Quyết định 04/2010/QĐ-UBND

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 900/QĐ-UBND bãi bỏ 04/2009/QĐ-UBND 04/2010/QĐ-UBND Đắk Nông 2015 và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2010/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2010/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 08 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 74/STC-QLNS ngày 21 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đăk Nông như sau:

I. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

1. Mức thu:

- Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép

- Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép

- Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấy phép

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

- Cơ quan thu lệ phí được trích 50% tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi phục vụ cho công tác thu lệ phí, phần còn lại (50% tổng số tiền lệ phí thực thu) cơ quan thu thực hiện nộp ngân sách Nhà nước.

II. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường.

2. Mức thu:

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 5.000.000 đồng/báo cáo.

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 2.500.000 đồng/báo cáo.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

- Cơ quan thu lệ phí được trích 100% tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi phí thực hiện công việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thu phí.

III. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

1. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

Đối tượng nộp phí là các hộ gia đình thuộc thị xã Gia Nghĩa và các thị trấn trên địa bàn tỉnh, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất vật chất, cơ sở kinh doanh - dịch vụ sử dụng nước sinh hoạt.

2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

a) Các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp mức thu phí là 200 đồng/1m3 nước sinh hoạt.

b) Cơ sở sản xuất vật chất, cơ sở kinh doanh - dịch vụ: mức thu phí là: 300 đồng/1m3 nước sinh hoạt.

3. Số lượng nước sinh hoạt để tính thu phí:

- Số lượng nước sinh hoạt sử dụng được xác định theo đồng hồ đo lường nước tiêu thụ của đối tượng nộp phí.

- Trường hợp đối tượng nộp phí tự khai thác để sử dụng: Áp dụng với đối tượng ở những nơi đã có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt đi qua nhưng tự khai thác để sử dụng.

+ Đối với hộ gia đình: 4m3/nhân khẩu/tháng.

+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất vật chất, cơ sở kinh doanh - dịch vụ: do đối tượng tự kê khai và xác định của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. ­

4. Cơ quan thu: Các doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh nước sinh hoạt có trách nhiệm tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo mức quy định trên.

Đối với các tổ chức và hộ gia đình tự khai thác nước sinh hoạt để sử dụng, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thu.

5. Quản lý và sử dụng: Toàn bộ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đều phải nộp vào ngân sách sau khi trừ đi phần để lại cho các cơ quan thu một phần để chi phí cho công tác tổ chức thu.

a) Tỷ lệ để lại cho các cơ quan thu phí để chi phí cho công tác thu:

Trường hợp do các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch tổ chức thu, tỷ lệ để lại là 10% (Mười phần trăm) trên số phí thu được.

Trường hợp do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thu, tỷ lệ được để lại là 15% (Mười lăm phần trăm) trên số phí thu được.

b) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sau khi nộp vào ngân sách nhà nước được phân chia cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương như sau:

- Cơ quan thu là Công ty cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị tỉnh hoặc tổ chức cấp thoát nước do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, khi nộp phí vào ngân sách phân chia 100% ngân sách tỉnh;

- Cơ quan thu là tổ chức cấp thoát nước do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành lập, khi nộp phí vào ngân sách phân chia 100% ngân sách huyện, thị xã;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thu phân chia 100% ngân sách xã, phường, thị trấn.

IV. Các quy định khác thực hiện theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT của liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2010
Ngày hiệu lực18/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2010/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2010/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýLê Diễn
       Ngày ban hành08/02/2010
       Ngày hiệu lực18/02/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 04/2010/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2010/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài