Quyết định 179/QĐ-UBND

Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 179/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Nông 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK N
Ô
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 28/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phn năm 2015 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP: Trần Văn Thương;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 179/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

TT

Tên loại vb

S, ký hiệu ngày, tháng vb

Trích yếu

Ngày hết hiệu lc

Lý do hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010

Thông qua đề án bảo tn, phát huy các giá trị văn hóa lễ hội-hoa văn-cng chiêng và nhạc cụ của các dân tộc thiểu số tại chỗ, giai đoạn 2010-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

2.

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010

Ban hành các nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2011-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

3.

Nghị quyết

30/2010/NQ-HĐND ngày 23/12/2010

Về việc thông qua “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Đắk Nông”

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

4.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy định chính sách phát trin nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

5.

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy định mức học phí đối với Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề tại các cơ sở đào tạo nghcông lập của tỉnh Đắk Nông từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

6.

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Quy định cơ cấu vn đầu tư thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2012-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

7.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012

Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

8.

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Thông qua Chương trình giảm nghèo bn vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2012-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

9.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012

Về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức

22/7/2015

Nghị quyết s07/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 của HĐND tỉnh bãi bỏ

10.

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015

31/12/2015

Theo quy định tại văn bản

11.

Nghị quyết

30/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Về việc thông qua chương trình giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2015

31/12/2015

Theo quy định tại văn bản

12.

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND ngày

Về việc Quy định cơ cấu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2015

31/12/2015

Theo quy định tại văn bản

13.

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND ngày 22/12/2004

Ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn.

27/9/2015

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đk Nông thay thế

14.

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch địa đim cơ sở giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2006 đến 2010 và từ năm 2011 đến năm 2015.

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

15.

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND 30/8/2006

Về việc bổ sung địa đim cơ sở giết m gia cm tập trung tại QĐ số 08/2006/QĐ-UBND ngày 16/2/2006 của UBND tỉnh.

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

16.

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Quyết định về việc ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

24/3/2015

Quyết định s401/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 bãi bỏ

17.

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

1/10/2015

Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 về Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

18.

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND
07/1/2009

Ban hành quy định quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

05/5/2015

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 5/5/2015 bãi bỏ

19.

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quyết định về việc ban hành các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

24/6/2015

Quyết định 900/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 bãi bỏ

20.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009

Về việc phân cấp, ủy quyn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

13/11/2015

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 về Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

21.

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp và khoán công tác phí cho CBCC làm việc tại bộ phận một cửa.

14/02/2015

Căn cứ ban hành hết hiệu lực. Chế độ phụ cấp và khoán kinh phí cho CBCC làm việc tại bộ phận một cửa áp dụng theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 về việc quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp trên địa bàn tỉnh

22.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010

Thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/6/2015

QĐ 900/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 về việc bãi bỏ QĐ 04/2009/QĐ-UBND và QĐ 04/2010/QĐ-UBND

23.

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 23/2/2010

Ban hành hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/02/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

24.

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh

08/02/2015

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

25.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND, ngày 15/6/2010

Về việc ban hành Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Lễ hội-Hoa văn-Cng chiêng và nhạc cụ của các dân tộc tại chỗ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2015.

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

26.

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND, ngày 23/6/2010

Về việc phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

27.

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND, ngày 14/7/2010

Ban hành bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/02/2015

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 Về việc ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tình Đắk Nông thay thế

28.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Ban hành quy định về quản lý và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/11/2015

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu ncông nghiệp, tiền chất ntrên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

29.

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND, ngày 09/9/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất đai và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp

08/02/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

30.

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010

Ban hành quy định hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/02/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

31.

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Về quy định tỷ lệ phn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

32.

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND, ngày 23/11/2010

Phân cấp ngun thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

33.

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND, ngày 03/12/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

4/12/2015

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

34.

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND, ngày 03/12/2010

Ban hành Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Nông

12/02/2015

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 Về việc ban hành quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

35.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Về việc quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

36.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND, ngày 11/3/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một s điu của Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định hướng dẫn một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

08/02/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đk Nông thay thế

37.

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

Về việc ban hành Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

38.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND, ngày 10/5/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

39.

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011

Ban hành Quy định về nguồn vốn, lĩnh vực phân cấp và điểm số phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2012-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

40.

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011

Về việc sửa đi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 80/2004/QĐ-UBND ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh

27/9/2015

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

41.

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011

Về việc bổ sung Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông.

22/02/2015

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 Về việc ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

42.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND, ngày 08/02/2012

QĐ v/v ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

30/01/2015

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

43.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012

QĐ v/v ban hành quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015.

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

44.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND, ngày 20/8/2012

V/v sửa đổi, bổ sung đim b, khoản 6, điu 1 QĐ s12/2011/QĐ-UBND ngày 01/03/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 05/2010/QĐ-UBND ngày 23/2/2010.

08/02/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

45.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND, ngày 20/8/2012

Về việc ủy quyền công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

03/7/2015

Quyết định 872/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 bãi bỏ

46.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012

Về việc ban hành Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

47.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) đtính thu tiền sử dụng đất, xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất, tính giá đất bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/3/2015

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2015 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

48.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013

Về việc quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

9/6/2015

Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 9/6/2015 về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

49.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Về việc phân cấp quản lý bến, phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

14/10/2015

Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

50.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

V/v ban hành quy định lng ghép vn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đon 2013-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

51.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

V/v ban hành Quy chế phi hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

24/12/2015

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

52.

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Về việc quy định hệ số điều chỉnh bảng giá nhà đất xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tnh Đắk Nông

22/02/2015

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 Về việc ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế

53.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

31/12/2015

Hết hiệu lực ghi trong văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

STT

Tên loại vb

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 về Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2019

Mục VIII.9 (đất khu dân cư còn lại tại bon Đắk P’Rí, thôn Quảng Hà, thôn Nam Thanh); Bảng giá đất phi nông nghiệp- Bảng giá đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 về Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2019

Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 sa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019

20/12/2015

2.

Nghị quyết

40/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 về Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đk Nông

Khoản 1, Điu 8, Chương I hết hiệu lực ngày 02/8/2015; Điều 26 hết hiệu lực ngày 10/12/2015

Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 sa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 bãi bỏ một phần Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND.

 

3.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND, ngày 7/8/2014, Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Điu 5, Điều 16, Điều 19, Điều 22; khoản 1 Điều 15; khoản 3 Điều 18; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 3 Điều 24; bỏ cụm từ “mà vẫn được hoàn lại khoản tiền đặt trước theo quy định” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14.

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 7/8/2014 của UBND tnh Đắk Nông

28/9/2015

4.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014, Về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019.

Phụ lục B: Bảng giá đất phi Nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 sửa đổi, bổ sung

21/9/2015

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2015

TT

Tên loại vb

Số, ký hiệu ngày, tháng vb

Trích yếu

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012

Về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

31/12/2013

Nghị quyết thường niên

2

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012

Thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013

31/12/2013

Nghị quyết thường niên

3

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012

Thông qua Chương trình và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2013

31/12/2013

Nghị quyết thường niên

4

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014

31/12/2014

Nghị quyết thường niên

5

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND, ngày 01/6/2012

Về việc quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2013

31/12/2014

Ngày 16/7/2014 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến hết năm 2014.

Ngày 18/12/2014, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 thay thế Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 179/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 179/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Nông 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 179/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Nông 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 179/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Cao Huy
Ngày ban hành 28/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 179/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Nông 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 179/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Nông 2016

  • 28/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực