Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 63/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Năm 2017, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng 9,01% so với năm 2016; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; xuất khẩu tăng cao; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng nông sản tại một số thời điểm còn bất cập; tình trạng vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp; các huyện gặp khó khăn trong việc hình thành liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và triển khai Kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn”; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn xảy ra một vài nơi; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, có một số vụ việc kéo dài; chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chất lượng giáo dục chưa toàn diện, học lực học sinh vùng sâu, vùng xa chậm được nâng lên; tình trạng lạm thu, thu sai quy định trong các trường học còn xảy ra một số nơi nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế còn hạn chế; vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để...

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nói trên chủ yếu là do công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng và cơ quan chức năng chưa sâu sát, lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng, một số địa phương triển khai các giải pháp chưa thật sự quyết liệt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đồng bộ, chuẩn xác. Chất lượng đào tạo chưa cao, đào tạo nghề có địa chỉ còn hạn chế. Ý thức trách nhiệm thực thi công vụ; vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và cán bộ công chức ở một số đơn vị chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt. Công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý các sai phạm có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự trị an, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, khiếu nại tố cáo... của một bộ phận người dân còn chưa cao.

Điều 2. Về mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

1. Mục tiêu tổng quát: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 9% với cơ cấu kinh tế hợp lý. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong toàn tỉnh, triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ và sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy. Giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại; liên kết, hợp tác nội vùng, liên vùng và khu vực tam giác phát triển.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh trên 9% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thuỷ sản 26-27%; Công nghiệp - Xây dựng 25-26%; Thương mại - Dịch vụ 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước 2.191 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 97 triệu USD. Diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân năm 2018-2019 là 6.700 ha. Dân số trung bình năm 2018 là 533 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2017 (trong đó, huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và Quyết định 293 giảm từ 6-8%). Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 30 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 90%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,84%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau đây:

a) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế và giá trị kinh tế cao trên từng địa bàn; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc hình thành liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và triển khai kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng "cánh đồng lớn". Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư du lịch, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, sâm Ngọc Linh, các cây dược liệu quý và rau, hoa xứ lạnh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nghiên cứu giải pháp phát triển rừng bền vững gắn với đảm bảo sinh kế của người dân sống gần rừng; đẩy nhanh công tác quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp các cửa khẩu; hình thành mô hình thương mại - dịch vụ nông thôn, gắn với sản xuất, chế biến và lưu thông hàng hóa; đẩy mạnh quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, chủ động phân tích, dự báo nhằm phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu để có chỉ đạo kịp thời; tăng cường công tác thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn, hạn chế chuyển nguồn qua năm sau; bố trí cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2017 và dự kiến hoàn thành trong năm 2018, không khởi công xây dựng mới các công trình, dự án khi chưa thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

b) Tích cực thực hiện các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức BT, BOT. Tập trung nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn từ khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng tại ba vùng kinh tế động lực; Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh; Khu trung tâm huyện lỵ huyện mới Ia H’Drai. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng công trình… Huy động nguồn lực để đẩy mạnh phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

c) Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chất thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu sản xuất tập trung... Ngăn chặn hiệu quả việc khai thác trái phép, lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm, nạn phá rừng, cháy rừng; phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

d) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện nghiêm công tác thống kê, công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai biện pháp nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh; duy trì và nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh. Thực hiện tốt Kế hoạch về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

đ) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020; Đề án Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trí thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đưa Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum sớm đi vào hoạt động ổn định. Nâng cao hiệu quả của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

e) Phát huy vai trò của khoa học công nghệ, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ; khuyến khích mạnh mẽ mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến nâng cao năng suất lao động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển.

g) Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đã ban hành tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động. Kịp thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội, ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng sâu, vùng xa. Sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, đào tạo. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và bổ sung đủ số lượng bác sỹ cho tuyến cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thu hẹp sự chênh lệch về khả năng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát triển phong trào thể dục, thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện các nội dung liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số được quy định trong Hiến pháp, pháp luật.

h) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, chú trọng công tác tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm trong các lĩnh vực, trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung giải quyết nhanh chóng những bức xúc của nhân dân; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng. Công khai, minh bạch và thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

i) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, năng lực sản xuất, phát sóng, chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình. Đảm bảo an toàn thông tin, ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet.

k) Triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị và trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy; phòng, chống mua bán người và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2021. Quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc khu vực biên giới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội Kon Tum
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội Kon Tum