Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lãi suất xã đặc biệt khó khăn Kon Tum 2017 2020 đã được thay thế bởi Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lãi suất xã đặc biệt khó khăn Kon Tum 2017 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum dự thảo Nghị quyết về chính sách cho các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 và Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

b) Đối tượng áp dụng: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập (quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ) tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn được xác định theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ) có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh.

2. Mức hỗ trợ lãi suất

- Mức hỗ trợ lãi suất bằng 50% mức lãi suất cho vay ở từng thời điểm do Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay đối với hộ nghèo.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất theo mức vốn vay thực tế của từng hộ nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ.

Điều 2. Xử lý những vấn đề tồn đọng

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, xử lý những vấn đề tồn đọng (nếu có) liên quan đến chính sách hỗ trợ sau khi nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn QPPL);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài chính
(Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực31/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lãi suất xã đặc biệt khó khăn Kon Tum 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lãi suất xã đặc biệt khó khăn Kon Tum 2017 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành21/07/2017
        Ngày hiệu lực31/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lãi suất xã đặc biệt khó khăn Kon Tum 2017 2020

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lãi suất xã đặc biệt khó khăn Kon Tum 2017 2020