Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2015 bãi bỏ Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư Đắk Nông


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2012/NQ-HĐND NGÀY 20/12/2012 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH TẠO QUỸ ĐẤT Ở VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 2826/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bãi bỏ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách tạo quỹ đất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 16/7/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách tạo quỹ đất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Lý do bãi bỏ: Không phù hợp Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Các Bộ: XD, TN&MT;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể; các Ban Đảng, Trường Chính trị tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin
điện tử; Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Website HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ, HSKH (s).

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2015
Ngày hiệu lực 22/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư Đắk Nông
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Điểu K'ré
Ngày ban hành 22/07/2015
Ngày hiệu lực 22/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư Đắk Nông

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư Đắk Nông

  • 22/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực