Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 19 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong 6 tháng cuối năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa và triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao; phát triển cây trồng, vật nuôi, đi đôi với phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; triển khai đồng bộ các giải pháp khôi phục rừng bền vững; quản lý tốt hoạt động khai thác các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu nhằm nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, tăng thu ngân sách, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

2. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Thực hiện tốt Chương trình khởi nghiệp của tỉnh. Chủ động nắm bắt thông tin, đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, ODA gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, bán hàng đa cấp không đúng quy định, tạo điều kiện cho hàng Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ.

3. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, chủ động phân tích, dự báo nhằm phát hiện và đánh giá những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu ngân sách nhà nước theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu để chỉ đạo kịp thời; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp có số thu lớn, các khoản thu liên quan đến đất đai, khoáng sản... Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách và kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh thêm nợ mới. Thực hiện quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi ngân sách khi chưa cân đối được nguồn.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chủ động phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

5. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới; lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, huy động các nguồn ngoài ngân sách; phấn đấu hoàn thành và công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 theo kế hoạch. Chủ động phòng chống bão lũ năm 2018; rà soát, khắc phục các điểm xung yếu, dễ sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ lũ quét.

6. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thuộc Đề án giảm nghèo bền vững. Quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Đề án bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Tổ chức tốt Hội nghị xúc tiến đầu tư; Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tự chủ của các cơ sở sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP , Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 2036/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

8. Triển khai biện pháp nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt Kế hoạch về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Chương trình hành động số 1828/CTr-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất khi cần thiết hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh. Tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đăk Tô, Kon Rẫy; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2018; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, hạn chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh công tác quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với các hoạt động có sự tham gia của đông người như: tín dụng đen, cá độ, cờ bạc...; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

11. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tăng cường hợp tác phát triển với các tỉnh của nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và Thái Lan; xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực với các địa phương của các nước như Hàn Quốc, Úc,…, tham gia Chương trình quảng bá địa phương tại Nhật Bản. Tổ chức Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và Attapư, Sê Kông (Lào). Tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2018
Ngày hiệu lực19/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Kon Tum
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành19/07/2018
        Ngày hiệu lực19/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-HĐND 2018 phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Kon Tum

          • 19/07/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/07/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực