Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND về thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng trung tâm hành chính Hậu Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng đường Lê Quý Đôn Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng trung tâm hành chính Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CƠ CHẾ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 02 DỰ ÁN: CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ VỊ THANH VÀ KHỐI TRỤ SỞ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ VỊ THANH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhất trí thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phVị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh, cụ th như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh 100% tiền sử dụng đất (theo Danh mục các khu đất khai thác của thành phVị Thanh) đ đu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh sau khi trừ các khoản chi phí làm thủ tục thu tiền sử dụng đất và 15% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Phân bổ lại cho y ban nhân dân thành phố Vị Thanh 50% tiền bán tài sản, vật kiến trúc và tiền cho thuê đất (theo Danh mục các khu đất khai thác của thành phVị Thanh) để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh sau khi trừ các khoản chi phí làm thủ tục bán tài sản, vật kiến trúc và cho thuê đất.

Tiền thu được từ tiền sử dụng đất, tiền bán tài sản, vật kiến trúc và tiền cho thuê đt để lại không vượt quá tổng mức đầu tư của 02 dự án trên.

(Đính kèm Danh mục các khu đất khai thác của thành phố Vị Thanh)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh theo đúng Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng QH;
- Văn phòng CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Các quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

DANH MỤC

CÁC KHU ĐẤT KHAI THÁC CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s: 07/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

TT

VỊ TRÍ KHU ĐẤT KHAI THÁC

DIỆN TÍCH

ĐỊA CHỈ

A

Các trường hp bán đấu giá quyền sử dụng đất

1

Phòng Quản lý đô thị

397,2m2

Đường 30/4, phường I

2

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

3.600m2

Đường 3/2, phường V

3

Bệnh viện Đa khoa thành phố (cũ)

1.802m2

Đường 3/2, phường V

4

Phòng Xây dựng (cũ)

74,10 m2

Đường Đoàn Thị Điểm, phường I

5

Đất dư phường V

439m2

Đường 3/2, phường V

6

Đất khu dân cư phường IV

2.444,5m2

Khu vực 6, phường IV

7

y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

279,8m2

Đường Hải Thượng Lãn ông, phường I

8

Khu hành chính UBND thành phố hiện hữu

4.444m2

Đường Trần Hưng Đạo, phường I

B

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức bán đấu giá

1

Khu dân cư thương mại 586 Hậu Giang (giao đất đt 2)

31.566,4m2

Phường VII

2

Khu tái định cư phường III, giai đoạn 2 (khu dân cư Cát Tường)

35.354,65m2

Khu vực 1, phường III

3

Ông Trương Ngọc Lê

1.158m2

Đường 3/2, phường V

4

Khu chợ Liên Minh

1.158m2

Xã Vị Tân

5

Khu dân cư phường VII

7.722m2

Phường VII

6

Khu Lê Quí Đôn - Nguyễn Văn Trỗi

19.000m2

Phường III

7

Khu Tân Đại Gia

14.000m2

Phường I

c

Hình thức cho thuê đất

1

Khu Nhà lồng ch Hai Bà Trưng (1,2,3)

3.414m2

Phường I

2

Khu đất tại đường 3/2, phường V

15.000 m2

Đường 3/2, phường V

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng trung tâm hành chính Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng trung tâm hành chính Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐinh Văn Chung
        Ngày ban hành25/09/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng trung tâm hành chính Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng trung tâm hành chính Hậu Giang