Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công, viên chức do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2012/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH TẠO QUỸ ĐẤT Ở VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

Thực hiện Thông báo số 756-TB/TU ngày 18/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sau khi xem xét Tờ trình số 4721/TTr-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị thông qua Đề án về chính tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND ngày 10/12/2012 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương ban hành chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu như Tờ trình số 4721/TTr-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ vào khả năng nguồn ngân sách của địa phương, Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh đề án để thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh với chương trình, kế hoạch, đối tượng áp dụng và phương thức hỗ trợ cụ thể, có lộ trình thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐiểu K'ré
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND chính sách tạo quỹ đất ở hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng