBND-TM ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về báo cáo tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2010 và dự toán ngân sách thành phố năm 2011; về điều chỉnh, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương; Báo cáo thẩm tra số 427/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách thành phố năm 2010

Căn cứ Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2010 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận:

Năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2010 và đã đạt những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nhiệm vụ chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương, chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Ủy ban nhân dân thành phố đã có những biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố. Trong điều hành ngân sách, thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực trong sử dụng ngân sách.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2011:

1. Về thu, chi ngân sách

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 172.706 tỷ đồng, bằng 119,77% dự toán năm 2010 và tăng 8,71% so ước thực hiện năm 2010.

Bao gồm:

- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa:                                 98.996 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:                                                62.310 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô:                                                                          11.400 tỷ đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương:                                       35.797,370 tỷ đồng

Trong đó:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương:                         29.524,468 tỷ đồng

- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương:                     1.009,290 tỷ đồng

Trong đó chi đầu tư từ vốn ngoài nước:                                        967,290 tỷ đồng

- Ghi thu qua ngân sách:                                                          5.263,612 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết:                                                  800 tỷ đồng

+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:                               100 tỷ đồng

+ Ghi thu học phí, viện phí và các khoản khác:                          4.363,612 tỷ đồng

* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2011 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2011 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                       35.797,370 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách:                                                         29.524,468 tỷ đồng

- Ghi chi qua ngân sách:                                                           5.263,612 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của

ngân sách trung ương:                                                               1.009,29 tỷ đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách

2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2011.

(Kèm theo Phụ lục số 05)

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011:                        35.797,370 tỷ đồng

Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển:                                                            11.300,028 tỷ đồng

Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay:                                            3.348,940 tỷ đồng

- Chi thường xuyên:                                                                     18.750 tỷ đồng

Trong đó dự phòng ngân sách:                                                        1.000 tỷ đồng

- Nguồn cải cách tiền lương:                                                       309,440 tỷ đồng

- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính:                                                      65 tỷ đồng

- Ghi chi học phí, viện phí và các khoản khác:                             4.363,612 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của

Ngân sách trung ương:                                                              1.009,29 tỷ đồng

2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm phụ lục số 06);

3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện:

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2011 phân bổ cho 24 quận huyện: 23.468 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2011: 8.137,819 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 4.180,047 tỷ đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 3.772,657 tỷ đồng.

+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối:     185,115 tỷ đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện: 8.137,819 tỷ đồng.

(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10)

Điều 3. Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương (Tờ trình số 6055/UBND-TM ngày 26 tháng 11 năm 2010).

Điều 4. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm các vấn đề sau:

1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành thành phố và các quận huyện theo đúng quy định;

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thuế.

3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn vay, huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách.

5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách nhà nước; nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán năm.

Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá VII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2010
Ngày hiệu lực18/12/2010
Ngày công báo01/01/2011
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành08/12/2010
        Ngày hiệu lực18/12/2010
        Ngày công báo01/01/2011
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2011

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2011

            • 08/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực