Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2018/NQ-ND

Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TNH KON TUM BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

1. Bãi bỏ các Nghị quyết:

a) Nghị quyết số 21/2000/NQ-HĐ ngày 19/5/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, Kỳ họp bất thường về việc ban hành bản quy định cụ thể về quản lý Nhà nước và định hướng nội dung; trình tự, thủ tục xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

b) Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020.

Đối với hộ gia đình đã thực hiện việc vay vốn theo Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND được tiếp tục hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết này đến hết thời hạn vay ghi trong hợp đồng.

2. Bãi bỏ nội dung trong các Nghị quyết:

a) Mục I “Quy định về bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ gỗ” của Nghị quyết về các chuyên đề, đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành báo cáo trong kỳ họp ngày 20/7/1995 tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII;

b) Mục XII, "Về tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh" của Nghị quyết số 04/2002/NQ-HĐ ngày 21/10/2002 về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 8 khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

"8. Chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cho cán bộ chuyên trách công tác Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum".

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ch
i cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực23/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu48/2018/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
      Người kýNguyễn Văn Hùng
      Ngày ban hành13/12/2018
      Ngày hiệu lực23/12/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum

         • 13/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực