Quyết định 63/QĐ-UBND

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 63/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MC VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT DO HỘI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KON TUM BAN HÀNH ĐÃ HT HIU LC, NGƯNG HIỆU LC TOÀN B HOC MT PHN TRONG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 24 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2018 (chi tiết tại các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Quyết định này được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, Trang thông tin điện tử Sơ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; được đăng trên Công báo tỉnh Kon Tum.

2. Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Danh mục văn bản công bố tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật danh mục văn bản tại Điều 1 Quyết định này vào Hệ cơ sở dữ liệu làm cơ sở pháp lý phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Bộ Tư pháp (đ b/cáo);
- Thưng trực Tnh ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch và các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT-NCXDPL2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BCỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bn

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

1.

Nghị quyết

21/2000/NQ-HĐND ngày 19/5/2000

Về việc ban hành bản quy định cụ thể về quản lý Nhà nước và định hướng nội dung; trình tự, thủ tục xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

23/12/2018

2.

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008

Về Phương án hỗ trợ mạng lưới thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

29/7/2018

3.

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 05/4/2010

V/v quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

29/7/2018

4.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về thông qua Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn năm 2011- 2015, có xét đến năm 2020.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

29/7/2018

5.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011

Về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

29/7/2018

6.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum.

23/12/2018

7.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

29/7/2018

8.

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

23/12/2018

9.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

29/7/2018

10.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2017-2018

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

26/5/2018

11.

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn.

31/12/2018

12.

Quyết định

49/1999/QĐ-UB ngày 21/9/1999

Về việc thành lập trường Trung học Y tế tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

03/8/2018

13.

Quyết định

16/2000/QĐ-UB ngày 16/5/2000

Về việc ban hành Quy chế hoạt động ttư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

03/8/2018

14.

Quyết định

89/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004

Về việc ban hành quy định quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định quản nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.

10/8/2018

15.

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND ngày 12/01/2007

Về việc thành lập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

03/8/2018

16.

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

01/6/2018

17.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh).

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định quản nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh.

10/8/2018

18.

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008

Về việc quy định khu vực phải xin phép và thẩm quyền cấp phép xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định s20/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kthuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

27/7/2018

19.

Quyết định

62/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

Về bảng giá nhân công cơ bn đối với nhà mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về bảng giá nhân công cơ bản đối với nhà mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

02/02/2018

20.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010

Về việc ban hành định mức chi trong việc quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Bãi bcác Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

03/8/2018

21.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010

Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại NĐ số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

03/8/2018

22.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý sử dụng vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh sang Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 2/4/2008 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

01/6/2018

23.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013

Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

26/02/2018

24.

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UĐND tỉnh Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

02/02/2018

25.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBNP ngày 08/10/2013

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

29/4/2018

26.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm trong báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sn trên địa bàn tỉnh.

14/01/2018

27.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Được thay thế bởi Quyết định s07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

26/02/2018

28.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014

Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn sống bng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

20/12/2018

29.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh ban hành.

03/8/2018

30.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

01/11/2018

31.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Quy định mức chi phí chi trả phẫu thuật thưng trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

03/8/2018

32.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

07/12/2018

33.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành

03/8/2018

34.

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Về việc ban hành Bng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được thay thế bởi Quyết định s 06/2018/QĐ-UBND ngay 09/02/2018 UBND tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

20/02/2018

35.

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Ban hành Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 UBND tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum.

29/6/2018

36.

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đi với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2018

37.

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2018

38.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2018

39.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 14/06/2018

Về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2018

40.

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 28/8208

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2018

Tổng số: 40 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không.

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018(1)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bn

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

1

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017

Ban hành giá tối thiểu thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên và thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2017

Tổng số: 01 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không.

 

DANH MỤC

VĂN BN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bn

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:

1.

Nghị quyết

Khóa VII - Kỳ họp thứ II ngày 20/7/1995 về các chuyên đ, đề án do UBND tỉnh và các ngành báo cáo tại kỳ họp th2, HĐND tỉnh khóa VII.

Mục I "Quy định về bảo vệ rừng, khai thác chế biến và tiêu thụ gỗ".

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban bành.

23/12/2018

2.

Nghị quyết

05/2001/NQ-HĐND ngày 03/01/2001 Mục II "Tờ trình số 68/TTr-UB ngày 14/12/2000 của UBND tỉnh V/v xin phê duyệt Phương án xây dựng mạng lưới thú y xã, phường, thị trn".

Mục II "Tờ trình số 68/TTr-UB ngày 14/12/2000 của UBND tỉnh về việc xin phê duyệt Phương án xây dựng mạng lưi thú y xã, phường, thị trấn".

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

29/7/2018

3.

Nghị quyết

04/2002/NQ-HĐND ngày 21/10/2002 về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII.

Mục XII "V tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh".

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

23/12/2018

4.

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐ ngày 05/8/2011 về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phm chủ lực của tỉnh đến năm 2020

Khoản 1, khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

29/7/2018

5.

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND ngày 11/07/2014 về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoại động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Điểm c vào khoản 1 Điều 1.

Được bổ sung tại Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh "Về chc danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tdân phố".

23/12/7018

6.

Nghị quyết

67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

Khoản 5 Điều 4 Chương II Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 12/2018/NQ HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Chương II Quy định kèm theo Nghị quyết số 67/2016/NQ HĐND ngày 09/12/2016 ca HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

29/7/2018

7.

Nghị quyết

69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Kon Tum.

17/12/2018

8.

Nghị quyết

17/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điểm 8 Khoản 1 Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung lại Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

23/12/2018

9.

Quyết định

48/2002/QĐ-UBND ngày 08/7/2002 về việc thành lập phòng khám đa khoa khu vực.

Khoản 3, khoản 4 Điều 1

Được bãi bỏ tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

03/8/2018

10.

Quyết định

29/201 l/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngay 14/11/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của UĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.

25/11/2018

11.

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 9 của Quy định kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo QĐ số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

10/11/2018

12.

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Khoản 2 Điều 2; điểm a, b, f khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 2 Điều 6; điểm b khoản 5 Điều 6; điểm a, b khoản 10 Điều 6; điểm a khoản 12 Điều 6; điểm g khoản 1 Điều 7; điểm b khoan 2 Điều 7 của Quy chế kèm theo Quyết định.

- Điểm d khoản 1 Điều 6 của Quy chế kèm (heo Quyết định.

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động la người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

20/5/2018

13.

Quyết định

62/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 V/v quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Điểm c khoản 2 Điều 1.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

21/5/2018

14.

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Khoản 5, Điều 7 của Quy chế kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngay 08/02/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong qun lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

17/02/2018

Tng số: 14 văn bản.

II. VĂN BN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN: Không.

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018(1):

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHN: Không.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN: Không.

 (1) Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của các kỳ công bố trước nhung chưa được công bố.

(1) Văn bn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của các kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 63/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 63/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu63/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành30/01/2019
       Ngày hiệu lực30/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 63/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum

           • 30/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực